Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0013
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområdet
Kapitel 2 Tilladelser
Kapitel 3 Vilkår
Kapitel 4 Ansøgning om tilladelse
Kapitel 5 Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger
Kapitel 6 Tilsyn med programvirksomheden
Kapitel 7 Tilskud til programvirksomheden
Kapitel 8 Ikrafttræden
Bilag 1 Definition af europæiske programmer
Bilag 2 Standardvedtægt for sendesamvirker
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 11)

I medfør af § 45, stk. 5-7, § 45 a, § 47, stk. 4 og 6, § 48 og § 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018, som ændret ved lov nr. 1549 af 18. december 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet i MUX 1 i henhold til tilladelser udstedt af Radio- og tv-nævnet.

Kapitel 2

Tilladelser

§ 2. Udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1 forudsætter i henhold til § 47, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed en tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af lovens § 45, stk. 1, 2 og 6.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for tegnsprogstolkede programmer udsendt af DR og TV 2.

§ 3. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 45, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed efter udbud (skønhedskonkurrence) tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 45, stk. 6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed uden udbud tilladelse til særordningen til foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1, jf. § 4, stk. 3, § 8, stk. 2 og § 21, stk. 3. Bekendtgørelsens §§ 6 og 7, § 10, stk. 1, 2. pkt., § 10, stk. 3, §§ 11, 13, og 16, § 20, stk. 2, nr. 1, 2. pkt., § 20, stk. 2, nr. 4, § 20, stk. 2, nr. 6-10, § 20, stk. 3 og 5, §§ 22 og 23, § 25, stk. 3 og 4, §§ 30 og 33 og § 35, stk. 2, finder ikke anvendelse for tilladelser udstedt efter denne bestemmelse.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til § 45, stk. 7, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed uden forudgående udbud udstede midlertidig tilladelse af op til 1 måneds varighed til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i øvrig sendetid, jf. § 7, stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 6, 7, 13, 16-18 samt kapitel 4, 5 og 7 finder ikke anvendelse for midlertidige tilladelser.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med udbud af sendetid eller i forbindelse med udstedelse af midlertidig tilladelse med 3 måneders varsel inddrage den øvrige sendetid, der midlertidigt benyttes til udøvelse af programvirksomhed, jf. § 18, stk. 5.

Stk. 5. Radio- og tv-nævnet kan undlade at udbyde ledig sendetid. Nævnet skal i denne forbindelse lægge vægt på omfanget af den ledige sendetid sammenholdt med den resterende tilladelsesperiode, jf. § 5, og eventuelt antallet af ansøgninger ved tidligere udbud.

§ 4. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 3, stk. 1, op til 38 tilladelser til 8 regionale områder svarende til TV 2-regionerne.

Stk. 2. Det maksimale antal tilladelser udstedt efter stk. 1 udgør henholdsvis 11 i region Hovedstaden, 5 i region Syd, 5 i region Østjylland, 4 i region Øst, 4 i region Midt-Vest, 4 i region Nord, 4 i region Fyn og 1 i region Bornholm.

Stk. 3. Tilladelse til særordningen som udstedt efter § 3, stk. 2, til foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse udstedes til og skal benyttes i alle 8 regionale områder.

§ 5. Tilladelse udstedes med udløb den 31. december 2025, jf. dog § 3, stk. 3.

§ 6. Tilladelse kan kun udstedes til foreninger med hjemsted i det pågældende tilladelsesområde, og som har som hovedformål at drive ikkekommerciel lokal fjernsynsvirksomhed. Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i tilladelsesområdet.

Stk. 2. Ved tilladelsesområdet forstås i denne bekendtgørelse den TV 2-region, hvori stationen har programtilladelse.

§ 7. Tilladelse udstedes med en ugentlig minimumssendetid på 10 timer, jf. § 13, som i tilladelsesperioden ikke kan ændres af Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser.

