Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

(Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1148 af 29. august 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 683 af 8. juni 2017, § 6 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, § 1 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, § 2 i lov nr. 1130 af 11. september 2018 og § 4 i lov nr. 1429 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, nr. 3, ændres »§ 19« til: »§§ 19 A, 19 B eller 19 C«, og », jf. dog ligningslovens § 16 B, stk. 2, nr. 4« udgår.

2. I § 6 ændres »og 16-19« til: », 16-18 og 19 A«.

3. I § 7 ændres »§ 19« til: »§§ 19 B og 19 C«.

4. I § 13 A, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 12,«: »i udbytter og nettogevinster, der vedrører aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor en eventuel gevinst er omfattet af § 19 B,«.

5. I § 17, stk. 4, 2. pkt., og § 18, stk. 3, ændres »19« til: »19 A-19 C«.

6. I § 17 A, stk. 5, 2. pkt., ændres »og 19« til: », 19 B og 19 C«.

7. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Aktier og investeringsbeviser i finansielle selskaber«.

8. Overskriften før § 19 affattes således:

»Definition af investeringsselskab«.

9. § 19, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 1-4.

10. I § 19, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 2, 1. pkt.« til: »stk. 1, nr. 2, 1. pkt.«

11. I § 19, stk. 3, 3. pkt., der bliver stk. 2, 3. pkt., og stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 2, 4. pkt.« til: »stk. 1, nr. 2, 4. pkt.«

12. I § 19, stk. 3, 4. pkt., der bliver stk. 2, 4. pkt., stk. 4, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 3, 1. og 2. pkt., og stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

13. § 19, stk. 6, ophæves.

14. Overskriften før § 19 A ophæves.

15. § 19 A ophæves, og i stedet indsættes:

»Aktier og investeringsbeviser i investeringsselskaber

Selskaber m.v.

§ 19 A. Gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab, jf. § 19, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. I tilfælde omfattet af stk. 1 finder §§ 8, 9 og 17 ikke anvendelse. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i § 10, § 16, stk. 1, og § 18.

Aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber

Personer

§ 19 B. Gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab, jf. § 19, der er aktiebaseret, jf. stk. 2-6, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Ved et aktiebaseret investeringsselskab forstås et investeringsselskab, der over for told- og skatteforvaltningen har meddelt, at investeringsselskabet er aktiebaseret. Det er endvidere en betingelse, at 50 pct. eller mere af selskabets aktivmasse i løbet af hvert kalenderår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af denne lov bortset fra aktier m.v. omfattet af § 19 C og investeringsbeviser omfattet af § 22, og at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer m.v. Værdien af aktier eller investeringsbeviser i et andet aktiebaseret investeringsselskab, hvori investeringsselskabet ejer mindst 25 pct. af kapitalen, og værdien af investeringsbeviser i et aktiebaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. § 21, hvori investeringsselskabet ejer mindst 25 pct. af kapitalen, medregnes ikke. I stedet medregnes den del af dette investeringsselskabs eller investeringsinstituts aktiver, som svarer til ejerforholdet.

Stk. 3. Ved opgørelse af, om anbringelserne overholder betingelsen i stk. 2, medregnes aktiver som nævnt i kursgevinstlovens §§ 29-33 med værdien af det underliggende aktiv.

Stk. 4. Meddelelse efter stk. 2, 1. pkt., om status som aktiebaseret investeringsselskab skal indsendes til told- og skatteforvaltningen senest den 1. november i kalenderåret før det kalenderår, som meddelelsen skal have virkning fra.

Stk. 5. Investeringsselskabet anses for obligationsbaseret, jf. § 19 C, hvis betingelsen i stk. 2, 1. pkt., ikke er opfyldt. Hvis betingelsen i stk. 2, 1. pkt., er opfyldt, men investeringsselskabets anbringelser ikke overholder betingelsen i stk. 2, 2. pkt., anses selskabet for at have skiftet skattemæssig status til et obligationsbaseret investeringsselskab, jf. § 33 og selskabsskattelovens § 5 F, og reglerne i § 19 C finder anvendelse.

Stk. 6. Investeringsselskabet skal indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen i stk. 2 er overholdt. Oplysningerne skal indsendes senest den 1. juli året efter. Indsendes oplysninger ikke rettidigt, anses investeringsselskabet for at have skiftet skattemæssig status til et obligationsbaseret investeringsselskab, jf. § 33 og selskabsskattelovens § 5 F, og reglerne i § 19 C finder anvendelse. Hvis anbringelsesgrænsen ikke er overholdt, skal investeringsselskabet offentliggøre dette.

Stk. 7. I tilfælde omfattet af stk. 1 finder §§ 12-14, 17 og 17 A ikke anvendelse. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 1, og §§ 18, 21 og 22.

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om den meddelelse, der skal indsendes efter stk. 4, og de oplysninger, der skal indsendes efter stk. 6.

Aktier og investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsselskaber

Personer

§ 19 C. Gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab, jf. § 19, der er obligationsbaseret, jf. stk. 2, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Et investeringsselskab er obligationsbaseret, medmindre investeringsselskabet opfylder betingelserne i § 19 B, stk. 2.

Stk. 3. I tilfælde omfattet af stk. 1 finder §§ 12-14, 17 og 17 A ikke anvendelse. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 1, og §§ 18, 21 og 22.

Fradrag

Personer

§ 19 D. Fradrag efter §§ 19 B eller 19 C er betinget af, at told- og skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og § 11, jf. § 13, for det indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted, har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktierne eller investeringsbeviserne m.v. med angivelse af deres identitet, antal, kurs, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum.

Stk. 2. Betingelsen i stk. 1 anses uanset fristen i stk. 1 for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om erhvervelsen ved indberetning fra andre indberetningspligtige end den skattepligtige efter skatteindberetningslovens § 17, stk. 3, eller §§ 19 eller 20. Betingelsen i stk. 1 anses uanset fristen ligeledes for opfyldt, hvis den skattepligtige kan påvise, at de indberetninger, der er foretaget på dennes vegne, er ukorrekte.

Stk. 3. For aktier og investeringsbeviser m.v. erhvervet forud for indtræden af skattepligt her til landet anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis den skattepligtige har indsendt oplysninger til told- og skatteforvaltningen om beholdningen af aktier og investeringsbeviser m.v. ved indtræden af skattepligt her til landet. Oplysningerne efter 1. pkt. skal være afgivet til told- og skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 11, jf. § 13, for det indkomstår, hvor skattepligt her til landet indtræder.

Stk. 4. For aktier og investeringsbeviser m.v. erhvervet ved udlodning fra et dødsbo, hvor boopgørelsen er indleveret efter fristen i stk. 1, anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis udlodningsmodtageren senest samtidig med indlevering af boopgørelsen afgiver de i stk. 1 angivne oplysninger til told- og skatteforvaltningen.«

16. I § 21, stk. 2, 1. pkt., ændres »aktier omfattet af § 19« til: »aktier m.v. omfattet af § 19 C«.

17. § 21, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Værdien af investeringsbeviser i et andet aktiebaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning, hvori investeringsinstituttet ejer mindst 25 pct. af kapitalen, og værdien af aktier og investeringsbeviser i et aktiebaseret investeringsselskab, jf. § 19 B, hvori investeringsinstituttet ejer mindst 25 pct. af kapitalen, medregnes ikke. I stedet medregnes den del af dette investeringsinstituts eller investeringsselskabs aktiver, som svarer til ejerforholdet.«

18. § 22, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Reglerne i § 14 finder tilsvarende anvendelse.«

19. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Et investeringsinstitut med minimumsbeskatning er obligationsbaseret, medmindre investeringsinstituttet opfylder betingelserne i § 21, stk. 2.«

20. I § 22, stk. 6, 1. pkt., ændres »19« til: »19 B, 19 C«.

21. I § 23, stk. 7, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 1« til: »§§ 19 A, 19 B eller 19 C«, og i stk. 7, 7. pkt., ændres »§ 19, stk. 2, nr. 2« til: »§ 19, stk. 1, nr. 2«.

22. I § 23, stk. 8, 1. pkt., ændres »omfattes af § 19, stk. 1« til: »omfattes af §§ 19 A, 19 B eller 19 C«, og »stk. 7, § 19, stk. 1,« ændres til: »stk. 7, §§ 19 A-19 C«.

23. I § 33, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nye punktummer:

»For danske selskaber m.v. følger virkningstidspunktet for ændringen af selskabsskattelovens § 5 F. For et udenlandsk selskab m.v., der hverken er omfattet af selskabsskattelovens §§ 1 eller 2, har ændringen virkning fra den 1. januar i året efter det kalenderår, hvori den handling, som indebærer, at selskabet skifter skattemæssig status, er indtrådt.«

24. § 33, stk. 3, nr. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) Hvis et aktiebaseret investeringsselskab skifter skattemæssig status til et obligationsbaseret investeringsselskab.

3) Hvis et obligationsbaseret investeringsselskab skifter skattemæssig status til et aktiebaseret investeringsselskab.«

25. I § 33, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 19« til: »§§ 19 A, 19 B eller 19 C«.

26. I § 33 A, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 3, 2. pkt., ændres »19« til: »19 A«.

27. I § 34, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 19« til: »§§ 19 B eller 19 C«.

28. I § 36, stk. 3, 1. pkt., ændres »17-19« til: »17, 18, 19 A-19 C«.

29. I § 36, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »tillige er omfattet af § 19«: », dog således at hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 19 B, kun hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 19 B, og således at hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 19 C, kun hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 19 C«.

30. I § 38, stk. 4, 3. pkt., ændres »og 17-19« til: », 17, 18, 19 B og 19 C«.

31. I § 44, stk. 5, ændres »19« til: »19 B, 19 C«.

§ 2

I aktiesparekontoloven, lov nr. 1429 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ændres »19« til: »19 C«.

2. I § 5, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 21«: »og omsættelige investeringsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 B«.

§ 3

I dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 2. april 2012, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 4, ændres »§ 19« til: »§§ 19 B eller 19 C«.

§ 4

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 652 af 8. juni 2016 og § 5 i lov nr. 1130 af 11. september 2018 og senest ved § 123 i lov nr. 1703 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 6, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»1. pkt. omfatter ikke udbytte fra investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, og udbytte fra investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens § 16 C, dog forudsat at investeringsselskabet henholdsvis investeringsinstituttet ved investering i danske aktier eller andele har betalt en indkomstskat på 15 pct. af modtaget udbytte. 2. pkt. omfatter ikke udbytte af egne aktier, udbytte af aktier i investeringsselskabets henholdsvis investeringsinstituttets administrationsselskab, udbytte fra et investeringsselskab, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, og udbytte fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 c, hvis dette har valgt beskatning af udbytter eller efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet. Uanset 3. pkt. må investeringsinstituttet eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration.«

2. I § 2, stk. 1, nr. 6, 7. pkt., der bliver 9. pkt., ændres »3.-5. pkt.« til: »5.-7. pkt.«, og i stk. 1, nr. 6, 8. pkt., der bliver 10. pkt., ændres »3. pkt.« til: »5. pkt.«

3. § 65, stk. 3, 3. og 4. pkt., ophæves.

§ 5

I kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1283 af 25. oktober 2016, som ændret ved § 3 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og § 35 i lov nr. 1429 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 34 A, stk. 1, ændres »§ 33, stk. 7« til: »§ 33, stk. 6«.

2. I § 34 A, stk. 2, ændres »§ 33, stk. 8« til: »§ 33, stk. 7«.

3. I § 34 A, stk. 3, ændres »§ 33, stk. 9« til: »§ 33, stk. 8«.

§ 6

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1. september 2016, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 359 af 29. april 2018 og senest ved § 6 i lov nr. 1729 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 P, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., ændres »jf. dog 2. pkt.« til: »jf. dog 2. og 4. pkt.«

2. I § 7 P, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., indsættes efter »vederlaget«: »i samme år«.

3. I § 7 P, stk. 2, nr. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Værdien af vederlaget efter stk. 1 kan i samme år udgøre til og med 50 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, hvis betingelserne i stk. 7 tillige er opfyldt.«

4. I § 7 P, stk. 5, 3. pkt., ændres »10 pct. af årslønnen« til: »procentgrænsen af årslønnen som nævnt i stk. 2, nr. 2,«.

5. I § 7 P indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Skattefriheden efter stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, 4. pkt., er betinget af følgende:

1) Selskabet, hvor personen er ansat, har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft mere end 50 ansatte i et af de to seneste opgjorte årsregnskaber. Antallet af ansatte opgøres efter reglerne i årsregnskabsloven. Hvis selskabet i et regnskabsår har indgået i en koncern, jf. årsregnskabslovens bilag 1, B, nr. 1, opgøres antallet af ansatte for koncernen som helhed.

2) Selskabet, hvor personen er ansat, har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, i et af de to seneste opgjorte årsregnskaber haft en nettoomsætning, der ikke oversteg 15 mio. kr., eller en balancesum, der ikke oversteg 15 mio. kr. Den årlige nettoomsætning og balancesum opgøres efter reglerne i årsregnskabslovens § 7, stk. 3. Hvis selskabet i et regnskabsår har indgået i en koncern, jf. årsregnskabslovens bilag 1, B, nr. 1, opgøres nettoomsætning og balance for koncernen som helhed.

