Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning

(Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om hold af hjemmehørende rovfugle og ugler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 12. april 2018, som ændret ved § 4 i lov nr. 720 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »vildt,«: »herunder rovfugle og ugler,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. februar 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jakob Ellemann-Jensen