Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
32013R1408
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Kontrol
Kapitel 11 Ikrafttræden
Bilag 1 Indsatsbehov pr. kystvandopland
Bilag 2 Prioriteringsmodel for etablering af minivådområder
Bilag 3 Krav til udformning af åbent minivådområde
Bilag 4 Krav til udformning af minivådområde med filtermatrice
Bilag 5 Standardomkostninger for minivådområder med åbne bassiner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder1)

I medfør af tekstanmærkning nr. 170, stk. 1-3, ad 24.23.08. til § 24 på finansloven for finansåret 2019 og § 2, stk. 1, 2 og 4, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 31, og § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder med det formål at forbedre vandmiljøet ved en reduktion af kvælstof.

§ 2. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder på arealer klassificeret som egnede og potentielt egnede på Udpegningskort for minivådområder 2019. Landbrugsstyrelsen offentliggør disse arealer i IMK. Drænoplandet kan placeres så gennemsnitseffekten af minivådområdet er minimum 300 kg N pr. ha åbent minivådområde og minimum 600 kg N pr. 0,2 ha minivådområde med filtermatrice. Minivådområdet kan placeres uden for de egnede eller potentielt egnede arealer, dog må maksimalt 10 pct. af minivådområdearealet bestå af ikke-egnet areal. Drænoplandet skal placeres, så minimum 70 pct. af arealerne består af egnet eller potentielt egnet areal, dog må maksimalt 10 pct. af drænoplandet bestå af ikke-egnet areal. Udpegningskort for minivådområder 2019 med tilhørende effektberegning offentliggøres i IMK på Landbrugsstyrelsens hjemmeside senest ved begyndelsen af ansøgningsperioden, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud til:

1) Etablering af konstruerede åbne minivådområder.

2) Etablering af konstruerede minivådområder med filtermatricer.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan til ansøgere, der har opnået tilsagn om tilskud til etablering af minivådområder, jf. stk. 2., nr. 1 og 2, give tilsagn om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet. Kompensationen ydes som de minimis-støtte.

Stk. 4. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, finder ikke anvendelse på investeringer omfattet af bilag 5.

§ 3. Tilsagn om tilskud kan gives til alle med et CVR-nummer eller CPR-nummer. Tilsagn om tilskud til etablering af åbne minivådområder, jf. § 2, stk 2, nr. 1, kan ikke gives til offentlige ansøgere.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Anlægsareal: Det areal, hvorpå selve minivådområdet eller filtermatricedelen anlægges, uden omkringliggende areal.

2) Drænopland: Areal der, via et sammenhængende drænsystem og det topografiske opland, afvander til minivådområdet eller filtermatricedelen.

3) Egnede områder: Arealer klassificeret som egnede arealer på Udpegningskort for minivådområder 2019.

4) Filtermatrice: Den del af minivådområde med filtermatrice, der er selve matricen, dvs. bassinet hvori der er påfyldt flis.

5) IMK: Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort, der tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

6) ID15-område: Område, der er beliggende inden for et kystvandopland, og som er afgrænset som vist i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort. Et ID15-område er identificeret ved et områdenummer.

7) Indsatsbehov for minivådområder: Det indsatsbehov, der er opgjort som summen af den forventede effekt af minivådområder og fleksibilitetspulje for minivådområder, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

8) Kystvandopland: Geografisk vandopland, som fremgår af vandområdeplanerne 2015-2021 og det tilhørende kortgrundlag.

9) Landdistriktsprogrammerne: Gældende eller tidligere landdistriktsprogram, der udmønter midlerne fra den Europæiske Landbrugsfond For Udvikling af Landdistrikterne.

10) Minivådområde med filtermatrice: Anlæg bestående af en filtermatrice, indeholdende pileflis, med sedimentationsbassin eller stuvningsbassin, hvor sedimentationsbasssin kan erstattes af en sedimentationsbrønd.

11) Minivådområde med åben konstruktion: Anlæg bestående af et sedimentationsbassin, efterfulgt af et vådområde opbygget skiftevis af dybe og lavvandede vegetationszoner.

12) N-effekt: Minivådområdets bidrag til reduktion i kvælstofudledningen ved kysten, som er fastsat af Aarhus Universitet, og som fremgår af Tast-Selv-service, når ansøgningsperioden åbner.

13) Omdriftsareal: Areal, der indgår i omdriften og dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller areal, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak, jf. artikel 4, stk. 1, litra f, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013. Arealet skal være anmeldt som omdriftsareal i Fællesskemaet året før ansøgning indgives.

14) Oplandskonsulent: Konsulent, der virker under oplandskonsulentordningen med henblik på at fremme og koordinere kvælstofreducerende virkemidler, herunder minivådområder.

15) Potentielt egnede områder: Arealer klassificeret som potentielt egnede arealer på Udpegningskort for minivådområder 2019.

