Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0062
 
31999L0031
 
32003L0035
 
32006L0066
 
32006L0123
 
32008L0098
 
32012L0019
 
Links til øvrige EU dokumenter
32000D0532
 
32014R1357
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Klassificering
Kapitel 4 Kommunal affaldshåndtering - affaldshierarki
Kapitel 5 Kommunal affaldsplanlægning
Kapitel 6 Kommunale affaldsordninger
Kapitel 7 Deponering af affald
Kapitel 8 Private tilbagetagningsordninger
Kapitel 9 Erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse
Kapitel 10 Særlige regler om farligt affald fra virksomheder
Kapitel 11 Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald
Kapitel 12 Tilsyn
Kapitel 13 Administrative bestemmelser
Kapitel 14 Straf
Kapitel 15 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen
Bilag 2 Listen over affald, jf. § 3, nr. 7 og nr. 20
Bilag 3 Egenskaber, der gør affald farligt, jf. § 3, nr. 20
Bilag 4 Former og metoder for bortskaffelse, jf. § 3, nr. 12
Bilag 5 Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, nr. 36
Bilag 6 Krav til udarbejdelse af livscyklusscreening vedr.etablering af private tilbagetagningsordninger, jf. § 44, stk. 3
Bilag 7 Screeningsskema for PCB, jf. § 58, stk. 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om affald1)

I medfør af § 44, stk. 1, § 45, stk. 2, § 45 b, § 46 a, § 47, stk. 2 og 3, § 67, § 73, stk. 1 og 3, § 79 b, stk. 1, nr. 8, § 80, stk. 1 og 2, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, som ændret ved lov nr. 1553 af 18. december 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, klassificering af affald, planlægning om affald, ordninger for affald, data om affald, brug af affaldssystemer og anmeldelse af affald m.v.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke håndtering af og planlægning for restprodukter fra røggasrensning på kraftværker baserede på fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved affald forstås i denne bekendtgørelse ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.

Stk. 2. Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis

1) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes,

2) stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis,

3) stoffet eller genstanden fremstilles som en integreret del af en produktionsproces, og

4) videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås endvidere ved:

1) Affald egnet til materialenyttiggørelse: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.

2) Affaldsbehandlingsanlæg: Anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

3) Affaldsdatasystemet: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet.

4) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ.

5) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet.

6) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning.

7) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode.

8) Affaldstransportør: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

9) Anden endelig materialenyttiggørelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, bortset fra de operationer, hvor affald forberedes til genbrug, genanvendes, energiudnyttes ved forbrænding eller forbehandles.

10) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret.

11) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

12) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 4 indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer.

13) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger.

14) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger.

15) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

16) Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller til forbrænding.

17) Emballage: Emballage som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

18) Emballageaffald: Emballageaffald som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

19) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

20) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 3. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 3.

21) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere.

22) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden forbehandling.

23) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter ikke:

a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde.

b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering eller som konkret anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering.

24) Forhandler: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

25) Genanvendeligt affald: Affald, som er egnet til genanvendelse, og som efter lovgivningen skal genanvendes.

26) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer.

27) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.

28) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

29) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed.

30) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg.

31) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning.

32) Indsamlingsvirksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

33) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i affald egnet til materialenyttiggørelse, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.

34) Materialenyttiggørelse: Forberedelse til genbrug, genanvendelse eller anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.

35) Mægler: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

36) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 5 indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer.

37) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger.

38) Ordning: Etableres af kommunalbestyrelsen som en anvisnings- eller en indsamlingsordning.

39) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

Kapitel 3

Klassificering

§ 4. Kommunalbestyrelsen afgør, om et stof eller en genstand er affald, jf. dog stk. 7 og § 6, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgør endvidere, om affald er:

1) Farligt affald.

2) Emballageaffald.

3) Affald egnet til materialenyttiggørelse.

4) Forbrændingsegnet affald.

5) Deponeringsegnet affald.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal klassificere erhvervsaffald som kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan godtgøre, at affaldet kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Kommunalbestyrelsen skal klassificere sammenblandinger af affald egnet til materialenyttiggørelse som kildesorteret affald egnet til materialenyttiggørelse, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, at stoffer eller genstande, som opfylder kriterierne i stk. 5, ikke længere er affald.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal i sin afgørelse efter stk. 4 inddrage følgende kriterier

1) stoffet eller genstanden har gennemgået en nyttiggørelsesoperation, herunder genanvendelse,

2) stoffet eller genstanden er almindeligt anvendt til specifikke formål,

3) der findes et marked for eller en efterspørgsel efter et sådant stof eller en sådan genstand,

4) stoffet eller genstanden opfylder de tekniske krav til de specifikke formål og lever op til gældende lovgivning og normer vedrørende produkter, og

5) anvendelsen af stoffet eller genstanden får ikke generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal orientere Miljøstyrelsen om afgørelser truffet efter stk. 4. Miljøstyrelsen offentliggør disse afgørelser på www.mst.dk.

Stk. 7. Miljøstyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1-5 om klassificering af affald i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn efter bekendtgørelse om overførsel af affald.

Stk. 8. Stk. 7 gælder også, hvis den i stk. 1 nævnte myndighed er til stede samtidig med Miljøstyrelsen og fører eget tilsyn efter loven eller regler udstedt i medfør heraf.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal orientere Miljøstyrelsen om afgørelser, hvor affald, som løbende fremkommer fra en virksomhed, og som opfylder kriterierne i bilag 3, men som ikke fremgår markeret som farligt affald i bilag 2, er blevet klassificeret som farligt affald i henhold til bilag 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes orientere Miljøstyrelsen om affald, der løbende fremkommer fra en virksomhed, og som ikke opfylder kriterierne i bilag 3, men som fremgår af bilag 2 markeret som farligt affald.

Klassificering af skibe

§ 6. Kommunalbestyrelsen afgør, om et skib på 1.500 ton letvægt (egenvægt) eller derunder er affald. Kommunalbestyrelsen afgør samtidig, om skibet tillige skal klassificeres som farligt affald.

Stk. 2. Miljøstyrelsen afgør, om et skib over 1.500 ton letvægt (egenvægt) er affald. Miljøstyrelsen afgør samtidig, om skibet tillige skal klassificeres som farligt affald.

§ 7. Når et skib, der er ældre end 25 år og har en skroglængde på mere end 15 meter ved vandlinjen, er beliggende i en dansk havn og overdrages med henblik på eksport eller ønskes eksporteret, skal overdrageren eller eksportøren straks give kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor skibet ligger, underretning herom med angivelse af skibets fremtidige destination og formål.

§ 8. Umiddelbart efter underretning efter § 7, eller hvis kommunalbestyrelsen i øvrigt fra anden side får underretning om salg eller overdragelse, der kan sidestilles med salg, eller forestående eksport af et skib, der ligger i havn, foretager kommunalbestyrelsen besigtigelse af skibet. Ved besigtigelsen skal kommunalbestyrelsen inspicere skibets stand og dokumenter, der kan have betydning for vurdering af en klassificering af skibet efter § 6, herunder dokumentation for skibets egenvægt.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at det konkrete skib har en egenvægt over 1.500 ton letvægt (egenvægt), indsendes sagen med kommunalbestyrelsens bemærkninger og sagens dokumenter til Miljøstyrelsen hurtigst muligt og senest 3 arbejdsdage efter besigtigelsen. Hidtidig og fremtidig ejer underrettes herom.

Stk. 3. I situationer, hvor skibet formodes at skulle eksporteres til en destination uden for EU/EØS, og hvor skibets alder, destination og stand m.v. umiddelbart giver grundlag for at antage, at skibet er affald eller farligt affald, kan myndighederne straks træffe afgørelse om, at skibet ikke må forlade den danske havn, førend der er truffet afgørelse efter § 6, jf. § 10, stk. 1.

§ 9. Til brug for en afgørelse om hvorvidt et skib er affald, indhenter den kompetente myndighed, inden 3 dage fra konstateringen af, at kommunalbestyrelsen, henholdsvis Miljøstyrelsen er kompetent myndighed, følgende oplysninger:

1) Dokumentation af ejerforhold.

2) Registrering af skibet samt status for certifikater og klassifikationer.

3) Dokumentation, evt. i form af tro og love erklæringer, af ejers hensigter med skibet.

4) Dokumentation for de økonomiske forhold ved salg og videre skæbne for skibet.

5) Andre nødvendige oplysninger for afgørelsen af den konkrete sag.

§ 10. Den kompetente myndighed afgør hurtigst muligt og senest 8 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor oplysningerne efter § 9, nr. 1-5, foreligger, om skibet klassificeres som affald og underretter ejeren af skibet samt eventuelle andre implicerede parter om afgørelsen.

Stk. 2. Såfremt skibet er blevet klassificeret som affald og ikke ønskes eksporteret, meddeler skibets ejer snarest muligt den kompetente myndighed, hvilken godkendt affaldsbehandler ejeren ønsker skal stå for behandlingen.

