Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Undervisningsudvalget den 29. januar 2019

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

(Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.)

[af undervisningsministeren (Merete Riisager)]:

1. Ændringsforslag

Enhedslistens og Alternativets medlemmer af udvalget har et stillet 1 ændringsforslag om deling af lovforslaget.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (DF, V, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Flertallet vil stemme imod ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget.

Et mindretal i udvalget (S, EL, ALT og RV) vil stemme for ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget. Mindretallet indstiller det under A nævnte lovforslag til vedtagelse. Mindretallet indstiller det under B nævnte lovforslag til forkastelse ved 3. behandling.

Et andet mindretal i udvalget (SF) vil ved 2. behandling redegøre for sin indstilling til lovforslaget og ændringsforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

3. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

a

Ændringsforslag om deling af lovforslaget

Af et mindretal (EL og ALT), tiltrådt af et mindretal (S og RV):

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold:

A. »Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.)« omfattende § 1, nr. 1, 5, 7 og 8, og § 2.

B. »Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Afskaffelse af det særlige tilskud for elever fra visse lande)« omfattende § 1, nr. 2-4 og 6, og § 2.

[Deling af lovforslaget]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås at dele lovforslaget i to forslag.

Det ene forslag (A) vedrører forslaget om geografisk skoletilskud til efterskoler, forslaget om individuel supplerende støtte til elever på efterskole og forslaget om opdatering af regler om særligt tilskud for meritgivende brobygning.

Det andet forslag (B) vedrører forslaget om at afskaffe det særlige tilskud for elever fra visse lande.

Formålet med ændringsforslaget er, at Folketinget får mulighed for at tage særskilt stilling til henholdsvis elementerne i det under A nævnte lovforslag og elementerne i det under B nævnte lovforslag.

4. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 11. december 2018 og var til 1. behandling den 14. december 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Undervisningsudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter

Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høringssvar

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og undervisningsministeren sendte den 4. september 2018 dette udkast til udvalget, jf. UNU alm. del – bilag 160, folketingsåret 2017-18. Den 11. december 2018 sendte undervisningsministeren høringssvarene og et høringsnotat til udvalget.

Bilag

Under udvalgsarbejdet er der omdelt 4 bilag på lovforslaget.

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) nfmd. Alex Ahrendtsen (DF) Marlene Harpsøe (DF) Dorthe Ullemose (DF) Marie Krarup (DF) Tilde Bork (DF) Anni Matthiesen (V) Peter Juel-Jensen (V) Jan E. Jørgensen (V) Louise Schack Elholm (V) Carl Holst (V) Jane Heitmann (V) Henrik Dahl (LA) Laura Lindahl (LA) Brigitte Klintskov Jerkel (KF) Annette Lind (S) Lars Aslan Rasmussen (S) Jan Johansen (S) Ane Halsboe-Jørgensen (S) Trine Bramsen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fmd. Rosa Lund (EL) Jakob Sølvhøj (EL) Pernille Schnoor (ALT) Carolina Magdalene Maier (ALT) Torsten Gejl (ALT) Rasmus Helveg Petersen (RV) Marianne Jelved (RV) Jacob Mark (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1