Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0040
 
32018L0576
 
Links til øvrige EU dokumenter
32018R0574
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år1)2)

(Udvælgelse af id-udsteder og udstedelse af sikkerhedsstempelmærker samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 608 af 7. juni 2016 om tobaksvarer m.v. foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 127, side 1) samt bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/576 af 15. december 2017 om tekniske standarder for sikkerhedsfeatures på tobaksvarer, EU-Tidende 2018, nr. L 96, side 57. I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15. december 2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer, EU-Tidende 2018, nr. L 96, side 7. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. I § 2 indsættes som nr. 23 og 24:

»23) Entydigt identitetsmærke: Den alfanumeriske kode, der gør det muligt at identificere en enkeltpakning eller en samlet emballage med tobaksvarer.

24) Økonomiske aktører: Enhver fysisk eller juridisk person, der er involveret i handel med tobaksvarer, herunder til eksport, fra fabrikanten til den sidste økonomiske aktør inden det første detailsalgssted.«

3. Efter § 22 indsættes i kapitel 6:

»§ 22 a. Den, der markedsfører tobaksvarer her i landet, skal sikre, at hver enkeltpakning med tobaksvarer er påført et entydigt identitetsmærke udstedt af den danske id-udsteder, jf. § 31 a.

Stk. 2. For tobaksvarer fremstillet uden for EU gælder kravene for entydige identitetsmærker kun for produkter, der er bestemt for eller markedsføres i Danmark.

Stk. 3. Entydige identitetsmærker skal være påtrykt eller anbragt på en sådan måde, at de ikke kan fjernes eller slettes, og de må ikke være skjult eller brudt.

Stk. 4. Via en forbindelse til det entydige identitetsmærke skal følgende oplysninger være elektronisk tilgængelige:

1) Den faktiske forsendelsesrute fra fremstillingsstedet til det første detailsalgssted, herunder alle lagerfaciliteter, der er benyttet, forsendelsesdatoen, bestemmelsesstedet, afsendelsesstedet og modtageren,

2) identiteten af alle købere fra fremstillingen til det første detailsalgssted og

3) faktura, ordrenummer og betalingsoplysninger vedrørende alle købere fra fremstillingen til det første detailsalgssted.

Stk. 5. Tobaksvarefabrikanter skal stille udstyr, der er nødvendigt til registrering af tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, transporteres eller på anden måde håndteres, til rådighed for alle økonomiske aktører, der er involveret i handel med tobaksvarer. Udstyret skal kunne læse og overføre de registrerede data elektronisk til en datalagringsfacilitet, der skal være fysisk placeret inden for Den Europæiske Unions område.

Stk. 6. En økonomisk aktør, der er involveret i handel med tobaksvarer, må ikke ændre eller slette data, der er registreret i datalagringsfaciliteterne.

Stk. 7. En ekstern revisor fører kontrol med leverandører af datalagringsfaciliteter. Den eksterne revisor betales af tobaksvarefabrikanten og skal efter forslag fra tobaksvarefabrikanten godkendes af Europa-Kommissionen.

Stk. 8. Europa-Kommissionen, Sikkerhedsstyrelsen og den eksterne revisor skal have fuld adgang til datalagringsfaciliteterne. I behørigt begrundede tilfælde kan Europa-Kommissionen eller Sikkerhedsstyrelsen give fabrikanter eller importører adgang til de lagrede data.

Stk. 9. Den eksterne revisor skal aflægge en årsrapport til Sikkerhedsstyrelsen og Europa-Kommissionen.

§ 22 b. Den, der markedsfører tobaksvarer her i landet, skal sikre, at hver enkeltpakning med tobaksvarer er påført et sikkerhedsstempelmærke.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de tekniske standarder for sikkerhedsstempelmærker på tobaksvarer.«

4. Efter kapitel 9 indsættes:

»Kapitel 9 a

Udvælgelse af id-udsteder, udstedelse af entydige identitetsmærker og sikkerhedsstempelmærker

Entydige identitetsmærker

§ 31 a. Sikkerhedsstyrelsen udpeger en id-udsteder, der skal udstede entydige identitetsmærker til tobaksvarer, der markedsføres i Danmark.