Stk. 2. Den af tilladelseshaver benyttede sendetid udover minimumssendetiden, jf. stk. 1, betragtes i denne bekendtgørelse som øvrig sendetid.

§ 8. Programvirksomhed i MUX 1 i henhold til Radio- og tv-nævnets tilladelser kan udøves alle dage i tidsrummet kl. 21.00 til 17.00, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sendetiden mellem kl. 21.00 og kl. 21.30 henholdsvis på lørdage og torsdage afsættes til foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, jf. § 3, stk. 2. Såfremt Radio- og tv-nævnet udsteder mere end én tilladelse jf. § 3, stk. 2, fordeles sendetiden jf. § 8, stk. 2, 1. pkt., forholdsmæssigt imellem disse tilladelseshavere.

Stk. 3. Den sendetid, der er til rådighed, jf. stk. 1 og 2, kan anvendes af tilladelseshaverne efter fordeling i sendesamvirket, jf. § 18, stk. 4, 5 og 12.

§ 9. Tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1 kan ikke overdrages.

Kapitel 3

Vilkår

Programvirksomheden

§ 10. Radio- og tv-nævnet fastsætter i forbindelse med udstedelse af tilladelse vilkår for programvirksomheden. Nævnet kan i den forbindelse fastsætte, at programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

Stk. 2. Der må ikke indgå reklamer i programvirksomheden, herunder på de i henhold til §§ 16 og 18, stk. 7, pligtige hjemmesider. Derudover må tilladelseshaver ikke oppebære reklameindtægter på baggrund af internetdistribution.

Stk. 3. Ændringer af programvirksomheden skal forinden godkendes af Radio- og tv-nævnet. Dette gælder dog ikke ændringer af programvirksomheden i medfør af § 11, stk. 1, 4. pkt.

§ 11. Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet. Programmerne skal være produceret af tilladelseshaver eller af borgere fra tilladelsesområdet som led i tilladelseshavers public access. Programmerne skal derudover være optaget i tilladelsesområdet, dog kan et program undtagelsesvist optages i de tilgrænsende tilladelsesområder, såfremt det handler om eller er med personer fra tilladelsesområdet eller dette tilgrænsende tilladelsesområde. Radio- og tv-nævnet kan for programkategorier som ikke er nævnt i § 15, nr. 2, se bort fra kravene i 2. og 3. pkt., for op til 10 pct. af tilladelseshaverens sendetid eller programbudget.

Stk. 2. Programmerne skal produceres til befolkningen i tilladelsesområdet.

Stk. 3. Udover betingelserne i stk. 1 og 2 skal 80 pct. af programmerne tillige være med lokalt indhold. Ved lokalt indhold forstås et programindhold, som handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig interesse for befolkningen i tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder (samt Sydslesvig for region Syd og Skåne for region Hovedstaden og region Bornholm).

Stk. 4. Vilkårene i nærværende bekendtgørelse samt tilladelseshavers programtilladelse gælder både minimumssendetiden og den eventuelle øvrige sendetid, jf. § 7, stk. 2. I øvrig sendetid kan tilladelseshaver sende programmer produceret før 1. januar 2020.

§ 12. Programvirksomheden skal som minimum stilles til rådighed via internettet enten i form af:

1) tilrådighedsstillelse on demand i streaming-format i en periode af mindst 14 dages varighed regnet fra førstegangsudsendelse eller

2) tilrådighedsstillelse som paralleludsendelse i streaming-format.

Stk. 2. Tilrådighedsstillelse via internettet kan ske via tilladelseshavers egen hjemmeside og egne internetbaserede tjenester, sendesamvirkernes fælles hjemmeside for lokal-tv, jf. § 18, stk. 7, og tredjepartsplatforme og -tjenester m.v.

§ 13. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed skal minimum 50 uger årligt udsende i alt 10 timers programvirksomhed bestående af to timers egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed hver uge samt genudsendelser heraf. Programproduktionens lydkvalitet og billedopløsning m.v. skal være af en acceptabel og tidssvarende standard.

