Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til aftalebilag, der skal være udfærdiget samtidig med indgåelse af aftalen
Bilag 2 Krav til dokumentationen for en aftales markedsmæssighed på området for energibesparelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser

I medfør af § 46, stk. 3 og 4, og § 88, stk. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019, § 28 c, stk. 4 og 5, og § 50, stk. 1, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5. september 2018, og § 28 b, stk. 10 og 11, og § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for netvirksomheder, naturgasdistributionsselskaber og varmedistributionsvirksomheders aftaler med forbundne foretagender om realisering af de forpligtelser, der følger af § 22, stk. 1, nr. 5, og § 46, stk. 1, i lov om elforsyning, § 14, stk. 1, og § 28 c, stk. 4, i lov om naturgasforsyning og § 28 b, stk. 1 og 4, i lov om varmeforsyning, jf. dog stk. 2 samt § 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for net- eller distributionsvirksomheder, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, hvis net- eller distributionsvirksomheden

1) i det forbundne foretagende direkte eller indirekte ejer kapitalandele, som udgør mindre end fem procent og

2) har et årligt energisparemål på under 2 GWh energibesparelser for hvert af de reguleringsår, som aftalen omfatter.

Forbundne foretagender

§ 2. Efter denne bekendtgørelse anses en net- eller distributionsvirksomhed forbundet med et foretagende, når

1) der foreligger en kontrolleret transaktion, jf. skattekontrollovens § 37, nr. 6, litra a-f, herunder hvis aftalen er indgået mellem koncernforbundne juridiske personer, jf. skattekontrollovens § 37, nr. 2, eller der foreligger bestemmende indflydelse, jf. skattekontrollovens § 37, nr. 1,

2) ejere af net- eller distributionsvirksomheden eller net- eller distributionsvirksomheden selv direkte eller indirekte ejer kapitalandele i dette foretagende, eller

3) bestyrelsesmedlemmer, direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i et selskab, der helt eller delvist ejer net- eller distributionsvirksomheden, eller bestyrelsesmedlemmer, direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i net- eller distributionsvirksomheden selv direkte eller indirekte deltager i ledelsen i dette foretagende.

Dokumentation

§ 3. Dokumentation for prisfastsættelsen i en aftale om realisering af energibesparelser, som en net- og distributionsvirksomhed har udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, kan fremsendes til Forsyningstilsynet som dokumentation for en aftales markedsmæssighed, hvis den indholdsmæssigt opfylder kravene i bilag 2. § 4, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 4. Net- og distributionsvirksomheder skal dokumentere markedsmæssigheden, jf. § 46, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om elforsyning, § 28 c, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om naturgasforsyning, og § 28 b, stk. 5, i lov om varmeforsyning af en aftale med et forbundet foretagende i overensstemmelse med stk. 3-5 til sikring af, at aftalens priser og vilkår er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis aftalen var afsluttet mellem uafhængige parter og i overensstemmelse med kravet om effektiv drift, jf. § 69 i lov om elforsyning, § 37 a i lov om naturgasforsyning, og § 20 i lov om varmeforsyning.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomheders aftaler om realisering af energibesparelser skal foreligge skriftligt på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomheder skal lade aftaler om realisering af energibesparelser ledsage af et aftalebilag, der indholdsmæssigt skal opfylde kravene i bilag 1.

Stk. 4. Dokumentation for markedsmæssigheden af en aftale mellem forbundne foretagender skal indholdsmæssigt opfylde kravene i bilag 2. Omfanget af kravene i bilag 2 til beskrivelser, analyser m.v., afhænger af omfanget og kompleksiteten af relationerne mellem aftalens parter, den valgte prisfastsættelsesmetode og de indgåede aftalers karakter og omfang.

Stk. 5. Net- og distributionsvirksomheder skal vedlægge dokumentationen et koncern- og et organisationsdiagram, som viser aftaleparternes juridiske og organisatoriske struktur samt en kort generel beskrivelse af relationer mellem aftaleparterne, herunder, ejer-, ledelses- og produktionsmæssige relationer, der kan have betydning for aftalens priser og vilkår.

§ 5. Net- og distributionsvirksomheder skal på Forsyningstilsynets anmodning fremsende dokumentation, jf. § 4, og vedlægge en kopi af den indgåede aftale.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomheder kan ved dokumentation af aftalers markedsmæssighed anvende de digitale formater, der tilgængeliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside.

§ 6. Forsyningstilsynet kan anmode om supplerende oplysninger og materiale, herunder at der udarbejdes supplerende redegørelse og andet materiale inden for en nærmere fastsat frist.

Aftalens markedsmæssighed ikke dokumenteret

§ 7. Kan en net- og distributionsvirksomhed ikke dokumentere, at en aftale er markedsmæssig, kan Forsyningstilsynet på grundlag af den fremsendte dokumentation efter §§ 4 og 5 og supplerende oplysninger efter § 6 fastsætte den markedsmæssige pris, der indgår i den økonomiske regulering af virksomheden, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning, § 28 c, stk. 2, 5. pkt., i lov om naturgasforsyning, og § 28 b, stk. 4, 2. pkt., i lov om varmeforsyning ved anvendelse af andre prisfastsættelsesmetoder end de af virksomheden anvendte.

§ 8. Kan den fremsendte dokumentation, jf. §§ 3-6, ikke danne grundlag for en skønsmæssig fastsættelse af den markedsmæssige pris kan Forsyningstilsynet fastsætte den pris, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning, § 28 c, stk. 2, 5. pkt., i lov om naturgasforsyning, og § 28 b, stk. 4, 2. pkt., i lov om varmeforsyning, der indgår i den økonomiske regulering af virksomheden, til de faktisk afholdte dokumenterede omkostninger, der er medgået til den leverede ydelse eventuelt tillagt et mindre avancetillæg.

