Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnet afgørelse race - etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold

J.nr. 18-55300

En mand med tyrkisk klingende navn ønskede at købe billetter til en fodboldkamp. En virksomhed, der havde udbudt en fodboldrejse, afviste at sælge billetter til manden, fordi de ikke måtte sælge billetter til folk med tyrkisk klingende navne. Nævnet vurderede, at manden var blevet udsat for direkte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse i forbindelse med, at en mand fik afslag på at købe billetter til en fodboldrejse.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med lov om etnisk ligebehandling, at indklagede afviste at sælge billetter til en fodboldrejse til klager.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 5.000 kr. med procesrente fra den 10. september 2018, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

I starten af september 2018 rettede klager, som har et udenlandsk klingende navn, henvendelse til indklagede med henblik på at købe billetter til en fodboldrejse udbudt af indklagede.

Af korrespondancen fremgår følgende:

Klager:

”Hej med jer.

Jeg søger nogle billetter til [fodboldkamp].

Er der rabat at hente hvis man køber 4 rejser?

På forhånd tak. ”

Indklagede:

”Hej [klager]. Vi kan desværre ikke hjælpe”.

Klager:

”Hvorfor ? Har i udsolgt ? ”

Indklagede:

”Vi må ikke sælge til udebanefans”

Klager:

”Jeg ønsker heller ikke billetter til udebane afsnit. ? ? ”

Indklagede:

”Vi må ikke sælge til folk med tyrkisk klingende navne, da I bliver afvist ved stadion. ”

(…)

Klager:

”Det er vel mit eget problem ? Jeg har snakket med jer tidligere hvor i ville have mig til at underskrive en ansvarsfraskrivelse. ? ”

Indklagede:

”Vi kan ikke hjælpe… færdig”.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 10. september 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af navn, race eller etnisk oprindelse.

Klager havde fundet en fodboldrejse hos indklagede til en fodboldkamp mellem et tysk og et tyrkisk fodboldhold. Formålet med klagers henvendelse var, at han ville undersøge prisen og mulighederne for en fodboldrejse.

Klager har sympati med både det tyske og det tyrkiske fodboldhold, men betegner ikke sig selv som fan af hverken det ene eller andet hold.

Klager var opmærksom på, at de billetter, som indklaget udbød, var til det afsnit, hvor fans af det tyske fodboldhold skulle sidde.

Ugen inden den skriftlige henvendelse til indklagede, havde klager talt med en medarbejder hos indklagede, som mente, at klager i forbindelse med købet af billetterne til fodboldkampen skulle underskrive en ansvarsfraskrivelse. På den måde kunne han ikke kræve erstatning fra indklagede, hvis han ville blive nægtet adgang til stadion.

Indklagede kan ikke ud fra klagers navn konkludere, hvad klagers intention ved arrangementet var. Ej heller kan og skal han stemples som en hardcore hooligan i relation til det tyrkiske fodboldhold.

Klager har meget sympati for det tyske fodboldhold, og det har altid været hans drøm at se en kamp på deres stadion. Han så fodboldrejsen som en god mulighed for dette. Han har på intet tidspunkt oplyst, at han er fan af det tyrkiske fodboldhold.

Indklagede er trods flere opfordringer ikke fremkommet med bemærkninger til sagen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse efter lov om etnisk ligebehandling.

Det fremgår af lov om etnisk ligebehandling, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes eller tredjemands etniske oprindelse.

Der forligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race eller etnisk oprindelse behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af en bestemt race eller etnisk oprindelse ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at princippet om ligebehandling ikke er blevet tilsidesat.

Nævnet vurderer, at klager har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han blev udsat for direkte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, da han fik afslag på at købe billetter til fodboldrejsen udbudt af indklagede.

Nævnet har herved lagt vægt på, at indklagede direkte anfører, at man ikke må sælge billetter til folk med tyrkisk klingende navne.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager med procesrente fra den 10. september 2018, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 4, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og stk. 2, om klagebehandling

Lov om etnisk ligebehandling

§ 2, om lovens anvendelsesområde

§ 3, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

§ 7, om delt bevisbyrde

§ 9, om godtgørelse

<18-55300>