Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.)

I medfør af § 7, stk. 1, i lov nr. 80 af 24. januar 2017 om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.), som ændret ved lov nr. 278 af 17. april 2018, og efter forhandling med justitsministeren, skatteministeren og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 7, 11 og 14, og § 6 i lov nr. 80 af 24. januar 2017 om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. februar 2019.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 17. februar 2019

Lars Christian Lilleholt

/ Signe Schmidt