Stk. 2. Ved førstegangsudsendelse forstås programmer, der ikke tidligere har været udsendt på tv eller via internettet. Mindre ændringer af et allerede udsendt program medfører ikke, at programmet anses som en førstegangsudsendelse. Dog betragtes et program, der først udsendes på internettet og efterfølgende udsendes uændret på tv, som en førstegangsudsendelse på tv, hvis det består af lokalt indhold, jf. § 11, stk. 3, samt opfylder § 11, stk. 1 og 2, og er tilskudsberettiget, jf. § 33, stk. 2.

Stk. 3. Ved egenproduktion forstås i denne bekendtgørelse programmer, som opfylder § 11, stk. 1, og som ikke består af prøvebilleder, rulletekster med informationer, hjemmesider, tekst-tv, såkaldte info-kanaler og tilsvarende programvirksomhed eller udsendelse fra fast opstillede kameraer.

§ 14. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.

Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme.

§ 15. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed skal tilstræbe:

1) at over halvdelen af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer, jf. bilag 1, og

2) at 10 pct. af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagendet. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion.

§ 16. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed skal på internettet have en hjemmeside, der som minimum indeholder følgende oplysninger:

1) Tilladelseshaverens navn.

2) Den fysiske adresse, hvor tilladelseshaveren er etableret.

3) Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder tilladelseshavers e-post-adresse.

4) Stationens navn.

5) Beskrivelse af stationens programvirksomhed og sendetider, herunder en fortløbende programoversigt over aktuelle programmer med angivelse af, hvorvidt der er tale om en genudsendelse.

6) Stationens kontaktoplysninger, herunder stationens e-post-adresse.

7) Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.

Stk. 2. Tilladelseshavere har endvidere pligt til at lade deres hjemmeside indgå i den i henhold til § 18, stk. 7, oprettede, fælles hjemmeside for lokal-tv i Danmark. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om aftalevilkårene og ikke er enige om anden form for mægling, foretages mægling af Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på at sikre, at aftale indgås.

§ 17. Programvirksomheden skal være påbegyndt senest 3 måneder efter udstedelse af tilladelsen.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra stk. 1, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Sendesamvirke m.v.

§ 18. Hvis der er flere indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed i samme region, skal disse indgå i et sendesamvirke. Sendesamvirker organiseres som forening eller tilsvarende juridisk form.

Stk. 2. Regler for samarbejdet i sendesamvirket fastsættes ved aftale mellem sendesamvirkets medlemmer, jf. dog stk. 11.

Stk. 3. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der har kontakten til distributøren og til Radio- og tv-nævnet.

Stk. 4. Sendesamvirket fordeler i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets prioriteringer, jf. § 22, den af Radio- og tv-nævnet tildelte minimumssendetid, jf. § 7, stk. 1, på den sendetid, der er til rådighed, jf. § 8, idet førstegangsudsendelser altid prioriteres højere end genudsendelser.

Stk. 5. Sendesamvirket skal ved fordeling af øvrig sendetid til enhver tid give fortrinsret til programvirksomhed udøvet af indehavere af midlertidige tilladelser.

Stk. 6. Sendesamvirkets kontaktperson underretter Radio- og tv-nævnet om fordelingen af minimumssendetiden samt om fordelingen af øvrig sendetid, jf. § 7. Oplysning om fordeling af sendetiden og kontaktinformation på sendesamvirkets medlemmer skal ligeledes offentliggøres på den i stk. 7 nævnte hjemmeside.

Stk. 7. Sendesamvirket er i fællesskab med de øvrige sendesamvirker i MUX 1 forpligtet til at oprette og drive en fælles hjemmeside for lokal-tv i Danmark eventuelt i fællesskab med lokalradio.

Stk. 8. Sendesamvirket er forpligtet til at koordinere signalleverancer i henhold til stk. 4 og 5 og for sendetiden, jf. § 8, stk. 2, til et samlet signal, der leveres til den stedlige regionale TV 2-virksomhed.

