Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (27. februar 2019)

Beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser)

(Lovforslag nr. L 180)

Formålet med lovforslaget er at gøre forsøgsordningen, hvorefter en borger har ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser, permanent fra den 1. juli 2019.

Ordningen blev indført som et toårigt forsøg i forbindelse med forlig af 18. december 2013 om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats (Sygedagpengereformen).

Intentionen med ordningen er at sikre, at en borger ikke skal føle sig tvunget til at tage imod en behandling, som vedkommende er utryg ved, samtidig med at det i sådanne tilfælde vil blive afdækket, om der er andre behandlingsmuligheder.

Forsøgsperioden blev forlænget fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019, i en forenklet model, hvor det alene er sundhedskoordinatoren, der bliver inddraget, når en borger ikke ønsker en given behandling.

Med dette lovforslag forslås det, at forsøgsordningen gøres permanent fra den 1. juli 2019. På baggrund af en høring i 13 af landets kommuner justeres ordningen således, at kommunen efter den 30. juni 2019 ikke skal inddrage sundhedskoordinatoren, hvis den sygemeldte afviser at modtage lægebehandling.

Forslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for private arbejdsgivere eller borgere.

I forhold til det offentlige skønnes forslaget at medføre merudgifter for det offentlige (efter skat og tilbageløb) på 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020 og frem. Lovforslaget finansieres via den permanente satspulje på § 17.59.21.10 Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.