Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0109
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Betingelser for optagelse på valglisten
Kapitel 2 Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten og ansøgningsfrist
Kapitel 3 Ansøgningens form og indhold
Kapitel 4 Behandling af ansøgningen
Kapitel 5 Afgørelse om optagelse på valglisten
Kapitel 6 Underretning af ansøgeren
Kapitel 7 Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten
Kapitel 8 Flytning til ny kommune
Kapitel 9 Udarbejdelse af en valgliste
Kapitel 10 Udsendelse af valgkort
Kapitel 11 Underretning af Økonomi- og Indenrigsministeriet og ansøgerens hjemland
Kapitel 12 Underretning af herboende statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der ikke er bopælsregistreret i CPR, om valgret og valgbarhed
Kapitel 13 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol1)

I medfør af § 14 a, stk. 4, 1. pkt., i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 7. februar 2019, fastsættes:

Kapitel 1

Betingelser for optagelse på valglisten

§ 1. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der har valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og som lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) eller registreret i Udenrigsministeriets protokol, optages efter ansøgning på valglisten til det førstkommende valg til Europa-Parlamentet, hvis

1) de senest 5 uger før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen,

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i §§ 2-6, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 15.-dagen før valgdagen.

Stk. 2. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der i perioden fra og med dagen efter fristen i stk. 1, nr. 1, til og med 15.-dagen før valgdagen ændrer status fra at opfylde valgretsbetingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1 eller 4, bortset fra aldersbetingelsen, til at opfylde valgretsbetingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen, optages efter ansøgning på valglisten, hvis

1) de senest 15.-dagen før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen,

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i §§ 2-6, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 15.-dagen før valgdagen.

Stk. 3. Hvis dagen, der ligger 5 uger før valgdagen, er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, forlænges fristen, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, og stk. 2, til den førstkommende hverdag, der ikke er en lørdag.

Stk. 4. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristerne, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, og stk. 2, til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.

Kapitel 2

Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten og ansøgningsfrist

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten til valg til Europa-Parlamentet indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren på ansøgningstidspunktet lovligt har bopæl.

§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse eller pr. post eller e-post.

§ 4. Ansøgning skal for at få virkning for det førstkommende valg til Europa-Parlamentet indgives senest 5 uger før valgdagen, jf. dog stk. 2-3. Hvis dagen, der ligger 5 uger før valgdagen, er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag, der ikke er en lørdag. Ansøgning kan tidligst indgives 8 uger før valgdagen.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, men som er flyttet til Danmark senere end 6 uger før valgdagen, eller som senere end denne dag har erhvervet statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, skal indgive ansøgning om optagelse på valglisten senest 4 uger før valgdagen, for at ansøgningen kan få virkning for det førstkommende valg til Europa-Parlamentet. Hvis dagen, der ligger 6 uger før valgdagen henholdsvis 4 uger før valgdagen, er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag, der ikke er en lørdag.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 1, stk. 2, skal indgive ansøgning om optagelse på valglisten senest 15.-dagen før valgdagen, for at ansøgningen kan få virkning for det førstkommende valg til Europa-Parlamentet. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er lørdag.

Kapitel 3

Ansøgningens form og indhold

§ 5. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning sende eller udlevere ansøgningsskemaet.

§ 6. Ansøgningen om optagelse på valglisten skal være dateret og underskrevet af ansøgeren, jf. dog stk. 4, og skal indeholde

1) ansøgerens fulde navn,

2) ansøgerens fødselsdato,

3) ansøgerens statsborgerskab,

4) dato for ansøgerens indrejse i Danmark,

5) ansøgerens bopæl (adresse) i Danmark,

6) ansøgerens seneste bopæl (adresse) i den stat, hvori den pågældende er statsborger (hjemlandet), jf. dog stk. 3 og § 9, stk. 5,

7) oplysning om, i hvilken valgkreds, kommune eller afstemningsområde ansøgeren senest har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet, jf. dog stk. 3 og § 9, stk. 6,

8) dokumentation for, at ansøgeren lovligt har bopæl i Danmark, og

9) oplysning om, hvorvidt ansøgeren opstiller som kandidat til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Stk. 2. Ansøgningen skal tillige indeholde en erklæring om, at ansøgeren kun vil udøve sin valgret ved valget til Europa-Parlamentet i Danmark.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde oplysning om, hvorvidt ansøgeren tidligere har haft bopæl i sit hjemland. Ansøgningen skal ligeledes indeholde oplysning om, hvorvidt ansøgeren tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i sit hjemland.

Stk. 4. Indgives ansøgningen pr. e-post, skal ansøgerens navn anføres på det sted i ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens underskrift.

Stk. 5. Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen vedlægge dokumentation for de oplysninger, som skal angives i ansøgningsskemaet, jf. stk. 1, nr. 1-5, samt dokumentation for, at ansøgeren lovligt har bopæl i Danmark, jf. stk. 1, nr. 8.

Kapitel 4

Behandling af ansøgningen

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt efter modtagelsen af en ansøgning om optagelse på valglisten undersøge, om

1) ansøgningen er indgivet rettidigt, jf. § 4,

2) ansøgeren senest 5 uger før valgdagen, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 1, stk. 3, henholdsvis senest 15.-dagen før valgdagen, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, og § 1, stk. 4, er flyttet til Danmark og er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,

3) ansøgeren er fyldt 18 år senest på valgdagen,

4) ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og underskrevet af ansøgeren, jf. § 5, stk. 1, og § 6,

5) der foreligger dokumentation for de oplysninger, som angives i ansøgningsskemaet, jf. § 6, stk. 1, nr. 1-5, samt dokumentation for, at ansøgeren lovligt har bopæl i Danmark, jf. § 6, stk. 1, nr. 8,

6) der foreligger oplysninger om, hvorvidt ansøgeren opstiller som kandidat til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, og

7) ansøgeren har underskrevet erklæringen om, at vedkommende kun vil udøve sin valgret ved valget til Europa-Parlamentet i Danmark.

§ 8. Er ansøgningen indgivet efter udløbet af de frister, der er nævnt i § 4, kan ansøgeren ikke optages på valglisten til det førstkommende valg til Europa-Parlamentet.

Stk. 2. Opfylder ansøgeren i det i stk. 1 nævnte tilfælde i øvrigt betingelserne for optagelse på valglisten, skal kommunalbestyrelsen sætte behandlingen af ansøgningen i bero med henblik på, at ansøgeren, såfremt vedkommende bopælsregistreres i CPR senest en måned efter valgdagen, optages på valglisten med virkning for det næstfølgende valg til Europa-Parlamentet efter de regler, der gælder for statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er bopælsregistret i CPR.

Stk. 3. Bopælsregistreres ansøgeren ikke i CPR senest en måned efter valgdagen, bortfalder ansøgningen. Ansøgeren kan herefter indgive en ny ansøgning om optagelse på valglisten efter de regler, der gælder for statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er bopælsregistreret i CPR. Optagelse på valglisten vil have virkning fra det næstfølgende valg til Europa-Parlamentet.

§ 9. Er ansøgningen ikke indgivet i overensstemmelse med reglerne i § 5, stk. 1, og § 6, kan ansøgeren ikke optages på valglisten til det førstkommende valg til Europa-Parlamentet, jf. dog stk. 5-7, medmindre eventuelle mangler eller uoverensstemmelser er afhjulpet senest 15.-dagen før valgdagen, jf. § 10.

Stk. 2. Er eventuelle mangler eller uoverensstemmelser afhjulpet senere end 15.-dagen før valgdagen, skal kommunalbestyrelsen sætte behandlingen af ansøgningen i bero med henblik på, at ansøgeren, såfremt vedkommende bopælsregistreres i CPR senest en måned efter valgdagen, optages på valglisten med virkning for det næstfølgende valg til Europa-Parlamentet efter de regler, der gælder for statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er bopælsregistreret i CPR.

Stk. 3. Bopælsregistreres ansøgeren ikke i CPR senest en måned efter valgdagen, bortfalder ansøgningen. Ansøgeren kan herefter indgive en ny ansøgning om optagelse på valglisten efter de regler, der gælder for statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er bopælsregistreret i CPR. Optagelse på valglisten vil have virkning fra det næstfølgende valg til Europa-Parlamentet.

Stk. 4. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes de frister, der er nævnt i stk. 1 og 2, til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.

Stk. 5. Manglende oplysning om seneste bopæl (adresse) i hjemlandet, jf. § 6, stk. 1, nr. 6, kan, selv om ansøgeren tidligere har haft bopæl i sit hjemland, ikke bevirke, at ansøgningen ikke kan imødekommes, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. I tilfælde, hvor ansøgeren har oplyst, at den pågældende tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i sit hjemland, men ikke er i stand til at give oplysning om, i hvilken valgkreds, kommune eller afstemningsområde i hjemlandet vedkommende har været optaget på valglisten, kan ansøgningen uanset § 6, stk. 1, nr. 7, imødekommes, hvis ansøgeren tidligere har haft bopæl i sit hjemland og har givet oplysning om sin seneste bopæl (adresse) i hjemlandet.

Stk. 7. Manglende oplysning om, hvorvidt ansøgeren opstiller som kandidat til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, jf. § 6, stk. 1, nr. 9, bevirker ikke, at ansøgningen ikke kan imødekommes.

§ 10. Er ansøgningen ikke indgivet i overensstemmelse med § 6, jf. dog § 9, stk. 5-7, og kan disse mangler ikke umiddelbart afhjælpes, skal kommunalbestyrelsen snarest muligt give ansøgeren skriftlig meddelelse herom med henblik på, at eventuelle mangler eller uoverensstemmelser kan blive afhjulpet henholdsvis berigtiget.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med skriftlig meddelelse efter stk. 1 gøre ansøgeren opmærksom på, at

1) eventuelle mangler eller uoverensstemmelser skal være afhjulpet senest 15.-dagen før valgdagen, for at ansøgeren kan optages på valglisten til det førstkommende valg til Europa-Parlamentet, jf. § 9, stk. 1,

2) hvis eventuelle mangler eller uoverensstemmelser er afhjulpet senere end 15.-dagen før valgdagen, og ansøgeren bopælsregistreres senest en måned efter valgdagen i CPR, vil ansøgeren blive optaget på valglisten med virkning for det næstfølgende valg til Europa-Parlamentet, jf. § 9, stk. 2, og

3) hvis ansøgeren ikke bopælsregistreres i CPR senest en måned efter valgdagen, bortfalder ansøgningen, og ansøgeren kan indgive en ny ansøgning om optagelse på valglisten efter de regler, der gælder for statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er bopælsregistreret i CPR. Optagelse på valglisten vil have virkning fra det næstfølgende valg til Europa-Parlamentet, jf. § 9, stk. 3.

§ 11. Er ansøgeren efter indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten, og inden kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse, jf. § 13, blevet bopælsregistreret i CPR, skal kommunalbestyrelsen behandle ansøgningen efter de regler, der gælder for statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er bopælsregistreret i CPR.

§ 12. Er ansøgningen indgivet til kommunalbestyrelsen i en anden kommune end den, hvor ansøgeren på ansøgningstidspunktet lovligt har bopæl (adresse), skal kommunalbestyrelsen snarest muligt videresende ansøgningen til denne kommune, der skal behandle ansøgningen.

Kapitel 5

Afgørelse om optagelse på valglisten

§ 13. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, jf. §§ 1-6. Opfylder en ansøger betingelserne for optagelse på valglisten, skal ansøgningen imødekommes. Afgørelsen skal for at have virkning for det førstkommende valg til Europa-Parlamentet træffes senest 15.-dagen før valgdagen. Afgørelser, der træffes senere end 15.-dagen før valgdagen, får virkning for det næstfølgende valg til Europa-Parlamentet. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Underretning af ansøgeren

§ 14. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om imødekommelse af en ansøgning om optagelse på valglisten, jf. § 13, underretter kommunalbestyrelsen skriftligt ansøgeren herom, jf. stk. 2.

Stk. 2. Underretningen til ansøgeren skal, ud over oplysning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om

1) hvor længe ansøgningen gælder, jf. § 15, stk. 1, og de nærmere vilkår herfor,

2) at en eventuel anmodning om at blive slettet fra valglisten skal indgives senest 15.-dagen før valgdagen for at få virkning for det førstkommende valg til Europa-Parlamentet, jf. § 15, stk. 2,

3) at ansøgeren ved flytning til en anden kommune med henblik på at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark i tilflytningskommunen og blive slettet fra valglisten i fraflytningskommunen skal meddele tilflytningskommunen, at den pågældende har taget bopæl (adresse) i tilflytningskommunen, hvis den pågældende på tidspunktet for flytningen ikke er bopælsregistreret i CPR, jf. § 16, stk. 1,

4) at ansøgeren ved fraflytning til udlandet skal give den kommune, hvor vedkommende er optaget på valglisten, besked herom fra 4 uger før udrejse og senest på udrejsedatoen med henblik på sletning fra valglisten, hvis den pågældende på tidspunktet for fraflytning ikke er bopælsregistreret i CPR, jf. § 15, stk. 4, og

5) at vedkommende myndighed i ansøgerens hjemland forud for valget til Europa-Parlamentet vil blive underrettet om ansøgerens optagelse på valglisten i Danmark, jf. § 21.

Stk. 3. Er 15.-dagen før valgdagen, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.

Kapitel 7

Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten

§ 15. Afgørelse om optagelse på valglisten gælder, så længe den pågældende opfylder valgretsbetingelserne i lovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten ophører med at have gyldighed, hvis den pågældende indgiver skriftlig anmodning til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende lovligt har bopæl (adresse), om at blive slettet fra valglisten. En anmodning om at blive slettet, der indgives senere end 15.-dagen før valgdagen, får først virkning for det næstfølgende valg til Europa-Parlamentet. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig underretning til den pågældende om, at den pågældende efter anmodning er blevet slettet af valglisten, og om, fra hvilket valg til Europa-Parlamentet sletningen har virkning, jf. stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Afgørelse om optagelse på valglisten ophører endvidere med at have gyldighed, hvis den pågældende fraflytter landet. Hvis den pågældende på tidspunkt for fraflytning til udlandet ikke er bopælsregistreret i CPR, skal fraflytning meddeles den kommune, hvor den pågældende efter anmodning er optaget på valglisten og lovligt har bopæl (adresse). Meddelelse herom kan ske fra 4 uger før fraflytning til udlandet og skal senest ske på udrejsedatoen. Kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune sletter den pågældende af valglisten.

Stk. 5. Modtager en kommune oplysning fra anden side om, at en statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som ikke er bopælsregistreret i CPR og er optaget på valglisten i kommunen i henhold til §§ 1-6, er fraflyttet den adresse, hvor den pågældende hidtil har haft sin private bolig (adresse), kan kommunalbestyrelsen i kommunen endvidere slette den pågældende fra valglisten, hvis det må lægges til grund, at den pågældende ikke længere har sin private bolig på adressen, og den pågældende ikke har givet kommunalbestyrelsen meddelelse om en ny adresse i kommunen.