§ 11. Til brug for en afgørelse efter §§ 6 og 10 skal ejere, købere, sælgere, eller eksportører efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen afgive alle oplysninger i deres besiddelse vedrørende et stof eller en genstand, herunder om ejerforhold, oprindelse, tilstand, tekniske oplysninger, påtænkt anvendelse, sammensætning eller eventuelt påtænkt destination.

Kapitel 4

Kommunal affaldshåndtering - affaldshierarki

§ 12. Den kommunale affaldshåndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

1) Forberedelse med henblik på genbrug.

2) Genanvendelse.

3) Anden nyttiggørelse.

4) Bortskaffelse.

Stk. 2. Affaldshierarkiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis fravigelsen er begrundet i en livscyklusbetragtning.

Stk. 3. Anvendelsen af affaldshierarkiet og fravigelser herfra skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede miljømæssige resultat, jf. lovens §§ 1 og 3.

Kapitel 5

Kommunal affaldsplanlægning

§ 13. Kommunalbestyrelsen udarbejder og vedtager en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Stk. 2. Den kommunale affaldshåndteringsplan skal indeholde:

1) En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen, jf. § 14.

2) En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet.

3) En planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 6 år af planperioden, jf. § 15.

Stk. 3. Ved udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan finder lovens § 6 b tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Den kommunale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan, jf. lovens § 46 c, og må ikke stride mod denne.

§ 14. Kortlægningsdelen skal indeholde:

1) Opgørelser over mængderne af affald, som produceres i kommunen, fordelt på den branche, hvor affaldet stammer fra, affaldstyper (EAK-koder), jf. bilag 2, eller affaldsfraktioner, og hvordan affaldet er nyttiggjort eller bortskaffet.

2) Opgørelser over mængderne af affald, som eksporteres fra eller importeres til kommunen, fordelt på affaldstyper.

3) Oversigt over og beskrivelser af indsamlings- og anvisningsordninger for affald.

4) Oversigt over og beskrivelser af deponerings- og forbrændingsanlæg, som kommunalbestyrelsen anvender eller anviser til, samt oplysninger om tilførte mængder af affald og kapacitet til rådighed.

5) Oplysninger om sorterings- og behandlingsanlæg m.v., som kommunalbestyrelsen anvender eller anviser til.

6) Oplysninger om kommunalbestyrelsens omkostninger ved håndtering af affald fordelt på ordninger for husholdninger og virksomheder.

§ 15. Planlægningsdelen skal indeholde en redegørelse for:

1) Skønnet over de fremtidige affaldsmængder i kommunen, bortset fra det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Redegørelsen skal dog indeholde et skøn over de fremtidige affaldsmængder til materialenyttiggørelse fra kommunens institutioner og virksomheder samt over erhvervsaffald til materialenyttiggørelse afleveret på genbrugspladser i kommunen af virksomheder.

2) En vurdering af behovet for nye indsamlingsordninger.

3) En beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af det affald, som kommunalbestyrelsen indsamler eller anviser til behandling.

4) Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt til håndtering af det affald, som kommunalbestyrelsen indsamler, samt hvor store mængder affald, der forventes tilført de enkelte anlæg.

5) Deponerings- og forbrændingskapacitet, herunder behovet for etablering af yderligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder af affald sammenholdt med de anvendte anlægs kapacitet og levetid.

6) Planens økonomiske konsekvenser for kommunalbestyrelsens budget og gebyrernes størrelse, jf. bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.

7) Planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.

8) En vurdering af i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet, jf. lovens § 6 b, og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

Stk. 2. Redegørelserne i stk. 1, nr. 2-4 og 6-8, skal være detaljerede for de første 6 år og overordnede for den resterende del af planperioden.

Stk. 3. Redegørelserne i stk. 1, nr. 1 og 5, skal være detaljerede for hele planperioden.

§ 16. For at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig, inden affaldshåndteringsplanen vedtages, skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering af forslag til affaldshåndteringsplan eller revision af affaldshåndteringsplanen. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) Kommunalbestyrelsens adresse.

2) Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget til planen eller revision af planen.

3) Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en frist på minimum 8 uger fra annonceringen, og oplysning om, hvor kommentarer og spørgsmål kan rettes til.

§ 17. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig annoncering af planens vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for planens vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Affaldshåndteringsplanen skal være offentlig tilgængelig og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

§ 18. I det omfang kommunalbestyrelsens faktiske forvaltningsvirksomhed (driftsherreopgaver) efter denne bekendtgørelse varetages af et kommunalt fællesskab, kan planlægningen, jf. §§ 13-17, foretages af det kommunale fællesskab.

Kapitel 6

Kommunale affaldsordninger

Etablering af og krav til visse ordninger for husholdninger

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger.

Stk. 2. I sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, kan kommunalbestyrelsen erstatte en indsamlingsordning med en anvisningsordning for dagrenovation i en del af kalenderåret.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal for indsamlingsordninger for dagrenovation stille krav til:

1) Emballering af affald.

2) Beholdertype.

3) Opbevaring af affald.

4) Kapacitet for beholdere.

5) Anbringelse af beholdere, herunder adgangsveje.

6) Anvendelse af beholdere.

7) Fyldning af beholdere.

8) Renholdelse af beholdere.

9) Afhentning af beholdere.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at husholdninger kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.

§ 20. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for papiraffald fra husholdninger i bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af affaldet bliver indsamlet. Indsamlingsordningen skal som minimum dække følgende:

1) Dagblade.

2) Distriktblade.

3) Uge- og månedsblade, herunder fag- og medlemsblade.

4) Adresseløse tryksager.

5) Adresserede forsendelse.

6) Telefonbøger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede papiraffald bliver genanvendt.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af papiraffald forud for genanvendelse af papiraffaldet, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende papiraffaldet.

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for papaffald, herunder papemballager, fra husholdninger i bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af affaldet bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede papaffald bliver genanvendt.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af papaffald forud for genanvendelse heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende papaffaldet.

§ 22. Hvis den indsamlede mængde af papir- og papaffald, jf. §§ 20 og 21, i kommunen udgør mindre end 55 % af det samlede papir- og pappotentiale for husholdninger i hele kommunen i to på hinanden følgende kalenderår regnet fra og med kalenderåret 2006, skal kommunalbestyrelsen tilrettelægge indsamlingsordningen, jf. § 20, på en sådan måde, at der anvendes fast opsamlingsmateriel, som gør det mindst lige så nemt for husholdningerne at aflevere papiraffaldet som at aflevere dagrenovation.

Stk. 2. Miljøstyrelsen forestår udarbejdelsen og offentliggørelsen af beregningerne af de samlede papir- og pappotentialer fra husholdninger for kommunerne. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. I kommuner, hvor over 50 % af indbyggerne bor i landdistrikter, hvorved forstås områder med bebyggelser på under 200 indbyggere, vil potentialet blive beregnet med 100 % af husstande i byer med over 200 indbyggere og 50 % af husstande i landdistrikter. Miljøstyrelsen afgør tvivlspørgsmål om, hvorvidt en kommune er omfattet af stk. 2, 2. pkt.

§ 23. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for glasemballageaffald fra husholdninger i bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 2000 husstande. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af glasemballageaffaldet, som kan forberedes til genbrug eller genanvendes, bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede glasemballageaffald bliver genanvendt eller forberedt til genbrug.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af glasemballageaffaldet forud for genanvendelse eller forberedelse til genbrug, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende glasemballageaffaldet eller forberede affaldet til genbrug.

§ 24. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendeligt metalemballageaffald. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af det genanvendelige metalemballageaffald bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede genanvendelige metalemballageaffald bliver genanvendt.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af det genanvendelige metalemballageaffald forud for genanvendelse heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende metalemballageaffaldet.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendeligt plastemballageaffald, herunder for affald i form af plastflasker og -dunke. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af det genanvendelige plastemballageaffald bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af den indsamlede plastemballageaffald bliver oparbejdet og genanvendt som plastmateriale.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af plastemballageaffaldet forud for oparbejdning og genanvendelse heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan oparbejde og genanvende plastemballage.

§ 26. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en bringeordning, der giver husholdninger i kommunen adgang til mindst én genbrugsplads.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at det alene er tilladt for husholdningerne i kommunen at aflevere emballeret affald på genbrugspladser, hvis affaldet er emballeret i klare plastsække.

§ 27. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for PVC-affald. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af både genanvendeligt og ikke-genanvendeligt PVC-affald indsamles.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede genanvendelige PVC-affald bliver genanvendt, og at væsentlige dele af det ikke-genanvendelige PVC-affald bliver deponeret.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af PVC-affald forud for genanvendelse eller deponering heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at genanvendeligt og deponeringsegnet PVC-affald sorteres og afleveres på et anlæg, som kan genanvende genanvendeligt PVC-affald eller på et anlæg, hvorpå der kan deponeres ikke-genanvendeligt PVC-affald.

§ 28. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for affald af imprægneret træ. Indsamlingsordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af det imprægnerede træ bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede affald af imprægneret træ deponeres, medmindre kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering finder, at det imprægnerede træaffald er egnet til materialenyttiggørelse eller er forbrændingsegnet.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af træaffaldet forud for genanvendelse, forbrænding eller deponering heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende, forbrænde eller deponere træaffaldet.

