Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven

(Forældelse, skærpelse af straffen for falske afsonere m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 93, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen.«

2. § 93, stk. 2 og 3, affattes således:

» Stk. 2 . Forældelsesfristen er i intet tilfælde mindre end 5 år for

1) overtrædelse af denne lovs § 296, stk. 2, § 297, stk. 2, og § 302, stk. 2,

2) overtrædelse af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen, hvorved der opnås eller kan opnås uberettiget vinding.

Stk. 3. For overtrædelse af denne lovs § 223, stk. 1, og §§ 224 og 225, jf. § 223, stk. 1, er forældelsesfristen i intet tilfælde mindre end 10 år.«

3. Efter § 93 indsættes som § 93 a:

»§ 93 a. Når en lovovertrædelse er omfattet af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig overenskomst, ifølge hvilken strafansvaret er uforældeligt, indtræder forældelse ikke.«

4. § 94, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5 . Forældelsesfristen afbrydes, når den pågældende gøres bekendt med sigtelsen, eller når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen. Forældelsesfristen for en juridisk persons ansvar kan afbrydes over for en person, der efter retsplejelovens § 157 kan modtage forkyndelser på den juridiske persons vegne.«

5. § 97 a, stk. 1 og 2, affattes således:

»Hvis der ikke forinden er indgivet begæring om udpantning, bortfalder bøde efter

1) 5 år, når bøden ikke overstiger 10.000 kr., og

2) 10 år, når bøden overstiger 10.000 kr.

Stk. 2. Forvandlingsstraf for bøde bortfalder efter 3 år, medmindre dens fuldbyrdelse er påbegyndt forinden. For bøde på over 10.000 kr. er fristen dog 5 år.«

6. I § 164, stk. 3, ændres »6 måneder« til: »1 år«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. § 1, nr. 6, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Stk. 1. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Stk. 2. Lovens § 1 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Kongeskibet Dannebrog, Rønne, den 24. maj 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen