Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (31. januar 2019)

Miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag

(Lovforslag nr. L 147)

Med dette lovforslag har regeringen gennemført en opdatering og nytænkning af den gældende regulering af jordbrugets anvendelse af gødning og om etablering af plantedække. Lovforslaget fremsættes som en ny hovedlov, der erstatter den gældende gødskningslov. Lovforslaget indeholder derfor også både nye regler og regler fra den gældende gødskningslov, der enten videreføres eller videreføres med mindre ændringer.

Lovforslaget har til formål at regulere jordbrugets anvendelse af gødning med henblik på at begrænse udvaskningen af kvælstof og for i respekt for menneskers livsvilkår at værne om natur og miljø og bevare dyre- og plantelivet.

Lovforslaget indeholder regler om kvælstofkvotesystemet, gødningsleverandører, næringsstofreducerende tiltag som f.eks. krav om etablering af efterafgrøder, tilskudsordninger og gødningsregnskabet.

Det følger fortsat af lovforslaget, at virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab, ikke må forbruge mere kvælstofholdig gødning end kvælstofkvoten. Der foreslås også regler om beregning af kvælstofkvoten og om virksomhedens forbrug af kvælstof og fosfor.

I lovforslaget bemyndiges miljø- og fødevareministeren til at fastsætte krav om etablering af plantedække og alternativer hertil. Det er hensigten fortsat at udnytte bemyndigelsen til at fastsætte krav om etablering af pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og et efterafgrødekrav som en del af den målrettede regulering.

Miljø- og fødevareministeren foreslås i forlængelse heraf bemyndiget til at yde nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler i særlige områder. Det er hensigten at udnytte bemyndigelsen til at fastsætte en tilskudsordning, der skal udgøre den frivillige del af den målrettede regulering.

Lovforslaget muliggør derfor en fortsat indsats med at målrette kvælstofreguleringen fra 2020, så den i højere grad tager højde for de lokale behov i både miljøet og landbrugserhvervet.

Med lovforslaget foreslås miljø- og fødevareministeren fortsat bemyndiget til at fastsætte regler om dyrkningsrelaterede tiltag samt om, at virksomheden skal udarbejde gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Indholdet i en række regler om husdyrefterafgrøder og fosforregnskabet foreslås overført fra husdyrbrugloven til den foreslåede nye lov.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.