Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Godkendelse som certificeringsinstitution
Kapitel 2 Certificering
Kapitel 3 Tilsyn og klageadgang
Kapitel 4 Ikrafttræden og territorialbestemmelse
Den fulde tekst

Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Godkendelse som certificeringsinstitution

§ 1. Sundhedsministeren godkender efter ansøgning private og offentlige certificeringsinstitutioner til at certificere fremmedsprogstolke efter denne lov.

Stk. 2. En godkendelse kan gives for en periode på op til 5 år.

Stk. 3. Godkendes en privat certificeringsinstitution, finder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på certificeringsinstitutionens administration af opgaver efter denne lov.

§ 2. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om krav til ansøgning om godkendelse eller forlængelse af en godkendelse, om godkendelsesperiodens længde og om tilbagekaldelse af en godkendelse.

Kapitel 2

Certificering

§ 3. Certificeringsinstitutioner udbyder og afholder eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet og træffer afgørelse om at certificere fremmedsprogstolke efter denne lov.

Stk. 2. Certificeringsinstitutioner udsteder bevis for certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet til fremmedsprogstolke, der har gennemført og bestået eksaminationen i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

§ 4. Certificeringsinstitutioner sikrer, at eksaminationen i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet indeholder en vurdering af fremmedsprogstolkens kompetencer i:

1) Dansk.

2) Det fremmedsprog, hvortil der ansøges om certificering.

3) Tolketeknik.

4) Tolkeetik.

5) Grundlæggende viden om sundhedsvæsenet.

§ 5. Offentlige certificeringsinstitutioner kan opkræve gebyr for deltagelse i eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

Stk. 2. Private certificeringsinstitutioner kan opkræve betaling for deltagelse i eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

§ 6. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om certificeringsinstitutionernes opgaver, om udformning og udstedelse af beviser for certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet og om opbevaring af dokumenter og oplysninger. Sundhedsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om form, indhold og tilrettelæggelse af eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

Kapitel 3

Tilsyn og klageadgang

§ 7. Sundhedsministeren har det overordnede ansvar for og fører tilsyn med certificeringsinstitutioners varetagelse af opgaver efter denne lov.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om tilsynet, herunder om tilsynsbesøg og certificeringsinstitutionernes oplysningspligt.

§ 8. En klage over eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet kan indgives til sundhedsministeren, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. En klage skal være indgivet inden 8 uger efter afholdelse af eksaminationen, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Kapitel 4

Ikrafttræden og territorialbestemmelse

§ 9. Loven træder i kraft den 1. marts 2019.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. februar 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ellen Trane Nørby