Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om udenlandske adoptionsafgørelser

1. Indledning

Denne cirkulæreskrivelse erstatter cirkulæreskrivelse nr. 61 af 16. juli 2012 om udenlandske adoptionsafgørelser.

2. Indledende bemærkninger

Nærværende cirkulæreskrivelse relaterer sig alene til internationale adoptioner, som er gennemført via en dansk formidlende organisation med henblik på, at barnet kommer til Danmark.

Om anerkendelse af udenlandske adoptionsafgørelser fremgår følgende af adoptionslovens § 28:

§ 28. Den, der har bopæl her i landet, kan kun adoptere efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. Uanset stk. 1 anerkendes udenlandske adoptionsafgørelser her i landet, når adoptionen er gennemført med henblik på adoption af barnet til Danmark i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Børne- og socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre udenlandske adoptionsafgørelser anerkendes her i landet. ”

Efter adoptionslovens § 28, stk. 2, 1. pkt., anerkendes udenlandske adoptionsafgørelser således her i landet, når adoptionen er gennemført med henblik på adoption af barnet til Danmark i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og samarbejde med hensyn til internationale adoptioner (Haagerkonventionen).

Herudover fremgår det af adoptionslovens § 28, stk. 2, 3. pkt., at børne- og socialministeren kan fastsætte regler om, at også andre udenlandske adoptionsafgørelser kan anerkendes her i landet. I forbindelse med Familieretshusets behandling af sager vedrørende udenlandske adoptionsafgørelser bemærkes, at Familieretshusets sagsbehandling kan udmunde i en af følgende mulige forvaltningsakter:

En bekræftelse på at adoptionsafgørelsen anerkendes umiddelbart i medfør af adoptionslovens § 28, stk. 2, 1. pkt., og Haagerkonventionens artikel 23.

En bekræftelse på at adoptionsafgørelsen anerkendes umiddelbart på baggrund af de udenlandske dokumenter og attester i medfør af adoptionslovens § 28, stk. 2, 2. pkt.

En dansk adoptionsbevilling i medfør af adoptionslovens § 1.

3. Sagsbehandlingen i Familieretshuset

Sager om udenlandske adoptionsafgørelser skal behandles forskelligt alt efter, om der er tale om:

1) En international adoption, hvor afgiverlandet har tiltrådt Haagerkonventionen, og hvor konventionens formelle regler om sagsbehandling er overholdt. I sådanne tilfælde skal Familieretshuset altid udstede en bekræftelse. Det kan som udgangspunkt lægges til grund, at Haagerkonventionens formelle regler er overholdt, hvis der i sagen er udarbejdet erklæringer i overensstemmelse med konventionens artikel 17 c og 23.

2) En international adoption, hvor den endelige afgørelse om adoption ikke træffes i afgiverlandet, men hvor afgiverlandet alene træffer afgørelse om, at der i Danmark kan træffes endelig afgørelse om adoptionen. I sådanne tilfælde skal Familieretshuset altid udstede en dansk adoptionsbevilling og muligvis også en konformitetserklæring i henhold til Haagerkonventionens artikel 23, afhængig af om afgiverlandet har tiltrådt Haagerkonventionen og om Haagerkonventionens formelle regler om sagsbehandling er overholdt.

3) En international adoption, hvor den endelige afgørelse er truffet i afgiverlandet, men hvor den udenlandske adoptionsafgørelse alene har retsvirkninger svarende til en svag adoption. I sådanne tilfælde skal Familieretshuset altid udstede en dansk adoptionsbevilling og muligvis også en ny konformitetserklæring i henhold til Haagerkonventionens artikel 23, afhængig af om afgiverlandet har tiltrådt Haagerkonventionen, om Haagerkonventionens formelle regler om sagsbehandling er overholdt, og om der i afgiverlandet er udstedt en konformitetserklæring i sammenhæng med den udenlandske adoptionsafgørelse.

4) En international adoption, hvor afgiverlandet ikke har tiltrådt Haagerkonventionen, eller hvor afgiverlandet har tiltrådt Haagerkonventionen, men hvor Haagerkonventionens formelle regler om sagsbehandling ikke er overholdt. I sådanne tilfælde skal Familieretshuset enten udstede en bekræftelse eller en dansk adoptionsbevilling afhængig af hvilket land den pågældende adoptionsafgørelse kommer. Oplysninger om de enkelte lande fremgår af Ankestyrelsens hjemmeside ast.dk.

Ad 1)

Familieretshuset skal i alle sager vedrørende adoptioner, der er gennemført mellem to lande, der begge har tiltrådt Haagerkonventionen, undersøge, om der i afgiverlandet i forbindelse med den endelige adoptionsafgørelse, er udstedt en fyldestgørende konformitetserklæring i henhold til Haagerkonventionens artikel 23. Det bemærkes, at der ikke gælder nogen formkrav til erklæringen, men den skal indeholde en række oplysninger om adoptionen, og angive hvornår og hvilken myndighed samtykke er givet i henhold til Haagerkonventionens artikel 17 c. For nærmere herom henvises til ”The Implementation and Operation of the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention. Guide to Good Practice No. 1, annex 7-4”, der kan tilgås på hcch.net.

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring i sagen, skal Familieretshuset udstede en skriftlig bekræftelse på, at adoptionen anerkendes umiddelbart i Danmark på baggrund af adoptionslovens § 28, stk. 2, 1. pkt., og Haagerkonventionens artikel 23.

Den umiddelbare anerkendelse sker således uden nogen egentlig prøvelse af den udenlandske afgørelse, idet Familieretshuset alene skal påse, at konformitetserklæringen er fyldestgørende.

Har Familieretshuset ikke har modtaget en kopi af erklæringen, kontakter Familieretshuset organisationen.

Ad 2)

Hvis der i afgiverlandet alene træffes afgørelse om, at der kan træffes endelig afgørelse om adoption i Danmark, og det dermed er de danske myndigheder, der skal træffe den endelige afgørelse om adoption, skal Familieretshuset udstede en dansk adoptionsbevilling.

Hvis afgiverlandet har tiltrådt Haagerkonventionen, og konventionens formelle regler om sagsbehandling er overholdt, skal Familieretshuset samtidig med udstedelsen af den danske adoptionsbevilling i medfør af adoptionslovens § 1, sørge for at udstede en konformitetserklæring i henhold til Haagerkonventionens artikel 23. Den originale konformitetserklæring udleveres til adoptanterne sammen med den danske adoptionsbevilling. En kopi af artikel 23-erklæringen sendes til den formidlende organisation med henblik på videreformidling til afgiverlandets centralmyndighed.

Ad 3)

I de tilfælde hvor den endelige afgørelse om adoption er truffet i afgiverlandet, men hvor den udenlandske adoptionsafgørelse efter lovgivningen i afgiverlandet alene har retsvirkninger svarende til en svag adoption, skal Familieretshuset, når Familieretshuset har modtaget kopi af afgiverlandets endelige adoptionsafgørelse, udstede en dansk adoptionsbevilling.

Hvis afgiverlandet i sådanne sager om svag adoption har tiltrådt Haagerkonventionen og samtidig med den udenlandske adoptionsafgørelse har udstedt en konformitetserklæring i henhold til artikel 23, skal Familieretshuset, sammen med den danske adoptionsbevilling, udfærdige en tilhørende ny konformitetserklæring i henhold til artikel 23. Den originale konformitetserklæring udleveres til adoptanterne sammen med den danske adoptionsbevilling. En kopi af artikel 23-erklæringen sendes til den formidlende organisation med henblik på videreformidling til afgiverlandets centralmyndighed.

Det bemærkes imidlertid, at Familieretshuset i disse særlige tilfælde skal være særlig opmærksom på, om de biologiske forældres samtykke til, at adoptionen får retsvirkninger som en stærk adoption, foreligger. Hvis barnet ingen biologiske forældre har, skal samtykket til en stærk adoption indhentes hos den institution eller myndighed, der i afgiverlandet har kompetence til at samtykke til frigivelsen af barnet til adoption.

Foreligger samtykke til stærk adoption ikke, bør Familieretshuset bede den formidlende organisation om at indhente dette, idet en dansk adoptionsbevilling og eventuelt en ny konformitetserklæring ikke kan udfærdiges, før det pågældende samtykke foreligger.

Det bemærkes endvidere, at hvis der i forbindelse med den endelige afgørelse om svag adoption i afgiverlandet ikke er udstedt en fyldestgørende konformitetserklæring i henhold til Haagerkonventionens artikel 23, kan Familieretshuset ikke reparere på dette forhold ved selv at udstede en artikel 23-erklæring til adoptanterne. I sådanne tilfælde skal Familieretshuset gennem den formidlende organisation rette henvendelse til den udstedende myndighed i afgiverlandet og bede om, at en erklæring i henhold til Haagerkonventionens artikel 23 udstedes til adoptanterne og sendes i kopi til Familieretshuset. Først herefter kan Familieretshuset udstede den nye konformitetserklæring, der bekræfter, at adoptionen er gennemført i overensstemmelse med Haagerkonventionen og har retsvirkninger som en stærk adoption.

I disse særlige tilfælde hvor Familieretshuset først skal afvente modtagelsen af afgiverlandets konformitetserklæring, for så efterfølgende at erstatte denne med en ny konformitetserklæring, der tillægger adoptionen stærke retsvirkninger, skal Familieretshuset udstede den danske adoptionsbevilling med det samme og ikke afvente, at spørgsmålet om konformitetserklæringen afsluttes. Konformitetserklæringen må i dette tilfælde eftersendes til adoptanterne. Familieretshuset skal dog, som også anført ovenfor, være særlig opmærksom på, at de biologiske forældres samtykke til stærk adoption skal foreligge, inden der kan udstedes en dansk adoptionsbevilling.

Ad 4)

I de tilfælde, hvor adoptionssagen ikke formelt omfattes af Haagerkonventionen, enten fordi afgiverlandet ikke har tiltrådt konventionen, eller fordi konventionens formelle regler ikke har været overholdt, kan den udenlandske adoptionsafgørelse i visse tilfælde alligevel anerkendes umiddelbart efter adoptionslovens § 28, stk. 2, 3. pkt. Det drejer sig om adoptionsafgørelser, der overholder principperne i konventionen, og som efter lovgivningen i afgiverlandet er udtryk for en endelig og retsgyldig adoption med retsvirkninger svarende til adoption efter dansk ret.

Hvis en udenlandsk adoptionsafgørelse kan anerkendes umiddelbart efter adoptionslovens § 28, stk. 2, 3. pkt., betyder det, at Familieretshuset skal udstede en bekræftelse på, at adoptionsafgørelsen anerkendes umiddelbart på baggrund af de udenlandske dokumenter og attester i medfør af adoptionslovens § 28, stk. 2, 3. pkt.

Den umiddelbare anerkendelse sker også i disse tilfælde uden nogen egentlig prøvelse af den udenlandske afgørelse, idet Familieretshuset alene skal påse, at de pågældende udenlandske instanser har udstedt de dokumenter, som fremgår af Ankestyrelsens hjemmeside, ast.dk. På Ankestyrelsens hjemmeside fremgår, hvilke lande den formidlende organisation samarbejder med, hvilke udenlandske dokumenter og attester, der skal foreligge, og hvordan Familieretshuset skal behandle adoptionsafgørelser fra det enkelte land.

I de tilfælde hvor en udenlandsk adoptionsafgørelse ikke kan anerkendes umiddelbart, betyder dette, at Familieretshuset skal udfærdige en dansk adoptionsbevilling i overensstemmelse med adoptionslovens § 1.

4. Landeoversigt

På Ankestyrelsens hjemmeside, ast.dk, findes en oversigt over, hvilke lande den formidlende organisation samarbejder med, hvilke udenlandske dokumenter og attester, der skal foreligge, og hvordan Familieretshuset skal behandle adoptionsafgørelser fra det enkelte land.

For de udenlandske dokumenter gælder følgende overordnede retningslinjer:

Dokumenterne skal foreligge på dansk eller engelsk eller i autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Dokumenterne skal foreligge i original eller bekræftet kopi.

5. Statsborgerskab

Det fremgår af indfødsretslovens § 2 a, at et udenlandsk barn under 12 år, der er adopteret ved en dansk adoptionsbevilling eller ved en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes umiddelbart i Danmark, bliver dansk statsborger ved adoptionen, hvis barnet adopteres af et ægtepar, hvor mindst én af ægtefællerne er dansk statsborger, eller af en ugift dansk statsborger.

Videre fremgår det, at dansk indfødsret erhverves fra det tidspunkt, hvor adoptionens retsvirkninger indtræder. Dette betyder, at statsborgerskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor den udenlandske afgørelse er endelig. Dette gælder uanset, om den udenlandske adoptionsafgørelse anerkendes umiddelbart ved en bekræftelse i medfør af adoptionslovens § 28, stk. 2, 1. pkt., og Haagerkonventionens artikel 23 eller umiddelbart ved en bekræftelse på baggrund af de udenlandske dokumenter og attester i medfør af adoptionslovens § 28, stk. 2, 2. pkt.

Barnet vil i begge tilfælde være dansk statsborger fra tidspunktet for den udenlandske afgørelses endelighed.

Dette gælder i øvrigt uanset, om barnet er indrejst på dansk provisorisk pas, indrejsevisum eller på andet grundlag. Det er i den sammenhæng ligeledes uden betydning, om barnet i forbindelse med den udenlandske adoptionsafgørelse er blevet frigjort fra sit tidligere statsborgerskab, eller om barnet efter den udenlandske adoptionsafgørelse har dobbelt statsborgerskab.

Børne- og Socialministeriet, den 20. marts 2019

Malene Vestergaard

/ Carina Fogt-Nielsen