Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp

(FL § 15.26.09.22.)

Ansøgningsfrist den 1. april 2019 kl. 12:00

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Indledning

2 Ansøgningspuljens formål

3 Ansøgningspuljens målgruppe

4 Ansøgerkreds

5 Forventede resultater

6 Projektperiode

7 Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen

7.1 Vurdering af ansøgninger

8 Budget

8.1 Tilskudsberettigede udgifter

8.2 Ikke tilskudsberettigede udgifter

8.3 Udarbejdelse af budget

8.3.1 Nødvendige udgifter

8.3.2 Periodiserede budgetter

8.3.2.1 100.000 kr. eller derover

8.3.2.2 Under 100.000 kr.

8.3.3 Lønudgifter

8.3.4 Enhedspriser

8.3.5 Noter til budgettet

8.3.6 Moms

9 Ansøgningsprocedure

9.1 NemID

10 Hvis projektet får tilskud

10.1 Rapport

1 Indledning

Der er med satspuljeaftalen for 2019 afsat 5 mio. kr. i 2019 til en ansøgningspulje til sommerferiehjælp og opfølgende sociale aktiviteter for udsatte familier med hjemmeboende børn. Ansøgningspuljen fremgår af finanslovens § 15.26.09.22.

Der gives via ansøgningspuljen støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.

2 Ansøgningspuljens formål

Mange frivillige sociale foreninger og organisationer og almennyttige boligforeninger arrangerer sommerfe-rieophold for socialt udsatte familier med børn, og foreningerne og organisationerne kommer dermed i kontakt med en lang række socialt udsatte familier. Det giver foreningerne og organisationerne en god mulighed for på længere sigt at bistå familierne med at få familielivet og hverdagen til at fungere bedre. Familierne søger selv foreningerne om deltagelse i sommerferieopholdet, og det er et positivt udgangspunkt for samværet, at familierne ofte har stor tillid til de foreninger, der arrangerer sommerferieopholdet.

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.

Ved sommerferieophold forstås ferieophold med minimum én overnatning.

Tilbuddet om et sommerferieophold er indgangsvinklen til at rekruttere familierne til de opfølgende sociale aktiviteter. Ved opfølgende sociale aktiviteter forstås aktiviteter, der afvikles efter sommerferieopholdets afslutning med henblik på at fastholde og udvikle kontakter og netværk samt bidrage til at hjælpe familierne ud af den udsatte situation, de befinder sig i. Det kan f.eks. være lektiecaféer, kulturudflugter, fællesspisning, temaarrangementer om forældreskab, børneopdragelse, husholdningsøkonomi, gæld, motion, sund mad mv. Eftersom disse familier ofte har forskellige og sammensatte problemer, kan der være tale om indsatser af meget forskellig karakter.

Ansøgningspuljens formål opfyldes altså dels gennem den positive oplevelse, som en god ferie kan være for familierne, og dels gennem tilbud om efterfølgende støtte i form af netværksskabende aktiviteter og rådgivning om fx gæld, forældreskab, sundhed mv.

3 Ansøgningspuljens målgruppe

Målgruppen er socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som ikke selv har mulighed for eller over-skud til at arrangere sommerferieophold. Familierne kan fx være præget af misbrugsproblemer, psykisk sårbarhed, mistrivsel, social isolation, økonomiske problemer mv.

Det kan således være familier, hvor forældrene er økonomiske trængte, psykisk sårbare, mangler overskud eller personlige ressourcer til at varetage forældrerollen, har et spinkelt eller manglende netværk og/eller forældre med alkohol- eller stofmisbrugsproblemer mv.

Familierne skal have lovligt ophold i Danmark.

4 Ansøgerkreds

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige sociale foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

5 Forventede resultater

De forventede resultater for de støttede projekter er:

At der rekrutteres socialt udsatte mødre/fædre og deres børn til sommerferieophold

At familierne motiveres til at deltage i opfølgende sociale aktiviteter

At familierne efterfølgende indgår i sociale netværk, hvor de kan hjælpe og støtte hinanden

At familierne får positive oplevelser

At familierne oplever at have et større netværk

At familierne oplever at få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen

6 Projektperiode

Sommerferieophold skal afholdes i perioden mellem den 1. juni og den 31. august 2019. De opfølgende aktiviteter kan afholdes indtil den 31. maj 2020.

