Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (7. februar 2019)

Undervisningsministeren (Merete Riisager):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Bestyrelsessammensætning)

(Lovforslag nr. L 163)

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik den 13. oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Med den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job ønskede aftalekredsen, at der skulle etableres en nyt, samlet forberedende uddannelsestilbud til personer under 25 år, som har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Uddannelsestilbuddet skulle benævnes forberedende grunduddannelse (FGU) og skulle erstatte en række af de eksisterende forberedende tilbud og uddannelser, herunder fuldt ud produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelse samt endvidere almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne for deltagere i målgruppen.

De institutionsretlige elementer af den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job blev lovgivningsmæssigt udmøntet ved lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Den 19. september 2018 stiftede undervisningsministeren 27 institutioner for forberedende grunduddannelse i medfør af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. I nogle få tilfælde havde bestemmelserne i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse om det maksimale antal af medlemmer i de nye institutioners bestyrelser den konsekvens, at ikke alle kommunalbestyrelser fik mulighed udpege et medlem i institutionsbestyrelserne.

Denne begrænsning findes uhensigtsmæssig i lyset af de betydelige ledelses- og strategimæssige opgaver og beslutninger, herunder for de berørte kommuner, som vil skulle foretages i løbet af de nye institutioners første leveår.

Med lovforslaget lægges der i lyset heraf op til at ændre bestemmelserne i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse vedrørende antallet af bestyrelsesmedlemmer således, at alle kommuner vil have mulighed for at udpege medlemmer til de første ordinære institutionsbestyrelser uanset antallet af kommuner i institutionens dækningsområde.

Der foreslås endvidere, at muligheden for at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer begrænses til de første ordinære bestyrelsers funktionsperiode, som løber indtil den 30. april 2022.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2019.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.