16) Projektareal for minivådområder med filtermatricer: Minivådområdet bestående af en filtermatrice og enten stuvningsbassin, sedimentationsbrønd eller sedimentationsbassin med et omkringliggende areal.

17) Projektareal for åbne minivådområder: Minivådområdet bestående af et vådområde og et sedimentationsbassin med et omliggende areal.

18) Projekt: Det projektareal med tilhørende drænopland, som Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til.

19) Projektudgifter: De udgifter, som Landbrugsstyrelsen kan give tilskud til efter denne bekendtgørelse.

20) Rimelige priser: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

21) Sedimentationsbassin: Bassin i minivådområdet, som drænvandet ledes igennem, før det ledes igennem vådområdet, og hvis primære funktion er at tilbageholde sediment. Kan erstattes af sedimentationsbrønd.

22) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

23) Udpegningskort for minivådområder 2019: Det kort, der er gældende for den pågældende ansøgningsperiode for ansøgning om tilsagn om tilskud, og som viser arealer, hvor minivådområder potentielt kan være et anvendeligt virkemiddel til at reducere kvælstof.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændringer, projektoverdragelser og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal indsendes via Tast selv-service. Partshøringer skal besvares via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder, jf. § 2, stk. 2, og ansøgning om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af et minivådområde, jf. § 2, stk. 3 skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen i perioden fra den 1. marts til den 30. april 2019.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet, herunder om projektperioden ønskes igangsat ved ansøgningens indgivelse eller den 1. september 2019.

2) Indtegninger af projektarealet, minivådområdet eller filtermatricen samt drænoplandet i IMK.

3) Underskrevet erklæring fra en oplandskonsulent, som udfyldes på et skema, der ligger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Oplandskonsulenten skal erklære, hvorvidt drænoplandet er afgrænset korrekt. For projekter, der er placeret på mere end 50 procent potentielt egnet areal, skal oplandskonsulenten desuden erklære, at vandføringen i drænene er ikke eksisterende eller meget lav i sommermånederne, og at drænvandet i gennemsnit indeholder minimum 4 mg kvælstof pr. liter drænvand henholdsvis sommer, efterår og vinter. For alle projekter, hvor der ansøges om en pumpe, skal oplandskonsulenten skrive under på, at både pumpe, pumpebrønd og evt. reservoir er væsentlig for minivådområdets funktion.

Stk. 4. Ansøgning om tilsagn om tilskud efter § 2, stk. 2, nr. 2, skal desuden vedlægges 2 direkte sammenligenelige tilbud for projektudgifter over 50.000 kr. til dokumentation for rimelige priser. Tilbuddene skal være afgivet af tilbudsgivere, som er uafhængige af ansøger og af hinanden. Landbrugsstyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering dispensere fra 1. pkt. hvis der kun findes én leverandør. Ansøgers dokumentation for, at der kun findes én leverandør, skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 5. Der skal indgives en ansøgning for hvert projekt, der ønskes tilsagn om tilskud og de minimis kompensation til, jf. § 2, stk. 2 og 3.

Stk. 6. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, kan projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko. Har ansøger, jf. stk. 3 oplyst, at projektet ønskes igangsat den 1. september 2019, kan projektet fra denne dato sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 7. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, stk. 3 ikke er afgivet,

2) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst, eller

3) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer derudover afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn til etablering af minivådområde med filtermatrice efter § 2, stk. 2, nr. 2, hvis ikke udgifterne er tilskudsberettigede.

Stk. 3. Ved ansøgning om tilsagn om tilskud til etablering af konstruerede åbne minivådområder efter § 2, stk. 2, nr. 1, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om afslag, hvis udgifterne ikke er omfattet af listen over standardomkostninger i bilag 5.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgninger om tilsagn, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, til projekter, hvortil de samlede udgifter overstiger 750.000. kr. pr. 0,2 ha filtermatrice, jf. § 16, stk. 2. Kompensation efter § 2, stk. 3, indgår ikke i beregningen heraf.

§ 8. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn, jf. § 2, stk. 2 og 3, hvis drænoplandet ikke er afgrænset korrekt.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn, jf. § 2, stk. 2 og 3, til minivådområde med tilhørende drænopland i områder, hvor 50 pct. eller derover af drænoplandet er klassificeret som potentielt egnet på Udpegningskort for minivådområder 2019, hvis drænene er vandførende i sommermånederne, og hvis drænvandet i gennemsnit indeholder mindre end 4 mg kvælstof pr. liter drænvand i hhv. sommer, efterår og vintermånederne.

Stk. 3. Ved ansøgninger, hvor samme drænvand renses af flere ansøgte projekter, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om afslag på det eller de projekter, der har det mindste drænopland.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på tilsagn om tilskud til pumpe til åbne minivådområder på under 0,5 ha, jf. § 2, stk. 2, nr. 1. Landbrugsstyrelsen træffer ligeledes afgørelse om afslag på tilsagn om tilskud til pumpe, såfremt pumpe, pumpebrønd og evt. reservoir ikke er væsentlig for minivådområdets funktion, jf. § 2, stk. 2, nr. 1.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 9. Inden for hver af de bevillingsmæssige rammer, jf. stk. 2, og 3, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgning om tilsagn på grundlag af en prioritering, jf. stk. 4-11, af de tilskudsberettigede ansøgninger.

Stk. 2. Til ansøgninger om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede åbne minivådområder, jf. § 2, stk. 2, nr. 1, er der afsat 95 mio. kr. Til ansøgninger om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder med filtermatriceanlæg, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, er der afsat 20 mio. kr.

Stk. 3. Til ansøgninger om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområder, jf. § 2, stk. 3, er der afsat 13,7 mio. kr.

Stk. 4. Ved prioriteringen af ansøgningerne lægger Landbrugsstyrelsen vægt på omkostningseffektiviteten, som udregnes på baggrund af N-effekten (Kg N pr. minivådområde) for det pågældende minivådområde og det ansøgte beløb, jf. dog stk. 5. Udregningen resulterer i en pointscore, jf. bilag 2.

Stk. 5. Hvis der i en ansøgning efter § 2, stk. 2, er søgt om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, jf. § 2, stk. 3, inddrager Landbrugsstyrelsen også dette beløb i beregningen af omkostningseffektivitet.

Stk. 6. Inden for et givent kystvandopland, jf. bilag 1, gives tilsagn til de ansøgninger, jf. § 2, stk. 2, der har opnået højest pointscore, jf. stk. 4, indtil indsatsbehovet for det givne kystvandopland er nået, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Hvis der fortsat er et indsatsbehov i hovedvandoplandet, og hvis fravigelsen ligger inden for den i bilag 1 angivne fleksibilitetspulje for hovedvandoplandet, kan stk. 6 fraviges.

Stk. 8. Hvis der på grund af de bevillingsmæssige rammer skal gives afslag til et eller flere af de ansøgte projekter om tilskud, jf. § 2, stk. 2, gives der afslag til de projekter, der opnår lavest pointscore, jf. stk. 4.

Stk. 9. Hvis der gives afslag på en ansøgning om tilsagn efter § 2, stk. 2, betragtes ansøgning om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, jf. §2, stk. 3, som bortfaldet.

Stk. 10. Hvis der på grund af de bevillingsmæssige rammer skal gives afslag til ansøgning om kompensation, jf. § 2, stk. 3, gives der afslag til de minivådområder, der opnår lavest pointscore.

Stk. 11. Ved pointlighed mellem to eller flere ansøgninger om tilsagn, prioriteres projekter med større projektarealer over projekter med mindre projektarealer.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 10. Tilsagn om tilskud er betinget af, at

1) projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud, eller før den angivne startdato jf. § 6, stk. 6,

2) tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres,

3) tilsagnshaver ejer investeringerne i projektet,

4) projektarealet etableres på tilsagnshavers eget eller forpagtede areal,

5) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol,

6) tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om forskudsudbetaling eller slutudbetaling indsendes,

7) tilsagnshaver i ansøgningsskemaet angiver al øvrig de minimis-støtte, som tilsagnshaver har modtaget i løbet af det pågældende regnskabsår samt de foregående to regnskabsår,

8) tilsagnshaver sikrer, at hoveddrænet fra drænoplandet afvander til minivådområdet og at der ikke eksisterer øvrige drænudløb fra drænoplandet, og

9) at minimum 80% af drænoplandet har været et omdriftsareal i 1 år forud for ansøgning om tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Tilsagn efter § 2, stk. 2, nr. 1, er desuden betinget af, at tilsagnshaver sikrer, at projektet bliver gennemført i henhold til de i bilag 3 beskrevne krav.

Stk. 3. Tilsagn efter § 2, stk. 2, nr. 2, er desuden betinget af, at tilsagnshaver sikrer, at projektet bliver gennemført i henhold til de i bilag 4 beskrevne krav.

Forpligtelser

§ 11. Tilsagnshaver er forpligtet til, at

1) gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder med det i tilsagnet anførte antal hektar, antal investeringer, type af investeringer og placering af minivådområdet,

2) informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014,

3) afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra den i § 6, stk. 6 valgte startdato, jf. dog § 17,

4) sende udbetalingsanmodning, rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 19, stk. 3,

5) holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud,

6) opbevare alt materiale til brug for dokumentation af at reglerne for udbetaling af de minimis-støtte er overholdt i 10 år, fra den dato, hvor tilskuddet blev modtaget, hvis tilskuddet gives som de minimis-støtte, jf. § 2, stk. 3,

7) give vederlagsfri adgang til forskere fra et universitet udpeget af Landbrugsstyrelsen, til at foretage målinger i minivådområdet i hele tilsagnsperioden, og

8) sikre adgang til fods rundt om hele minivådområdet.

Stk. 2. Tilsagnshaver med tilsagn efter § 2, stk. 2, nr. 2, er desuden forpligtet til, at

1) have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet,

2) holde dokumentation for, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet, eller dele heraf, er omfattet af loven,

3) sørge for, at projektet ikke udsættes for væsentlig ændring, der berører dets art, mål, eller gennemførelsesvilkår, i 10 år fra datoen for slutudbetaling, herunder sikre, at minivådområdet overholder kravene beskrevet i bilag 4, og

4) sikre, at der lukkes for tilførsel af drænvand til minivådområder med filtermatrice i månederne juni, juli og august.

Stk. 3. Tilsagnshaver med tilsagn efter § 2, stk. 2, nr. 1, er desuden forpligtet til at

1) sørge for, at projektet ikke udsættes for væsentlig ændring, der berører dets art, mål, eller gennemførelsesvilkår, i 10 år fra datoen for slutudbetaling, herunder sikre, at minivådområdet overholder kravene beskrevet i bilag 3, og

2) sikre, at de anvendte teknologier og investeringer er nye.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 12. De tilskudsberettigede udgifter, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, kan omfatte følgende:

1) Anlægsudgifter.

2) Udgifter til køb af materialer.

3) Udgifter til eksterne konsulenter dog højest 10 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter og til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Alle konsulentens udgifter i projektet skal være indeholdt i timeprisen.

4) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 3.

5) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for, og direkte relateret til at gennemføre projektet.

Stk. 3. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen kan, for tilsagn omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, godkende andre projektudgifter end de i stk. 1, anførte som tilskudsberettigede, forudsat at Landbrugsstyrelsen vurderer, at de er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet.

Stk. 5. For tilsagn til minivådområde med filtermatrice, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, omfattet af § 2, stk. 3, udgør tilskuddet et engangsbeløb svarende til projektarealets størrelse, dog maksimalt 4 gange filtermatricens størrelse.

§ 13. For tilsagn omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1, ydes tilskud på baggrund af de standardomkostninger, der er anført i bilag 5. Der ydes tilskud til obligatoriske elemener, bestående af alt anlægsarbejde, herunder etablering af arbejdsplads, brønd-, lednings- og jordarbejder. Herudover kan der efter ansøgning ydes tilskud til etablering af planter, etablering af sti mv., konsulentudgifter, arkæologiske forundersøgelser, udgifter til myndighedsbehandling mv. samt etablering af pumpe, jf. dog § 8, stk. 4.

Stk. 2. For tilsagn til åbne minivådområder, jf. § 2, stk. 2, nr. 1, omfattet af § 2, stk. 3, udgør tilskuddet et engangsbeløb svarende til projektarealets størrelse, dog maksimalt 2 gange minivådområdets størrelse.

Ikke tilskudsberettigede udgifter

§ 14. De tilskudsberettigede udgifter, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, kan ikke omfatte følgende:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed.

3) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel.

4) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel.

5) Udgifter til reparation af udstyr.

6) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013.

7) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013.

8) Advokat- og revisionsomkostninger.

9) Udgifter i form af naturalydelser, jf. artikel 69, i forordning nr. 1303/2013.

10) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

11) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden startdatoen, jf. § 6, stk. 6.

12) Udgifter til simple genanskaffelser.

13) Almindelige driftsomkostninger.

14) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

15) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver.

16) Udgifter til eget arbejde.

17) Udgifter til forskning og teknologisk udvikling.

§ 15. Tilsagn om tilskud efter § 2, stk. 2, nr. 1, kan ikke gives til:

1) Projekter, hvortil der gives, eller tidligere er givet andre EU-tilskud.

2) Projekter, hvortil der er modtaget tilskud fra en anden offentlig myndighed.

3) Projekter, vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver, eller en ejer eller forpagter af arealer i projektet, er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

4) Projekter, som tilsagnshaver har afholdt inden startdatoen, jf. § 6, stk. 6.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 16. Til ansøgninger omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1, kan Landbrugsstyrelsen give tilskud på 100 pct. på baggrund af de standardomkostninger, jf. § 13, der fremgår af bilag 5.

Stk. 2. Til ansøgninger omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, kan Landbrugsstyrelsen give tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede projektudgifter, jf. § 12, dog maksimalt 750.000 kr. pr. 0,2 ha filtermatrice, jf. § 7, stk. 4.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud kan ikke omfatte projektarealer, som er omfattet af følgende:

1) Tilsagn om tilskud til projekttilskudsordninger, herunder etablering, forundersøgelse og opretholdelse, under et af landdistriktsprogrammerne.

2) Tilsagn om tilskud til en arealbaseret tilskudsordning for miljøvenligt landbrug, miljø- og klimavenligt landbrug eller økologisk landbrug under et af landdistriktsprogrammerne.

3) Servitut om vådområde, servitut om område med naturlige vandstandsforhold, eller servitut om lavbundsområde med ændret afvanding, som følge af tilsagn om tilskud under et af landdistriktsprogrammerne.

4) Servitut i tilknytning til tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002, eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger til genopretning af vådområder.

5) Servitut i medfør af bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder eller bekendtgørelse om genopretning af vådområder.

Stk. 4. Tilsagn om tilskud kan ikke omfatte projektarealer, hvor der har været udført en forundersøgelse under et af landdistriktsprogrammerne til projekter om vådområder, lavbundsområder, naturlige vandstandsforhold, hydrologi og ændret afvanding.

Stk. 5. Omdannelse af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud og omdannelse af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, til tilsagn om tilskud til etablering af minivådområde efter denne bekendtgørelse er betinget af, at projektet ønskes påbegyndt 1. september 2019.

Stk. 6. Kompensation efter § 2, stk. 3, beregnes på baggrund af projektarealets anvendelse i 2018. For projektarealer, der i 2018 var under omdrift, ydes en årlig kompensation på 3.500 kr. pr. ha. For projektarealer, der i 2018 var permanent græsareal, ydes en årlig kompensation på 1.800 kr. pr. ha. For øvrige projektarealer ydes en årlig kompensation på 300 kr. pr. ha. Dertil kommer en årlig vedligeholdelseskompensation på 1.200 kr. pr. ha for åbne minivådområder, jf. § 2, stk. 2, nr. 1. For minivådområder med filtermatrice, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, er den årlige kompensation for vedligholdelse på 2.400 kr. pr. 0,2 ha. Kompensationen udbetales samlet for opretholdelsesperioden jf. § 11, nr. 9, ved projektets slutudbetaling jf. § 18.

Stk. 7. Ansøgere, der søger om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, jf. § 2, stk. 3, kan over en periode på 3 regnskabsår maksimalt modtage kompensation indenfor rammerne af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 17. Ændring af et projekt kan godkendes af Landbrugsstyrelsen, på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ændring af projektets slutdato kan godkendes af Landbrugsstyrelsen, dog ikke ud over den 31. december 2022. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ansøgning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af et projekt kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 9.

§ 18. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 3 kan være tilsagnshaver. Ansøgning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden overdragelse af projektet kan finde sted.

Stk. 2. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1, skal indgives på et særligt skema, der tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes via Tast-selv-service.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 19. Udbetaling af tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede åbne minivådområder, jf. § 2, stk. 2, nr. 1, sker på baggrund af de i bilag 5 fastsatte standardomkostninger. Tilskuddet beregnes efter anlægsarealets størrelse, og gives til anlægsareal svarende til 1 pct. af drænoplandets størrelse. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indeholde følgende:

1) Udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer til projektet fra offentlige myndigheder.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder med filtermatrice, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indeholde følgende:

1) Udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Alle udgiftsbilag.

3) Eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer til projektet fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud kan ske i én slutudbetaling, jf. dog § 21.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 5. Alle udgifter, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, skal være afholdt af tilsagnshaver og betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 4.

Stk. 6. Tilskud efter § 2, stk. 2 udbetales samtidig med slutudbetalingen, jf. stk. 4.

§ 20. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

§ 21. For tilsagn efter § 2, stk. 2, nr. 1 og 2, kan der efter ansøgning udbetales et forskud på 50 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Udbetaling af forskud er betinget af, at nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået.

Stk. 2. Ansøgning om udbetaling af forskud skal vedlægges dokumentation for, at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået.

Stk. 3. Såfremt der ikke ansøges om slutudbetaling rettidigt, jf. § 19, stk. 4, vil det udbetalte forskud blive krævet tilbagebetalt, jf. dog § 24.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 22. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovbekendtgørelsens § 8 eller § 9, stk. 2,

3) hele projektet, eller væsentlige dele af projektet, ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 23, eller

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 10 ikke er opfyldt.

Stk. 2. Hvis der træffes afgørelse om tilbagebetaling af tilskud efter stk. 1, jf. § 2, stk. 2, nr. 1 og 2, vil tilskud i form af kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, jf. § 2, stk. 3, samtidig blive krævet tilbagebetalt.

Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse om helt eller delvist bortfald efter stk. 1, skal forskudsudbetaling, jf. § 21, tilbagebetales helt eller delvist.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 23. Landbrugsstyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 11, jf. dog §§ 24-29.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet efter Landbrugsstyrelsens vurdering forsat lever op til ordningens formål og er prioriteret jf. § 9, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, jf. stk. 1, kan Landbrugsstyrelsen samtidig, efter en konkret vurdering, træffe afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af tilskud i form af kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, jf. § 2, stk. 3.

§ 24. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. § 11, nr. 6:

1) 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuelt modtaget forskudsudbetaling.

§ 25. Landbrugsstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 19, stk. 4, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn, samt tilbagebetaling af eventuelt modtaget forskudsudbetaling.