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for bygge- og anlægsaffald, som giver husholdningerne mulighed for at sortere i overensstemmelse med kravene til sortering i § 50, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det omfattede bygge- og anlægsaffald bliver forberedt til genbrug, genanvendt eller anvendt til anden endelig materialenyttiggørelse.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af bygge- og anlægsaffald til materialenyttiggørelse, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet bliver forberedt til genbrug, genanvendt eller anvendt til anden endelig materialenyttiggørelse.

§ 30. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at affald af neddelt kreosotbehandlet træ skal forbrændes med energiudnyttelse.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af neddelt kreosotbehandlet træaffald forud for forbrænding heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan forbrænde affald af neddelt kreosotbehandlet træ.

§ 31. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for farligt affald, der ikke er omfattet af §§ 19-21 og §§ 23-30.

§ 32. Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 37, bestemme, at borgere og grundejere må afbrænde:

1) Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, jf. dog stk. 3.

2) Rent, tørt træ, der er affald, på særligt indrettede bålpladser.

3) Haveaffald Sankt Hans aften.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere betingelser for de i stk. 1 nævnte former for afbrænding af affald, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde affald, som må afbrændes.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 1, gælder ikke for afbrænding af affald i byzone og i sommerhusområder.

Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder

§ 33. Kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af mængden af ikke-genanvendeligt PVC-affald deponeres.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af ikke-genanvendeligt PVC-affald forud for deponering heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet modtages af et anlæg, som kan deponere det ikke-genanvendelige PVC-affald.

§ 34. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at affald af neddelt kreosotbehandlet træ skal forbrændes med energiudnyttelse.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af affald af neddelt kreosotbehandlet træ forud for forbrænding heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan forbrænde affald af neddelt kreosotbehandlet træ.

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for affald af imprægneret træ, som ikke kan materialenyttiggøres, således at træaffaldet deponeres, medmindre kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering finder, at det imprægnerede træaffald er forbrændingsegnet.

§ 36. Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 37, bestemme, at det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer de nærmere betingelser for afbrændingen, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde affald, som må afbrændes.

Stk. 3. Det er, uanset § 37, tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.

Forbrændingsegnet affald omfattet af kommunale affaldsordninger

§ 37. Forbrænding af forbrændingsegnet affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at forbrændingsegnet affald omfattet af kommunale affaldsordninger og konkrete anvisninger bliver forbrændt, jf. dog § 32, § 36, stk. 1 og 3, og § 39.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af det forbrændingsegnede affald forud for forbrænding heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som er godkendt til at forbrænde forbrændingsegnet affald efter lovens kapitel 5.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har etableret en anvisningsordning, skal kommunalbestyrelsen opfylde forpligtelsen efter stk. 1 ved at indgå aftaler med et eller flere forbrændingsanlæg, som er godkendt efter lovens kapitel 5 til at forbrænde forbrændingsegnet affald, eller med et eller flere anlæg, som forbereder affaldet til forbrænding.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for øer, der ikke råder over et forbrændingsanlæg, og som ikke har landfast forbindelse til et sådant.

§ 38. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at affald, som ikke er egnet til forbrænding, ikke forbrændes, herunder at PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning, og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger og affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer, ikke forbrændes.

§ 39. Kommunalbestyrelsen kan, hvis forholdene nødvendiggør det, anvise forbrændingsegnet affald til midlertidig oplagring på et anlæg, der er godkendt til midlertidig oplagring efter lovens kapitel 5, dog højst i 1 år. Anvisning til midlertidig oplagring kan ikke omfatte dagrenovation eller andet let fordærveligt affald.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan dispensere fra den i stk. 1 nævnte frist på 1 år ved midlertidig oplagring af affald, hvis der opstår midlertidige kapacitetsproblemer på forbrændingsanlæggene.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan, med henblik på konkret anvendelse ved etablering af nye deponeringsanlæg eller -enheder for blandet affald, dispensere fra ordningen eller anvisningen efter § 37, stk. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at pligten til at benytte forbrændingsanlæg, som er godkendt, jf. lovens kapitel 5, ikke gælder, hvis det eller de anlæg, hvortil det er muligt at anvise affaldet, er ude af drift midlertidigt som følge af driftsuheld.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune kan bestemme, at pligten til at sikre at forbrændingsegnet affald bliver forbrændt, ikke gælder i tilfælde af renoveringer af forbrændingsanlæg, hvortil der normalt anvises, hvis renoveringsarbejdet gør anlægget uegnet til at modtage og behandle affald.

Kapitel 7

Deponering af affald

§ 40. Affaldsproducenter og affaldsindehavere må ikke fortynde eller blande affald med det formål at opfylde betingelserne for aflevering af affald til deponering, jf. bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

§ 41. Affaldsproducenter og affaldsindehavere må ikke aflevere følgende affald til deponering:

1) Affald i flydende form, dog ikke slam.

2) Affald, som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. bilag 3.

3) Klinisk risikoaffald, jf. bilag 2, punkt 18.

4) Dæk med en udvendig diameter på under 1,40 meter.

5) Ituskårne dæk.

6) Affald, der ikke har været underkastet forbehandling, jf. § 3, nr. 21. Kravet om forbehandling forinden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet.

Kapitel 8

Private tilbagetagningsordninger

§ 42. Virksomheder, som producerer et produkt på eller importerer et produkt til det danske marked, kan, jf. dog §§ 43-47, etablere en tilbagetagningsordning for produktet, for produktet og dets emballage eller for produktets emballage, når det er blevet til affald.

Stk. 2. Virksomheder, som markedsfører et produkt på det danske marked, uden samtidig at være producent eller importør af produktet, kan ligeledes etablere en tilbagetagningsordning, jf. stk. 1. Det er dog en betingelse for etableringen, at den, der markedsfører produktet, har indgået en aftale med producenten eller importøren herom.

§ 43. Virksomheder, som etablerer en tilbagetagningsordning, skal overholde følgende betingelser:

1) Affald indsamlet under ordningen må ikke være omfattet af et producentansvar i medfør af lovens § 9 eller § 9 h eller af en frivillig ordning for håndtering af affald etableret i medfør af lovens § 10 (miljøaftaler).

2) Affald indsamlet under ordningen skal underkastes den behandling, som er beskrevet i anmeldelsen.

3) 80 % eller mere af det affald, som behandles under ordningen, skal som minimum nyttiggøres.

4) Tilbagetagningsordningen skal tilrettelægges således, at der opnås et samlet miljømæssigt resultat, som svarer til, eller er bedre end håndteringen af det pågældende affald i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf.

§ 44. Virksomheder, som ønsker at etablere en tilbagetagningsordning, jf. § 42, skal indsende en anmeldelse til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde følgende:

1) Anmeldervirksomhedens navn, cvr-nr., adresse, kontaktperson og kontaktoplysninger.

2) Angivelse af, om anmeldervirksomheden er producent, importør eller en virksomhed, som markedsfører et produkt på det danske marked, uden samtidig at være producent eller importør. For en markedsførende virksomhed skal der vedlægges aftale med producenten eller importøren.

3) Oplysninger om, hvordan betingelserne i § 43 tilsigtes opfyldt.

4) En detaljeret beskrivelse af den forventede mængde og kvalitet af det affald, som er omfattet af ordningen.

5) En detaljeret beskrivelse af den planlagte indsamlingsmetode og behandlingsform.

6) En detaljeret beskrivelse af de forventede mængder og kvalitet af det genanvendte eller nyttiggjorte materiale.

Stk. 3. Beskrivelsen efter stk. 2, nr. 3-5, skal blandt andet indeholde en livscyklusscreening udarbejdet i henhold til bilag 6.

§ 45. Hvis virksomheden ophører med at drive tilbagetagningsordningen, eller hvis forudsætningerne ændrer sig væsentligt, skal virksomheden give Miljøstyrelsen meddelelse herom.

§ 46. Miljøstyrelsen tildeler ved modtagelse af en anmeldelse inden for 14 arbejdsdage virksomheden en anmeldelsesdag, hvis anmeldelsen indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at Miljøstyrelsen kan vurdere, om betingelserne i § 42, stk. 2 og § 43 er opfyldt. Hvis anmeldelsen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger, anmoder Miljøstyrelsen virksomheden om supplerende oplysninger. I disse tilfælde tildeles virksomheden ikke en anmeldelsesdag, før sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan gøre indsigelse mod etableringen af tilbagetagningsordningen i op til 1 måned efter den tildelte anmeldelsesdag, hvis styrelsen vurderer, at den planlagte tilbagetagningsordning ikke kan opfylde betingelserne i § 43.

Stk. 3. Hvis Miljøstyrelsen ikke har gjort indsigelse, jf. stk. 2, har virksomheden efter skriftlig orientering af Miljøstyrelsen og kommunalbestyrelsen i de kommuner, hvor en tilbagetagningsordning ønskes etableret, ret til at etablere tilbagetagningsordningen.

§ 47. Miljøstyrelsen skal offentliggøre en liste på styrelsens hjemmeside, www.mst.dk, over etablerede tilbagetagningsordninger tillige med oplysninger om tilbagetagningsordningerne, herunder oplysninger om den ansvarlige virksomhed, det omfattede affald, indsamlingen og behandlingen.

§ 48. Virksomheder, som har etableret og driver en tilbagetagningsordning, skal årligt senest 1. marts for det forudgående kalenderår indberette til Miljøstyrelsen, hvilke mængder affald, der er indsamlet i ordningen, og dokumentere, hvilken behandlingsform affaldet er underkastet, og på hvilket behandlingsanlæg, behandlingen er foretaget.

Kapitel 9

Erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse

§ 49. Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald, jf. dog § 50, stk. 5 og 6, og § 23 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.

§ 50. Affaldsproducerende virksomheder skal altid udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald.

Stk. 2. Ud over kravet i stk. 1 indebærer kravet om kildesortering, jf. § 49, for så vidt angår bygge- og anlægsaffald, at de affaldsproducerende virksomheder på stedet skal sortere affaldet i som minimum følgende fraktioner, jf. dog stk. 5 og 6:

1) Natursten, f.eks. granit og flint, jf. dog nr. 4.

2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten), jf. dog nr. 4.

3) Beton, jf. dog nr. 10.

4) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

5) Jern og metal.

6) Gips.

7) Stenuld.

8) Jord.

9) Asfalt, jf. dog nr. 10.

10) Blandinger af beton og asfalt.

Stk. 3. Såfremt termoruder forekommer, skal den affaldsproducerende virksomhed sikre, at disse frasorteres og om muligt genbruges, forberedes til genbrug eller genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genbrug eller genanvendelse, skal destrueres eller deponeres.

Stk. 4. Affaldsproducerende virksomheder skal ved sortering af affaldsfraktionerne omfattet af stk. 2, nr. 1-4, sikre, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret, herunder at PCB-holdigt materiale er identificeret og frasorteret.

Stk. 5. Den affaldsproducerende virksomhed kan undlade sortering i fraktioner, jf. stk. 2, hvor den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton. Affaldet anvises i så fald af kommunalbestyrelsen til sortering.

Stk. 6. Den affaldsproducerende virksomhed kan uanset stk. 2 lade usorteret bygge- og anlægsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, sortere på et sorteringsanlæg, som er registreret som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg i Affaldsregistret, jf. bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

§ 51. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Stk. 2. Affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen efter stk. 1 i overensstemmelse med § 24 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.

Kapitel 10

Særlige regler om farligt affald fra virksomheder

§ 52. Virksomheder, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldstype (EAK-kode) samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber.

§ 53. Affaldstransportører, som transporterer farligt affald, og forhandlere og mæglere af farligt affald, som ikke skal indberette til Affaldsdatasystemet, skal føre register over transporteret mængde og type af farligt affald (EAK-kode), det farlige affalds producent og afleveringssted. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 3 år.

Stk. 2. Affaldstransportører, som transporterer farligt affald, og forhandlere og mæglere af farligt affald skal efter anmodning fra Miljøstyrelsen eller kommunalbestyrelsen afgive oplysninger fra registeret og dokumentation for disse oplysninger.

§ 54. Virksomheder, som frembringer eksplosivt affald, skal sikre, at affaldet håndteres miljømæssigt forsvarligt på et dertil godkendt anlæg eller på områder udpeget og godkendt af miljømyndighederne.

§ 55. Virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

§ 56. Virksomheder, som frembringer farligt affald, skal sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret i nødvendigt omfang i forhold til affaldets sammensætning, mængde, vægt, volumen m.v.

§ 57. Virksomheder, som frembringer olieaffald i form af industriolie eller smøreolie af mineralsk oprindelse, navnlig fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer, samt mineralolie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.

Stk. 2. Forpligtelsen i stk. 1 skal opfyldes ved at indgå aftaler med virksomheder, der indsamler olieaffald med henblik på regenerering, eller med anlæg, som oparbejder olieaffald ved regenerering til baseolie.

Kapitel 11

Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald

§ 58. Ved følgende byggearbejder skal bygherren, inden arbejdet påbegyndes, foretage en screening af bygningen eller anlægget, eller berørte dele heraf ved renovering, for at afdække, om der kan være anvendt PCB-holdigt materiale i forbindelse med opførelse eller renovering af bygningen eller anlægget:

1) Renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

2) Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Stk. 2. Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét.

Stk. 3. Screeningen, efter stk. 1, foretages ved at udfylde screeningsskemaet for PCB i bilag 7.

§ 59. Hvis der ikke kan svares nej til samtlige spørgsmål i screeningsskemaet for PCB i bilag 7, skal bygherren foretage en kortlægning af de dele af en bygning eller et anlæg, som kan indeholde PCB.

§ 60. Inden byggearbejder omfattet af § 58, stk. 1, påbegyndes, skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. En anmeldelse, jf. stk. 1, skal indsendes samtidig med en ansøgning eller anmeldelse efter byggelovgivningen, eller senest 2 uger inden byggearbejdet påbegyndes.

Stk. 3. En anmeldelse, jf. stk. 1, skal være i overensstemmelse med §§ 61 og 62.

§ 61. En anmeldelse, som vedrører et byggearbejde, der alene er omfattet af screeningsforpligtelsen, jf. § 58, stk. 1, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Bygherrens navn og adresse.

2) Dato.

3) Bygherrens underskrift.

4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

5) Byggeår og eventuelle renoveringsår.

6) Screeningsskemaet for PCB, jf. bilag 7.

7) De forventede affaldsmængder og -typer.

8) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

§ 62. En anmeldelse, som vedrører et byggearbejde, der er omfattet af kortlægningsforpligtelsen, jf. § 59, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Bygherrens navn og adresse.

2) Dato.

3) Bygherrens underskrift.

4) Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.

5) Dato for kortlægningen.

6) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

7) Byggeår og eventuelle renoveringsår.

8) Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver.

9) Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale.

10) Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.

11) Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.

12) Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret.

13) De forventede affaldsmængder og -typer.

14) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

§ 63. Ved byggearbejder, der ikke er omfattet af § 58, stk. 1, skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald, med følgende oplysninger:

1) Bygherrens navn og adresse.

2) Dato.

3) Bygherrens underskrift.

4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

5) De forventede affaldsmængder og -typer.

6) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Kapitel 12

Tilsyn

§ 64. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Når Miljøstyrelsen træffer afgørelser efter denne bekendtgørelse, fører Miljøstyrelsen tilsyn med overholdelsen af disse afgørelser.

Kapitel 13

Administrative bestemmelser

§ 65. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 14

Straf

§ 66. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at give underretning efter § 7,

2) undlader at give meddelelse efter § 10, stk. 2,

3) undlader at afgive oplysninger efter § 11,

4) afbrænder affald på et ikke godkendt anlæg, jf. 37, stk. 1,

5) fortynder eller blander affald med det formål at opfylde betingelserne for aflevering af affald til deponering, jf. § 40,

6) afleverer affaldstyper til deponering i strid med § 41, nr. 1-6,

7) etablerer og driver en tilbagetagningsordning uden at betingelserne i § 42, stk. 2, §§ 43 og 44 samt § 46, stk. 3 er opfyldt,

8) undlader at oplyse Miljøstyrelsen om ændrede forudsætninger for en ordning eller ophør af en tilbagetagningsordning, jf. § 45,

9) etablerer og driver en tilbagetagningsordning, uanset at Miljøstyrelsen har gjort indsigelse herimod, jf. § 46, stk. 2,

10) undlader at indberette og dokumentere oplysninger om en tilbagetagningsordning, jf. § 48,

11) undlader at kildesortere affald, jf. § 49,

12) undlader at sortere bygge- og anlægsaffald eller undlader at følge kommunalbestyrelsens anvisning, jf. § 50, stk. 1-4, og stk. 5, 2. pkt.,

13) undlader at sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse, jf. § 51,

14) undlader at anmelde frembringelse af farligt affald i overensstemmelse med § 52, stk. 1 og 2,

15) undlader at føre register efter § 53, stk. 1,

16) undlader at afgive oplysninger fra registret og dokumentation for disse oplysninger, jf. § 53, stk. 2,

17) undlader at sikre, at eksplosivt affald håndteres miljømæssigt forsvarligt, jf. § 54,

18) undlader at sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet affald, jf. § 55,

19) undlader at sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret, jf. § 56,

20) undlader at sikre forsvarlig håndtering af olieaffald, jf. § 57, stk. 1 og 2,

21) undlader at foretage screening, jf. § 58,

22) undlader at foretage kortlægning, jf. § 59,

23) undlader at indgive anmeldelse, jf. § 60, og medsende de i § 61 eller § 62 angivne oplysninger,

24) undlader at indgive anmeldelse, jf. § 63, eller

25) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 67. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. marts 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald ophæves.

§ 68. Kommunalbestyrelsen skal vedtage den første affaldshåndteringsplan senest den 1. oktober 2014. Planen skal gælde i perioden 2014-2018 og skal dække perioden 2014-2024, begge år inklusive.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 8. marts 2019

P.M.V.
Jakob Møller Nielsen

/ Camilla Bjerre Søndergaard


Bilag 1

Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen

Kapiteloversigt
Kapitel 1:
Anvendelsesområde
Kapitel 2:
Definitioner
Kapitel 3:
Klassificering
Kapitel 4:
Kommunal affaldshåndtering - affaldshierarki
Kapitel 5:
Kommunal affaldsplanlægning
Kapitel 6:
Kommunale affaldsordninger
Kapitel 7:
Deponering af affald
Kapitel 8:
Private tilbagetagningsordninger
Kapitel 9:
Erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse
Kapitel 10:
Særlige regler om farligt affald fra virksomheder
Kapitel 11:
Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald
Kapitel 12:
Tilsyn
Kapitel 13:
Administrative bestemmelser
Kapitel 14:
Straf
Kapitel 15:
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
   
Bilagsoversigt
Bilag 1:
Indholdsfortegnelse
Bilag 2:
Listen over affald, jf. § 3, nr. 7 og nr. 20
Bilag 3:
Egenskaber og procentgrænser, der gør affald farligt
Bilag 4:
Former og metoder for bortskaffelse, jf. § 3, nr. 12
Bilag 5:
Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, nr. 36
Bilag 6:
Krav til udarbejdelse af livscyklusscreening vedr. etablering af private tilbagetagningsordninger, jf. § 44, stk. 3
Bilag 7:
Screeningsskema for PCB, jf. § 58, stk. 3


Bilag 2

Listen over affald, jf. § 3, nr. 7 og nr. 20

1. Indledning

Listen over affald gennemfører Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), som er udarbejdet i henhold til direktiv 2008/98 om affald 1).

Listen over affald er ikke udtømmende i forhold til en præcis beskrivelse af alt affald.

Det forhold, at et stof eller en genstand er opført på listen, betyder ikke, at stoffet eller genstanden er affald under alle omstændigheder. Der er kun tale om affald, når definitionen af affald i § 2, er opfyldt.

2. Definitioner

I dette bilag forstås ved:

1) Delvis stabiliseret affald: Affald, der efter stabiliseringsprocessen indeholder farlige bestanddele, som ikke er blevet fuldstændig omdannet til ikke-farlige bestanddele, og som kan frigives til miljøet på kort, mellemlang eller lang sigt.

2) Farligt stof: Et stof, der er klassificeret som farligt, fordi det opfylder de kriterier, der er fastsat i del 2 til 5 i bilag I i forordning nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger2).

3) Overgangsmetaller: Enhver forbindelse af skandium, vanadium, mangan, kobolt, kobber, yttrium, niobium, hafnium, tungsten, titan, krom, jern, nikkel, zink, zirkonium, molybdæn og tantal, også i metalform, så vidt som de er klassificeret som farlige stoffer.

4) Solidificeringsprocesser: Processer, der alene ændrer affaldets fysiske tilstand (f.eks. flydende til fast) ved anvendelse af additiver uden at ændre affaldets kemiske egenskaber.

5) Stabiliseringsprocesser: Processer, der ændrer affaldets bestanddeles farlighed og således omdanner farligt affald til ikke-farligt affald.

6) Tungmetal: Enhver forbindelse af antimon, arsen, cadmium, krom (VI), kobber, bly, kviksølv, nikkel, selen, tellur, thallium og tin, også i metalform, så vidt som de er klassificeret som farlige stoffer.

3. Anvendelse af listen over affald

De forskellige typer affald på listen er identificeret ved den sekscifrede kode for affaldet og kapitelkoderne på henholdsvis to og fire cifre.

For at identificere hvilken kode, affald skal henføres til, skal der tages udgangspunkt i kapiteloverskriften på to cifre.

En affaldskode for affaldet findes på følgende måde:

1) Affaldskilden, hvilket er den aktivitet, som affaldet er produceret ved, identificeres i kapitel 01 til 12 eller 17 til 20, og affaldets sekscifrede kode identificeres (bortset fra koder, der ender på 99 i disse kapitler). En virksomheds aktiviteter vil afhængigt af omstændighederne skulle klassificeres under flere kapitler.

2) Kan der ikke findes en passende affaldskode i kapitel 01 til 12 eller 17 til 20, søges det pågældende affald i kapitel 13, 14 og 15.

3) Kan ingen af disse koder anvendes, identificeres affaldet i henhold til kapitel 16.

4) Er affaldet heller ikke opført i kapitel 16, anvendes kode 99 (affald ikke andetsteds specificeret) i det kapitel i listen, der svarer til den under nr. 1 identificerede aktivitet.

4. Farligt affald

Affald, som er opført på listen og er markeret med fed skrift, betragtes som farligt affald, jf. dog § 5.

Følgende gælder for affald, som både kan tildeles koder som farligt og ikke-farligt affald:

1) En kode i listen over affald markeret som farligt affald med en specifik eller generel henvisning til "farlige stoffer" skal kun benyttes for affald, der indeholder relevante farlige stoffer, som gør, at affaldet udviser en eller flere af de farlige egenskaber, der fremgår af bilag 3.

2) En farlig egenskab vurderes efter bilag 3.

5. Kapitelopdeling i listen over affald

01
Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler
02
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri samt fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler
03
Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer, møbler, papir, pap og papirmasse
04
Affald fra læder-, pels- og tekstilindustrien
05
Affald fra olieraffinering, rensning af naturgas og pyrolyse af kul
06
Affald fra uorganisk-kemiske processer
07
Affald fra organisk-kemiske processer
08
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af maling, lak og keramisk emalje samt klæbestoffer, fugemasser og trykfarver
09
Affald fra den fotografiske industri
10
Affald fra termiske processer
11
Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer samt affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer
12
Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast
13
Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (med undtagelse af spiseolier samt kapitel 05, 12 og 19)
14
Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og drivmidler (undtagen 07 og 08)
15
Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret
16
Affald ikke specificeret andetsteds i listen
17
Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)
18
Affald fra læge- eller dyrlægepraksis og/eller hermed forbundne forskningsaktiviteter (undtagen storkøkken- og kantineaffald, som ikke har direkte tilknytning til patientbehandling)
19
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug
20
Husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald, herunder separat indsamlede fraktioner

 
6. Listen over affald

   
EAK-kode
Affaldstype
     
 
01
AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING OG FYSISK OG KEMISK BEHANDLING AF MINERALER
     
01
01
Affald fra brydning af mineraler
   
01 01 01
Affald fra brydning af metalholdige mineraler
   
01 01 02
Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler
       
01
03
Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler
   
01 03 04
Syredannende fast og flydende mineralaffald fra bearbejdning af sulfidholdig malm
   
01 03 05
Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende farlige stoffer
   
01 03 06
Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under 01 03 04 og 01 03 05
   
01 03 07
Andet affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler
   
01 03 08
Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 03 07
   
01 03 09
Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, bortset fra affald henhørende under 01 03 10
   
01 03 10
Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, der indeholder farlige stoffer, bortset fra affald henhørende under 01 03 07
   
01 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
01
04
Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler
   
01 04 07
Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler
   
01 04 08
Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
   
01 04 09
Kasseret sand og ler
   
01 04 10
Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
   
01 04 11
Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
   
01 04 12
Fast og flydende mineralaffald samt andet affald fra vask og rensning af mineraler, bortset fra affald henhørende under 01 04 07 og 01 04 11
   
01 04 13
Affald fra hugning og savning af sten, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
   
01 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
01
05
Boremudder og andet boreaffald
   
01 05 04
Ferskvandsboremudder og -boreaffald
   
01 05 05
Boremudder og boreaffald indeholdende olie
   
01 05 06
Boremudder og andet boreaffald indeholdende farlige stoffer
   
01 05 07
Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06
   
01 05 08
Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06
   
01 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
 
02
AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVBRUG, JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER
       
02
01
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri
   
02 01 01
Slam fra vask og rengøring
   
02 01 02
Affald i form af animalske vævsdele
   
02 01 03
Affald i form af vegetabilske vævsdele
   
02 01 04
Plastaffald (undtagen emballager)
   
02 01 06
Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet
   
02 01 07
Affald fra skovbrug
   
02 01 08
Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer
   
02 01 09
Landbrugskemikalieaffald, bortset fra affald henhørende under 02 01 08
   
02 01 10
Metalaffald
   
02 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
02
02
Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse
   
02 02 01
Slam fra vask og rengøring
   
02 02 02
Affald i form af animalske vævsdele
   
02 02 03
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
   
02 02 04
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
   
02 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
 
03
Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fra fremstilling af gær og gærekstrakt og fra produktion og fermentering af melasse
   
02 03 01
Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering
   
02 03 02
Affald fra konserveringsmidler
   
02 03 03
Affald fra opløsningsmiddelekstraktion
   
02 03 04
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
   
02 03 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
   
02 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
02
04
Affald fra sukkerfremstilling
   
02 04 01
Jord fra rengøring og vask af roer
   
02 04 02
Calciumcarbonat, der ikke opfylder specifikationerne
   
02 04 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
   
02 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
02
05
Affald fra fremstilling af mejeriprodukter
   
02 05 01
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
   
02 05 02
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
   
02 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
02
06
Affald fra bagerier og sukkervarefabrikker
   
02 06 01
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
   
02 06 02
Affald fra konserveringsmidler
   
02 06 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
   
02 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
02
07
Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)
   
02 07 01
Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer
   
02 07 02
Affald fra spritdestillation
   
02 07 03
Affald fra kemisk behandling
   
02 07 04
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
   
02 07 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
   
02 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
 
03
AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF PLADEMATERIALER, MØBLER, PAPIR, PAP OG PAPIRMASSE
       
03
01
Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler
   
03 01 01
Bark- og korkaffald
   
03 01 04
Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer indeholdende farlige stoffer
   
03 01 05
Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, bortset fra affald henhørende under 03 01 04
   
03 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
03
02
Affald fra træbeskyttelse
   
03 02 01
Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler
   
03 02 02
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser
   
03 02 03
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser
   
03 02 04
Uorganiske træbeskyttelsesmidler
   
03 02 05
Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer
   
03 02 99
Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret
       
03
03
Affald fra fremstilling og forarbejdning af papirmasse, papir og pap
   
03 03 01
Bark- og træaffald
   
03 03 02
Grønludslam (fra genvinding af kogelud)
   
03 03 05
Slam fra afsværtning af returpapir
   
03 03 07
Mekanisk udskilt rejekt fra opløsning af returpapir og -pap
   
03 03 08
Affald fra sortering af papir og pap beregnet til genanvendelse
   
03 03 09
Kalkslamaffald
   
03 03 10
Mekanisk udskilt fiberrejekt, fiber-, fyldstof-, og bestrygningsrestprodukt
   
03 03 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 03 03 10
   
03 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
 
04
AFFALD FRA LÆDER-, PELS- OG TEKSTILINDUSTRIEN
       
04
01
Affald fra læder- og pelsindustrien
   
04 01 01
Affald fra skavning og spaltning med kalk
   
04 01 02
Affald fra kalkbehandling
   
04 01 03
Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase
   
04 01 04
Garvelud indeholdende krom
   
04 01 05
Garvelud uden krom
   
04 01 06
Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende krom
   
04 01 07
Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, uden krom
   
04 01 08
Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerestøv) indeholdende krom
   
04 01 09
Affald fra beredning og efterbehandling
   
04 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
04
02
Affald fra tekstilindustrien
   
04 02 09
Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer)
   
04 02 10
Organiske materialer fra naturlige produkter (f.eks. fedt, voks)
   
04 02 14
Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler
   
04 02 15
Efterbehandlingsaffald, bortset fra affald henhørende under 04 02 14
   
04 02 16
Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer
   
04 02 17
Farvestoffer og pigmenter, bortset fra affald henhørende under 04 02 16
   
04 02 19
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
04 02 20
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 04 02 19
   
04 02 21
Affald fra uforarbejdede tekstilfibre
   
04 02 22
Affald fra forarbejdede tekstilfibre
   
04 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
 
05
AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLYSE AF KUL
       
05
01
Affald fra olieraffinering
   
05 01 02
Slam fra afsaltning
   
05 01 03
Bundslam fra tanke
   
05 01 04
Surt alkylslam
   
05 01 05
Oliespild
   
05 01 06
Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr
   
05 01 07
Svovlsur tjære
   
05 01 08
Andre former for tjære
   
05 01 09
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
05 01 10
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 05 01 09
   
05 01 11
Affald fra rensning af brændstoffer med baser
   
05 01 12
Olie indeholdende syrer
   
05 01 13
Slam fra kedelfødevand
   
05 01 14
Affald fra køletårne
   
05 01 15
Brugt filterjord
   
05 01 16
Svovlholdigt affald fra afsvovling af olie
   
05 01 17
Bitumen
   
05 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
05
06
Affald fra pyrolyse af kul
   
05 06 01
Svovlsur tjære
   
05 06 03
Andre former for tjære
   
05 06 04
Affald fra køletårne
   
05 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
05
07
Affald fra rensning og transport af naturgas
   
05 07 01
Kviksølvholdigt affald
   
05 07 02
Svovlholdigt affald
   
05 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
 
06
AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER
       
06
01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer
   
06 01 01
Svovlsyre og svovlsyrling
   
06 01 02
Saltsyre
   
06 01 03
Flussyre
   
06 01 04
Phosphorsyre og phosphorsyrling
   
06 01 05
Salpetersyre og salpetersyrling
   
06 01 06
Andre syrer
   
06 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
06
02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af baser
   
06 02 01
Calciumhydroxid
   
06 02 03
Ammoniumhydroxid
   
06 02 04
Natrium- og kaliumhydroxid
   
06 02 05
Andre baser
   
06 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
06
03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af salte og opløsninger heraf samt metaloxider
   
06 03 11
Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende cyanider
   
06 03 13
Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende tungmetaller
   
06 03 14
Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende under 06 03 11 og 06 03 13
   
06 03 15
Metaloxider indeholdende tungmetaller
   
06 03 16
Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15
   
06 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
06
04
Metalholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 03
   
06 04 03
Arsenholdigt affald
   
06 04 04
Kviksølvholdigt affald
   
06 04 05
Affald indeholdende andre tungmetaller
   
06 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
06
05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
   
06 05 02
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
06 05 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 06 05 02
       
06
06
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af svovlforbindelser, kemiske processer, hvori indgår svovlforbindelser, samt fra afsvovlingsprocesser
   
06 06 02
Affald indeholdende farlige sulfider
   
06 06 03
Sulfidholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 06 02
   
06 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
06
07
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af halogener og kemiske processer, hvori indgår halogenforbindelser
   
06 07 01
Asbestholdigt affald fra elektrolyse
   
06 07 02
Aktivt kul fra chlorproduktion
   
06 07 03
Kviksølvholdigt bariumsulfatslam
   
06 07 04
Opløsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre
   
06 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
06
08
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af silicium og siliciumderivater
   
06 08 02
Affald indeholdende farlige chlorsilaner
   
06 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
06
09
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af phosphorforbindelser og kemiske processer, hvori indgår phosphor
   
06 09 02
Phosphorslagge
   
06 09 03
Calciumbaseret reaktionsaffald, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer
   
06 09 04
Calciumbaseret reaktionsaffald, bortset fra affald henhørende under 06 09 03
   
06 09 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
06
10
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindelser, kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af kunstgødning
   
06 10 02
Affald indeholdende farlige stoffer
   
06 10 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
06
11
Affald fra fremstilling af uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler
   
06 11 01
Calciumbaseret reaktionsaffald fra fremstilling af titandioxid
   
06 11 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
06
13
Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andetsteds specificeret
   
06 13 01
Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider
   
06 13 02
Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02)
   
06 13 03
Carbon black
   
06 13 04
Affald fra asbestforarbejdning
   
06 13 05
Sod
   
06 13 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
 
07
AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER
       
07
01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-kemiske forbindelser
   
07 01 01
Vaskevand og vandig moderlud
   
07 01 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 01 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 01 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 01 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 01 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 01 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 01 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
07 01 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 01 11
   
07 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
07
02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi og kunstfibre
   
07 02 01
Vaskevand og vandig moderlud
   
07 02 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 02 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 02 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 02 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 02 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 02 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 02 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
07 02 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 02 11
   
07 02 13
Plastaffald
   
07 02 14
Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer
   
07 02 15
Affald fra tilsætningsstoffer, bortset fra affald henhørende under 07 02 14
   
07 02 16
Affald indeholdende farlig silicone
   
07 02 17
Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16
   
07 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
07
03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestoffer og pigmenter (med undtagelse af 06 11)
   
07 03 01
Vaskevand og vandig moderlud
   
07 03 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 03 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 03 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 03 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 03 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 03 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 03 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
07 03 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 03 11
   
07 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
07
04
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske plantebeskyttelsesmidler (med undtagelse af 02 01 08 og 02 01 09), træbeskyttelsesmidler (med undtagelse af 03 02) og andre biocider
   
07 04 01
Vaskevand og vandig moderlud
   
07 04 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 04 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 04 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 04 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 04 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 04 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 04 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
07 04 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 04 11
   
07 04 13
Fast affald indeholdende farlige stoffer
   
07 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
07
05
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler
   
07 05 01
Vaskevand og vandig moderlud
   
07 05 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 05 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 05 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 05 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 05 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 05 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 05 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
07 05 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 05 11
   
07 05 13
Fast affald indeholdende farlige stoffer
   
07 05 14
Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13
   
07 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
07
06
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler
   
07 06 01
Vaskevand og vandig moderlud
   
07 06 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 06 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 06 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 06 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 06 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 06 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 06 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
07 06 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 06 11
   
07 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
07
07
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og kemiske produkter, uspecificerede
   
07 07 01
Vaskevand og vandig moderlud
   
07 07 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 07 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
   
07 07 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 07 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
   
07 07 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 07 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
   
07 07 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
07 07 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 07 11
   
07 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
 
08
AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER
       
08
01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak
   
08 01 11
Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
   
08 01 12
Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11
   
08 01 13
Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
   
08 01 14
Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13
   
08 01 15
Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
   
08 01 16
Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 15
   
08 01 17
Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
   
08 01 18
Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 17
   
08 01 19
Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
   
08 01 20
Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19
   
08 01 21
Affald fra fjernelse af maling eller lak
   
08 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
08
02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre belægningsmaterialer (herunder keramiske materialer)
   
