Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2007 af satser på Socialministeriets område

 

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2007 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 2. juni 2006, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 574 af 24. juni 2005.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som senest ændret ved § 59 i lov nr. 566 af 9. juni 2006.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005, som senest ændret ved § 29 i lov nr. 515 af 7. juni 2006.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 2. august 2005, som senest ændret ved § 30 i lov nr. 515 af 7. juni 2006.

5) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006.

6) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 2. maj 2006, som senest ændret ved § 85 i lov nr. 538 af 8. juni 2006.

7) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 396 af 2. maj 2006, som senest ændret ved § 6 i lov nr. 516 af 7. juni 2006.

8) Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. juni 2006, som senest ændret ved § 86 i lov nr. 538 af 8. juni 2006.

9) Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006, som senest ændret ved § 10 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de ophævede to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002 og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982.

10) Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1083 af 3. november 2006.

11) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de elleve nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2007, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 99 af 16. november 2005 om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på det sociale område, som ændret ved vejledning nr. 118 af 21. december 2005, og vejledning nr. 67 af 6. september 2006 om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2007. Satserne i sidstnævnte vejledning er indarbejdet uændret.

Socialministeriet, den 22. november 2006

P.M.V.
Thomas Børner

/Aksel MeyerBilag 1

Indholdsfortegnelse

 

Lov om individuel boligstøtte

TABEL

1:

 

Individuel boligstøtte  –  boligydelse

TABEL

2:

 

Individuel boligstøtte  –  boligsikring

TABEL

3.

 

Individuel boligstøtte  –  diverse satser

 

 

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL

4:

 

Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 

 

Lov om social pension – førtidspension

TABEL

5:

 

Førtidspension

TABEL

6:

 

Førtidspension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

TABEL

7:

 

Førtidspension  –  bidrag til ATP og SAP

 

 

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003

TABEL

8:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg

TABEL

9:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg

TABEL

10:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP

TABEL

11:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

 

Lov om social pension – folkepension

TABEL

12:

 

Folkepension

TABEL

13:

 

Folkepension  –  varmetillæg

TABEL

14:

 

Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL

15:

 

Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

TABEL

16:

 

Folkepension  –  opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent

 

 

Lov om social service

TABEL

17:

 

Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

TABEL

18:

 

Social service  –  børn og unge, døgnophold

TABEL

19:

 

Social service  –  personlig og praktisk hjælp, ledsagelse

TABEL

20:

 

Social service  –  voksne, botilbud

TABEL

21:

 

Social service  –  hjælpemidler og biler

TABEL

22:

 

Social service  –  den centrale refusionsordning

 

 

Lov om leje

TABEL

23:

 

Privat leje

 

 

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene

TABEL

24:

 

Boligreguleringsloven

 

 

Lov om leje af almene boliger

TABEL

25:

 

Almen leje

 

 

Lov om almene boliger m.v.

TABEL

26:

 

Almene boliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love

 

 

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

TABEL

27:

 

Byfornyelse og udvikling af byer

 

 

Lov om byfornyelse (tidligere lov)

TABEL

28:

 

Byfornyelse (tidligere lov)

 

 

Tværgående

TABEL

29:

 

Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer

 


 

Sats-tabeller

 

 

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse

 

kr. årlig

1.

Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)

17.400

2.

Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)

  

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

651.000

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

1.302.100

3.

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)

  

 

- varme

66,50

 

- varmt vand

21,00

 

- elforbrug

50,25

4.

Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)

  

 

- vandafgift

11,00

 

- vandafledningsafgift

16,00

5.

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):

  

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

50,25

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

25,00

6.

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)

25,50

7.

Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14)

69.400

8.

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)

10.000

9.

Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1)

5.200

10.

Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1)

123.700

11.

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1)

32.600

12.

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk.2)

13.100

13.

Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)

36.612

14.

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24d, stk. 2)

23.000

15.

Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)

12.204

16.

Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)

2.688

17.

Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2 og § 47, stk. 1.)

 

20.800

18.

Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)

900

 

 

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring

 

kr. årlig

1.

Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)

16.900

2.

Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)

  

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

632.800

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

1.265.800

3.

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)

  

 

- varme

64,75

 

- varmt vand

20,50

 

- elforbrug

48,75

4.

Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)

  

 

- vandafgift

10,75

 

- vandafledningsafgift

15,50

5.

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):

  

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

48,75

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

24,25

6.

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)

24,75

7.

Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14)

67.400

8.

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)

9.700

9.

Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1)

120.200

10.

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1)

31.700

11.

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)

20.300

12.

Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)

35.580

13.

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24d, stk. 2)

22.400

14.

Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)

11.868

15.

Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)

2.616

16.

Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1.)

 

20.300

17.

Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)

876

 

 

TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser

 

 

kr. årlig

pct.

1.

Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)

  

  

 

- lejligheder

183.456

-

 

- enkeltværelser

125.206

-

 

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

32.600

-

2.

Kompensationsordning1)

143.200

-

3.

Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 19932)

 

188.300


-

4.

Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)

10.500

-

5.

Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)4)

  

  

 

- Modtagere af folkepension eller førtidspension

-

2,4

 

- Andre

-

3,5

1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

4) Jf. § 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som ændret ved bkg. nr. 1182 af 17. december 2002. Satserne er kundgjort i bkg. nr. 982 af 28. september 2006.

 

 

TABEL 4: Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 

kr.

Ydelser (lov § 85 a) 1)

1.

Engangsbeløb v. årsindtægt under kr. 187.358

11.991

2.

Engangsbeløb ved årsindtægt 187.358 – 199.068

10.791

3.

Engangsbeløb ved årsindtægt 199.069 – 210.777

9.593

4.

Engangsbeløb ved årsindtægt 210.778 – 222.487

8.393

5.

Engangsbeløb ved årsindtægt 222.488 – 234.197

7.193

6.

Engangsbeløb ved årsindtægt 234.198 – 245.907

5.996

7.

Engangsbeløb ved årsindtægt 245.908 – 257.616

4.797

8.

Engangsbeløb ved årsindtægt 257.617 – 269.326

3.598

9.

Engangsbeløb ved årsindtægt 269.327 – 281.036

2.398

10.

Engangsbeløb ved årsindtægt 281.037 – 292.745

1.200

Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)

11.

I indtægtsopgørelsen indgår formue(rettigheder) over

119.907

12.

Beløb opgjort efter punkt 11 medregnes med

30%

1) Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.

 

 

TABEL 5: Førtidspension

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)

177.636

14.803

2.

Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)

150.984

12.582

 

 

TABEL 6: Førtidspension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)


150.984


-

2.

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)


196.700


-

3.

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)


297.300


-

4.

Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)

60.400

-

5.

Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)

95.800

-

Nedsættelse

6.

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 32 c, stk. 1)

-

30

7.

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever har ret til pension (lov § 32 c, stk. 1)


-


15

Bortfaldsgrænser

8.

Indtægt – bortfald af førtidspension, enlig

637.700

-

9.

Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med pensionist


1.077.100


-

10.

Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med ikke-pensionist


586.400


-

11.

Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige (1/40 af førtidspensionen)

4.440

-

12.

Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre (1/40 af førtidspensionen)

3.780

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Førtidspension reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen.

 

TABEL 7: Førtidspension  –  bidrag til ATP og SAP 1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)

-

81

2.

Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)

-

162

3.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)

1.632

136

4.

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)

3.264

272

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.

 

 

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)

59.424

4.952

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)

59.820

4.985

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)

27.936

2.328

4.

Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)

28.896

2.408

5.

Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)

29.088

2.424

6.

Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)

39.900

3.325

7.

Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)

15.120

1.260

8.

Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 11)

30.192

2.516

9.

Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)

60.264

5.022

10.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 72b)

32.796

2.733

11.

Ægteskabstillæg2)

7.872

656

12.

Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11)


28.896


2.408

13.

Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11)


13.776


1.148

14.

Tillæg pr. 0,1 over 35,4 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c)

59

-

15.

Tillæg pr. 0,1 over 35,4 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c)

34

-

16.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5)3)

177.580

-

17.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5)3)

118.387

-

18.

Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5)3)

11.304

-

19.

Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)

58.200

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

3) Jf. § 15 og § 16, stk. 2, i bkg. nr. 1184 af 19. december 2003, som senest ændret ved bkg. nr. 840 af 6. september 2005.

 

 

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg1)

 

Gift/samlevende2)
årlig

  Enlig2)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)3)

5.850 kr.

3.900 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1)3)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(5.851-11.200 kr.)

(3.901-11.200 kr.)

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(11.201-14.700 kr.)

(11.201-14.700 kr.)

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(14.701-18.200 kr.)

(14.701-18.200 kr.)

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

(5.400 kr.)

(5.400 kr.)

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)3)

262,50 øre

262,50 øre

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 26, stk. 2, i lov nr. 1164 af 19. december 2003.

3) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1184 af 19. december 2003, som senest ændret ved bkg. nr. 840 af 6. september 2005.

4) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.

 

 

 

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP 1)2)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)

-

81

2.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)

-

162

3.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)

1.632

136

4.

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)

3.264

272

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.

 

 

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser1)

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)

252.400

-

2.

Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)

171.200

-

3.

Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist. Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov § 48, stk. 1, nr. 4)


174.300


-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)

55.700

-

5.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)


111.800


-

6.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)


16.100


-

7.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)


31.800


-

Nedsættelse

8.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29,

stk. 1)


-


60

9.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever2) har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)


-


15

10.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)


-


30

11.

Personlig tillægspct., gift/samlevende2), nedsættelse for hver 800 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)


-


1

12.

Personlig tillægspct., enlig2), nedsættelse for hver 396 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser 3)

13.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, enlig

351.500

-

14.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, gift

270.300

-

15.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig2), tilkendt før 1.3.99

148.800

-

16.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig2)

255.100

-

17.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med pensionist

 

298.000


-

18.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med ikke-pensionist


204.900


-

19.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

231.100

-

20.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig2)

55.700

-

21.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende2)

111.800

-

22.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.488

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 26, stk. 2.

3) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

 

 

TABEL 12: Folkepension

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)

59.424

4.952

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

59.820

4.985

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

27.936

2.328

4.

Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)

6.500

-

5.

Tillæg pr. 0,1 over 35,0 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c)

59

-

6.

Tillæg pr. 0,1 over 35,0 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c)

34

-

7.

Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse
(lov § 49, stk. 1, nr. 7)

 

58.200

-

 

 

TABEL 13: Folkepension  –  varmetillæg

 

Gift/samlevende1)
årlig

  Enlig1)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2)2)

5.850 kr.

3.900 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2)2)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(5.851-11.200 kr.)

(3.901-11.200 kr.)

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(11.201-14.700 kr.)

(11.201-14.700 kr.)

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(14.701-18.200 kr.)

(14.701-18.200 kr.)

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

(5.400 kr.)

(5.400 kr.)

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 14, stk. 3)3)

262,50 øre

262,50 øre

1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 29, stk. 2.

2) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 866 af 23. oktober 2002, som senest ændret ved bkg. nr. 1227 af 10. december 2004, og bkg. nr. 1229 af 10. december 2004.

3) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.

 

TABEL 14: Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

 

kr. årlig

kr. mdl.

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)

1.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

1.056

88

2.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

2.292

191

3.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år

1.056

88

4.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

2.292

191

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)

5.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

3.228

269

6.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

4.656

388

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)

7.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

3.228

263

8.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år

4.656

379

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3)1)

9.

Opsættelse 1/2 år

2.976

248

10.

Opsættelse 1 år

5.940

495

11.

Opsættelse 1 1/2 år

8.904

742

12.

Opsættelse 2 år

11.880

990

13.

Opsættelse 2 1/2 år

14.856

1.238

14.

Opsættelse 3 år

17.820

1.485

Diverse tillæg

15.

Invaliditetstillæg (lov § 71)

6.408

534

16.

Husligt bistandstillæg (lov § 72)

10.680

890

17.

Ægteskabstillæg2)

7.872

656

1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 

 

TABEL 15: Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)

252.400

-

2.

Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist. Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov § 49, stk. 1, nr. 4)


174.300


-

3.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)

55.700

-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev.1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)


111.800


-

5.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)


16.100


-

6.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)

 

31.800

 

-

7.

Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)1)

16.100

-

8.

Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)

 

31.800

 

-

Nedsættelse

9.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundl. (lov § 31, stk. 1)

-

30

10.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever1) har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


15

11.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


30

12.

Personlig tillægspct., gift/samlevende1), nedsættelse for hver 800 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

13.

Personlig tillægspct., enlig1), nedsættelse for hver 396 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser 2)

14.

Indtægt – bortfald af grundbeløb

450.400

-

15.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før 1.3.99

148.800

-

16.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig

255.100

-

17.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med pensionist

298.000

-

18.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med ikke-pensionist


204.900


-

19.

Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, enlig

55.700

-

20.

Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, andre

111.800

-

21.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

231.100

-

22.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig

55.700

-

23.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende

111.800

-

24.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.488

-

25.

Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist

200

-

1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 29, stk.2.

2) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

 

 

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent1)

År/Må.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

65

210

209

208

208

207

206

205

205

204

203

202

202

66

201

200

199

199

198

197

196

196

195

194

193

193

67

192

191

191

190

189

188

188

187

186

186

185

184

68

183

183

182

181

181

180

179

179

178

177

176

176

69

175

174

174

173

172

172

171

170

169

169

168

167

70

167

166

165

165

164

163

163

162

161

161

160

159

71

159

158

158

157

156

155

155

154

154

153

152

152

72

151

150

150

149

148

148

147

147

146

145

145

144

73

144

143

142

142

141

140

140

139

139

138

137

137

74

136

136

135

134

134

133

133

132

131

131

130

130

75

129

129

128

127

127

126

126

125

125

124

123

123

76

122

122

121

120

120

119

119

118

118

117

116

116

77

116

115

114

114

113

113

112

112

111

111

110

109

78

109

109

108

107

107

106

106

105

105

104

104

103

79

103

102

102

101

101

100

100

99

99

98

98

97

80

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2004/2005 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2007. Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj 2004.

 

TABEL 17: Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Merudgiftsydelse

1.

Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 41, stk. 2)

-

2.528

-

2.

Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 41, stk. 3)

-

316

-

3.

Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)

3.792

-

-

Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 42, stk. 2) 1)

4.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering

-

-

2,4

5.

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse

-

-

1,0

6.

Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse

-

-

12,5

Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)

7.

Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum

692

-

-

1) Jf. §§ 11-13 i bkg. nr. 630 af 15. juni 2006.

 

TABEL 18: Social service  –  børn og unge1), døgnophold

 

 

kr. årlig

kr. døgn

Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 142, stk.8)

1.

Under 10 år, pr. barn

-

142

2.

Over 10 år, pr. barn

-

151

3.

For 3. og 4. barn/ung uanset alder

-

133

Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov §159) 2)

4.

Indtægtsgrænse

107.300

-

5.

Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbørnebidrag)

21.260

-

6.

Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbørnebidrag)

42.520

-

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2.

2) Jf. bkg. nr. 610 af 15. juni 2006.

 

 

TABEL 19: Social service  –  personlig og praktisk hjælp

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

kr. time.

Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 79, stk. 3, §161) 1) 2)

1.

Fradragsbeløb, enlige

120.200

-

-

2.

Fradragsbeløb, ægtepar

180.400

-

-

3.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige

33.912

-

-

4.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar

11.304

-

-

5.

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag

-

-

0,00

6.

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag

-

-

3,00

7.

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401

-

-

1,00

8.

Maksimal betaling

-

-

106,00

Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)

9.

Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum

692

-

-

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk.2)

10.

Løn

-

17.342

-

Pasning af døende

11.

Plejevederlag, maksimum (lov § 120, stk. 1)

-

-

138,30

12.

Basisbeløb (lov § 120, stk. 2)

-

12.125

-

1) Jf. bkg. nr. 616 af 15. juni 2006.

