Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32014R0165
 
32016R0799
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om udstedelse af takografkort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 809 af 4. juli 2006, bekendtgørelse nr. 975 af 2. oktober 2012, bekendtgørelse nr. 182 af 24. februar 2016 og bekendtgørelse nr. 724 af 14. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, side 1, og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter, EU-Tidende 2016, nr. L 139, side 1, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/502 af 28. februar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter, EU-Tidende 2018, nr. L 85, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 86 a, stk. 1, 2 og 3, og § 118, stk. 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:«

3. I § 1, stk. 2, indsættes som nr. 3:

»3) Gennemførelsesforordningen: Kommissionens gennemførelsesforordning 2016/799/EU af 18. marts 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter (EU-Tidende 2016, nr. L 139, side 1), som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/502 af 28. februar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter (EU-Tidende 2018, nr. L 85, side 1).«

4. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »takografforordningen.« til: »takografforordningen, og«.

5. I § 3 indsættes efter »personer«: »jf. dog § 4 a«.

6. § 4 affattes således:

»§ 4. Værkstedskort kan udstedes til installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter, der er autoriseret af Færdselsstyrelsen til at installere, efterse, kontrollere og reparere digitale og intelligente takografer i henhold til bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer, jf. dog § 4 a.

Stk. 2. Ansøgeren afgiver ved sin underskrift på ansøgningsblanketten om fornyelse af værkstedskort erklæring om, at personalet er behørigt uddannet, samt at ansøgeren er i besiddelse af det udstyr, som er nødvendigt for at udføre de relevante afprøvninger og opgaver, jf. takografforordningens artikel 24, stk. 2, litra a og b.

Stk. 3. Som dokumentation for at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten opfylder vandelskravet, jf. takografforordningens artikel 25, stk. 1, jf. artikel 24, stk. 2, litra c, indhentes der i forbindelse med ansøgningen oplysninger fra Kriminalregisteret.

Stk. 4. Et værkstedskort må alene anvendes til at installere, efterse, kontrollere og reparere den eller de typer og fabrikater af takografer, som autorisationen udstedt i henhold til bekendtgørelse om installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer omfatter.«

7. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Autoriserede installatører eller værksteder må ikke være i besiddelse af både virksomhedskort og værkstedskort, jf. pkt. 6.1 i bilag 1C til gennemførelsesforordningen.«

8. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Er ansøgeren ikke dansk eller nordisk statsborger, skal ansøgningen tillige vedlægges opholdstilladelse eller opholdsbevis, medmindre vedkommende lovligt kan opholde sig i Danmark eller på Færøerne uden tilladelse. Hvis politiet skønner det nødvendigt, kan det kræves, at der fremvises dokumentation for, at ansøgeren har sædvanlig bopæl i Danmark eller på Færøerne eller bevis for, at ansøgeren mindst seks måneder har opholdt sig i Danmark eller på Færøerne som studerende.«

9. I § 8, stk. 1, ændres »Rådets direktiv 91/439/EØF« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF«.

10. § 12, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Førerkort og virksomhedskort udstedes med en gyldighedstid på 5 år.

Stk. 2. Kontrolkort udstedes med en gyldighedstid på 2 år.«

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 3-4.

11. § 19, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Konstateres det, at et førerkort er forfalsket, at føreren anvender et kort, som denne ikke er indehaver af, eller at kortet er udstedt på grundlag af urigtige oplysninger eller forfalskede dokumenter, jf. artikel 26, stk. 7, i takografforordningen, tilbagekalder eller inddrager politiet kortet.

Stk. 2. Tilbagekaldes en autorisation i henhold til bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer, tilbagekalder Færdselsstyrelsen de værkstedskort, der er udstedt i henhold til den pågældende autorisation.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

12. I § 20, stk. 1, indsættes efter »stk.«: »3 og«.

13. § 20, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De i stk. 1 nævnte erstatningskort udstedes uden betaling, hvis det konstateres, at det uvirksomme kort ikke har synlige skader eller ikke er uvirksomt som følge af uhensigtsmæssig brug eller opbevaring.«

14. I § 21, stk. 2, ændres »Rigspolitichefen« til: »Færdselsstyrelsen«.

15. I § 21, stk. 4, ændres »Rigspolitichefens« til: »Færdselsstyrelsens«.

16. I § 22 ændres »Rigspolitichefen« til: »Færdselsstyrelsen« og efter »bekendtgørelse« indsættes: », herunder § 4 a«.

17. I § 23, stk. 1, ændres »§ 10, 2. pkt., og § 19, stk. 2« til: »§ 4, stk. 4, § 10, 2. pkt., og § 19, stk. 3«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2019.

Stk. 2. Takografkort udstedt forud for denne bekendtgørelses ikrafttræden forbliver gyldige indtil gyldighedstidens udløb.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 5. februar 2019

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, side 1, og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter, EU-Tidende 2016, nr. L 139, side 1, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/502 af 28. februar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter, EU-Tidende 2018, nr. L 85, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.