08 02 01
Affald fra pulverbelægningsmaterialer
   
08 02 02
Vandigt slam indeholdende keramiske materialer
   
08 02 03
Vandige opslæmninger indeholdende keramiske materialer
   
08 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
08
03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver
   
08 03 07
Vandigt slam indeholdende trykfarver
   
08 03 08
Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver
   
08 03 12
Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer
   
08 03 13
Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 12
   
08 03 14
Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer
   
08 03 15
Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 14
   
08 03 16
Kasserede ætsevæsker
   
08 03 17
Kasseret toner indeholdende farlige stoffer
   
08 03 18
Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 17
   
08 03 19
Dispergeringsolie
   
08 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
08
04
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)
   
08 04 09
Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
   
08 04 10
Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09
   
08 04 11
Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
   
08 04 12
Klæbestof- og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under 08 04 11
   
08 04 13
Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser og som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
   
08 04 14
Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 13
   
08 04 15
Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
   
08 04 16
Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 15
   
08 04 17
Harpiksolie
   
08 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
08
05
Andet affald, ikke specificeret andetsteds i 08
   
08 05 01
Isocyanataffald
       
 
09
AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI
       
09
01
Affald fra den fotografiske industri
   
09 01 01
Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade
   
09 01 02
Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader
   
09 01 03
Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade
   
09 01 04
Fixerbade
   
09 01 05
Blegebade og blege-fixerbade
   
09 01 06
Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet
   
09 01 07
Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser
   
09 01 08
Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser
   
09 01 10
Engangskameraer uden batterier
   
09 01 11
Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03
   
09 01 12
Engangskameraer indeholdende batterier, bortset fra affald henhørende under 09 01 11
   
09 01 13
Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 09 01 06
   
09 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
 
10
AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER
       
10
01
Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)
   
10 01 01
Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04)
   
10 01 02
Flyveaske stammende fra kul
   
10 01 03
Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ
   
10 01 04
Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie
   
10 01 05
Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling
   
10 01 07
Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling
   
10 01 09
Svovlsyre
   
10 01 13
Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som brændsel
   
10 01 14
Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer
   
10 01 15
Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 14
   
10 01 16
Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer
   
10 01 17
Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 16
   
10 01 18
Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 01 19
Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18
   
10 01 20
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
10 01 21
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 01 20
   
10 01 22
Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 01 23
Vandigt slam fra kedelrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 22
   
10 01 24
Sand fra fluid bed-forbrænding
   
10 01 25
Affald fra brændselsoplagring og -behandling til kulfyrede kraftværker
   
10 01 26
Affald fra behandling af kølevand
   
10 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
02
Affald fra jern- og stålindustrien
   
10 02 01
Affald fra slaggebehandling
   
10 02 02
Ubehandlet slagge
   
10 02 07
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 02 08
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 07
   
10 02 10
Glødeskal
   
10 02 11
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
   
10 02 12
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 02 11
   
10 02 13
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 02 14
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 13
   
10 02 15
Andet slam og filterkager
   
10 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
03
Affald fra termisk baserede aluminiumsværker
   
10 03 02
Anodeaffald
   
10 03 04
Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning
   
10 03 05
Aluminiumoxidaffald
   
10 03 08
Saltslagge fra sekundær forarbejdning
   
10 03 09
Sort slagge fra sekundær forarbejdning
   
10 03 15
Afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
   
10 03 16
Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15
   
10 03 17
Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling
   
10 03 18
Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 03 17
   
10 03 19
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 03 20
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 19
   
10 03 21
Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer
   
10 03 22
Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller), bortset fra affald henhørende under 10 03 21
   
10 03 23
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 03 24
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 23
   
10 03 25
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 03 26
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 25
   
10 03 27
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
   
10 03 28
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 03 27
   
10 03 29
Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer
   
10 03 30
Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge, bortset fra affald henhørende under 10 03 29
   
10 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
04
Affald fra termisk baserede blyværker
   
10 04 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
   
10 04 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
   
10 04 03
Calciumarsenat
   
10 04 04
Støv fra røggasrensning
   
10 04 05
Andet partikelformet materiale og støv
   
10 04 06
Fast affald fra røggasrensning
   
10 04 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
   
10 04 09
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
   
10 04 10
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 04 09
   
10 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
05
Affald fra termisk baserede zinkværker
   
10 05 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
   
10 05 03
Støv fra røggasrensning
   
10 05 04
Andet partikelformet materiale og støv
   
10 05 05
Fast affald fra røggasrensning
   
10 05 06
Slam og filterkager fra røggasrensning
   
10 05 08
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
   
10 05 09
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 05 08
   
10 05 10
Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
   
10 05 11
Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 05 10
   
10 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
06
Affald fra termisk baserede kobberværker
   
10 06 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
   
10 06 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
   
10 06 03
Støv fra røggasrensning
   
10 06 04
Andet partikelformet materiale og støv
   
10 06 06
Fast affald fra røggasrensning
   
10 06 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
   
10 06 09
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
   
10 06 10
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 06 09
   
10 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
07
Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og platinværker
   
10 07 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
   
10 07 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
   
10 07 03
Fast affald fra røggasrensning
   
10 07 04
Andet partikelformet materiale og støv
   
10 07 05
Slam og filterkager fra røggasrensning
   
10 07 07
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
   
10 07 08
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 07 07
   
10 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
08
Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker
   
10 08 04
Partikelformet materiale og støv
   
10 08 08
Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning
   
10 08 09
Andre slagger
   
10 08 10
Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
   
10 08 11
Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 08 10
   
10 08 12
Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling
   
10 08 13
Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 08 12
   
10 08 14
Anodeaffald
   
10 08 15
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 08 16
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 15
   
10 08 17
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 08 18
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 17
   
10 08 19
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
   
10 08 20
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 08 19
   
10 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
09
Affald fra jernstøberier
   
10 09 03
Ovnslagge
   
10 09 05
Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
   
10 09 06
Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 05
   
10 09 07
Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
   
10 09 08
Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07
   
10 09 09
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 09 10
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 09 09
   
10 09 11
Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer
   
10 09 12
Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 09 11
   
10 09 13
Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer
   
10 09 14
Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 09 13
   
10 09 15
Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer
   
10 09 16
Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 09 15
   
10 09 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
10
Affald fra metalstøberier
   
10 10 03
Ovnslagge
   
10 10 05
Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
   
10 10 06
Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 05
   
10 10 07
Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
   
10 10 08
Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 07
   
10 10 09
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 10 10
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 10 09
   
10 10 11
Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer
   
10 10 12
Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 10 11
   
10 10 13
Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer
   
10 10 14
Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 10 13
   
10 10 15
Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer
   
10 10 16
Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 10 15
   
10 10 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
11
Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter
   
10 11 03
Affaldsglasbaserede fibermaterialer
   
10 11 05
Partikelformet materiale og støv
   
10 11 09
Affald af råvareblandinger før termisk behandling indeholdende farlige stoffer
   
10 11 10
Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald henhørende under 10 11 09
   
10 11 11
Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver indeholdende tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)
   
10 11 12
Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11
   
10 11 13
Slam fra polering og slibning af glas indeholdende farlige stoffer
   
10 11 14
Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald henhørende under 10 11 13
   
10 11 15
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 11 16
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 15
   
10 11 17
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 11 18
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 17
   
10 11 19
Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
   
10 11 20
Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 11 19
   
10 11 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
12
Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer
   
10 12 01
Affald af råvareblandinger før termisk behandling
   
10 12 03
Partikelformet materiale og støv
   
10 12 05
Slam og filterkager fra røggasrensning
   
10 12 06
Kasserede forme
   
10 12 08
Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter termisk behandling)
   
10 12 09
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 12 10
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09
   
10 12 11
Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller
   
10 12 12
Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende under 10 12 11
   
10 12 13
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
   
10 12 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
13
Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå
   
10 13 01
Affald af råvareblandinger før termisk behandling
   
10 13 04
Affald fra brænding og læskning af kalk
   
10 13 06
Partikelformet materiale og støv (med undtagelse af 10 13 12 og 10 13 13)
   
10 13 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
   
10 13 09
Affald fra fremstilling af asbestcement indeholdende asbest
   
10 13 10
Affald fra fremstilling af asbestcement, bortset fra affald henhørende under 10 13 09
   
10 13 11
Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 13 10
   
10 13 12
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
   
10 13 13
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 13 12
   
10 13 14
Betonaffald og betonslam
   
10 13 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
10
14
Affald fra krematorier
   
10 14 01
Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv
       
 
11
AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING AF JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER SAMT AFFALD FRA IKKE-JERNHOLDIGE HYDROMETALLURGISKE PROCESSER
       
11
01
Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, phosphatering, basisk affedtning og anodisering)
   
11 01 05
Bejdsesyrer
   
11 01 06
Syrer, ikke andetsteds specificeret
   
11 01 07
Bejdsebaser
   
11 01 08
Phosphateringsbade
   
11 01 09
Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer
   
11 01 10
Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09
   
11 01 11
Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer
   
11 01 12
Vandige rensevæsker, bortset fra affald henhørende under 11 01 11
   
11 01 13
Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer
   
11 01 14
Affald fra affedtning, bortset fra affald henhørende under 11 01 13
   
11 01 15
Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer
   
11 01 16
Mættede eller brugte ionbytterharpikser
   
11 01 98
Andet affald indeholdende farlige stoffer
   
11 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
11
02
Affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer
   