§ 9. Er dokumentationen for en aftales markedsmæssighed, jf. § 4, åbenbart utilstrækkelig, herunder at der ikke kan fremvises dokumentation for betalinger, som foretages i henhold til aftalen, fastsætter Forsyningstilsynet den skønsmæssige pris, der indgår i den økonomiske regulering af virksomheden, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning, § 28 c, stk. 2, 5. pkt., i lov om naturgasforsyning, og § 28 b, stk. 4, 2. pkt., i lov om varmeforsyning, til nul.

Stk. 2. Forsyningstilsynet varsler virksomheden om en afgørelse om åbenbart utilstrækkelig dokumentation efter stk. 1 med en frist på fire uger til at fremkomme med bemærkninger.

Administrative bestemmelser

§ 10. Al skriftlig kommunikation, herunder fremsendelse af dokumentation og øvrigt materiale, skal ske elektronisk.

§ 11. Dokumentationen, jf. §§ 3 og 4, skal på anmodning fremsendes til Forsyningstilsynet inden 60 dage.

Stk. 2. Den skriftlige dokumentation skal udarbejdes løbende og senest færdiggøres på tidspunktet, hvor virksomhedens oplysningsskema skal indgives til Skatteforvaltningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For kommunale varmedistributionsvirksomheder, der ikke er skattepligtige, skal dokumentation udarbejdes løbende og være færdiggjort senest den 1. juli.

Stk. 4. Forsyningstilsynet træffer afgørelse i sager omfattet af denne bekendtgørelse senest seks måneder efter, at sagen er fuldt oplyst.

Straf

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der tilsidesætter § 4, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2019.

Stk. 2. Sager om aftalers markedsmæssighed på området for realisering af energibesparelser indgået før denne bekendtgørelses ikrafttræden behandles efter de hidtil gældende regler.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 6. marts 2019

Lars Christian Lilleholt

/ Henrik Andersen


Bilag 1

Krav til aftalebilag, der skal være udfærdiget samtidig med indgåelse af aftalen

A. En beskrivelse af aftalen/transaktionen

1. Angivelse af køber.

2. Angivelse af sælger/leverandør.

3. Samlet kontraktssum (værdi i kr.).

4. Volumen (GWh).

5. Pris pr. kWh.

6. Beskrivelse af den aftalte ydelse eventuelt ydelser, herunder om ydelsen leveres, så den er klar til indberetning til Energistyrelsen eller ej.

7. Beskrivelse af aftalens løbetid (måneder/år, fra dato – til dato).

8. Beskrivelse af særlige vilkår, herunder f.eks. optioner.

B. Oplysninger om fastsættelse af aftalens/transaktionens pris

1. Angiv den eller de prisfastsættelsesmetoder, som net- eller distributionsvirksomheden har anvendt til sikring af aftalens markedsmæssighed.

2. Eventuelle supplerende oplysninger om prisfastsættelsen.


Bilag 2

Krav til dokumentationen for en aftales markedsmæssighed på området for energibesparelser

Dokumentation for markedsmæssigheden af aftaler mellem forbundne foretagender om realisering af energibesparelser skal indeholde følgende:

A. Beskrivelse af aftalen

1. Beskrivelse af indholdet af aftalen og de omfattede ydelser herunder eventuelle integrerede leverancer samt om ydelsen leveres, så den er klar til indberetning til Energistyrelsen eller ej.

2. Beskrivelse af særlige vilkår, herunder f.eks. optioner.

B. Betalinger og omkostninger

1. En oversigt over kontraktens årlige forfaldstidspunkter for betalinger.

2. Angivelse af de omkostninger leverandøren har afholdt i relation til opfyldelse af aftalen vedrørende levering af energibesparelser, herunder en test af nytteværdi af disse omkostninger for net- eller distributionsvirksomheden samt beskrivelse af eventuelt anvendte allokeringsnøgler.

Omkostninger forbundet med administration, herunder kvalitetssikring m.v., skal opgøres særskilt.

3. Angivne omkostninger og betalinger under aftalen skal kunne afstemmes med distributionsselskabets reguleringsregnskab.

C. Beskrivelse af de forbundne foretagenders bidrag til den samlede realisering af energibesparelser, herunder oplysninger om de forbundne foretagenders bidrag i forhold til væsentlige funktioner.

D. En risikoanalyse, som beskriver fordelingen af aftaleparternes risici som følge af aftalen.

E. En kort beskrivelse af væsentlige aktiver, der anvendes i forbindelse med den samlede opfyldelse af aftalen.

F. En detaljeret sammenlignelighedsanalyse samt begrundelse for valg af den anvendte prisfastsættelsesmetode.

G. Redegør for eventuelle sammenlignelighedsjusteringer og for, om der er lavet justeringer til resultaterne hos den testede part, de sammenlignelige transaktioner eller begge, herunder angivelse af relevante økonomiske, finansielle og/eller regnskabsmæssige data, som er anvendt ved analysen af markedsmæssigheden, samt angivelse af kilden til disse data.

H. Når det i forhold til prisfastsættelses-metoden er relevant, skal det oplyses, hvilken af aftaleparterne der er valgt som den testede part, og valget skal begrundes.

I. Redegør for, hvorfor det kan konkluderes, at de relevante transaktioner er prisfastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet ved anvendelse af den valgte prisfastsættelses-metode.

J. Angivelse af en liste og tilhørende beskrivelse af eventuelle udvalgte sammenlignelige aftaler (interne og eksterne) samt information om de indikatorer for de uafhængige virksomheder, som er benyttet ved prisfastsættelsesanalysen, herunder en beskrivelse af udsøgningsprocessen og kilden til den anvendte information.