§ 26. Ved forsinkelse efter både § 24, nr. 4, og § 25, stk. 1, eller stk. 2, sanktioneres kun efter § 24, nr. 4.

§ 27. Såfremt hele projektet, eller dele af projektet, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, er omfattet af reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, og disse regler ikke er overholdt, træffer Landbrugsstyrelsen efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud.

§ 28. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis der konstateres manglende overholdelse af skiltning, jf. § 11, stk. 1, nr. 5, og som beskrevet i bilag III i Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014. Beløbet, der nedsættes med, udgør 1. pct., dog maksimalt 50.000 kr., af det tilskudsberettigede beløb.

§ 29. Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis forpligtelsen ikke overholdes, jf. § 11, nr. 8. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet er opretholdt i 0-18 måneder kræves 80 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i 19-36 måneder kræves 40 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

3) Hvis projektet er opretholdt i 37-120 måneder kræves 20 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

Kapitel 10

Kontrol

§ 30. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol, samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1761 af 27. december 2018 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 92 af 9. februar 2018 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder finder dog fortsat anvendelse for tilsagn givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men ikke færdigbehandlede den 1. januar 2019.

Landbrugsstyrelsen, den 26. februar 2019

Jette Petersen

/ Annie Makropoulos


Bilag 1

Indsatsbehov pr. kystvandopland

Ident for kystvandopland
Kystvandopland
Hovedvandopland
Forventet effekt af minivådområder (2015-2019)
(tons N)
Fleksibilitetspulje for minivådområder (tons N)
Indsatsbehov for minivådområder (tons N)
2200001
Roskilde Fjord, ydre(1)
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
0,0
0,0
0,0
2200002
Roskilde Fjord, indre(2)
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
0,0
0,0
0,0
2200007
Isefjord(24, 165)
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
6,7
0,0
6,7
2300003
Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (6, 9)
2.3 Øresund
3,0
63,6
66,5
2500004
Korsør Nor(16)
2.5 Smålandsfarvandet
0,0
0,0
0,0
2500005
Basnæs Nor(17)
2.5 Smålandsfarvandet
1,1
0,0
1,1
2500006
Holsteinborg Nor(18)
2.5 Smålandsfarvandet
0,1
0,0
0,1
2500008
Skælskør Fjord og Nor(25)
2.5 Smålandsfarvandet
0,0
0,0
0,0
2500009
Musholm Bugt, indre(26)
2.5 Smålandsfarvandet
3,4
0,0
3,4
11000069
Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(154, 222, 225)
1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak
0,0
0,0
0,0
11000084
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(221)
1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak
0,17
28,8
28,97
12000070
Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning,¬ Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak(156)
1.2 Limfjorden
168,1
328,4
496,5
12000071
Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning(157)
1.2 Limfjorden
23,9
121,3
145,2
12000072
Hjarbæk Fjord(158)
1.2 Limfjorden
27,4
147,7
175,0
13000073
Mariager Fjord(159, 160)
1.3 Mariager Fjord
23,4
19,2
42,7
14000060
Nissum Fjord(129, 130, 131)
1.4 Nissum Fjord
14,7
138,6
153,3
14000062
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(133)
1.4 Nissum Fjord
0,4
0,2
0,7
15000063
Randers Fjord(135, 136, 137)
1.5 Randers Fjord
107,6
20,8
128,4
16000064
Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(138, 139, 140)
1.6 Djursland
0,0
0,0
0,0
16000065
Ebeltoft Vig(141)
1.6 Djursland
0,0
0,0
0,0
17000066
Stavns Fjord(142)
1.7 Aarhus Bugt
0,0
0,0
0,0
17000067
Århus Bugt, Kalø Vig, Begtrup Vig og Knebel Vig (144, 145, 147)
1.7 Aarhus Bugt
0,0
0,0
0,0
17000083
Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219)
1.7 Aarhus Bugt
0,0
0,0
0,0
18000061
Ringkøbing Fjord(132)
1.8 Ringkøbing Fjord
29,9
257,5
287,4
18000062
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(133)
1.8 Ringkøbing Fjord
0,0
0,0
0,0
19000059
Horsens Fjord(127, 128)
1.9 Horsens Fjord
25,1
51,1
76,2
19000068
Norsminde Fjord(146)
1.9 Horsens Fjord
5,1
11,0
16,1
19000083
Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219)
1.9 Horsens Fjord
0,0
0,0
0,0
21000010
Åbne vandomr. Gr. V – Sejerøbugt, Jammerland Bugt(28, 204)
2.1 Kalundborg
0,0
0,0
0,0
21000011
Kalundborg Fjord(29)
2.1 Kalundborg
0,0
0,0
0,0
21000074
Åbne vandomr. Gr. II – Storebælt og Smålandsfarvandet(200)
2.1 Kalundborg
0,0
0,0
0,0
23000074
Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(200, 205)
2.3 Øresund
0,0
0,0
0,0
24000075
Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (201)
2.4 Køge Bugt
0,0
0,0
0,0
25000012
Smålandsfarvandet, syd(34)
2.5 Smålandsfarvandet
8,8
0,0
8,8
25000013
Karrebæk Fjord(35)
2.5 Smålandsfarvandet
60,7
0,0
60,7
25000014
Dybsø Fjord(36)
2.5 Smålandsfarvandet
1,1
0,0
1,1
25000015
Avnø Fjord(37)
2.5 Smålandsfarvandet
3,1
0,0
3,1
25000016
Guldborgsund(38)
2.5 Smålandsfarvandet
0,0
0,0
0,0
25000017
Åbne vandomr. Gr. V – Storebælt og Smålandsfarvandet(41, 45)
2.5 Smålandsfarvandet
6,5
0,0
6,5
25000076
Smålandsfarvandet, åbne del(206)
2.5 Smålandsfarvandet
10,1
33,7
43,8
25000077
Nakskov Fjord(207)
2.5 Smålandsfarvandet
0,0
0,0
0,0
26000018
Åbne vandomr. Gr. VII – Østersøen (44, 208)
2.6 Østersøen
0,0
0,0
0,0
26000019
Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (46)
2.6 Østersøen
4,4
0,0
4,4
26000020
Præstø Fjord(47)
2.6 Østersøen
5,9
0,0
5,9
26000021
Stege Bugt(48)
2.6 Østersøen
0,0
0,0
0,0
26000022
Stege Nor(49)
2.6 Østersøen
0,9
1,9
2,8
26000078
Rødsand(209)
2.6 Østersøen
3,5
0,0
3,5
31000023
Åbne vandomr. Gr. VIII – Østersøen, Bornholm(56, 57)
3.1 Bornholm
0,0
0,0
0,0
41000052
Lister Dyb (111), Vidå-Kruså delen
4.1 Kruså-Vidå
8,4
59,2
67,6
110000052
Juvre Dyb, Lister Dyb, Knudedyb og Grådyb(107, 111, 120, 121)
1.10 Vadehavet
34,57
362,5
397,07
110000056
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(119)
1.10 Vadehavet
4,6
15,9
20,5
111000048
Genner Bugt(101)
1.11 Lillebælt/Jylland
1,8
1,1
2,8
111000049
Åbenrå Fjord(102)
1.11 Lillebælt/Jylland
3,1
9,4
12,5
111000050
Als Fjord, Als Sund, Augustenborg Fjord(103, 104, 105)
1.11 Lillebælt/Jylland
12,4
28,4
40,8
111000051
Haderslev Fjord(106)
1.11 Lillebælt/Jylland
8,4
18,3
26,7
111000053
Avnø Vig(108)
1.11 Lillebælt/Jylland
2,4
6,5
8,9
111000054
Hejlsminde Nor(109)
1.11 Lillebælt/Jylland
4,4
10,1
14,5
111000055
Flensborg Fjord og Nybøl Nor(110, 113, 114)
1.11 Lillebælt/Jylland
6,8
8,1
14,9
111000057
Vejle Fjord(122, 123)
1.11 Lillebælt/Jylland
33,6
18,1
51,7
111000058
Kolding Fjord(124, 125)
1.11 Lillebælt/Jylland
11,1
29,2
40,3
111000082
Åbne vandomr. Gr. IV – Lillebælt(216, 217, 224)
1.11 Lillebælt/Jylland
16,7
31,4
48,1
112000035
Bredningen(74)
1.12 Lillebælt/Fyn
5,8
0,0
5,8
112000036
Emtekær Nor(75)
1.12 Lillebælt/Fyn
0,6
0,7
1,4
112000037
Orestrand(76)
1.12 Lillebælt/Fyn
0,0
0,5
0,5
112000038
Gamborg Fjord og Nor(78, 80)
1.12 Lillebælt/Fyn
3,0
1,2
4,2
112000039
Bågø Nor(81)
1.12 Lillebælt/Fyn
0,0
0,0
0,0
112000040
Aborg Minde Nor(82)
1.12 Lillebælt/Fyn
4,9
2,4
7,3
112000043
Helnæs Bugt(87)
1.12 Lillebælt/Fyn
12,8
2,6
15,4
112000080
Torø Vig og Torø Nor(213)
1.12 Lillebælt/Fyn
0,1
1,0
1,1
112000082
Åbne vandomr. Gr. IV – Lillebælt(216, 217, 224)
1.12 Lillebælt/Fyn
34,1
17,4
51,5
113000024
Nærå Strand(59)
1.13 Odense Fjord
6,4
4,2
10,6
113000025
Dalby bugt(61)
1.13 Odense Fjord
0,5
0,0
0,5
113000026
Lillestrand(62)
1.13 Odense Fjord
0,4
0,0
0,4
113000046
Odense Fjord(92, 93)
1.13 Odense Fjord
60,2
70,3
130,5
113000083
Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219)
1.13 Odense Fjord
0,0
0,0
0,0
114000041
Nyborg Fjord, Holckenhavn Fj(86, 83)
1.14 Storebælt
15,6
13,1
28,7
114000042
Kerteminde Fjord, Kertinge Nor(84, 85)
1.14 Storebælt
2,2
1,9
4,1
114000047
Åbne vandomr. Gr. V – Storebælt SV og NV(95, 96)
1.14 Storebælt
1,9
0,0
1,9
115000027
Nakkebølle Fjord(63)
1.15 Det Sydfynske Øhav
4,6
5,7
10,2
115000028
Skårupøre Sund(64)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,6
1,2
1,8
115000029
Thurø Bund(65)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,1
0,6
0,7
115000030
Lindelse Nor(68)
1.15 Det Sydfynske Øhav
2,7
0,0
2,7
115000031
Vejlen(69)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,8
1,5
2,3
115000032
Salme Nor(70)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,1
0,3
0,4
115000033
Tryggelev Nor(71)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,7
0,0
0,7
115000034
Kløven(72)
1.15 Det Sydfynske Øhav
1,8
0,9
2,7
115000044
Lunkebugten(89)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,9
0,3
1,3
115000045
Langelandssund(90)
1.15 Det Sydfynske Øhav
6,3
4,4
10,7
115000079
Faaborg Fjord(212)
1.15 Det Sydfynske Øhav
1,5
3,0
4,5
115000081
Det sydfynske Øhav, åbne del(214)
1.15 Det Sydfynske Øhav
16,8
2,6
19,4


