Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 21. januar 2019 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for markedsovervågning af byggevarer, jf. § 31 A, stk. 2 og 3, og § 31 B, stk. 1-4, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer, og §§ 7-12 i bekendtgørelse nr. 688 af 17. juni 2013 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer, samt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF, overføres fra transport-, bygnings- og boligministeren til erhvervsministeren pr. 1. februar 2019.

§ 2. Ressortansvaret for markedsovervågning af personlige værnemidler til brug i trafikken, dækmærkning, to- og trehjulede køretøjer, quadricykler, motorkøretøjer mv. samt landbrugs- og skovbrugskøretøjer, jf. § 68 a, stk. 1, § 68 b og § 68 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis), samt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer, overføres fra transport-, bygnings- og boligministeren til erhvervsministeren pr. 1. februar 2019.

§ 3. Ressortansvaret for markedsovervågning af cykler, jf. § 68 a, stk. 1, § 68 b og § 68 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis), og § 37 a i bekendtgørelse nr. 976 af 28. juni 2016 om cyklers indretning og udstyr mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 455 af 9. maj 2017, overføres fra transport-, bygnings- og boligministeren til erhvervsministeren pr. 1. februar 2019.

§ 4. Ressortansvaret for markedsovervågning af styrthjelme, jf. § 68 a, stk. 1, § 68 b og § 68 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis), og § 4 a i bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1998 om styrthjelme, som ændret ved bekendtgørelse nr. 458 af 9. maj 2017, overføres fra transport-, bygnings- og boligministeren til erhvervsministeren pr. 1. februar 2019.

§ 5. Ressortansvaret for markedsovervågning af sikkerhedsudstyr til børn i biler, jf. § 68 a, stk. 1, § 68 b og § 68 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis), og § 2 a i bekendtgørelse nr. 1002 af 16. september 2014 om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 457 af 9. maj 2017, overføres fra transport-, bygnings- og boligministeren til erhvervsministeren pr. 1. februar 2019.

Statsministeriet, den 23. januar 2019

Lars Løkke Rasmussen

/ Carsten Madsen