Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2007

 

Indledning

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som i loven er angivet i 1994-niveau, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 2. maj 2006 (lov om leje) og lovbekendtgørelse nr. 396 af 2. maj 2006 (lov om midlertidig regulering af boligforholdene). Ved lov nr. 406 af 31. maj 2000 er der endvidere i § 5, stk. 2, fastsat beløbsgrænser for forbedringsudgifter i 2000-niveau og i § 39, stk. 1, fastsat gebyr for indbringelse af sager for huslejenævnet i 1998-niveau. Endelig er der ved lov nr. 470 af 9. juni 2004 i boligreguleringslovens § 7, stk. 4, fastsat en beløbsgrænse for lejeforhøjelser i 2004-niveau. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt.

Beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, jf. § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation, er i bekendtgørelsen fastsat i 1998-niveau og reguleres ligeledes én gang om året.

Ligeledes er beløbene i § 90, stk. 2, og § 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006 fastsat i 1998-niveau og reguleres én gang årligt.

Endelig er beløbet i § 88, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 641 af 15. juni 2006 om drift af almene boliger m.v. fastsat i 2005- niveau og reguleres én gang årligt.

For så vidt angår beløb og beløbsgrænser i erhvervslejeloven henvises til Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Reguleringen til og med finansåret 1997 foretoges på basis af tilpasningsprocenten tillagt 2 pct. For 1998 og fremover reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Lejelovgivningens beløb og beløbsgrænser for 2006 blev udmeldt ved Socialministeriets vejledning nr. 70 af 29. august 2005 om regulering af satser i lejelovgivningen for 2006 (senere erstattet af vejledning nr. 99 af 16. november 2005 om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på det sociale område).

Reguleringsfaktorerne for perioden 1994 til 2006 er følgende:

1995 ...

0,7 pct.

1996 ...

2,0 pct.

1997 .......

1,3 pct.

1998 .......

2,4 pct.

1999 .......

1,5 pct.

2000 ...........

1,9 pct.

2001 ...........

3,5 pct.

2002 ...........

2,5 pct.

2003

2,1 pct.

2004

2,3 pct.

2005

1,5 pct.

2006

1,9 pct

Ved opregulering fra 2006-niveau til 2007-niveau anvendes 2,2 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 2006 (det uafrundede beløb) afrundes beløbet til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding.

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 2007

Lejelovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2007 til følgende beløb:

1) Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1): 37 kr.

2) Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning (lejelovens § 45, stk. 5): 129 kr.

3) Gebyr for kommuners udlæg ved varmeforsyning (lejelovens § 46 b, stk. 2): 129 kr.

4) Gebyr for kommuners udlæg ved vandforsyning (lejelovens § 46 q, stk. 2): 129 kr.

5) Godtgørelse ved råderet (lejelovens § 62 a, stk. 5)
Egenbetaling for godtgørelse: 12.907 kr.
Maksimum for godtgørelse: 38.722 kr.
Minimum for godtgørelse: 2.581 kr.

6) § 63 a-konto for forbedring (lejelovens § 63 a, stk. 1): 19 kr.

7) Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
(lejelovens § 66 a): 83 kr.

8) Gebyr for påkrav (lejelovens § 93, stk. 2): 129 kr.

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 2007

Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2007 til følgende beløb:

1) Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer (boligreguleringslovens § 5, stk. 2)
Beløb pr. m²: 1.874 kr.
Beløb pr. lejemål: 214.342 kr.

2) Beløbsgrænse for lejeforhøjelser
(boligreguleringslovens § 7, stk. 4): 79 kr.

3) Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder
(boligreguleringslovens § 23, stk. 1): 83 kr.

4) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse
(boligreguleringslovens § 26, stk. 1): 164 kr.

5) Gebyr for huslejenævnssag (boligreguleringslovens § 39, stk. 1): 121 kr.

6) Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4): 137 kr.

7) Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7).

8) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1).

9) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1).

Beløbene under punkterne 7) - 9) reguleres fra 2006-niveau (uafrundet) til 2007-niveau med 2,2 pct. Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb.

Om reguleringen af beløbene under 7) - 9) til og med 2006 henvises til vejledning nr. 70 af 29. august 2005 om regulering af satser i lejelovgivningen for 2006, samt de tidligere udsendte vejledninger.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 2007

Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4) pr. 1. januar 2007: 291 kr.

4. Den almene lejelovs beløb for 2007

Den almene lejelovs beløb fastsættes pr. 1. januar 2007 til følgende beløb:

1) Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2): 121 kr.

2) Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1): 121 kr.

5. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2007

Nedennævnte beløbsgrænse anvendes først fra begyndelsen af det regnskabsår, der påbegyndes i år 2007:

Godtgørelse ved råderet

Maksimum for godtgørelse (driftsbekendtgørelsens § 88, stk. 5) : 104.142 kr.

Socialministeriet, den 6. september 2006

P.M.V.
E.B.
Charlotte Kruse Lange