Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og straffeloven

(Strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018, som ændret ved § 36 i lov nr. 1518 af 18. december 2018, og som ændres ved det af Folketinget den 5. februar 2019 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder), foretages følgende ændring:

1. I § 89, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»For overtrædelse af bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed med senere ændringer og de hertil knyttede til enhver tid gældende kommissionsforordninger kan det dog under de omstændigheder, der er nævnt i stk. 2, fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år.«

§ 2

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018, som ændret senest ved lov nr. 82 af 30. januar 2019, foretages følgende ændring:

1. Efter § 196 indsættes i 21. kapitel:

»§ 196 a. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i overtrædelse af lovgivningen om handel med vilde dyr og planter. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor overtrædelsen er af systematisk eller organiseret karakter, og hvor

1) der er opnået eller tilsigtet betydelig vinding eller

2) overtrædelsen har haft et betydeligt omfang.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. marts 2019.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. februar 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jakob Ellemann-Jensen