Stk. 9. Sendesamvirket betaler distributøren for den kapacitet i MUX 1, der er allokeret til distribution af den i henhold til stk. 4 og 5 og § 8, stk. 2, nævnte programvirksomhed. Sendesamvirket meddeler med passende varsel eventuelle ændringer af behovet for kapacitet. Betalingsforpligtelsen omfatter tillige fremføringen af programmerne fra den enkelte region til DR, DR Byen i København samt fra DR, DR Byen i København og til sendemasterne. Medlemmerne af sendesamvirket hæfter solidarisk for den betaling, der er aftalt med distributøren.

Stk. 10. Sendesamvirket kan såvel af medlemmerne som af indehavere af midlertidige tilladelser, der sender i den øvrige sendetid, forlods kræve betaling for sendetid.

Stk. 11. Radio- og tv-nævnet stiller en standardvedtægt til rådighed for sendesamvirkerne, jf. bilag 2, hvoraf bl.a. fremgår, hvilke bestemmelser der kun kan fraviges med godkendelse fra Radio- og tv-nævnet.

Stk. 12. Såfremt tilladelseshaverne i et sendesamvirke ikke kan blive enige om fordeling af minimumssendetid, øvrig sendetid eller om økonomiske vilkår m.v., træffes afgørelse af Radio- og tv-nævnet.

§ 19. Sendesamvirket har pligt til at meddele Radio- og tv-nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelse af oplysninger m.v.

Kapitel 4

Ansøgning om tilladelse

§ 20. Ansøgning om tilladelse sker til Radio- og tv-nævnet.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal indeholde oplysninger om:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-post-adresse, CVR- og P-nr. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser.

2) Dokumentation for foreningens stiftelse, herunder oplysninger om bestyrelsens sammensætning, bestyrelsesmedlemmernes bopæl, vedtægter, regler for tegningsberettigelse m.v.

3) Det navn, som tv-stationen vil blive drevet under.

4) Økonomiske forhold, herunder hvordan driften vil blive finansieret.

5) Karakteren af programvirksomheden, herunder beskrivelse af de programkategorier, dvs. eksempelvis nyheder, aktualitet, sport, kultur og underholdning, virksomheden omfatter, samt den tidsmæssige fordeling heraf. Det oplyses endvidere, om virksomheden retter sig mod bestemte målgrupper, fx alders- eller befolkningsgrupper.

6) Oplysninger om, hvorledes kravene i § 11, stk. 1-3, opfyldes, herunder hvorvidt der lægges vægt på særlige geografiske dele af tilladelsesområdet.

7) Oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvorledes tilladelseshaver tilbyder public access, dvs. faciliterer at programmer produceret af borgere fra tilladelsesområdet udsendes på tv-stationen.

8) Beskrivelse af den planlagte internetdistribution.

9) Udtalelse fra en registreret eller statsautoriseret revisor om ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner.

10) Planer om fast samarbejde med andre programforetagender m.v.

11) Ansøgning om tilladelse til særordningen, jf. § 3, stk. 2, skal indeholde oplysninger som nævnt under nr. 1-3, samt en beskrivelse af hvorledes formålet om at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse vil blive opfyldt, og hvorledes formålet tidligere har været opfyldt, dokumentation for at have haft programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet gældende til de landsdækkende sendebånd i MUX 1 samt oplysninger om programvirksomhedens målgruppe.

Stk. 3. Der skal sammen med ansøgningen indsendes en optagelse af minimum 10 minutters varighed, der viser eksempler på ansøgers planlagte programvirksomhed.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, det finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få tilstrækkelige oplysninger, kan der gives afslag på ansøgningen.

Stk. 5. Ændringer i forhold til det i ansøgningen oplyste, skal meddeles Radio- og tv-nævnet, idet ændringer i forhold til det i stk. 2, nr. 5-8, dog forinden skal godkendes af Radio- og tv-nævnet, jf. § 10, stk. 3.

Kapitel 5

Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger

§ 21. Ved behandling af ansøgninger om tilladelser i henhold til § 3, stk. 1, skal Radio- og tv-nævnet søge at sikre den enkelte region en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i relation til eksempelvis emner, målgrupper og geografisk spredning indenfor tilladelsesområdet.

Stk. 2. Ved behandlingen af ansøgninger, jf. stk. 1, kan Radio- og tv-nævnet bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner.

Stk. 3. Ved behandling af ansøgninger om tilladelser i henhold til § 3, stk. 2, til særordningen, udsteder Radio- og tv-nævnet tilladelse til ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

1) At ansøgers formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.

2) At ansøger har haft programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet gældende til de landsdækkende sendebånd i MUX 1, som udløb pr. 31. december 2013.

3) At programvirksomheden henvender sig til en landsdækkende målgruppe.

Stk. 4. Tilladelsesindehavere efter særordningen, jf. § 3, stk. 2, kan ikke opnå tilladelse, jf. § 3, stk. 1, eller tilskud, jf. § 30, stk. 1.

§ 22. Ud over de i § 21 nævnte kriterier prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om tilladelser i henhold til § 3, stk. 1, om programvirksomhed i de enkelte regioner i øvrigt i nedenstående rækkefølge ansøgere, der udøver programvirksomhed indeholdende følgende:

1) Lokalt indhold udover minimumskravet, jf. § 11, stk. 3.

2) Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. indenfor tv-drift eller lignende.

3) Ansøgers facilitering af public access, dvs. hvorvidt og i givet fald hvorledes tilladelseshaver tilbyder borgere fra tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på tv-stationen.

4) Ansøgers tilrådighedsstillelse af indhold via øvrige digitale platforme, herunder sociale medier og -tjenester mv., med henblik på at nå et bredere publikum.

§ 23. Ved behandling af ansøgning om midlertidig tilladelse lægger Radio- og tv-nævnet, udover de i § 22 nævnte prioriteringer, vægt på den i ansøgningen beskrevne programvirksomhed sammenholdt med den programvirksomhed, der allerede udøves i den pågældende region i henhold til denne bekendtgørelse, med henblik på at sikre en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i regionen.

Kapitel 6

Tilsyn med programvirksomheden

§ 24. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomheden, herunder med anvendelsen af tilskudsmidler i henhold til kapitel 7 og tilskud til foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, jf. § 3, stk. 2. Nævnet kan i den forbindelse gennemføre stikprøvekontrol.

§ 25. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er forpligtede til at samarbejde om optagelse og indlevering af systematiske optagelser af programfladen, herunder programfladen der stilles til rådighed via internettet, såfremt denne er finansieret af driftstilskuddet, jf. de til enhver tid gældende regler om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer.

Stk. 2. Radio og tv-nævnet kan fastsætte nærmere retningslinjer for udformningen samt hyppigheden af indsendelse af materiale i henhold til stk. 1, herunder pålægge samtlige tilladelseshavere pligt til at indsende optagelser for en af nævnet nærmere fastsat periode.

Stk. 3. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er pligtige at opbevare materiale i henhold til stk. 1, indtil årsregnskabet er godkendt af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 4. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed kan til brug for Radio- og tv-nævnets tilsyn pålægges at tilvejebringe fyldestgørende oversættelser af programmer og programoversigter på andre sprog end dansk, engelsk, svensk og tysk.

§ 26. Radio- og tv-nævnet påtaler i henhold til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for programtilladelser og kan inddrage tilladelsen, jf. lovens § 50.

§ 27. Indehavere af tilladelse til programvirksomhed er i henhold til § 39, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed forpligtede til at meddele Radio- og tv-nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v.

Kapitel 7

Tilskud til programvirksomheden

§ 28. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til tilladelseshavere, der er omfattet af § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Tilskud til indehavere af tilladelser, jf. § 3, stk. 2, til foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse ydes som en forholdsmæssig andel af 2 mio. kr. årligt på grundlag af det faktiske antal tilladelseshavere i særordningen.