7 Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen

7.1 Vurdering af ansøgninger

Ansøgninger om tilskud fra ansøgningspuljen vurderes på baggrund af nedenstående tildelingskriterier. Vurderingen er inddelt i fem områder. De enkelte vurderingsområder uddybes nedenfor efter den skematiske oversigt. Tabel 1 illustrerer, hvordan den samlede ansøgning bliver vurderet.

Tabel 1: Vurdering og tildelingskriterier

Vurdering
Tildelingskriterier
1. Relevans
At ansøger ligger inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds. At projektets formål og målgruppe ligger inden for ansøgnings-puljens formål og målgruppe.
2. Sammenhæng
At ansøgningen beskriver projektets sammenhæng mellem for-mål, målgruppe, aktiviteter, målsætninger på borgerniveau, tids-plan, organisering mv.
At ansøgningen beskriver aktiviteter, der kan forventes at bidrage til opfyldelse af forventede resultater.
3. Faglige krav
Der skal afvikles sommerferieophold samt opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som kan bidrage til at hjælpe familierne ud af den udsatte situation, de befinder sig i.
Både forældre og børn skal deltage i sommerferieophold.
Der skal tilbydes minimum to opfølgende sociale aktiviteter for familierne efter sommerferieopholdet.
De opfølgende sociale aktiviteter skal målrettes de konkrete familier, som deltager i aktiviteterne.
De opfølgende sociale aktiviteter skal bidrage til at fastholde og udvikle familiernes kontakter og netværk og til at forbedre de udsatte familiers trivsel.
I projektet skal udsatte familier indgå i sociale netværk, hvor de kan hjælpe og støtte hinanden og deltage i de sociale aktiviteter.
4. Organisatoriske krav
Sommerferieophold skal afholdes i perioden mellem den 1. juni og den 31. august i indeværende år.
De opfølgende aktiviteter kan afholdes indtil den 31. maj i det efterfølgende år.
5. Budget
At ansøgningen opfylder krav til budgettet.

Nedenfor uddybes ovenstående kriterier samt eventuelle oplysninger, som ansøger skal beskrive til brug for vurderingen af ansøgningen.

Ad 1) Relevans:

På baggrund af ansøgers beskrivelse af formål og målgruppe vil det blive vurderet, hvorvidt projektets formål og målgruppe ligger inden for ansøgningspuljens formål og målgruppe.

Til brug for vurderingen skal det beskrives, hvem målgruppen er, og hvilke udfordringer og/eller sociale problemer, som kendetegner målgruppen.

Projektets målgruppe skal beskrives kort og præcist. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger:

Hvem indgår i målgruppen?

Hvilke udfordringer og/eller sociale problemer kendetegner målgruppen?

Hvor mange indgår i målgruppen i projektperioden?

Hvordan sikres det, at nok familier deltager i sommerferieophold og de opfølgende sociale aktiviteter? Ansøger kan i denne sammenhæng beskrive foreningens/organisationens forhold til målgruppen og oplyse, hvordan foreningen/organisationen vil informere målgruppen om tilbuddet om sommerferieophold og motivere målgruppen til at deltage i de opfølgende sociale aktiviteter.

Det skal overvejes, om der er særlige kønsmæssige, handicap, etniske eller andre perspektiver, der skal tages højde for i projektet.

Ad 2) Sammenhæng:

På baggrund af den samlede ansøgning og dertilhørende budget vil det blive vurderet, hvorvidt der er sammenhæng mellem projektets formål, målgruppe, aktiviteter, målsætninger på borgerniveau, tidsplan, organisering mv.

Til brug for vurderingen skal der opstilles klare og præcise mål på borgerniveau. Målene er de konkrete resultater eller forandringer, som projektet forventes at opnå for borgerne. Målene skal være realistiske set i forhold til bl.a. projektets målgruppe, bemanding og aktiviteter. Det kan eksempelvis være et mål at styrke målgruppens sociale netværk via madlavningsaktiviteter, hvor de udsatte familier sammen laver mad med støtte fra frivillige.

Både sommerferieopholdet og de planlagte opfølgende sociale aktiviteter skal være klart beskrevet og skal hænge sammen med målene på borgerniveau. De opfølgende sociale aktiviteter skal beskrives med udgangspunkt i de problemer, som de forventes at bidrage til at løse for borgeren. Det vil indgå i vurderingen, om det er sandsynliggjort, at de beskrevne aktiviteter vil føre til opfyldelse af de opstillede målsætninger på borgerniveau.

Projektets tidsplan skal ligeledes beskrives, herunder hvornår henholdsvis sommerferieopholdet og de opfølgende sociale aktiviteter planlægges afholdt.

Projektets organisering skal beskrives, herunder hvor mange ansatte der er i projektet og opgavefordeling. Beskrivelsen kan desuden indeholde følgende oplysninger:

Hvilke beføjelser har projektlederen?

Hvem har det overordnede ansvar for projektet?

Har projektet samarbejdspartnere, og hvad bidrager disse i så fald med?

Ad. 3) Faglige krav

På baggrund af den samlede ansøgning vil det blive vurderet, om projektet opfylder ansøgningspuljens faglige krav.

Projektet skal afholde ét eller flere sommerferieophold med minimum én overnatning, hvor både forældre og børn deltager. Projektet skal afvikle minimum to opfølgende sociale aktiviteter efter sommerferieopholdet.

Det skal beskrives, hvordan ferieopholdet og de opfølgende sociale aktiviteter kan bidrage til at hjælpe familierne ud af den udsatte situation, de befinder sig i, herunder:

Hvordan de opfølgende sociale aktiviteter er målrettet de sociale problemer og/eller udfordringer, som kendetegner de konkrete familier, som deltager i aktiviteterne.

Hvordan de opfølgende sociale aktiviteter vil bidrage til at fastholde og udvikle familiernes kontak-ter og netværk samt til at forbedre de udsatte familiers trivsel.

Ad. 4) Organisatoriske krav

Sommerferieophold skal afvikles i perioden mellem den 1. juni og den 31. august 2019. De opfølgende aktiviteter kan afholdes indtil den 31. maj 2020.

Ad 5) Budget:

På baggrund af den samlede ansøgning og dertilhørende budget vil det blive vurderet, hvorvidt der er sam-menhæng og overensstemmelse mellem de beskrevne aktiviteter og de udgiftstyper, som fremgår af budgettet. Budgettet skal være realistisk, sparsommeligt og leve op til de krav, der er til udgiftstyper og niveauer, som fremgår af vejledningen (se afsnit 8).

Det er desuden et krav, at pris pr. deltager i projektet ligger på et rimeligt, sparsommeligt niveau, både hvad angår ferieophold og opfølgende aktiviteter.

8 Budget

8.1 Tilskudsberettigede udgifter

Projektets udgifter skal anføres under specifikke budgetposter i budgettet. Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede i forhold til tilskud fra ansøgningspuljen:

1) Lønudgifter til aflønning af medarbejdere i projektet. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde.

2) Udgifter til honorarer til konsulenter.

3) Udgifter til revisor.

4) Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

5) Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Udgifterne skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km.

6) Udgifter til offentlig transport.

7) Udgifter til aktiviteter.

8) Udgifter til formidling.

9) Udgifter til lokaler.

10) Udgifter til kontorhold (f.eks. mindre kontorartikler, porto mv.).

11) Leje af ferieboliger.

8.2 Ikke tilskudsberettigede udgifter

Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke udgifter der ikke kan dækkes gennem tilskud fra ansøgningspuljen:

1) Materialeanskaffelser for over 50.000 kr. per år. Såfremt der søges om tilskud til materialeanskaffelser, skal formålet med anskaffelsen fremgå af ansøgningen eller i en note til budgettet.

2) Køb af fast ejendom.

3) Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering).

4) Dækning af underskud eller anden gæld.

5) Støtte til enkeltpersoners underhold.

6) Aktiviteter, der fuldt ud er finansieret fra anden side.

7) Uddannelsesmæssige aktiviteter for frivillige.

8) Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.

9) Uforudsete udgifter. Der må ikke budgetteres med reserve mv.

10) Overhead. Udgifter til administration mv. skal fremgå af særskilte budgetposter.

11) Diverse/øvrige udgifter. Der må ikke budgetteres med uspecificerede udgifter.

8.3 Udarbejdelse af budget

I forbindelse med ansøgning om støtte fra Socialstyrelsens ansøgningspuljer skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til.

Budgettet oprettes automatisk, når ansøgningen udfyldes elektronisk på Tilskudsportalen.

Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det udgør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af projektets forventede udgifter, som er afstemt i forhold til projektets aktivitetsniveau, tidsplan og organisationsstruktur.

Budgettet skal kun indeholde tilskudsberettigede udgifter, som direkte kan henføres til det konkrete projekts gennemførsel. Således må der ikke budgetteres med udgifter, som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt, eller udgifter, der ikke kan gives tilskud til (se afsnit 8.1 og 8.2). Udgifter skal specificeres i budgettet, og udgifter kan ikke samles i overordnede budgetposter.

Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet:

Projektets titel

Ansøgers identifikation (CVR-nummer)

Ansøgers navn og adresse

8.3.1 Nødvendige udgifter

Tilskud kan ydes til fremtidige, projektrelaterede udgifter. Det skal være udgifter, der er nødvendige for, at projektet kan gennemføres. Det skal også være udgifter, som afholdes, når der er modtaget tilskud. Kun i særlige tilfælde kan der ydes tilskud til udgifter, som er afholdt, før der blev ydet tilskud, hvis de har en klar tilknytning til projektet.

8.3.2 Periodiserede budgetter

8.3.2.1 100.000 kr. eller derover

Udgifterne i det enkelte årsbudget skal fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der f.eks. er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes.

8.3.2.2 Under 100.000 kr.

Ved projekter, hvor det samlede ansøgte beløb er mindre end 100.000 kr., er det ved vurderingen af projektet tilstrækkeligt at kende ansøgningens årlige budget pr. aktivitet. Derfor skal samlede ansøgte beløb mindre end 100.000 kr., ikke opdeles i måneder, men samles som årlige udgifter pr. aktivitet. I praksis skal udgifterne derfor samles den første måned, hvor projektet har udgifter.

8.3.3 Lønudgifter

Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønudgifter må ikke inkluderes under andre budgetposter. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Relevant information kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.moderniseringsstyrelsen.dk og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger.

8.3.4 Enhedspriser

Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f.eks. indebærer afholdelse af to konferencer inden for det samme projektår, og hver af konferencerne koster 100.000 kr., anføres to enheder á 100.000 kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt.

8.3.5 Noter til budgettet

Der skal udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne f.eks. er ”Seminar”, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse.

8.3.6 Moms

Kommuner og regioner kan ikke få tilskud til dækning af moms, da momsen refunderes af momsudligningsordningen. Alle udgifter skal derfor i budgettet være ekskl. moms.

9 Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristen er den 1. april 2019 kl. 12:00. Efter dette tidspunkt kan ansøgninger ikke længere fremsendes.

Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen i maj 2019.

Spørgsmål til ansøgningspuljen kan stilles til Tilskudsforvaltning i Socialstyrelsen på telefon +45 72 42 41 33 i telefontiden mandag til fredag kl. 10 til 14. eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via Tilskudsportalen. For yderligere information om brug af Tilskudsportalen se under vejledninger på Tilskudsportalens forside. Når Socialstyrelsen har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under ’Min tilskudssag’. Tekniske spørgsmål i forhold til anvendelse af Tilskudsportalen kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk.

Bilag til ansøgningen

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder evt. budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning

Hvis ansøger oplever IT-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til ansøgningspuljen, skal Socialstyrelsen kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det IT-tekniske problem for, at ansøgningen kan komme i betragtning. I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Henvendelser, som modtages senere end 48 timer efter ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning.

9.1 NemID

Ansøgere med CVR-nummer skal ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger anvende en NemId medar-bejdersignatur tilknyttet det relevante CVR-nummer. Den tilskudsansvarlige såvel som den medarbejder, der opretter ansøgningen, skal have en NemId medarbejdersignatur. Kun personer, som er fritaget fra tilslutning til digital post, behøver ikke at søge gennem Tilskudsportalen.

10 Hvis projektet får tilskud

Hvis projektet får tilskud, gælder der en række forpligtelser, som står i bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp, i afgørelsen dvs. tilskudsbrevet, og i vejledningen om betingelser for tilskud. Der er f.eks. tale om pligt til at indsende relevante dokumenter, rapporter, udbetalingsanmodning og regnskab.

Hvis tilskudsmodtager ikke overholder forpligtelserne, kan Socialstyrelsen f.eks. beslutte tilbageholdelse, bortfald eller tilbagebetaling af tilskud.

10.1 Rapport

Projektet skal løbende forholde sig til, om det opnår sine mål og i modsat fald justere projektet. Det skal desuden være muligt for Socialstyrelsen at følge med i, om projektets indsats har den tilsigtede virkning for borgerne. Derfor skal det rapporteres til Socialstyrelsen, om projektets opstillede mål er/bliver opfyldt.

Skabelonen for afrapportering kan hentes på Socialstyrelsens tilskudsportal under Min tilskudssag. Rapporten skal udfyldes elektronisk og indsendes via Socialstyrelsens tilskudsportal. Fristerne for indsendelse af rapporter fremgår af det tilskudsbrev, som tilskudsmodtagere modtager fra Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen, den 20. februar 2019

Birgitte Anker

/ Mette Holm Sørensen