Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002D0805
 
32002D0994
 
32009R0669
 
32011D0884
 
32013D0657
 
32014D0709
 
32014R0884
 
32015R0175
 
32016D2008
 
32016R0006
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Bekendtgørelsens område, definitioner og generelle krav
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Generelle krav
Afsnit II Foder med animalsk indhold - de enkelte restriktioner
Kapitel 4 Belgien
Kapitel 5 Bulgarien
Kapitel 6 Estland
Kapitel 7 Grækenland
Kapitel 8 Italien
Kapitel 9 Japan
Kapitel 10 Kina
Kapitel 11 Letland
Kapitel 12 Litauen
Kapitel 13 Polen
Kapitel 14 Rumænien
Kapitel 15 Schweiz
Kapitel 16 Tjekkiet
Kapitel 17 Ukraine
Kapitel 18 Ungarn
Afsnit III Ikke-animalsk foder - fællesbestemmelser
Kapitel 19 Forhåndsanmeldelse m.v.
Kapitel 20 Tilbageholdte og ikke frigivne sendinger
Kapitel 21 Privat indførsel
Afsnit IV Ikke-animalsk foder - de enkelte restriktioner
Kapitel 22 Indien
Kapitel 23 Japan
Kapitel 24 Kina
Kapitel 25 Visse tredjelande
Afsnit V Ikke-animalsk foder - intensiveret importkontrol i henhold til forordning (EF) nr. 669/2009
Kapitel 26 Visse tredjelande
Afsnit VI Straf og ikrafttrædelse m.v.
Kapitel 27 Straffebestemmelser
Kapitel 28 Ikrafttrædelse m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter1)

I medfør af § 1, stk. 1-3, § 2, stk. 4, og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1000 af 2. juli 2018, og § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Afsnit I

Bekendtgørelsens område, definitioner og generelle krav

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter indførsel til Danmark samt indførsel via Danmark til et andet samhandelsland af foder pålagt særlige restriktioner.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke det i Afsnit V-VI anførte ikke-animalske foder, der er indført via andre EU-medlemsstater og frigivet til fri omsætning. Hvis dette foder herefter overgår til fri omsætning i Danmark, er foderet omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder og relevante EU-retsakter på området.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 1 er vareprøver.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Foder: Alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr.

2) Samhandel: Modtagelse i Danmark af foder, som

a) er produceret i et andet samhandelsland, eller

b) har oprindelse i tredjelande, og som efter officiel foderkontrol er frigivet og videresælges fra modtagervirksomheden i et samhandelsland.

3) Samhandelsland: Et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra. Schweiz er samhandelsland på animalske produkter og på produkter omfattet af forordning (EU) 2015/175 (guargummi fra Indien) og forordning (EU) 2016/6 (foder fra Japan), som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2058. Færøerne er samhandelsland for fiskevarer og muslinger m.m. Grønland er samhandelsland for fiskevarer og muslinger m.m. samt biprodukter heraf og afledte produkter af disse biprodukter. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er ikke med i samhandelsområdet:

a) Ceuta og Melilla i Spanien.

b) Oversøiske territorier og departementer i Frankrig.

c) Guernsey og Jersey i Storbritannien.

4) Import: Indførsel af foder fra tredjelande.

5) Tredjelande: Lande uden for samhandelsområdet, jf. nr. 3.

6) Animalske biprodukter: Hele kroppe eller dele af dyr samt animalske produkter eller andre produkter fra dyr, som ikke er bestemt til konsum.

7) Afledte produkter: Produkter, der er fremstillet ved en eller flere behandlinger, omdannelser eller trin i forarbejdningen af animalske biprodukter.

8) Sending: Hvor ikke andet gælder ifølge EU-lovgivningen, forstås ved en sending en mængde af et foderstof af samme type og forarbejdningsgrad, som fremgår af det dokument, som ledsager det. Det skal endvidere hidrøre fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel og være bestemt til en og samme modtager. Endelig skal det præsenteres samlet for kontrol (veterinærkontrol hvis det drejer sig om foder med animalsk indhold).

9) Den ansvarlige for sendingen: Importøren eller en person eller virksomhed, som, bemyndiget af importøren, foretager transport eller oplagring af en specifik sending.

10) Udpeget indgangssted (DPE): Kontrolsted, hvor den offentlige kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og visse ikke-animalske foderstoffer fra tredjelande finder sted, jf. definition i art. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1660 om særlige betingelser for import af visse fødevarer af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande som følge af risikoen for forurening med restkoncentrationer af pesticider, om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014.

