Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Betingelser for fritagelse
Kapitel 3 Fritagelsestidspunkt, oplysningspligt m.v.
Kapitel 4 Klageadgang
Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten

I medfør af § 8 a, 8 b, § 85 a og § 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt eller delvis for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtigelser, herunder pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egenproducentens eget øjebliksforbrug af elektricitet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Egenproducent: Elforbruger, som er 100 pct. samme juridiske enhed eller person som den, der producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug.

2) Øjebliksforbrug: Elforbrug som sker samtidig med at elektriciteten produceres på elproduktionsanlægget.

3) Idriftsættelsestidspunktet: Det tidspunkt, hvor elproduktionsanlægget kan producere og levere strøm til eget forbrug eller det kollektive elforsyningsnet.

4) Nominel eleffekt: Anlæggets installerede eleffekt svarende til den eleffekt, som anlægget højst kan producere og levere.

5) Offentlige forpligtelser: Opgaver, som de kollektive elforsyningsvirksomheder er pålagt, og hvor de nødvendige omkostninger herved skal dækkes forholdsmæssigt af elforbrugerne, jf. elforsyningslovens § 8, stk. 1, herunder omkostninger til pristillæg til miljøvenlig elektricitet, som nævnt i nr. 5.

6) Pristillæg til miljøvenlig elektricitet: Energistyrelsens ydelse af pristillæg til miljøvenlig elektricitet omfattet af § 8 a i lov om elforsyning.

7) Vedvarende energikilder: Energikilder omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Kapitel 2

Betingelser for fritagelse

§ 3. Egenproducenter fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet for sit øjebliksforbrug af elektricitet produceret på eget elproduktionsanlæg, såfremt anlægget har en nominel effekt på over

1) 50 kW for solcelleanlæg,

2) 25 kW for vindmøller, eller

3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller nr. 2.

Stk. 2. Betalingsfritagelsen i stk. 1 er betinget af, at elproduktionsanlægget er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret) og for anlæg omfattet af stk. 1, nr. 1 og 2, at elproduktionsanlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, eller er beliggende på forbrugsstedet og for anlæg omfattet af stk. 1, nr. 3, at anlægget er beliggende på forbrugsstedet.

§ 4. Egenproducenter fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed, for sit øjebliksforbrug af elektricitet produceret på eget elproduktionsanlæg, såfremt anlægget har en nominel effekt på eller mindre end

1) 50 kW for solcelleanlæg,

2) 25 kW for vindmøller, eller

3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke nævnt i nr. 1 eller nr. 2.

Stk. 2. Betalingsfritagelsen er betinget af, at elproduktionsanlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret).

§ 5. Lejere, som ikke er egenproducenter, jf. § 2, nr. 1, opnår betalingsfritagelse efter § 3 eller § 4 for den del af elproduktionen fra et anlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, jf. § 2, nr. 7, hvis

1) anlægget ejes 100 % af udlejeren af ejendommen, som udlejes til lejer,

2) anlægget er stillet til rådighed for lejer med henblik på betalingsfritagelse, og

3) lejer afregner sit elforbrug direkte med elleverandøren.

Kapitel 3

Fritagelsestidspunkt, oplysningspligt m.v.

§ 6. Anlægget opnår betalingsfritagelse fra idriftsættelsestidspunktet, jf. § 2, nr. 3.

§ 7. Netvirksomhederne skal ved oprettelse af elproduktionsanlæg omfattet af denne bekendtgørelses § 3 og § 4 i Stamdataregistret påse, at betingelserne for betalingsfritagelse er opfyldte.

Stk. 2. Hvis netvirksomheden vurderer, at betingelserne for betalingsfritagelse ikke er opfyldte, oversendes stamdataregistreringen af anlægget til Energistyrelsen.

§ 8. I de i § 7, stk. 2, omhandlede tilfælde træffer Energistyrelsen afgørelse om betalingsfritagelse.

§ 9. Egenproducenten eller lejer skal underrette netvirksomheden om alle forhold af betydning for opnåelsen af betalingsfritagelse i henhold til bekendtgørelsen. Underretning skal ske så snart egenproducenten eller lejer er blevet bekendt med, at det pågældende forhold er indtruffet eller vil indtræffe.

Kapitel 4

Klageadgang

§ 10. Energistyrelsens afgørelser efter § 8, kan ikke påklages til energi-, forsynings- og klimaministeren, jf. bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Afgørelser kan påklages til Energiklagenævnet, jf. § 89 i lov om elforsyning.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Energistyrelsen, den 29. januar 2019

Janni Torp Kjærgaard

/ Nete Bech Tinning