Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

(Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018, som ændret ved § 36 i lov nr. 1518 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af stk. 5 vedtage forskrifter, hvorefter ikkeerhvervsmæssig sejlads på havet med visse hurtigtsejlende fartøjer forbydes helt eller delvis i badesæsonen ved områder, som i en kommuneplan er udlagt til badeformål.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen offentliggør vedtagne forskrifter efter stk. 3.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om kommunalbestyrelsens adgang til at vedtage forskrifter efter stk. 3, herunder om disses indhold, om straf, forudgående høring af politiet og inddragelse af offentligheden samt om offentliggørelse af vedtagne forskrifter, f.eks. ved skiltning eller på kommunalbestyrelsens hjemmeside.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 6.

2. I § 29, stk. 3, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1, 2 og 5«.

3. I § 89, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »bestemmelser i reglerne«: »eller forskrifter udstedt i medfør af § 29, stk. 3,«.

4. I § 89, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»For overtrædelse af forskrifter efter § 29, stk. 3, kan der alene fastsættes straf af bøde.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. februar 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jakob Ellemann-Jensen