11) CED: Det to-sidede fælles importdokument, jf. forordning (EF) nr. 669/2009. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt fødevarekontrolenhedens dokumentation for officiel kontrol og afgørelse om sendingens lovlighed.

12) CVED: Det to-sidede fælles veterinærdokument, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, og som angiver, at der ankommer en sending til veterinærkontrol. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt grænsekontrollens dokumentation for veterinærkontrol og afgørelse om sendingens lovlighed.

13) Grænsedyrlæge: En af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted.

14) Den kompetente myndighed: Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på foderområdet.

15) Vareprøve: Foder udelukkende bestemt til

a) undersøgelser eller analyser i fodervirksomheder eller laboratorier m.v.,

b) afprøvning af maskiner m.m.,

c) fremvisning på udstillinger eller

d) brug i ambassader og konsulater.

Kapitel 3

Generelle krav

§ 3. Ved indførsel af foder skal bestemmelserne i denne bekendtgørelse læses i sammenhæng med bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder. Ved uoverensstemmelse mellem disse to regelsæt, er det reglerne i nærværende bekendtgørelse, der skal anvendes.

Stk. 2. Ved indførsel af foder med animalsk indhold skal bestemmelserne i denne bekendtgørelse tillige læses i sammenhæng med bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter. Ved uoverensstemmelse mellem disse regelsæt, er det reglerne i nærværende bekendtgørelse, der skal anvendes.

§ 4. Det er forbudt at tage sendinger omfattet af denne bekendtgørelse, som er tilbageholdt af Fødevarestyrelsen, i anvendelse eller overdrage dem, før Fødevarestyrelsen meddeler tilladelse hertil.

Stk. 2. Anbrud af den kompetente myndigheds officielle forsegling må kun foretages efter forudgående aftale med Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen kan fastsætte de nærmere vilkår for aftalen.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sende CVED eller CED til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet henholdsvis ved det udpegede indgangssted efter endt officiel kontrol.

Stk. 4. Den ansvarlige for sendingen skal over for Fødevarestyrelsen dokumentere, at afviste sendinger er returneret til tredjeland henholdsvis destrueret i EU. Dokumentation for returnering skal være erklæring fra toldmyndighederne ved det sted, hvor sendingen føres ud af EU. Dokumentation for destruktion skal være en vejeseddel fra forbrændingsanlægget eller anden dokumentation efter aftale med Fødevarestyrelsen.

Stk. 5. Alle omkostninger efter denne bekendtgørelse forbundet med kontrol og eventuelle foranstaltninger, der træffes i tilfælde af manglende opfyldelse af kravene, afholdes af den ansvarlige for sendingen.

Afsnit II

Foder med animalsk indhold - de enkelte restriktioner

Kapitel 4

Belgien

Afrikansk svinepest

§ 5. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Belgien, skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af afgørelse 2014/178/EU. Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122.

Kapitel 5

Bulgarien

Afrikansk svinepest

§ 6. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Bulgarien, skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af afgørelse 2014/178/EU. Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122.

Lumpy skin disease

§ 7. Importører af kolostrum, mælk eller mejeriprodukter bestemt til foder fra Bulgarien skal overholde betingelserne i artikel 10 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater, jf. dog stk. 2. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 er senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81.

Stk. 2. Stk. 1 gælder for hele Bulgariens område bortset fra de provinser og kommuner, der er anført i del I, nr. 2, litra A og B i bilag I til afgørelse (EU) 2016/2008, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81.

Stk. 3. Importører af kolostrum, mælk eller mejeriprodukter fra Bulgarien skal sikre sig, at produkterne ved modtagelsen er ledsaget af et officielt certifikat, som indeholder følgende påtegning: »Kolostrum, mælk eller mejeriprodukter i overensstemmelse med artikel 10 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater.«

Kapitel 6

Estland

Afrikansk svinepest

§ 8. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Estland, skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122.

Kapitel 7

Grækenland

Lumpy skin disease

§ 9. Importører af kolostrum, mælk eller mejeriprodukter bestemt til foder fra Grækenland skal overholde betingelserne i artikel 10 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008, jf. dog stk. 2. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 er senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81.

Stk. 2. Stk. 1 gælder kun for de regioner og regionale enheder i Grækenland, der er anført i del II, nr. 1, litra A og B i bilag I til afgørelse (EU) 2016/2008, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81.

Stk. 3. Importører af kolostrum, mælk eller mejeriprodukter fra Grækenland skal sikre sig, at produkterne ved modtagelsen er ledsaget af et officielt certifikat, som indeholder følgende påtegning: »Kolostrum, mælk eller mejeriprodukter i overensstemmelse med artikel 10 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater.«

Kapitel 8

Italien

Afrikansk svinepest

§ 10. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra hele Sardiniens område i Italien, skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122.

Kapitel 9

Japan

Radioaktive stoffer

§ 11. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2058 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.

Stk. 2. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at foder, der er ulovligt iht. til forordning (EU) 2016/6, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2058, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/6.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 10

Kina

Veterinære lægemidler

§ 12. Det er forbudt at importere animalske produkter bestemt til foder med oprindelse i eller afsendt fra Kina, jf. beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina, senest ændret ved afgørelse (EU) 2015/1068.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for følgende produkter bestemt til foder:

1) Gelatine.

2) Fiskevarer, bortset fra

a) akvakulturprodukter,

b) pillede eller forarbejdede rejer, og

c) krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri.

3) Foder til selskabsdyr, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002.

4) Chondroitinsulfat og glucosamin, der betragtes som værende fodermidler, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler.

5) L-cystein og L-cystin, der betragtes som værende fodertilsætningsstoffer som reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer.

Kapitel 11

Letland

Afrikansk svinepest

§ 13. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II eller III i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Letland skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i afgørelse 2014/709/EU. Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122.

Kapitel 12

Litauen

Afrikansk svinepest

§ 14. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II eller III i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Litauen skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i afgørelse 2014/709/EU. Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122.

Kapitel 13

Polen

Afrikansk svinepest

§ 15. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II eller III i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Polen skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i afgørelse 2014/709/EU. Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122.

Kapitel 14

Rumænien

Afrikansk svinepest

§ 16. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II og del III i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Rumænien skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i afgørelse 2014/709/EU. Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122.

Kapitel 15

Schweiz

Aviær influenza, subtype H5N1

§ 17. I henhold til afgørelse 2013/657/EU om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 til anvendelse i tilfælde af udbrud af denne sygdom i Schweiz, og om ophævelse af beslutning 2009/494/EF, senest ændret ved afgørelse (EU) 2017/2410, skal indførsel af råt foder til selskabsdyr og uforarbejdede fodermidler, der indeholder dele af vildtlevende fjervildt med oprindelse i eller afsendt fra alle områder i Schweiz, forbydes i tilfælde af udbrud af højpatogen aviær influenza i vilde fugle eller hos fjerkræ i Schweiz, hvor de schweiziske kompetente myndigheder officielt anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med de, der er fastsat i beslutning 2006/415/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF og beslutning 2006/563/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/115/EF.

Kapitel 16

Tjekkiet

Afrikansk svinepest

§ 18. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Tjekkiet skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b i afgørelse 2014/709/EU. Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122.

Kapitel 17

Ukraine

Chloramphenicol

§ 19. Grænsekontrollen udtager officielle mistankeprøver af alle sendinger af mælkepulver og mælkeerstatning fremstillet af mælkepulver, der er bestemt til foder og importeret fra Ukraine til laboratorieanalyse for at forvisse sig om, at produkterne ikke er sundhedsfarlige for mennesker og dyr, og især for påvisning af chloramphenicol, jf. beslutning 2002/805/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede sendinger skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen med baggrund i analyseresultaterne afviser sendingen eller meddeler tilladelse til, at sendingen må importeres.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 3, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 18

Ungarn

Afrikansk svinepest

§ 20. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Ungarn skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i afgørelse 2014/709/EU. Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122.

Afsnit III

Ikke-animalsk foder - fællesbestemmelser

Kapitel 19

Forhåndsanmeldelse m.v.

§ 21. Importøren skal over for Fødevarestyrelsen forhåndsanmelde foder af ikke-animalsk oprindelse, der er omfattet af afsnit IV og V. Forhåndsanmeldelse skal ske til Fødevarestyrelsen, FødevareAarhus. Forhåndsanmeldelse af foder fra Japan, jf. § 25, skal dog ske til Fødevarestyrelsen, FødevareKøbenhavn.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest én arbejdsdag inden sendingens fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 3. Én arbejdsdag beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at forhåndsmeddelelse af produkter fra Japan, jf. § 25, gives senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af ansøgningen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 4. Forhåndsanmeldelsen skal ske på et CED. CED skal udfyldes på dansk, eller med Fødevarestyrelsens accept på engelsk. CED skal være korrekt udfyldt og uden rettelser. Hvis det fremsendte CED er med rettelser eller ikke er korrekt udfyldt, skal den ansvarlige for sendingen rettidigt indsende et nyt CED uden rettelser.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan modtage forhåndsanmeldelse elektronisk, men Fødevarestyrelsen skal have det originale CED til rådighed i forbindelse med kontrollen.

Stk. 6. Hvis en sending ankommer før det tidspunkt, der er anført på CED, kan Fødevarestyrelsen acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig, forudsat

1) at forhåndsanmeldelsen er ledsaget af den nødvendige dokumentation for, at det forventede ankomsttidspunkt var som angivet,

2) at sendingen ikke er frigivet til fri omsætning, og

3) at sendingen ikke er forsøgt importeret uden kontrol.

Stk. 7. For sendinger, der skal ledsages af ledsagedokumenter, skal importøren over for Fødevarestyrelsen anmelde sendingernes faktiske ankomst, da Fødevarestyrelsen først herefter kan påbegynde kontrollen af sendingerne.

Kapitel 20

Tilbageholdte og ikke frigivne sendinger

§ 22. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at et ikke-færdigkontrolleret sending, herunder en sending, der er tilbageholdt af myndighederne på et midlertidigt godkendt kontrolsted i afventning af analyseresultatet, ikke tages i anvendelse eller overdrages til andre.

Stk. 2. Sendinger, der videresendes fra et udpeget indgangssted (DPE) med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, eller i afventning af analyseresultat for sendingen, må ikke tages i anvendelse eller overdrages til andre, før Fødevarestyrelsen har afsluttet kontrollen og godkendt sendingen til fri omsætning.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at videresendelse fra Danmark til et andet samhandelsland af sendinger, der endnu ikke er godkendt til fri omsætning af myndighederne, sker i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 21

Privat indførsel

§ 23. Reglerne i afsnit III-V finder ikke anvendelse på sendinger af fødevarer, som udelukkende er bestemt til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen.

Afsnit IV

Ikke-animalsk foder - de enkelte restriktioner

Kapitel 22

Indien

Pentachlorphenol

§ 24. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2015/175 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner af foder omfattet af forordningen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter artikel 11 i forordningen, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 23

Japan

Radioaktive stoffer

§ 25. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2058.

Stk. 2. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at foderstoffer, der er ulovlige iht. til forordning (EU) 2016/6, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2058, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/6.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 24

Kina

Ikke EU-godkendt GMO

§ 26. Den ansvarlige for en sending risprodukter beregnet til foder, der er opført i bilag I til afgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, skal sikre sig, at sendingen opfylder kravene i afgørelse 2011/884/EU.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i afgørelse 2011/884/EU, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, af de i stk. 1 omhandlede foderstoffer.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at sendingen ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført af de kompetente myndigheder.

Stk. 4. I tilfælde af efterfølgende opdeling efter offentlig kontrol, jf. stk. 2, skal den ansvarlige for hver delsending sikre sig, at en attesteret kopi af sundhedscertifikatet og analyserapporten ledsager de enkelte dele af den opdelte sending til og med engrosleddet.

Stk. 5. Hvis Fødevarestyrelsens kontrol af en sending omfattet af stk. 1 viser, at sendingen ikke opfylder afgørelse 2011/884/EU, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, skal den ansvarlige for sendingen sørge for, at sendingen destrueres eller returneres.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 25

Visse tredjelande

Aflatoksiner

§ 27. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 884/2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009, senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2106, af de foderstoffer, der er nævnt i forordningen.

Afsnit V

Ikke-animalsk foder - intensiveret importkontrol i henhold til forordning (EF) nr. 669/2009

Kapitel 26

Visse tredjelande

Forskellige forureninger

§ 28. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse af det i bilag I i forordningen nævnte foder i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/35 om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse.

Stk. 2. Er forhåndsanmeldelse ikke sket rettidigt, jf. § 21, stk. 2, skal den ansvarlige for sendingen sørge for, at sendingen returneres eller destrueres, jf. artikel 19, stk. 2, litra b) i forordning (EF) nr. 882/2004.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan dog, hvis forhåndsanmeldelsen er styrelsen i hænde senere end fristen i § 21, stk. 2, alligevel acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig indsendt og korrekt udfyldt, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Fejlen skyldes undskyldelige omstændigheder hos importøren eller dennes repræsentant.

2) Sendingen er intakt, dvs. ikke i mellemtiden blevet opdelt, fortyndet eller på lignende måde forarbejdet.

3) Sendingen er ikke toldbehandlet.

4) Sendingen er ikke bragt i omsætning.

5) Sendingen er ikke omladet til et andet transportmiddel med henblik på transit.

Afsnit VI

Straf og ikrafttrædelse m.v.

Kapitel 27

Straffebestemmelser

§ 29. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 4, stk. 1, stk. 2, 1. punktum, eller stk. 3-5, § 5, § 7, stk. 1 eller 3, § 7, § 9, stk. 1 eller stk. 3, § 10, § 11, stk. 2, § 12, stk. 1, §§ 13-18, § 19, stk. 2, § 20, § 21, stk. 1, stk. 2, 1. punktum, stk. 3, 1. punktum, stk. 4 eller stk. 7, § 22, § 25, stk. 2, § 26, stk. 1 eller stk. 3-5, eller § 28, stk. 2, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 4, stk. 2, 2. punktum, § 11, stk. 3, § 19, stk. 3, § 24, stk. 2, § 25, stk. 3, eller § 26, stk. 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 30. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, senest ændret ved gennemførelsesforordning gennemførelsesforordning (EU) 2019/35 om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse:

1) Artikel 4.

2) Artikel 6.

3) Artikel 7, første afsnit.

4) Artikel 8, stk. 2, andet afsnit.

5) Artikel 10.

6) Artikel 11.

7) Artikel 12.

§ 31. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens afgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina:

1) Artikel 3, stk. 1-2.

2) Artikel 4.

3) Artikel 7.

§ 32. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2058 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5.

4) Artikel 6.

5) Artikel 7.

6) Artikel 8.

7) Artikel 9.

8) Artikel 12, 1. pkt.

9) Artikel 13.

10 Artikel 16.

§ 33. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) nr. 884/2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009, senest ændret ved forordning (EU) 2016/2106 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 med henblik på at indføre særlige importbetingelser for import af krydderier fra Etiopien, jordnødder fra Argentina og hasselnødder fra Aserbajdsjan og om ændring af de særlige betingelser for import af tørrede figner og hasselnødder fra Tyrkiet og jordnødder fra Indien:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5.

4) Artikel 6.

5) Artikel 7, stk. 1-4, eller stk. 5, 1. pkt.

6) Artikel 8, 4. eller 5. afsnit.

7) Artikel 9, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, stk. 4, 2. eller 4. pkt. eller stk. 7.

8) Artikel 10.

9) Artikel 11.

§ 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/175 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5, stk. 1-2, eller stk. 3, 1. pkt.

4) Artikel 6.

5) Artikel 7, stk. 1-2.

6) Artikel 9.

7) Artikel 10, stk. 1.

Kapitel 28

Ikrafttrædelse m.v.

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1448 af 6. december 2018 om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 29. januar 2019

Esben Egede Rasmussen

/ Erik Engelst

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens beslutning 2002/805/EF af 15. oktober 2002 om beskyttelsesforanstaltninger overfor visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine, EU-Tidende 2002, nr. L 278, side 24, Kommissionens beslutning 2002/994/EF af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina, EU-Tidende 2002, nr. L 348, side 154, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/1068/EU, EU-Tidende 2015, nr. L 174, side 30, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 343, side 140, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 162, side 10, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU af 12. november 2013 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 til anvendelse i tilfælde af udbrud af denne sygdom i Schweiz og om ophævelse af beslutning 2009/494/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 305, side 19, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/2225/EU, EU-Tidende 2015, nr. L 316, side 14, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 295, side 63, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122 EU-Tidende 2019, nr. L 24 side 31 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2016/2008/EU af 15. november 2016 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater, EU-Tidende 2016, nr. L 310, side 51, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81, EU-Tidende 2019, nr. L 18, side 43. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 194, side 11, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/35, EU-Tidende 2019, nr. L 9, side 77, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009, EU-Tidende 2014, nr. L 242, side 4, senest ændret ved forordning (EU) 2016/2106, EU-Tidende 2016, nr. L 327, side 44, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/175 af 5. februar 2015 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner, EU-Tidende 2015, nr. L 30, side 10, og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 af 5. januar 2016 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, EU-Tidende 2016, nr. L 58, side 5, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2058, EU-Tidende 2017, nr. 294, side 29. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.