Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019

Forslag

til

Lov om ændring af straffeloven

(Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv)

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1719 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 119 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen for trussel om vold efter stk. 1 skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan have for den pågældendes udførelse af tjenesten eller hvervet.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 119 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan have for den pågældendes udførelse af tjenesten eller hvervet.«

3. I § 291, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Det skal ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og 2 endvidere indgå som skærpende omstændighed, at forholdet er begået mod ting, der tilhører en af de i § 119 nævnte personer, når gerningen har baggrund i den forurettedes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 24. januar 2019

Pia Kjærsgaard

/ Erling Bonnesen