Stk. 2. Id-udstederen kan udstede entydige identitetsmærker til tobaksvarer, der fremstilles i Danmark og markedsføres i et andet EU-land, uden krav om national id-udstedelse og skal udstede entydige identitetsmærker til tobaksvarer, som fremstilles i Danmark og eksporteres ud af EU.

Stk. 3. Id-udstederen kan kræve vederlag for driftsopgaver, som relaterer sig til udstedelsen af entydige identitetsmærker, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. De vederlag, som id-udstederen fastsætter og opkræver af de økonomiske aktører, kan udelukkende vedrøre udstedelse af entydige identitetsmærker. Vederlaget skal være ikkediskriminerende og stå i rimeligt forhold til antallet af entydige identitetsmærker, der udstedes til økonomiske aktører, under hensyntagen til leveringsmåden.

Stk. 5. Afgørelser truffet af id-udstederen kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstempelmærker

§ 31 b. For de tobaksvarer, som er afgiftspligtige i medfør af tobaksafgiftsloven, udsteder told- og skatteforvaltningen sikkerhedsstempelmærker til enkeltpakninger med tobaksvarer, der fungerer som både stempelmærke efter tobaksafgiftsloven og sikkerhedsmærke.

Stk. 2. For de tobaksvarer, som er afgiftspligtige i medfør af tobaksafgiftsloven eller forbrugsafgiftsloven, men som ikke påføres stempelmærke efter tobaksafgiftsloven, udsteder told- og skatteforvaltningen sikkerhedsstempelmærker uden afgift til enkeltpakninger med tobaksvarer, der fungerer som sikkerhedsmærke.

Stk. 3. For de tobaksvarer, som ikke er afgiftspligtige, udsteder told- og skatteforvaltningen sikkerhedsstempelmærker uden afgift til enkeltpakninger, der fungerer som sikkerhedsmærke.«

5. I overskriften til kapitel 10 ændres »Sikkerhedsstyrelsens« til: »Sikkerhedsstyrelsens og told- og skatteforvaltningens«.

6. I § 32 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at enkeltpakninger af tobaksvarer er påført entydige identitetsmærker, og med, at identitetsmærkerne er påtrykt eller anbragt i overensstemmelse med § 22 a, stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen fører endvidere kontrol med dataintegriteten, jf. § 22 a, stk. 6 og 9. Derudover fører Sikkerhedsstyrelsen kontrol med, at id-udstederen og leverandører af anordninger, der sikrer mod manipulation, samt eventuelle underleverandører er uafhængige af tobaksindustrien.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve at få meddelt alle oplysninger af id-udstederen og leverandører af anordninger, der sikrer mod manipulation, og af eventuelle underleverandører, der er nødvendige for kontrollen efter stk. 2.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan foretage basale søgningsforespørgsler vedrørende alle data, der et lagret i et primærdatalager, der er nødvendige for kontrollen efter stk. 2.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

7. Efter § 32 indsættes:

»§ 32 a. Told- og skatteforvaltningen fører kontrol med, at enkeltpakninger med tobaksvarer er påført sikkerhedsstempelmærker, jf. § 31 b, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan af fabrikanter, importører, distributører og detailforhandlere af tobaksvarer og urtebaserede produkter kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for kontrollen efter stk. 1.«

8. I § 33, stk. 2, § 34, stk. 1, og § 35, stk. 1, ændres »kontrollen efter § 32, stk. 1« til: »kontrollen efter § 32, stk. 1 og 2«.

9. I § 36, nr. 1, ændres »§ 20, stk. 1 og 2« til: »§ 20, stk. 1 og 2, § 22 a«.

10. Efter § 39 indsættes i kapitel 10:

»§ 39 a. I medfør af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15. december 2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer kan Sikkerhedsstyrelsen i behørigt begrundede tilfælde deaktivere en økonomisk aktørs

1) identifikationskode, jf. artikel 15, stk. 4,

2) anlægsidentifikationskode, jf. artikel 17, stk. 4, eller

3) maskinidentifikationskode, jf. artikel 19, stk. 4.