3) Selskabet, hvor personen er ansat, har været aktivt på et marked i mindre end 5 år før kalenderåret, hvor aftalen indgås. Selskabet anses for aktivt på et marked, når det har haft sit første kommercielle salg. Selskabet anses efter 1. pkt. for at have været aktivt på et marked i mindst 5 år før året, hvor aftalen indgås, hvis det har været modtagende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven og det indskydende selskab foretog sit første kommercielle salg mindst 5 år før året, hvor aftalen er indgået. Er aktiver, som selskabet har modtaget ved en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven, indgået i flere successive skattefrie omstruktureringer efter fusionsskatteloven, skal bedømmelsen af, hvornår det første kommercielle salg er foretaget, ske i forhold til det første selskab, der med hensyn til de pågældende aktiver var indskydende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven.

4) Selskabet, hvor personen er ansat, må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, drive virksomhed, som i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 5, 2. pkt., og stk. 6.

5) Selskabet, hvor personen er ansat, må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, være kriseramt som defineret i Europa-Kommissionens meddelelse om Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder (2014/C 249/01).«

Stk. 7-12 bliver herefter stk. 8-13.

6. I § 7 P, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 1-9« til: »stk. 1-10«, og »jf. dog stk. 11 og 12« til: »jf. dog stk. 12 og 13«.

7. I § 7 P, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »stk. 1-9« til: »stk. 1-10«.

8. I § 16 B, stk. 2, nr. 4, 1. pkt., ændres »§ 19« til: »§§ 19 A, 19 B eller 19 C«.

9. § 16 B, stk. 2, nr. 4, 2. pkt., ophæves.

10. § 16 C, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved et investeringsinstitut med minimumsbeskatning forstås et institut, hvis aktivmasse udelukkende er placeret i værdipapirer m.v. og instituttets administrationsbygning, der udsteder omsættelige beviser for deltagernes indskud, og som har valgt, at instituttets indkomst skal beskattes hos deltagerne. Et investeringsinstitut som nævnt i 1. pkt., der er hjemmehørende her i landet, kan vælge, at instituttet skal beskattes af udbytter, jf. § 16 A, stk. 1 og 2, der modtages fra selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet. Valget efter 2. pkt. skal træffes, samtidig med at der vælges skattemæssig status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning. Hvis instituttet vælger at blive beskattet af udbytter, jf. 2. pkt., er valget bindende.«

11. I § 16 C, stk. 4, nr. 7, 1. pkt., og nr. 8, 1. pkt., stk. 5, nr. 3, 1. pkt., og nr. 4, 1. pkt., stk. 12, 1. og 3. pkt., og stk. 13, 3. pkt., ændres »§ 19« til: »§§ 19 A, 19 B eller 19 C«.

12. I § 16 I, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 19 om investeringsselskaber« til: »§§ 19 B eller 19 C«.

13. I § 28, stk. 11, ændres »jf. dog § 7 P, stk. 11 og 12« til: »jf. dog § 7 P, stk. 12 og 13«.

14. I § 33 G, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19« til: »§ 19 C«.

§ 7

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 1888 af 29. december 2015, § 21 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og § 10 i lov nr. 1130 af 11. september 2018 og senest ved § 4 i lov nr. 1727 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 5 og 5 b, to steder i § 4, stk. 5, 2. pkt., og stk. 6, i § 4 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 19« til: »§ 19 C«.

2. I § 4 a, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »skattepligtigt aktieudbytte«: »fra aktiebaserede investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, og skattepligtigt aktieudbytte«.

3. I § 4 a, stk. 1, nr. 4, ændres »og tab efter aktieavancebeskatningslovens § 17 A« til: »tab efter aktieavancebeskatningslovens § 17 A og fortjeneste og tab efter aktieavancebeskatningslovens § 19 B«.

4. I § 4 a, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »vedrører investering«: »i en aktie eller et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 B eller«.

5. I § 4 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 medregnes udlodninger, fortjenester og tab vedrørende aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 B dog til den personlige indkomst, hvis de ville være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17, hvis de ikke var omfattet af samme lovs § 19 B.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 8

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016, som ændret bl.a. ved § 22 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og § 1 i lov nr. 1130 af 11. september 2018 og senest ved § 7 i lov nr. 1729 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 5 a, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2« til: aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 5 c, indsættes som 2.-4. pkt.:

»Udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2, som et investeringsinstitut, der er omfattet af 1. pkt., modtager fra et selskab m.v., der er hjemmehørende her i landet, beskattes dog med 15 pct., hvis investeringsinstituttet efter ligningslovens § 16 C, stk. 1, 2. pkt., har valgt en sådan beskatning. 2. pkt. omfatter ikke udbytte af egne aktier, udbytte af aktier i investeringsinstituttets administrationsselskab, udbytte fra et investeringsselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 19, og udbytte fra et andet investeringsinstitut, jf. 1. pkt., hvis dette har valgt beskatning af udbytter eller efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet. Uanset 3. pkt. må investeringsinstituttet eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration.«

3. § 2, stk. 1, litra c, 1. pkt., affattes således:

»oppebærer udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2.«

4. I § 2, stk. 1, litra c, indsættes efter 1. pkt. som nye punktummer:

»1. pkt. omfatter ikke udbytte fra investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, og udbytte fra investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens § 16 C, dog forudsat at investeringsselskabet henholdsvis investeringsinstituttet ved investering i danske aktier eller andele har betalt en indkomstskat på 15 pct. af modtaget udbytte. 2. pkt. omfatter ikke udbytte af egne aktier, udbytte af aktier i investeringsselskabets henholdsvis investeringsinstituttets administrationsselskab, udbytte fra et investeringsselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 19, og udbytte fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. § 1, stk. 1, nr. 5 c, hvis dette har valgt beskatning af udbytter eller efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet. Uanset 3. pkt. må investeringsinstituttet eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration.«

5. I § 2, stk. 1, litra c, 7. pkt., der bliver 10. pkt., ændres »3. og 4. pkt.« til: »6. og 7. pkt.«

6. § 3, stk. 1, nr. 19, 2.-4. pkt., affattes således:

»Udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2, som et selskab, der er omfattet af 1. pkt., modtager fra et selskab m.v., der er hjemmehørende her i landet, beskattes dog med 15 pct. 2. pkt. omfatter ikke udbytte af egne aktier, udbytte af aktier i investeringsselskabets administrationsselskab, udbytte fra et andet investeringsselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 19, og udbytte fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. § 1, stk. 1, nr. 5 c, hvis dette har valgt beskatning af udbytter eller efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet. Uanset 3. pkt. må investeringsinstituttet eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration.«

7. I § 5 F, stk. 1, indsættes som nr. 6 og 7:

»6) Hvis et aktiebaseret investeringsselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 19, og aktieavancebeskatningslovens § 19 B, overgår til at være et obligationsbaseret investeringsselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 19, og aktieavancebeskatningslovens § 19 C.

7) Hvis et obligationsbaseret investeringsselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 19, og aktieavancebeskatningslovens § 19 C, overgår til at være et aktiebaseret investeringsselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 19, og aktieavancebeskatningslovens § 19 B.«

8. I § 5 F, stk. 3, ændres »nr. 4 og 5« til: »nr. 4-7«.

9. I § 5 F, stk. 6, ændres »§ 33, stk. 9« til: »§ 33, stk. 8«.

10. I § 13, stk. 1, nr. 2, 5. pkt., og § 17, stk. 3, 1. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 19« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19 A«.

11. I § 13, stk. 2, 2. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 17 eller 19« til: »aktieavancebeskatningslovens §§ 17 eller 19 A«.

§ 9

I skatteindberetningsloven, lov nr. 1536 af 19. december 2017, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 1130 af 11. september 2018 og § 37 i lov nr. 1429 af 5. december 2018 og senest ved § 5 i lov nr. 1727 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 2, nr. 1 og 7, og § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19« til: »§§ 19 A, 19 B eller 19 C«.

§ 10

I virksomhedsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2013, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 683 af 8. juni 2017 og § 15 i lov nr. 688 af 8. juni 2017 og senest ved § 9 i lov nr. 1729 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 22 c, stk. 2, nr. 5, ændres »§ 19« til: »§§ 19 B eller 19 C«.

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 6, nr. 1-7 og 13.

Stk. 3. § 1, nr. 1-17 og 19-31, § 2, § 3, § 6, nr. 8, 10-12 og 14, § 7, § 8, nr. 1, 7, 8, 10 og 11, og §§ 9 og 10 har virkning fra og med indkomståret 2020.

Stk. 4. § 6, nr. 1-7 og 13, har virkning for aftaler om tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, der indgås efter det tidspunkt, som skatteministeren fastsætter for ikrafttrædelse af lovens § 6, nr. 1-7 og 13, jf. stk. 2.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2019 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2019, der følger af denne lovs § 6, nr. 1-7 og 13.

Stk. 6. Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 5 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2019, der foreligger pr. 1. maj 2021.

Givet på Amalienborg, den 30. januar 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen