Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

J.nr. 18-42936

En kvinde, der var ansat som kok ved et hotel, blev afskediget under sin graviditet. I brevet med afskedigelsen havde virksomheden henvist til økonomiske årsager. Oplysninger om virksomhedens økonomiske situation var ikke tilstrækkelig til, at virksomheden havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten.

Kvinden fik derfor medhold og en godtgørelse svarende til omkring ni måneders løn.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev afskediget under sin graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget under sin graviditet.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 235.000 kr. med procesrente fra den 27. juni 2018, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev den 28. juli 2017 fuldtidsansat som kok hos indklagede.

Klager havde inden da været ansat hos indklagede som elev siden den 30. maj 2016.

Udover klager var der i køkkenet hos indklagede ansat en køkkenassistent på deltid med en ugentlig arbejdstid på 20 timer. Den 10. august 2017 tiltrådte desuden en kokkeelev hos indklagede, hvis elevperiode løb indtil den 9. maj 2021. Der var aftalt en prøvetid for kokkeelevens praktikforløb på 3 måneder.

Den 13. november 2017 fortalte klager indklagede, at hun var gravid.

Den 30. november 2017 modtog klager en skriftlig opsigelse med fratræden den 31. december 2017. Af opsigelsen fremgår blandt andet:

”Årsagen er firmaets dårlige økonomi og mangel på ordrer i ordrebogen. Såfremt der sker ændringer i dette, vil du som den første, være i betragtning til en genansættelse. ”

Klagers forbund rejste efterfølgende krav over for indklagede om godtgørelse efter ligebehandlingsloven i forbindelse med afskedigelsen. Indklagede afviste ved brev af 10. april 2017 kravet.

Efter yderligere skriftveksling mellem parterne blev klagen modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 27. juni 2018.

Indklagede har under sagens behandling fremlagt referat fra indklagedes møde med sin bank den 11. oktober 2017, hvoraf fremgår blandt andet:

”På grund af den anstrengte likviditet og den ”dårlige” indtjening i den forløbne del af 2017, havde [banken] indkaldt til møde.

. . .

[Banken] ville ikke stille yderligere likviditet til rådighed, men accepterede, at [indklagede] kørte videre frem til primo 2018.

[Indklagedes ejer] skulle optimere driften, herunder gennemgang af priser m.m. for at opnå et bedre dækningsbidrag.

Samtidig skulle [indklagedes ejer] gennemgå samtlige omkostninger for at finde besparelser. Specielt lønningerne skulle reduceres, da lønniveauet lå væsentlige over branchen som helhed. ”

Indklagede har i forbindelse med sagen fremlagt oplysninger om sin økonomi i 2017.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at afskedigelsen er i strid med ligebehandlingsloven. Hun påstår sig tilkendt en godtgørelse svarende til 12 måneders løn.

Klager blev opsagt efter, at hun havde afgivet meddelelse til indklagede om, at hun var gravid. Indklagede har bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet helt eller delvist i klagers graviditet.

Der er tæt tidsmæssig sammenhæng mellem, at indklagede blev bekendt med, at klager var gravid og ville beholde barnet, og opsigelsen.

Der var to andre medarbejdere i køkkenet, som kunne være valgt til afskedigelse i stedet for klager.

Køkkenmedhjælperen stod alene for det kolde køkken, hvor der ikke blev lavet indisk mad.

Indklagede kunne også have opsagt deres elev i prøveperioden, som først udløb en måned efter, at indklagede i oktober blev bekendt med, at de skulle reducere deres omkostninger.

Blot fordi den ansatte elev nød beskyttelse efter erhvervsuddannelses-loven, medfører det ikke, at klager kunne opsiges uden nærmere konkret vurdering.

Det er ikke godtgjort, at den ansatte elev på opsigelsestidspunktet var mere egnet til sit job end klager.

En virksomheds økonomiske interesse i ikke at skulle betale løn til en medarbejder på barsel kan aldrig retfærdiggøre en opsigelse i beskyttelsesperioden efter ligebehandlingsloven, uanset at virksomheden er økonomisk belastet.

Klager er heller ikke blevet forelagt muligheden om at gå ned i løn eller forsøgt omplaceret.

Indklagede har således ikke løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i klagers graviditet.

Ved fastsættelse af godtgørelsen skal det medtages, at klager har været elev i virksomheden og derfor har været ansat siden den 30. maj 2016. Der har ikke været hul i ansættelsesperioden. Godtgørelsen bør fastsættes til 12 måneders løn.

Indklagede påstår frifrifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Afskedigelsen af klager var alene begrundet i manglende ordretilgang og indklagedes dårlige økonomi.

Indklagede foretog en samlet vurdering af, hvilke ansættelsesforhold som kunne afvikles af hensyn til den fortsatte drift.

Det var indklagedes vurdering, at der skulle opsiges en medarbejder i køkkenet og en medarbejder i restauranten.

Klager blev udelukkende opsagt af økonomiske årsager. Da der i løbet af 4. kvartal af 2017 ikke var bekræftet nye ordrer, og der ikke var nævneværdige opgaver i køkkenet, var indklagede nødsaget til at reducere medarbejderstaben i køkkenet.

Der var ikke grundlag for at ophæve elevens uddannelsesaftale i stedet for, da det efter erhvervsuddannelsesloven ikke var muligt at afskedige ham efter prøveperiodens udløb.

Køkkenmedhjælperen havde 10 års anciennitet, deltidsbeskæftigelse, flere ansvarsområder og særlige kompetencer indenfor indisk madlavning, som var nødvendige for at fastholde en større kundekreds af indiske arbejdere fra en stor nærliggende arbejdsplads.

Der var heller ikke relevante omplaceringsmuligheder hos indklagede.

En eventuel godtgørelse skal fastsættes til et væsentligt lavere beløb end 12 måneders løn, særligt henset til klagers korte anciennitet på ca. 19 måneder.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

På afskedigelsestidspunktet var klager gravid.

Det er derfor indklagede, der skal bevise, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers graviditet.

Det er ubestridt, at indklagede var bekendt med klagers graviditet på tidspunktet for afskedigelsen.

Nævnet lægger til grund, at indklagede i efteråret 2017 var i økonomiske vanskeligheder, og at det derfor var nødvendigt at opsige en eller flere medarbejdere.

Elevens prøvetid udløb den 9. november 2017. Den 13. november 2017 fortalte klager sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Hun blev opsagt i samme måned begrundet i manglende ordrer og dårlig økonomi.

Nævnet vurderer, at indklagede ikke tilstrækkeligt har dokumenteret, at selskabet ikke kunne have opnået den ønskede besparelse på anden vis, eller at det var nødvendigt at afskedige klager frem for andre medarbejdere.

Når dette sammenholdes med den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem klagers oplysning om sin graviditet og opsigelsen af klager, er det samlet nævnets vurdering, at indklagede ikke har løftet sin bevisbyrde for, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers graviditet.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til kr. 235.000 svarende til omkring 9 måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 235.000 kr. til klager med procesrente fra den 27. juni 2018, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 9, om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov

§ 16, stk. 2, om godtgørelse

§ 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde

<18-42936>