Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

(Afvisning af boligsøgende i hårde ghettoområder)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1360 af 28. november 2018 om udlejning af almene boliger m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 54 a, stk. 3, § 58 e og § 64, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 982 af 28. juni 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet:«

2. § 37 ophæves.

3. § 37 affattes således:

»§ 37. I en almen boligafdeling, der er en del af et hårdt ghettoområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 4, skal boligorganisationen afvise boligsøgende på ventelisten, som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, jf. almenboliglovens § 51 c, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i stk. 1. Ved kommunalbestyrelsens afgørelse lægges bl.a. vægt på:

1) om den boligsøgende eller dennes eventuelle ægtefælle har udsigt til inden for en kort periode at komme i arbejde eller uddannelse,

2) om den boligsøgende eller dennes eventuelle ægtefælle inden for kort tid må antages at overgå til førtids- eller folkepension,

3) den boligsøgendes udsigt til at kunne opnå en bolig uden for området og

4) andre særlige forhold, der efter omstændighederne vil medføre, at en afvisning vil ramme den boligsøgende uforholdsmæssigt hårdt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hvert år den 1. juli indberette antallet af dispensationer efter stk. 2 i det forløbne år til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 37, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 3, har virkning fra den 1. juli 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 25. februar 2019

Carsten Falk Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen