Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Betingelser for optagelse på valglisten
Kapitel 2 Indgivelse af ansøgning og ansøgningsfrist
Kapitel 3 Ansøgningens indhold
Kapitel 4 Behandling af ansøgningen
Kapitel 5 Afgørelse vedrørende ansøgning om optagelse på valglisten
Kapitel 6 Underretning af ansøgeren
Kapitel 7 Gyldigheden af optagelse på valglisten og sletning fra valglisten
Kapitel 8 Flytning til ny kommune
Kapitel 9 Udarbejdelse af en valgliste
Kapitel 10 Udsendelse af valgkort
Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.)

I medfør af § 105 d, stk. 4, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018, som ændret ved lov nr. 1739 af 27. december 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Betingelser for optagelse på valglisten

§ 1. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som ikke er tilmeldt Det Centrale Personregister (CPR), som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, som har valgret til kommunalbestyrelsen efter § 1, stk. 2, i lov om kommunale og regionale valg, og som ikke optages automatisk på valglisten i medfør af lovens § 7, stk. 2, optages efter ansøgning på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger, jf. lovens § 105 d, stk. 1, hvis

1) de senest 4 uger før afstemningsdagen opfylder valgretsbetingelserne efter lovens § 1, stk. 2, bortset fra aldersbetingelsen,

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i § 2, stk. 1-4, og §§ 3-5, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 15 dage før afstemningsdagen.

Stk. 2. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som ikke er tilmeldt CPR, som har valgret til kommunalbestyrelsen efter lovens § 1, stk. 2, og som i perioden fra og med 5 uger før afstemningsdagen til og med 15 dage før afstemningsdagen bliver registreret i Udenrigsministeriets protokol eller i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne i lovens § 1, stk. 2, bortset fra aldersbetingelsen, optages efter ansøgning på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger, hvis

1) de senest 15 dage før afstemningsdagen opfylder valgretsbetingelserne efter lovens § 1, stk. 2, bortset fra aldersbetingelsen,

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i § 2, stk. 1-3 og stk. 5, og §§ 3-5, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 15 dage før afstemningsdagen.

Stk. 3. Hvis 15.-dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes de 15-dagsfrister og de 15-dagsskæringsdage, der er nævnt i stk. 1 og 2, til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag.

Kapitel 2

Indgivelse af ansøgning og ansøgningsfrist

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren på ansøgningstidspunktet har sin private bolig (adresse), og hvor folkeafstemningen afholdes.

Stk. 2. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse, pr. post eller e-post.

Stk. 3. Ansøgning kan indgives, når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om afholdelse af en bindende kommunal folkeafstemning efter § 9 b, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, dog tidligst 3 måneder før afstemningsdagen.

Stk. 4. Ansøgning fra ansøgere omfattet af § 1, stk. 1, skal indgives senest 4 uger før afstemningsdagen. Hvis 4 uger før afstemningsdagen er en lørdag, søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående søgnedag, som ikke er en lørdag.

Stk. 5. Ansøgning fra ansøgere omfattet af § 1, stk. 2, skal indgives senest kl. 12 15 dage før afstemningsdagen. Hvis 15.-dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag.

§ 3. Hvis en ansøgning indgives efter udløbet af de i § 2, stk. 4 og 5, nævnte frister, kan ansøgeren ikke optages på valglisten.

Kapitel 3

Ansøgningens indhold

§ 4. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Stk. 2. Ansøgningen skal være dateret og underskrevet af ansøgeren, jf. dog stk. 3, og skal indeholde

1) ansøgerens fulde navn,

2) ansøgerens fødselsdato,

3) ansøgerens statsborgerskab,

4) ansøgerens private bolig (adresse) i Danmark og

5) en dateret attestation fra Udenrigsministeriet, der bekræfter, at den pågældende er optaget i Udenrigsministeriets protokol.

Stk. 3. Indgives ansøgningen pr. e-post, skal ansøgerens navn anføres på det sted på ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens underskrift.

§ 5. Hvis ansøgning ikke er indgivet i overensstemmelse med reglerne i § 4, kan ansøgeren ikke optages på valglisten, medmindre eventuelle mangler eller uoverensstemmelser er afhjulpet senest 15 dage før afstemningsdagen. Hvis 15.-dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag.

Kapitel 4

Behandling af ansøgningen

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt efter modtagelsen af en ansøgning undersøge, om den er indgivet rettidigt, jf. § 2, stk. 4 og 5, og i bekræftende fald tillige, om

1) ansøgeren senest 4 uger før afstemningsdagen, jf. § 1, stk. 1, henholdsvis 15 dage før afstemningsdagen, jf. § 1, stk. 2, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,

2) ansøgeren er fyldt 18 år senest på afstemningsdagen, samt om

3) ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og underskrevet af ansøgeren, jf. § 4, herunder om der er givet oplysning om ansøgerens fulde navn, fødselsdato, statsborgerskab, private bolig (adresse) i Danmark, og om der foreligger en dateret attestation fra Udenrigsministeriet, der bekræfter, at vedkommende er optaget i Udenrigsministeriets protokol.

Stk. 2. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt udfyldt, og/eller dateret attestation fra Udenrigsministeriet ikke foreligger, og disse mangler ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal kommunalbestyrelsen snarest muligt give ansøgeren skriftlig meddelelse herom med henblik på, at eventuelle mangler eller uoverensstemmelser kan blive afhjulpet henholdsvis berigtiget.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med skriftlig meddelelse efter stk. 2 gøre ansøgeren opmærksom på, at eventuelle mangler eller uoverensstemmelser skal være afhjulpet senest 15 dage før afstemningsdagen, jf. § 5.

Kapitel 5

Afgørelse vedrørende ansøgning om optagelse på valglisten

§ 7. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, jf. §§ 1-5. Opfylder en ansøger betingelserne for optagelse på valglisten, skal ansøgningen imødekommes. Afgørelsen skal træffes senest 15 dage før afstemningsdagen. Hvis 15.-dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8. Hvis der er indgivet ansøgning fra en person, der optages på valglisten i medfør af § 7, stk. 2, jf. § 105 d, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg, giver kommunalbestyrelsen den pågældende meddelelse om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk.

Kapitel 6

Underretning af ansøgeren

§ 9. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om at imødekomme en ansøgning om optagelse på valglisten, jf. § 7, underretter kommunalbestyrelsen skriftligt ansøgeren herom, jf. stk. 2.

Stk. 2. Underretningen til ansøgeren skal, ud over oplysning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om

1) at afgørelsen gælder for den aktuelle folkeafstemning samt fremtidige bindende kommunale folkeafstemninger og kommunale og regionale valg, så længe ansøgeren opfylder valgretsbetingelserne efter § 1, stk. 2, i lov om kommunale og regionale valg, og indtil ansøgeren anmoder om at blive slettet af valglisten eller fraflytter landet, jf. lovens § 7, stk. 2,

2) at en eventuel anmodning om at blive slettet fra valglisten skal indgives senest 15 dage før afstemningsdagen for at få virkning for den aktuelle folkeafstemning,

3) at ansøgeren ved flytning til en anden kommune med henblik på at blive optaget på valglisten til fremtidige bindende kommunale folkeafstemninger og kommunale og regionale valg i tilflytningskommunen og blive slettet fra valglisten i fraflytningskommunen skal meddele tilflytningskommunen, at den pågældende har taget privat bolig (adresse) i tilflytningskommunen,

4) at ansøgeren ved fraflytning til udlandet skal give den kommune, hvor vedkommende er optaget på valglisten og har sin private bolig (adresse), besked herom fra fire uger før udrejse og senest på udrejsedatoen med henblik på sletning fra valglisten.

Stk. 3. Hvis 15.-dagen før valgdagen, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag.

Kapitel 7

Gyldigheden af optagelse på valglisten og sletning fra valglisten

§ 10. Afgørelser om optagelse på valglisten gælder for bindende kommunale folkeafstemninger og kommunale og regionale valg, så længe den pågældende opfylder valgretsbetingelserne i § 1, stk. 2, i lov om kommunale og regionale valg. Opfylder den pågældende ikke længere valgretsbetingelserne i lovens § 1, stk. 2, sletter kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vedkommende er optaget på valglisten, den pågældende af valglisten.

Stk. 2. Afgørelser om optagelse på valglisten ophører med at have gyldighed, hvis den pågældende indgiver skriftlig anmodning til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende har sin private bolig (adresse), om at blive slettet fra valglisten, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. En eventuel anmodning om at blive slettet fra valglisten skal indgives senest 15 dage før afstemningsdagen for en bindende kommunal folkeafstemning. Hvis 15.-dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag. Kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune sletter den pågældende af valglisten og skal give skriftlig underretning til den pågældende om, at den pågældende efter anmodning er blevet slettet af valglisten. Slettes den pågældende af valglisten, har det også virkning for fremtidige bindende kommunale folkeafstemninger og kommunale og regionale valg.

Stk. 3. Afgørelser om optagelse på valglisten ophører endvidere med at have gyldighed, hvis den pågældende fraflytter landet. Fraflytning af landet skal meddeles den kommune, hvor den pågældende efter anmodning er optaget på valglisten og har sin private bolig (adresse). Kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune sletter den pågældende af valglisten. Meddelelse herom kan ske fra fire uger før fraflytning til udlandet og skal senest ske på udrejsedatoen. Slettes den pågældende af valglisten, har det også virkning for fremtidige bindende kommunale folkeafstemninger og kommunale og regionale valg.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 gælder tilsvarende for vælgere, der automatisk optages på valglisten i henhold til lovens § 7, stk. 2.

Stk. 5. Modtager en kommune oplysning fra anden side om, at en statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol og er optaget på valglisten i kommunen i henhold til §§ 1-5, er fraflyttet den adresse, hvor den pågældende hidtil har haft sin private bolig (adresse), kan kommunalbestyrelsen i kommunen endvidere slette den pågældende fra valglisten, hvis det må lægges til grund, at den pågældende ikke længere har sin private bolig på adressen, og den pågældende ikke har givet kommunalbestyrelsen meddelelse om en ny adresse i kommunen. Slettes den pågældende af valglisten, har det også virkning for fremtidige bindende kommunale folkeafstemninger og kommunale og regionale valg.

Kapitel 8

Flytning til ny kommune

§ 11. Ved flytning til en ny kommune skal meddelelse herom gives til tilflytningskommunen af den pågældende statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol og er optaget på valglisten i fraflytningskommunen. Meddelelse herom skal gives tilflytningskommunen senest 15 dage før afstemningsdagen for en bindende kommunal folkeafstemning med henblik på sletning af valglisten i fraflytningskommunen. Hvis 15.-dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag. Sammen med meddelelsen om tilflytning til kommunen skal den pågældende fremvise dokumentation i form af den i § 9 nævnte skriftlige underretning for, at den pågældende er optaget på valglisten i fraflytningskommunen i henhold til reglerne i §§ 1-5 med henblik på optagelse på valglisten til fremtidige bindende kommunale folkeafstemninger og kommunale og regionale valg i tilflytningskommunen.

Stk. 2. Senest 15 dage før afstemningsdagen for en bindende kommunal folkeafstemning i fraflytningskommunen giver tilflytningskommunen meddelelse til fraflytningskommunen om, at den pågældende er flyttet til tilflytningskommunen og er optaget på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger og kommunale og regionale valg i tilflytningskommunen. Hvis 15.-dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag. Kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen sletter den pågældende af valglisten i fraflytningskommunen.

Kapitel 9

Udarbejdelse af en valgliste

§ 12. 15 dage før afstemningsdagen skal kommunalbestyrelsen udarbejde en valgliste over vælgere i kommunen med valgret efter § 1, stk. 2, i lov om kommunale og regionale valg. Hvis 15.-dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag.

Stk. 2. På valglisten optages de vælgere, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om skal optages på valglisten, jf. § 7, samt vælgere, som efter lovens § 7, stk. 2, optages automatisk på valglisten.

Stk. 3. Fra valglisten slettes de vælgere, der i overensstemmelse med reglerne i §§ 10 og 11 skal ophøre med at være optaget på valglisten.

Kapitel 10

Udsendelse af valgkort

§ 13. Kommunalbestyrelsen udsender valgkort til de vælgere, der er optaget på den i § 12 nævnte valgliste i overensstemmelse med reglerne § 10, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg. Valgkortet skal indeholde oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten samt om afstemningsstedets beliggenhed og dag og tid for afstemningen, jf. lovens § 10, stk. 2.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 28. januar 2019

Nikolaj Stenfalk

/ Christine Boeskov