Kapitel 8

Flytning til ny kommune

§ 16. Ved flytning til en ny kommune skal meddelelse herom gives til tilflytningskommunen af den pågældende statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der ikke er bopælsregistreret i CPR, og som efter anmodning er blevet optaget på valglisten i fraflytningskommunen. Meddelelse herom skal gives tilflytningskommunen senest 15.-dagen før valgdagen med henblik på optagelse af den pågældende på valglisten i tilflytningskommunen. Sammen med meddelelsen om tilflytning til kommunen skal den pågældende fremvise dokumentation i form af den i § 14 nævnte skriftlige underretning for, at den pågældende er optaget på valglisten i fraflytningskommunen i henhold til reglerne i §§ 1-6.

Stk. 2. Senest 15.-dagen før valgdagen giver tilflytningskommunen meddelelse til fraflytningskommunen om, at den pågældende er flyttet til tilflytningskommunen og er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark i tilflytningskommunen. Kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen sletter den pågældende af valglisten i fraflytningskommunen.

Stk. 3. Er 15.-dagen før valgdagen, der er nævnt i stk. 1 og 2, en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.

Kapitel 9

Udarbejdelse af en valgliste

§ 17. 15.-dagen før valgdagen i de år, hvor nyvalg finder sted, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en valgliste over vælgere i kommunen med valgret i henhold til lovens § 3, stk. 1, nr. 3. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.

Stk. 2. På valglisten optages de vælgere, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om skal optages på valglisten, jf. § 13.

Stk. 3. Fra valglisten slettes de vælgere, der i overensstemmelse med reglerne i §§ 15 og 16 skal ophøre med at være optaget på valglisten.

§ 18. Personer, der er omfattet af lovens § 3, stk. 3 og 4, vil, uanset kommunalbestyrelsens afgørelse om optagelse på valglisten, blive slettet af Økonomi- og Indenrigsministeriet fra det udtræk af CPR, der danner grundlag for valglisterne.

Kapitel 10

Udsendelse af valgkort

§ 19. Kommunalbestyrelsen udsender valgkort til de vælgere, der er optaget på den i § 17 nævnte valgliste, jf. lovens § 15, stk. 1, 2. pkt. Valgkortet skal indeholde oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten samt om afstemningsstedets beliggenhed og dag og tid for afstemningen, jf. lovens § 15, stk. 1, 4. pkt.

Kapitel 11

Underretning af Økonomi- og Indenrigsministeriet og ansøgerens hjemland

§ 20. Kommunalbestyrelsen underretter skriftligt Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvilke personer der er optaget på valglisten i henhold til § 13, jf. §§ 1-6. Underretningen skal ske, så snart afgørelse herom er truffet, og senest 15.-dagen før valgdagen, eller, hvis 15.-dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, senest den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en lørdag. Med den skriftlige underretning skal indsendes ansøgningsskemaerne fra de pågældende personer. Den skriftlige underretning skal ske til mailadressen: valg@oim.dk. I emnefeltet anføres: »Underretning om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af EU-statsborger, der ikke er bopælsregistreret i CPR«.

§ 21. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver forud for hvert valg til Europa-Parlamentet meddelelse til vedkommende myndighed i vedkommende hjemland om, hvilke herboende statsborgere fra vedkommende hjemland der er optaget på valglisten til valget i Danmark efter ansøgning i henhold til § 13. Meddelelsen gives på grundlag af den skriftlige underretning fra vedkommende kommunalbestyrelse, som kommunalbestyrelsen har foretaget i henhold til § 20.

Kapitel 12

Underretning af herboende statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der ikke er bopælsregistreret i CPR, om valgret og valgbarhed

§ 22. Økonomi- og Indenrigsministeriet orienterer på ministeriets hjemmeside om de betingelser og bestemmelser, der gælder for udøvelsen af retten til at stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark for statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Kapitel 13

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2019.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 20. februar 2019

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

/ Christine Boeskov

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, EF-Tidende 1993, nr. L 329, s. 34, som ændret ved Rådets direktiv nr. 2013/1/EU af 20. december 2012, EU-Tidende 2013, nr. L 26, s. 27.