11 02 02
Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inkl. jarosit, goethit)
   
11 02 03
Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer
   
11 02 05
Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
   
11 02 06
Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 11 02 05
   
11 02 07
Andet affald indeholdende farlige stoffer
   
11 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
11
03
Slam og faste produkter fra hærdning
   
11 03 01
Cyanidholdigt affald
   
11 03 02
Andet affald
       
11
05
Affald fra varmforzinkningsprocesser
   
11 05 01
Hårdzink
   
11 05 02
Zinkaske
   
11 05 03
Fast affald fra røggasrensning
   
11 05 04
Kasserede flusmidler
   
11 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
 
12
AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST
       
12
01
Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast
   
12 01 01
Filspåner og drejespåner af jern
   
12 01 02
Metalstøv og -partikler af jern
   
12 01 03
Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal
   
12 01 04
Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal
   
12 01 05
Plastspåner
   
12 01 06
Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)
   
12 01 07
Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)
   
12 01 08
Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsninger
   
12 01 09
Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger
   
12 01 10
Syntetiske skæreolier
   
12 01 12
Brugt voks og fedt
   
12 01 13
Affald fra svejsning
   
12 01 14
Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer
   
12 01 15
Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 12 01 14
   
12 01 16
Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer
   
12 01 17
Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16
   
12 01 18
Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning)
   
12 01 19
Let bionedbrydelige skæreolier
   
12 01 20
Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer
   
12 01 21
Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende under 12 01 20
   
12 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
12
03
Affald fra vand- og dampaffedtning (med undtagelse af 11)
   
12 03 01
Vandigt vaskevand
   
12 03 02
Affald fra dampaffedtning
       
 
13
OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITEL 05, 12 OG 19)
       
13
01
Affald fra hydraulikolier
   
13 01 01
Hydraulikolier indeholdende PCB
   
13 01 04
Chlorerede emulsioner
   
13 01 05
Ikke-chlorerede emulsioner
   
13 01 09
Mineralske, chlorerede hydraulikolier
   
13 01 10
Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier
   
13 01 11
Syntetiske hydraulikolier
   
13 01 12
Let bionedbrydelige hydraulikolier
   
13 01 13
Andre hydraulikolier
       
13
02
Motor-, gear- og smøreolieaffald
   
13 02 04
Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier
   
13 02 05
Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier
   
13 02 06
Syntetiske motor-, gear- og smøreolier
   
13 02 07
Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier
   
13 02 08
Andre motor-, gear- og smøreolier
       
13
03
Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier
   
13 03 01
Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB
   
13 03 06
Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald henhørende under 13 03 01
   
13 03 07
Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier
   
13 03 08
Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier
   
13 03 09
Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier
   
13 03 10
Andre isolations- og varmetransmissionsolier
       
13
04
Bundolie (fra skibe)
   
13 04 01
Bundolie fra sejlads på indre vandveje
   
13 04 02
Affald fra modtageanlæg for bundolie
   
13 04 03
Bundolie fra anden sejlads
       
13
05
Materiale fra olieseparatorer
   
13 05 01
Fast affald fra sandfang og olieseparatorer
   
13 05 02
Slam fra olieseparatorer
   
13 05 03
Slam fra olieudskillere
   
13 05 06
Olie fra olieseparatorer
   
13 05 07
Olieholdigt vand fra olieseparatorer
   
13 05 08
Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer
       
13
07
Affald fra flydende brændstoffer
   
13 07 01
Brændselsolie og dieselolie
   
13 07 02
Benzin
   
13 07 03
Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)
       
13
08
Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret
   
13 08 01
Afsaltningsslam eller -emulsioner
   
13 08 02
Andre emulsioner
   
13 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
 
14
KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08)
       
14
06
Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler
   
14 06 01
Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC
   
14 06 02
Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger
   
14 06 03
Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger
   
14 06 04
Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler
   
14 06 05
Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler
       
 
15
EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET
       
15
01
Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)
   
15 01 01
Papir- og papemballage
   
15 01 02
Plastemballage
   
15 01 03
Træemballage
   
15 01 04
Metalemballage
   
15 01 05
Kompositemballage
   
15 01 06
Blandet emballage
   
15 01 07
Glasemballage
   
15 01 09
Tekstilemballage
   
15 01 10
Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
   
15 01 11
Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere
       
15
02
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter
   
15 02 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer
   
15 02 03
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02
       
 
16
AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN
       
16
01
Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08)
   
16 01 03
Udtjente dæk
   
16 01 04
Udtjente køretøjer.
   
16 01 06
Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele
   
16 01 07
Oliefiltre
   
16 01 08
Kviksølvholdige komponenter
   
16 01 09
Komponenter indeholdende PCB
   
16 01 10
Eksplosive komponenter (f.eks. airbags)
   
16 01 11
Bremseklodser indeholdende asbest
   
16 01 12
Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11
   
16 01 13
Bremsevæsker
   
16 01 14
Frostvæsker indeholdende farlige stoffer
   
16 01 15
Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14
   
16 01 16
Tanke til flydende gas
   
16 01 17
Jernholdigt metal
   
16 01 18
Ikke-jernmetal
   
16 01 19
Plast
   
16 01 20
Glas
   
16 01 21
Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07 - 16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14
   
16 01 22
Komponenter, ikke andetsteds specificeret
   
16 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
16
02
Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
   
16 02 09
Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB
   
16 02 10
Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09
   
16 02 11
Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC
   
16 02 12
Kasseret udstyr indeholdende fri asbest
   
16 02 13
Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele 3), bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 12
   
16 02 14
Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 13
   
16 02 15
Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr
   
16 02 16
Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 15
       
16
03
Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer
   
16 03 03
Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer
   
16 03 04
Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03
   
16 03 05
Organisk affald indeholdende farlige stoffer
   
16 03 06
Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05
   
16 03 07
Metallisk kviksølv
       
16
04
Kasserede eksplosive stoffer
   
16 04 01
Kasseret ammunition
   
16 04 02
Kasseret fyrværkeri
   
16 04 03
Andre kasserede eksplosive stoffer
       
16
05
Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier
   
16 05 04
Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
   
16 05 05
Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhørende under 16 05 04
   
16 05 06
Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier
   
16 05 07
Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
   
16 05 08
Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
   
16 05 09
Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08
       
16
06
Batterier og akkumulatorer
   
16 06 01
Blyakkumulatorer
   
16 06 02
Ni-Cd-batterier
   
16 06 03
Kviksølvholdige batterier
   
16 06 04
Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03)
   
16 06 05
Andre batterier og akkumulatorer
   
16 06 06
Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer
       
16
07
Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)
   
16 07 08
Olieholdigt affald
   
16 07 09
Affald indeholdende andre farlige stoffer
   
16 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
       
16
08
Brugte katalysatorer
   
16 08 01
Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller palladium (undtagen 16 08 07)
   
16 08 02
Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller eller farlige overgangsmetalforbindelser
   
16 08 03
Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller overgangsmetalforbindelser, ikke andetsteds specificeret
   
16 08 04
Brugte flydende katalysatorer fra katalytisk krakning (med undtagelse af 16 08 07)
   
16 08 05
Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre
   
16 08 06
Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer
   
16 08 07
Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer
       
16
09
Oxiderende stoffer
   
16 09 01
Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat
   
16 09 02
Kromater, f.eks. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat
   
16 09 03
Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid
   
16 09 04
Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret
       
16
10
Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet
   
16 10 01
Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer
   
16 10 02
Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01
   
16 10 03
Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer
   
16 10 04
Vandige koncentrater, bortset fra affald henhørende under 16 10 03
       
16
11
Affald fra foringer og ildfaste materialer
   
16 11 01
Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
   
16 11 02
Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 01
   
16 11 03
Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
   
16 11 04
Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 03
   
16 11 05
Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
   
16 11 06
Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 05
       
 
17
BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)
       
17
01
Beton, mursten, tegl og keramik
   
17 01 01
Beton
   
17 01 02
Mursten
   
17 01 03
Tegl og keramik
   
17 01 06
Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer
   
17 01 07
Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06
       
17
02
Træ, glas og plast
   
17 02 01
Træ
   
17 02 02
Glas
   
17 02 03
Plast
   
17 02 04
Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer
       
17
03
Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter
   
17 03 01
Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære
   
17 03 02
Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01
   
17 03 03
Kultjære og tjærede produkter
       
17
04
Metaller (og legeringer heraf)
   
17 04 01
Kobber, bronze, messing
   
17 04 02
Aluminium
   
17 04 03
Bly
   
17 04 04
Zink
   
17 04 05
Jern og stål
   
17 04 06
Tin
   
17 04 07
Blandet metal
   
17 04 09
Metalaffald forurenet med farlige stoffer
   
17 04 10
Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer
   
17 04 11
Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10
       
17
05
Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer
   
17 05 03
Jord og sten indeholdende farlige stoffer
   
17 05 04
Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03
   
17 05 05
Klapmateriale indeholdende farlige stoffer
   
17 05 06
Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05
   
17 05 07
Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer
   
17 05 08
Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under 17 05 07