2) Hvis betalingen for midlertidig hjemmehjælp udgør mindre end 61 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.

 

 

TABEL 20: Social service  –  voksne, botilbud

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud (lov §§ 162-163) 1) 2)

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension

9.636

803

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension

19.308

1.609

-

3.

Betalingsandel af boligomkostninger

-

-

10

4.

Betalingsandel af indkomst op til 155.900 kr.

-

-

10

5.

Betalingsandel af indkomst over 155.900 kr.

-

-

20

6.

Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister

33.900

-

-

7.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under 142.700 kr.

500

-

-

8.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over 142.700 kr.

1.000

-

-

9.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten

4.007

-

-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 192.

2) Jf. bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108. Bekendtgørelsen udstedes inden den 1. januar 2007 og træder i kraft denne dato.

 

 

TABEL 21: Social service  –  hjælpemidler og biler

 

 

kr. årlig

kr. én gang

Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk.4 og 6) 1)

1.

Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling

-

699

2.

Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling

-

376

3.

Almindeligt fodtøj, tilskud

-

1.137

4.

Høreapparat, maksimalt tilskud

-

5.661

Prisliste fra Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik
(lov § 112, stk.6)
1)2)

5.

Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige

-

750

6.

Natkikkert

-

3.550

7.

Lupbriller

-

3.600

8.

Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer

-

6.550

9.

Brilleglas og stel, almindelige styrker

-

2.900

10.

Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker

-

3.900

11.

Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende

 

-


1.650

12.

Medicinske filterglas med styrke

-

3.850

13.

Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)

-

3.450

14.

Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)

-

6.000

15.

Akryløjenproteser

-

7.100

Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 1 og 3) 4)

16.

Bilstøtte, lån, max

-

145.000

17.

Bilstøtte, indkomstgrundlag

173.000

-

18.

Bilstøtte, automatgear

-

20.275

1) Jf. bkg. nr. 624 af 15. juni 2006.

2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Instituttet - Statens Øjenkliniks hjemmeside www.kisoe.eu.)

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.

4) Jf. bkg. nr. 615 af 15. juni 2006.

 

 

TABEL 22: Social service  –  den centrale refusionsordning

 

 

pct.

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)

1.

Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager op til 410.000 kr. årligt

0

2.

Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 410.001 til 820.000 kr. årligt

25

3.

Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 820.001

50

1) Jf. bkg. nr. 1019 af 10. oktober 2006.

 

 

TABEL 23: Privat leje

 

kr. årlig

kr. én gang

1.

Afsætning til indvendig vedligeholdelse, pr m2 (lov § 22, stk. 1)

37

-

2.

Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov § 45, stk. 5, § 46 b, stk. 2, § 46 q, stk. 2)


-


129

3.

Godtgørelse ved råderet (lov § 62 a, stk. 5)

 

 

 

- Egenbetaling ved godtgørelse

-

12.907

 

- Maksimum for godtgørelse

-

38.722

 

- Minimum for godtgørelse

-

2.581

4.

Afsætning til forbedring, pr. m2 (lov § 63 a, stk. 1)

19

-

5.

Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov § 64, stk. 10)1)

291

-

6.

Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder


83


-

7.

Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 93, stk. 2)

-

129

1) Jf. § 4, stk. 4, i bkg. nr. 709 af 9. september 1997.

 

 

TABEL 24: Boligreguleringsloven

 

 

kr. årlig

kr. én gang

pct.

1.

Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov § 5, stk. 2)

 

 

 

 

- Værdiforøgelse pr. m2 overstiger:

-

1.874

-

 

- Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger:

-

214.342

-

2.

Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov § 7, stk. 4)

79

-

-

3.

Tillæg til afkast (lov § 9, stk. 7)

-

-

2,2

4.

Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18, stk. 1)

-

-

2,2

5.

Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18 b, stk. 1)

-

-

2,2

6.

Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 23, stk. 1)


83


-


-

7.

Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse, lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 26, stk. 1)


164


-


-

8.

Gebyr for sager til huslejenævn (lov § 39, stk. 1)

-

121

-

9.

Gebyr for sager til ankenævn (lov § 44, stk. 4)

-

137

-

 

 

TABEL 25: Almen leje

 

kr.

1.

Godtgørelse for forbedringer, maksimum (lov § 42)1)

104.142

2.

Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 90, stk. 2)

121

3.

Gebyr for indbringning af sager for beboerklagenævn (lov § 102, stk. 1)

121

1) Jf. § 88, stk. 5, i bkg. nr. 641 af 15. juni 2006.

 

 

TABEL 26: Almeneboliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love

 

kr. årlig

faktor

1.

Reguleringsfaktorfor aftrapning af rentesikring i alment boligbyggeri, privatandelsboligbyggeri og ungdomsboliger
(lov § 187)1)

-

1,69

2.

Henlæggelsesbeløb,vedligeholdelse (konto 17), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret2005-2006, pr. m2(lov § 187)2)

27,95

-

3.

Henlæggelsesbeløb,fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2005-2006,pr. m2(lov § 187)2)

48,88

-

1) Jf. § 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, jf. § 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august 1979.

2) Jf. § 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, jf. bkg. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bkg. nr. 1027 af 16. december 1999.

 

 

TABEL 27: Byfornyelseog udvikling af byer

 

kr.

1.

Beløbsgrænse,indfasningsstøtte, pr. m2bruttoetageareal (lov § 15, stk. 1)

164

2.

Beløbsgrænse,permanent genhusning, pr. m2bruttoetageareal (lov § 61, stk.2)

164

 

 

TABEL 28: Byfornyelse(tidligere lov)

 

kr. pr. kvm.

pct.

Sammenligningsleje for 2006 (lov § 49, stk. 2)

 

 

1.

København, Frederiksberg, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommune

 

 

 

955

 

 

 

-

2.

Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Kommune

 

 

910

 

 

-

3.

Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Bogense, Langeland, Ærø, Billund, Varde, Esbjerg, Vejen, Fanø, Fredericia, Favrskov, Horsens, Skanderborg, Vejle, Kolding, Hedensted, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Århus Kommune:

 

 

 

- Indbyggere 50.000 og derover

- Indbyggere under 50.000

810

825

-

-

4.

Bornholm, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg, Haderslev, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Sønderborg, Tønder, Viborg, Aabenraa, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg Kommune:

 

 

 

 

- Indbyggere 50.000 og derover

- Indbyggere under 50.000

790

735

-

-

Diverse satser

 

-

5.

Stigningstakt ved beregning af forbedringstilskud og engangstilskud (lov § 61, stk. 2)1)

-

2,3

6.

Beløbsgrænse for beboerrepræsentanternes beføjelse, pr m2 bruttoetageareal (lov § 99, stk. 2)

83

-

7.

Beløbsgrænse for ret til erstatningsboliger, pr m2 bruttoetageareal (lov § 144, stk. 2)

97

-

1) Jf. § 2, stk. 2, i bkg. nr. 88 af 7. februar 2001.

 

 

Tabel 29: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer1) 2)

 

Skalatrin – kr. årligt (netto)

Skalatrin – kr. månedligt (netto)

Omregningsfaktor

Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag3)

1.

0 - 96.400

0 - 8.033

1,00

2.

96.401 - 203.671

8.034 - 16.973

1,64

3.

203.672 - 233.635

16.974 - 19.470

1,82

4.

233.636 -

19.471 -

2,50

Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag4)

5.

0 - 39.500

0 - 3.292

1,00

6.

39.501 - 181.411

3.293 - 15.118

1,64

7.

181.412 - 211.376

15.119 - 17.615

1,82

8.

211.377 - 

17.616 - 

2,50

1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på Socialministeriets område: § 32, stk. 3, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 159, § 160, § 79, stk. 3, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 114, stk. 3, § 192, og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, § 8, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 2. juni 2006, § 29, stk. 3, og § 32 a, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005 og § 25, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 2. august 2005.

2) Jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregningen af dagpengesatsen for lønmodtagere med senere ændringer.

3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.

4) jSkalatrin og omregningsfaktorer personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.