Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse med orientering om 3 bekendtgørelser på Socialministeriets område, som led i kommunalreformen

( Til kommunalbestyrelser m.fl. )

 

Socialministeriet udsender i dag følgende 3 bekendtgørelser:

– Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse.

– Bekendtgørelse om principper for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud.

– Bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse.

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om overtagelse og værdiansættelse for regionale tilbud efter § 186 i lov om social service eller regionale almene ældreboliger efter § 185 c i lov om almene boliger m.v., som overtages af en kommunalbestyrelse. Bekendtgørelsen vedrører de overtagelser, der sker efter 1. januar 2007.

Bekendtgørelsen om principper for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud.

Bekendtgørelsen viderefører principperne i den nugældende bekendtgørelse nr. 927 af 8. december 1997 om fordeling mellem amterne, Københavns og Frederiksberg kommuner af udgifterne ved lands- og landsdelsdækkende specialrådgivningsfunktioner, samt fordelingen af udgifterne ved driften af Hjælpemiddelinstituttet. Dog er døvekonsulenterne nu medtaget, idet de i dag i praksis er objektivt finansieret. Tilsvarende gælder den sikrede boform Kofoedsminde, Region Sjælland.

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Bekendtgørelsen er udvidet, således at Tilbudsportalen også skal indeholde oplysninger om almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

Socialministeriet, den 19. juli 2006

Jette Jacobsen