Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære vedrørende undersøgelse af bloddonorer for AIDS-virus-antistof (LAV/HTLV-III-antistof)

§ 1. Cirkulære nr. 9338 af 1. november 1985 vedrørende undersøgelse af bloddonorer for AIDS-virus-antistof (LAV/HTVL-III-antistof) ophæves.

§ 2. Ophævelsen har virkning fra offentliggørelsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 5. februar 2019

Annette Lykke Petri

/ Louise Gjørup