Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Godtgørelsesgrundlag og -størrelse
Kapitel 4 Administration af ordningen
Kapitel 5 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forhøjet godtgørelse for udtjente ældre dieselbiler i forbindelse med ophugning og skrotning af bilen

I medfør af tekstanmærkning nr. 106, stk. 1, til § 24 på finansloven for finansåret 2019, § 6, stk. 4, § 7, stk. 2, § 8, stk. 1 og § 8 a, stk. 2 i lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2017, og § 1, stk. 3 i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Forhøjet godtgørelse kan efter denne bekendtgørelse gives for udtjente ældre dieselbiler i forbindelse med aflevering af bilen til affaldsbehandling hos en registreret ophugger i henhold til bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Ansøger: Den, der anmoder om forhøjet godtgørelse for en ældre dieselbil efter denne bekendtgørelse og efter bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

2) Affaldsbehandling: Som defineret i bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

3) Dieselbil: Person- eller varebil, jf. nr. 4 og 7, der bruger diesel som drivkraft.

4) Personbil: Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer føreren medregnet (personbil M1).

5) Registreret ophugger: Affaldsbehandler af person- og varebiler, der er registreret efter § 6 i bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

6) Udtjent dieselbil: En dieselbil, der er affald i henhold til reglerne i bekendtgørelse om affald.

7) Varebil: Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg. (varebil N1).

8) Ældre dieselbil: Person- eller varedieselbil, jf. nr. 3, 4 og 7, der er indregistreret første gang før 1. januar 2006.

Kapitel 3

Godtgørelsesgrundlag og -størrelse

§ 3. Ved aflevering af en udtjent ældre dieselbil til affaldshåndtering, kan der efter ansøgning, jf. § 6, søges om forhøjet godtgørelse.

Stk. 2. Ansøger skal opfylde betingelserne i §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 618 af 28. maj 2018 om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, før ansøgeren kan kvalificeres til den forhøjede godtgørelse.

Stk. 3. For at opnå forhøjet godtgørelse skal følgende betingelser endvidere være opfyldt:

1) dieselbilen skal være indregistreret første gang i Motorregistret før 1. januar 2006, og

2) dieselbilen skal være afleveret hos en registreret ophugger efter den 1. februar 2019.

§ 4. Den forhøjede godtgørelse, jf. § 3, udgør 2.800 kr.

Kapitel 4

Administration af ordningen

§ 5. Administration af ordningen for forhøjet godtgørelse for ældre dieselbiler udøves af det af miljø- og fødevareministeren udpegede administrative organ ”Miljøordning for Biler” jf. bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven gælder for den virksomhed, som ”Miljøordning for Biler” udøver i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Såfremt betingelserne i § 3 ikke er opfyldt, videresender ”Miljøordning for Biler” sagen til Miljøstyrelsen, som træffer afgørelse.

Ansøgning om forhøjet godtgørelse

§ 6. Ansøgning om forhøjet godtgørelse sendes til det af miljø- og fødevareministeren udpegede administrative organ ”Miljøordning for Biler”, og følger ansøgningen om godtgørelse efter bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, jf. dennes § 7.

Stk. 2. Ansøgning om forhøjet godtgørelse foretages ved, at den formular, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed udfyldes, og sendes til ”Miljøordning for Biler”, sammen med skrotningsattesten.

Udbetaling af godtgørelse

§ 7. Forhøjet godtgørelse ydes inden for rammerne af den afsatte bevilling i finansloven i årene 2019 og 2020.

Stk. 2. Udbetaling af godtgørelse til ansøgninger, der opfylder betingelserne i § 3, finder sted i den rækkefølge, ansøgningerne modtages i ”Miljøordning for biler”.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan til enhver tid offentliggøre på www.mst.dk, at de til rådighed værende godtgørelsesmidler er opbrugt. Miljøstyrelsen hæfter ikke for tab som følge af skrotning af dieselbil, hvortil der ikke kan udbetales forhøjet godtgørelse.

§ 8. Udbetalingen af forhøjet godtgørelse sker til det af ansøger anviste kontonummer, som er angivet på skrotningsattesten i rubrik 3.

Stk. 2. Udbetalingen af den forhøjede godtgørelse sker i tillæg til udbetalingen af godtgørelsen efter bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Tilbagebetaling

§ 9. Godtgørelse, der er ydet, uden at betingelserne i § 3 var opfyldt, skal tilbagebetales. Beløbet skal tilbagebetales senest 14 dage efter, at Miljøstyrelsen skriftligt har fremsat påkrav herom. Beløbet indbetales til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Betales et beløb ikke rettidigt, jf. stk. 1, skal der betales 1,3 % i månedlig rente for hver påbegyndt måned, fra det tidspunkt beløbet skulle have været betalt til tidspunktet for indbetalingen til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling efter stk. 1 og 2.

Klageadgang

§ 10. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019 og ophæves automatisk den 31. december 2020, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 23. januar 2019

Jakob Ellemann-Jensen

/ Christian Bruhn Rieper