Den fulde tekst

L 157

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov (KF)).

Lovf som fremsat 6/2 19
Fremsat skr 6/2 19
1.beh 19/2 19
Betænkning 28/3 19
2.beh 2/4 19
Lovf optrykt efter 2.beh 2/4 19 Tillæg H
Lovf som vedt 4/4 19
3.beh 4/4 19

Lov nr 369 af 9. april 2019

Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), May-Britt Kattrup (LA), René Gade (ALT), Anders Johansson (KF)
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU).

Formålet med lovforslaget er at implementere ændringer af aktionærrettighedsdirektivet, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 17. maj 2017, hvilket medfører ændringer i en række love.
Lovforslaget indeholder fire hovedpunkter: 1. Børsnoterede selskaber får bedre mulighed for at identificere aktionærer. 2. Børsselskaber skal udarbejde og offentliggøre en politik for aflønning af ledelsesmedlemmer, som fastsætter rammen for fast og variabel aflønning af ledelsesmedlemmerne, samt aflægge og offentliggøre en vederlagsrapport. 3. I børsnoterede selskaber skal væsentlige transaktioner mellem aktieselskaber og dets nærtstående parter godkendes af aktieselskabets øverste ledelsesorgan, inden transaktionen gennemføres. Aktieselskabet skal offentliggøre en meddelelse om visse væsentlige transaktioner med nærtstående parter. 4. Institutionelle investorer og kapitalforvaltere skal bl.a. offentliggøre en politik for aktivt ejerskab eller forklare, hvorfor de ikke vil offentliggøre en sådan.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.