Stk. 3. Tilskud til indehavere af tilladelser, jf. § 3, stk. 1, ydes i henhold til § 30.

§ 29. Såfremt Radio- og tv-nævnet stiller krav herom, skal der i forbindelse med ansøgningen om tilskud oplyses om eventuelle verserende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige myndigheder, jf. stk. 2.

Stk. 2. Hvis sagen vedrører stationens drift og programvirksomhed, og hvor sagen drejer sig om overtrædelser af medieansvarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed eller af straffeloven m.v., og hvor overtrædelsen er af grov eller af ofte gentagen karakter, kan Radio- og tv-nævnet træffe beslutning om afslag på ansøgningen om tilskud.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan ved vurderingen af de i stk. 2 nævnte forhold kun lægge vægt på overtrædelser, der er begået af stationen selv eller af en ledende medarbejder, herunder ulønnet arbejdskraft, og hvorover der er afsagt endelig dom, truffet endelig afgørelse af Pressenævnet eller truffet endelig administrativ afgørelse.

Stk. 4. Såfremt stationen ikke efterkommer Radio- og tv-nævnets anmodning om oplysning om de i stk. 2 nævnte forhold, kan Radio- og tv-nævnet lægge vægt herpå i sin vurdering af ansøgningen om tilskud.

§ 30. Tilskud til indehavere af tilladelser, jf. § 3, stk. 1, ydes som driftstilskud og beregnes som en forholdsmæssig andel af beløbet til tv-området, jf. § 31, på grundlag af det faktiske antal tilladelseshavere, jf. § 4, stk. 1.

§ 31. Radio- og tv-nævnet fastsætter fordelingen af tilskudsmidlerne mellem radio- og tv-området på baggrund af rammen for den årlige bevilling til formålet, eventuelt med tillæg af tilbagebetalte tilskudsbeløb.

Stk. 2. Det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til tv-området fratrukket 2 mio. kr., jf. § 28, stk. 2, skal dog mindst udgøre 50 pct. og maksimalt 70 pct. af den samlede bevilling, jf. stk. 1.

§ 32. Radio- og tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet beslutter, jf. § 20, hvilke oplysninger m.v. indehavere af tilladelser til programvirksomhed skal indsende i forbindelse med ansøgninger i henhold til stk. 1.

§ 33. En tv-stations driftstilskud kan på årsbasis højst udgøre stationens faktiske driftsudgifter for det pågældende år. Såfremt det samlede driftstilskud overstiger driftsudgifterne, skal det overskydende driftstilskud tilbagebetales.

Stk. 2. Driftstilskuddet har til formål at bidrage til finansiering af stationens driftsudgifter, herunder til sendeudgifter og programproduktion. For programmer, som stilles til rådighed på internettet, kan driftstilskuddet bidrage til finansieringen af produktionen, såfremt disse består af 100 pct. lokalt indhold, jf. § 11, stk. 3, og opfylder § 11, stk. 1-2.

Stk. 3. Lønudgifter, der finansieres af tilskuddet, må ikke overstige niveauet for de statslige overenskomster for et tilsvarende arbejde.

Stk. 4. Driftstilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for stationens produktion af programmer. Købesummen må ikke overskride markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår eller udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt for driftstilskuddet, er stationens eje og skal købes i stationens navn.

§ 34. I forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse kan Radio- og tv-nævnet beslutte at tilbageholde en eller flere tilskudsrater til den eller de stationer omfattet af den pågældende tilsynssag. Radio- og tv-nævnet kan i den forbindelse tilbageholde tilskudsrater for efterfølgende år.

§ 35. Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan i henhold til § 92 a, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed helt eller delvist kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ikke afleveres et fyldestgørende, underskrevet regnskab, eller hvis fristen for indsendelse af regnskab ikke overholdes.

