Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 834 af 3. september 2009 om tinglysning i tingbogen (fast ejendom), som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 607 af 30. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Bygninger på fremmed grund mv.«

2. Efter § 18 indsættes i kapitel 4:

»§ 18 a. I en ejendom, der er påtænkt opdelt i ejerlejligheder, kan Tinglysningsretten oprette særskilte foreløbige bygningsblade for de enkelte ejerlejligheder, selv om disse endnu ikke er oprettet hos Geodatastyrelsen. Med anmodning om oprettelse af særskilte foreløbige bygningsblade skal følge et rids over den samlede ejendom og de påtænkte ejerlejligheder samt en erklæring fra ejeren om den påtænkte opdeling.

Stk. 2. Når en ejerlejlighed, der har fået et foreløbigt bygningsblad, jf. stk. 1, oprettes hos Geodatastyrelsen, og Geodatastyrelsen har givet Tinglysningsretten meddelelse herom, anses bygningsbladet og de derpå tinglyste rettigheder som endeligt tinglyste. Senest samtidig med meddelelsen fra Geodatastyrelsen skal der for Tinglysningsretten foreligge en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse, hvoraf det fremgår, hvilken identitet det enkelte foreløbige bygningsblad har fået hos Geodatastyrelsen.«

3. §§ 31-35 ophæves.

4. Overskriften til kapitel 10 affattes således:

»Kapitel 10

Uskadelighedserklæringer mv.«

5. Efter § 44 indsættes i kapitel 10:

»§ 45. Tinglysningsretten kan til brug for en afgørelse efter §§ 42 eller 43 forlange, at der forevises en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse, hvoraf det fremgår, om de på en ejendom tinglyste servitutter fortsat geografisk vedrører den pågældende ejendom eller arealer overført fra denne.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på sager, som er under behandling ved bekendtgørelsens ikrafttræden. For sådanne sager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Justitsministeriet, den 21. februar 2019

Søren Pape Poulsen

/ Mette Kjølby Miller-Harris