Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0228

Fyns Amts Avis var berettiget til at afvise læserbreve

En person klagede over, at Fyns Amts Avis ikke bragte hans læserbreve. Da redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe, afviste Pressenævnets formand klagen.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over Fyns Amts Avis’ afvisninger af at bringe ti af hans læserbreve i perioden fra den 23. august 2012 til den 17. januar 2019, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har klaget over, at Fyns Amts Avis ikke har bragt følgende af hans læserbreve:

”Avisen i rendestenen” (anmodning sendt den 23. august 2012 til Fyns Amts Avis)

”Lobbyisme, EU og nationernes undergang, en brik til en mosaik! (anmodning sendt den 9. december 2012 til Fyns Amts Avis)

”Fyns Amts Avis’ læserbrev virkede hurtigt på fodgængere og løbere! (anmodning sendt den 26. september 2018 til Fyns Amts Avis)

”Tobakskrigen raser” (dateret den 1. november 2018 og genanmodning sendt den 16. november 2018 til Fyns Amts Avis)

”Screening af legemspulsåren” (anmodning sendt den 16. november 2018 og genanmodning sendt den 22. november 2018 til Fyns Amts Avis)

”Folket er ført bag lyset gennem snart 50 år – og vil blive det forsat med et ja til FN-pagten! (anmodning sendt den 9. december 2018 til Fyns Amts Avis)

”Olsen og FN-pagten” (anmodning sendt den 11. december 2018 til Fyns Amts Avis)

”Hitlers hemmelige våben – superubåden XX1” (anmodning sendt den 15. december 2018 til Fyns Amts Avis)

”Mindeord for debatredaktør [Person A]” (anmodning sendt den 9. januar 2019 til Fyns Amts Avis)

”FAA og nekrologer” (anmodning sendt den 17. januar 2019 til Fyns Amts Avis)

Han har blandt andet anført, at Fyns Amts Avis’ afvisning af hans læserbreve er udtryk for censur, og at redaktør [Person B]s adfærd er uanstændig og i strid med god presseskik.

Til støtte for sin klage har han blandt andet medsendt kopi af debatindlæggene ”Medierne skal se virkeligheden i øjnene” og ”Chefredaktørens kvalmende bedrevidenhed” bragt i Fyns Amts Avis henholdsvis den 1. januar 2018 og den 4. december 2018.

Han finder dertil, at det er presseetisk ukorrekt, at et læserbrev, som er skrevet som et svar på et læserbrev bragt i Fyns Amts Avis’ papirudgave, også kan blive bragt på hjemmesiden fyens.dk/fynsamtsavis, i Fyens Stiftstidende eller ende i Århus.

Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler:

[Klager] har klaget over, at Fyns Amts Avis ikke har bragt hans læserbreve, og at redaktørens adfærd er uanstændig.

Det bemærkes indledningsvist, at læserbreve sendt til medier under samme mediekoncern, som tilfældet er med Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende, der begge er del af mediekoncernen Jysk Fynske Medier, generelt må forventes også at kunne anvendes i andre af koncernens medier, medmindre der foreligger en konkret og dokumenteret aftale om det modsatte. Anvendes læserbrevet af andre medier inden for samme koncern, vil det være hensigtsmæssigt, hvis læserbrevsskribenten orienteres herom.

Det er Pressenævnets opfattelse, at der gælder et almindeligt princip om, at redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Det bemærkes dog generelt, at en avis (redaktøren) på baggrund af sin egen eller sine medarbejderes adfærd kan have forpligtet sig til at bringe en given omtale.

Pressenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Fyns Amts Avis har forpligtet sig til at bringe [Klager]s læserbreve.

Klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 25. januar 2019