§ 36. Overtrædelse af tilskudsreglerne kan i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, såfremt overtrædelsen er grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en midlertidig eller endelig inddragelse af programtilladelsen.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1098 af 22. september 2017 om ikkekommercielt tv i MUX 1 ophæves. Bekendtgørelse nr. 1098 af 22. september 2017 gælder dog fortsat for programtilladelser udstedt i medfør heraf, ligesom disse tilladelser forbliver i kraft for resten af den periode, hvori tilladelserne er gældende.

Kulturministeriet, den 28. januar 2019

Mette Bock

/ Lars M. Banke


Bilag 1

Definition af europæiske programmer

1. Ved europæiske programmer forstås i denne bekendtgørelse:

1) programmer med oprindelse i EU-medlemsstater,

2) programmer med oprindelse i europæiske tredjelande, som er parter i den af Europarådet vedtagne europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn, og som opfylder betingelserne i punkt 3, og

3) programmer, der er co-produceret som led i aftaler vedrørende den audiovisuelle sektor mellem Fællesskabet og tredjelande, og som opfylder de betingelser, der er fastsat i de enkelte aftaler.

2. Anvendelsen af bestemmelserne i punkt 1, nr. 2 og 3, er betinget af, at programmer med oprindelse i medlemsstaterne ikke udsættes for diskriminerende foranstaltninger i de pågældende tredjelande.

3. De programmer, der er nævnt i punkt 1, nr. 1 og 2, er programmer, der hovedsagelig er produceret under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere bosiddende i en eller flere af de stater, der er nævnt i punkt 1, nr. 1 og 2, forudsat at en af følgende tre betingelser er opfyldt:

1) De er fremstillet af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater.

2) Produktionen af programmerne overvåges og kontrolleres effektivt af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater.

3) Co-producenterne i disse stater står for størstedelen af de samlede omkostninger ved co-produktionen, og denne kontrolleres ikke af en eller flere producenter, der er etableret uden for disse stater.

4. Endvidere anses som europæiske programmer i denne bekendtgørelse programmer, der ikke er europæiske programmer som defineret i punkt 1, jf. punkt 2 og 3, men som er produceret som led i bilaterale co-produktionsaftaler mellem medlemsstater og tredjelande, såfremt størstedelen af de samlede produktionsomkostninger afholdes af co-producenter fra Fællesskabet, og produktionen ikke kontrolleres af en eller flere producenter, der er etableret uden for medlemsstaternes område.


Bilag 2

Standardvedtægt for sendesamvirker

§ 1. Navn, hjemsted og formål

Stk. 1. Foreningens navn er <navn>

Stk. 2. <navn> har hjemsted og virke i <region>

Stk. 3. <navn>s formål er at varetage fælles anliggender i medfør af §§ 18 og 19 i bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 for tv-stationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende tv i <region> i medfør af nævnte bekendtgørelse.

§ 2. Medlemsforhold

Stk. 1. Alle tv-stationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og 2, til at sende tv i <region> i medfør af bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen, jf. dog § 3.

§ 3. Eksklusion

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsstation, hvis stationen ikke overholder aftaler om sendetidsfordeling, eller hvis stationen misligholder sine betalingsforpligtelser eller på anden måde væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor sendesamvirket.

Stk. 2. Såfremt der er uenighed om eksklusionen vil denne i henhold til bekendtgørelsens § 18, stk. 12, kunne indbringes for Radio- og tv-nævnet.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage opsættende virkning. Dette gælder dog ikke, hvis en beslutning om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelser over for sendesamvirket, og sendesamvirket efter sidste rettidige betalingsdag har afgivet skriftligt påkrav til medlemsstationen om betaling af restancen med angivelse af, at medlemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, hvis restancen ikke betales inden en frist på 14 dage.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, tre medlemmer af bestyrelsen, eller hvis mindst halvdelen af medlemmerne stiller forslag herom.

Stk. 3. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.

3) Regnskabets fremlæggelse og godkendelse heraf.

4) Indkomne forslag.

5) Budgettets fremlæggelse og godkendelse heraf.

6) Fastsættelse af kontingenter.

7) Valg af bestyrelse og <antal> suppleanter.

8) Valg af revisor.

9) Eventuelt.

Stk. 4. Der kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke har været på dagsordenen.

Forslag til stk. 3, nr. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemsstationer, som ikke har forfalden gæld til foreningen.

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-5 personer, hvoraf 1-2 vælges i ulige år, og 2-3 vælges i lige år. Første gang bestyrelsen vælges, anses kandidaterne med højst stemmetal for valgt for den længste periode. Ved stemmelighed afgøres spørgsmålet ved lodtrækning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningen løser sine opgaver, jf. særligt §§ 6-9.

§ 6. Foreningens opgaver vedrørende fordeling af sendetid

Stk. 1. Medlemmerne skal i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets prioriteringer af programtilladelserne aftale fordelingen af minimumssendetiden samt sendetiden, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2, der i henhold til tilladelse fra Radio- og tv-nævnet er tildelt de enkelte medlemmer. Ved fordelingen af minimumssendetiden samt sendetiden, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2, skal medlemmerne så vidt muligt tage hensyn til ønsker om placering af sendetid, der er begrundet i planlagt programindhold og målgrupper for programvirksomheden, jf. den af nævnet udstedte tilladelse.

Stk. 2. Foreningen afgør varigheden af fordelingen af den øvrige sendetid, idet dog programvirksomhed udøvet af indehavere af midlertidige tilladelser til enhver tid skal prioriteres. Indehavere af midlertidig tilladelse til programvirksomhed kan i øvrigt med et varsel på 3 måneder forlange adgang til at benytte den øvrige sendetid.

Stk. 3. Midlertidige tilladelser har i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 3, en maksimal varighed af 1 måned. I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 5, kan Radio- og tv-nævnet i øvrigt (i forbindelse med udbud af sendetid) med 3 måneders varsel inddrage den øvrige sendetid.

§ 7. Foreningens opgaver vedrørende signalleverancen til udsendelse i MUX 1

Stk. 1. Foreningen er forpligtet til at koordinere signalleverancer fra medlemmerne og eventuelle. indehavere af midlertidige tilladelser til et samlet signal, der leveres til den stedlige regionale TV 2-virksomhed.

§ 8. Økonomi

Stk. 1. <navn>s regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3. Revideret regnskab for det foregående år og budget for det følgende år skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen med henblik på, at medlemsstationerne kan gennemgå dette, inden det skal godkendes.

Stk. 4. Foreningen opkræver blandt medlemmer og eventuelle indehavere af midlertidige tilladelser betaling for udsendte programmer og foretager samlet betaling til distributøren.

Stk. 5. Foreningens medlemmer hæfter jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 9, solidarisk for den betaling, der er aftalt med distributøren. I øvrigt hæfter foreningen alene med sin formue.

Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele prokura indenfor en nærmere angivet beløbsramme. Dog ikke vedrørende køb af fast ejendom eller pantsætning.

§ 9. Tegningsret

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 10. Ændring af vedtægter

Stk. 1. Vedtægtsændring kan ske på generalforsamlingen, når forslag herom er adviseret i mødeindkaldelsen, og hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal meddeles Radio- og tv-nævnet, idet ændringer af bestemmelserne i §§ 2-3, §§ 6-7, samt § 8, stk. 4 og 5, § 10, stk. 2, og § 11, stk. 2, i henhold til bekendtgørelsens § 18, stk. 11, kun kan ske med godkendelse fra Radio- og tv-nævnet.

§ 11. Opløsning

Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen skal træffes af bestyrelsen og godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Stk. 2. Opløsning skal for at være gyldig godkendes af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og udstyr kulturelle eller almennyttige formål.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), EU-Tidende 2010 nr. L 95, side 1.