Stk. 2. Ved deaktivering efter stk. 1 orienteres enten den økonomiske aktør, operatøren af første detailsalgssted eller fabrikanter og importører om deaktiveringen.«

11. I § 43, stk. 1, udgår », der udføres hos fabrikanter og importører af tobaksvarer, som er omfattet af indberetningspligten i § 3, stk. 1«.

12. I § 45, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 20, stk. 1 og 2« til: »§ 20, stk. 1 og 2, § 22 a«.

13. I § 45, stk. 1, nr. 4, ændres »37 eller« til: »37,«.

14. I § 45, stk. 1, nr. 5, ændres »eller en oplysningspligt, der har hjemmel i § 3, stk. 1, § 5, stk. 2, § 7, § 28, stk. 1, § 32, stk. 2, eller § 38.« til: », en oplysningspligt eller en forespørgsel, der har hjemmel i § 3, stk. 1, § 5, stk. 2, § 7, § 28, stk. 1, § 32, stk. 3-5, eller § 38,«.

15. I § 45, stk. 1, indsættes som nr. 6-10:

»6) overtræder bestemmelserne om den økonomiske aktørs forpligtelser, jf. artikel 5, 10, 11 og 13, artikel 21, nr. 5 og 6, eller artikel 22, 23 eller 32-34 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15. december 2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer,

7) overtræder bestemmelserne om fabrikanters og importørers forpligtelser, jf. artikel 6-8, artikel 12, nr. 2, artikel 18, artikel 21, nr. 1, 2 og 4, eller artikel 26, nr. 1-5, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15. december 2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer,

8) overtræder bestemmelserne om den økonomiske aktørs og operatører af første detailsalgssteds forpligtelser, jf. artikel 14 eller artikel 16, nr. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15. december 2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer,

9) overtræder bestemmelserne om den økonomiske aktørs bortset fra fabrikanters og importørers forpligtelser, jf. artikel 12, nr. 3, eller artikel 29, nr. 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15. december 2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer, eller

10) overtræder bestemmelsen i artikel 36 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15. december 2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer om anvendelsen af sikre kommunikationsmidler og interoperabilitet.«

§ 2

I lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år, jf. lovbekendtgørelse nr. 1020 af 21. oktober 2008, som ændret ved lov nr. 707 af 25. juni 2010, § 1 i lov nr. 327 af 23. marts 2013, § 3 i lov nr. 236 af 15. marts 2017 og § 1 i lov nr. 1558 af 18. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved særlig grov eller gentagen overtrædelse af §§ 1 og 2 a kan der ske fratagelse af retten til at markedsføre tobak i en periode.«

Stk. 2. bliver herefter stk. 3.

§ 3

Stk. 1. Lovens § 1 træder i kraft den 1. februar 2019, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Lovens § 2 træder i kraft den 20. maj 2019.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 3, træder i kraft den 20. maj 2019 for cigaretter og rulletobak, som produceres i EU eller importeres til EU fra den 20. maj 2019. For cigaretter og rulletobak, som produceres i EU eller importeres til EU før den 20. maj 2019, træder § 1, nr. 3, i kraft den 20. maj 2020.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 3, træder i kraft den 20. maj 2024 for tobaksvarer bortset fra cigaretter og rulletobak, som produceres i EU eller importeres til EU fra den 20. maj 2024. For tobaksvarer bortset fra cigaretter og rulletobak, som produceres i EU eller importeres til EU før den 20. maj 2024, træder § 1, nr. 3, i kraft den 20. maj 2026.

Givet på Amalienborg, den 30. januar 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ellen Trane Nørby

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 127, side 1) samt bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/576 af 15. december 2017 om tekniske standarder for sikkerhedsfeatures på tobaksvarer, EU-Tidende 2018, nr. L 96, side 57.

2) I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15. december 2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer, EU-Tidende 2018, nr. L 96, side 7. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.