Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og område
Kapitel 2 Administration af ordningen
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider samt til betaling af gebyr for disse godkendelser

I medfør af § 30 d, stk. 3, og § 45, stk. 1, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, og tekstanmærkning nr. 175 ad 24.52.31. til § 24 på finansloven for 2019, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Tilskudsordningen til ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider har til formål at fremme indsendelse af ansøgninger om at få alternative pesticider godkendt til anvendelse i Danmark. Ordningen udmønter initiativet i Aftale om pesticidstrategi 2017 - 2021 af 21. april 2017 vedrørende tilskud til udvikling og godkendelse af alternative pesticider for blandt andet at understøtte økologisk produktion i Danmark.

Stk. 2. Tilskudsordningen omfatter alternative pesticider, der fremmer de hensyn, der er nævnt i kemikalielovens § 30 c, jf. lovens § 30 d, stk. 2.

§ 2. Der kan gives tilskud til forsknings- og udredningsprojekter, der har til hovedformål at muliggøre indsendelsen af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider.

Stk. 2. Der kan gives tilskud til udgifter til:

1) fremskaffelse af krævede data (f.eks. via laboratorie- eller feltforsøg) enten hos ansøger eller hos eksterne forsøgsudbydere,

2) erhvervelse af databeskyttede data,

3) ekstern konsulenthjælp til forsknings- og udredningsprojekterne og udarbejdelse af ansøgningerne, og

4) øvrige tiltag, der fremmer indsendelse af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider.

Stk. 3. Der kan gives tilskud på op til 60 % af udgifterne til de tilskudsberettigede projekter, jf. stk. 1.

Stk. 4. Tilskudsprocenten kan hæves med op til 20 % til mikro-, små og mellemstore virksomheder, der er omfattet af EU's definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, jf. Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 (2003/361/EF).

§ 3. Der kan gives tilskud til forsknings- og udredningsarbejde til ansøgninger til Europa-Kommissionen om godkendelse af basisstoffer efter artikel 23 i Forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 2. Der kan gives tilskud på op til 100 % af udgifterne til forsknings- og udredningsarbejdet, jf. stk. 1.

§ 4. Der kan gives tilskud til gebyrbetaling for ansøgning om godkendelse af pesticider efter bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, hvis:

1) ansøgningen angår et lavrisikoprodukt, jf. bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, bilag 5, afsnit II, nr. 9205, 9206, 9211, 9216, 9217, 9218, 9219 og 9240, eller

2) ansøgningen angår et mikrobiologisk plantebeskyttelsesmiddel, jf. bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler bilag 5, afsnit III.

Stk. 2. Der kan gives tilskud på op til 50 % af gebyret for de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 1.

§ 5. Tilskud til virksomheder vedrørende de i §§ 2-4 nævnte tilskud ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

§ 6. Tilskud kan kumuleres med støtte ydet fra andre lokale, regionale, nationale eller EU-ordninger til dækning af de samme tilskudsberettigede omkostninger op til den maksimale støtteintensitet, der gælder i henhold til de relevante rammebestemmelser. Tilskud kan ikke kumuleres med de minimis-støtte, ydet til dækning af de samme tilskudsberettigede omkostninger.

Kapitel 2

Administration af ordningen

§ 7. Miljøstyrelsen prioriterer anvendelsen af midlerne inden for rammerne af initiativet i Aftale om pesticidstrategi 2017 - 2021 af 21. april 2017 vedrørende tilskud til udvikling og godkendelse af alternative pesticider.

Stk. 2. Miljøstyrelsen træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse efter høring af Faglig Følgegruppe for Alternative Pesticider.

§ 8. Organisationer, der ved siden af deres primære ikke-økonomiske aktiviteter, også udøver økonomiske aktiviteter, skal adskille de to former for aktiviteter samt deres udgifter og finansiering, således at krydssubsidiering undgås.

§ 9. Ansøgning skal sendes til Miljøstyrelsen, og der skal anvendes det rette ansøgningsskema, der findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, CPR/CVR nummer, bank- eller girooplysninger og kontaktperson.

2) Beskrivelse af projektets formål, forløb og forventede resultater.

3) Budget og tidsplan for projektet. Budgettet skal opstilles således, at de enkelte udgiftsarter fremgår, herunder oplysninger om eventuelle timesatser. Desuden skal fordelingen mellem projektets egenfinansiering og det ansøgte tilskudsbeløb fremgå af budgettet.

4) For ansøgninger efter §§ 2 og 3 en beskrivelse af, om der sættes aktiviteter i gang, som ikke ville være gennemført uden tilskud, eller om omfanget af aktiviteterne øges eller udføres hurtigere, hvis der gives et tilskud (tilskyndelsesvirkningen).

5) Oplysninger om hvorvidt der til det pågældende projekt søges og evt. er truffet afgørelse om tilskud efter anden lovgivning eller fra andre fonde og foreninger.

6) Ansøgninger om tilskud skal indeholde erklæring om overholdelse af Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte. Virksomheden skal desuden oplyse det samlede de minimis-støttebeløb, som virksomheden har modtaget fra offentlige myndigheder i de seneste 3 regnskabsår.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan forlange yderligere oplysninger.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan fastsætte tidsfrister for indsendelse af ansøgninger inden for nærmere fastlagte dele af tilskudsordningen. Tidsfristerne annonceres løbende på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

Stk. 4. En ansøgning, der ikke indeholder de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger eller dokumentation, eller som modtages senere end den i stk. 3 nævnte fastsatte frist, kan afvises.

§ 10. Ansøgningen skal underskrives af projektlederen og virksomhedens indehaver eller ansvarlige leder.

§ 11. Ved afgørelse af, om tilskud kan gives, skal der lægges vægt på, om ansøgningen

1) har potentiale for sundheds- eller miljøforbedringer i forhold til den eksisterende plantebeskyttelsespraksis, der f.eks. udøves i jordbruget og på rekreative arealer i Danmark,

2) har teknologisk nyhedsværdi, eller

3) forventes at kunne øge det økologisk dyrkede areal i Danmark.

Stk. 2. Samtidig skal der lægges vægt på, om et tilskud vil give tilstrækkelig tilskyndelsesvirkning, jf. § 9, stk. 1, nr. 4.

§ 12. Ved afgørelse af, om tilskud kan gives, skal der også lægges vægt på,

1) om ansøgningen har opnået tilskud/støtte fra anden side,

2) om budgettet og tidsplanen er realistisk,

3) hvordan projektresultaterne eventuelt forventes formidlet, og

4) eventuelle supplerende tekniske, økonomiske og miljømæssige konsekvenser.

Stk. 2. Tilskud til ansøgninger efter §§ 2 og 3 gives kun i det omfang, det skønnes nødvendigt, for at en ansøgning om godkendelse af et alternativt pesticid kan indsendes.

§ 13. Det er en betingelse for ydelse af tilskud efter §§ 2 eller 3, at den tilskudsberettigede del af projektet først påbegyndes, når tilsagn om tilskud er meddelt.

Stk. 2. Ansøgere, der har fået tilsagn om tilskud, skal meddele, om tilsagnet vil blive udnyttet, inden en frist, som Miljøstyrelsen fastsætter. Tilsagnet bortfalder, hvis Miljøstyrelsen ikke inden for den fastsatte frist modtager meddelelse fra ansøger om, at tilsagnet vil blive udnyttet.

§ 14. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilsagn om tilskud, herunder om reduktion i tilskud, såfremt tilskud fra anden side efterfølgende viser sig at overstige det forudsatte ved tildelingen af tilskud efter denne bekendtgørelse.

§ 15. Efter projektets afslutning skal tilskudsmodtageren i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger give oplysninger om projektets resultater, effekten af projektet, samt oplysninger, der giver grundlag for en vurdering af, om forudsætningerne for tilskuddet er opfyldt.

§ 16. Tilskudsmodtageren skal underrette Miljøstyrelsen om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Miljøstyrelsens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes, herunder give Miljøstyrelsen adgang til kontrol af projektet.

§ 17. Hvis data ikke er databeskyttet fra tredjeparts side, deles ejendomsretten til erhvervede eller opnåede data, hvortil der er ydet tilskud efter §§ 2 eller 3, med Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan stille krav om publicering af projektets resultater og til afrapportering af projektet.

§ 18. Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, hvis

1) ansøger ikke overholder sin medvirken- og oplysningspligt efter §§ 15 - 17,

2) ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen, eller

3) betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede.

Stk. 2. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt.

§ 19. Tilskuddet efter §§ 2 eller 3 udbetales, når tilskudsmodtager efter Miljøstyrelsens anvisninger har dokumenteret, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og alle udgifter er afholdt.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan bestemme, at tilskud kan udbetales i rater, der modsvarer de faktisk afholdte udgifter.

Stk. 3. Dokumentationen skal angive samtlige udgifter og indtægter ved projektet i form af en specificeret regnskabsoversigt som minimum i overensstemmelse med budgettets specifikationer efter Miljøstyrelsens nærmere anvisninger. Miljøstyrelsen kan kræve samtlige regnskabsbilag indsendt til gennemsyn.

Stk. 4. For projekter, hvor tilskud udgør 100.000 kr. eller derover, skal regnskabet attesteres af projektlederen og af den ansvarlige ledelse. Desuden skal der afgives en erklæring af en uafhængig registreret eller statsautoriseret revisor efter Miljøstyrelsens nærmere anvisning. For projekter, hvor tilskud udgør under 100.000 kr., skal regnskabet attesteres af projektlederen og af den ansvarlige ledelse.

§ 20. Tilskud efter § 4 udbetales, når godkendelsesansøgningen er indsendt, ansøgningsgebyret til Miljøstyrelsen er betalt og Miljøstyrelsen efterfølgende har anerkendt, at ansøgningen er komplet efter forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

§ 21. Miljøstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1099 af 25. september 2017 om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider samt til betaling af gebyr for disse godkendelser ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 25. januar 2019

Jakob Ellemann-Jensen

/ Lea Frimann Hansen