Bilag 2

Prioriteringsmodel for etablering af minivådområder

Alle projekter, både åbne minivådområder og minivådområder med filtermatricer, prioriteres samlet efter omkostningseffektivitet. Ved prioritering af projekterne lægges der derfor vægt på følgende:

1) Projektets totale N-effekt ved kyst

2) Projektets omkostninger inkl. areal- og vedligeholdelseskompensationen

Ansøgningerne vil blive prioriteret på baggrund af en pointscore, som er et udtryk for omkostningseffektiviteten. Projekter med lave omkostninger pr. kg reduceret N, priorieteres forud for projekter med højere omkostninger pr. kg reduceret N. Point tildeles med udgangspunkt i beregningen nedenfor.

Pointberegning

Den totale N-effekt er den effekt i kg N, det pågældende minivådområde reducerer kvælstofbelastningen med ved kysten. Effekten er beregnet på ID 15 oplandsniveau og er fastsat af Aarhus Universitet. Effekten beregnes ud fra ansøgers IMK indtegninger af åbent minivådområde/filtermatrice og drænoplandet. Omkostningerne er det beløb, der er ansøgt om, for åbne minivådområder det beløb, der ansøges om ud fra de fastsatte standardomkostninger og for minivådområder med filtermatrice i henhold til det billigste af to tilbud indsendt ved ansøgningen. For begge projekttyper lægges kompensation for arealudtag og vedligehold til de samlede omkostninger.

I tilfælde af pointlighed vil det være størrelsen, der prioriteres efter, således at et projekt med et større projektareal prioriteres forud for et projekt med et mindre projektareal.


Bilag 3

Krav til udformning af åbent minivådområde

Dele af minivådområdet
Krav til udformning
Sedimentationsbasin og vådområdet
Minivådområdet skal bestå af et sedimentationsbassin efterfulgt af et vådområde, opbygget sekventielt af dybe og lavvandede vegetationszoner. Arealforholdet mellem hver sekvens af dybe og lavvandede vegetationszoner skal være mellem 1,5:1-2:1.
Sedimentationsbassinet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,8 m og 1 m.
De dybe zoner i vådområdet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,85 m og 1,15 m.
De lavvandede zoner i vådområdet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,25 m og 0,4 m.
Vådområdet skal etableres, så drænvand løber igennem alle bassiner og fremmer en ensartet strømning og minimerer ikke-strømningsaktive zoner. Minivådområdet skal overholde et gennemsnitligt længde:bredde forhold fra 3:1 til 7:1.
Minivådområdets bund
Minivådområdets bund skal være lav permeabel. Såfremt minivådområdets bund har lerindhold >12 % jf. Udpegningskort for minivådområder 2019 anses dette kriterie som opfyldt. Ved lerindhold < 12 % skal der etableres en lermembran.
Brinkerne (voldene og den skrånende kant på sedimentationsbassinet og vådområdet ned mod vandoverfladen)
Brinkerne skal tilsås med græs for at undgå jorderosion. Op til halvdelen af frøblandningen kan bestå af blomstrende urter, som er bi- og bestøvervenlige.
Indløb til sedimentationsbassinet fra drænoplandet og gennemløb fra sedimentationsbassin til vådområdet
Indløb til sedimentationsbassin skal være fritløbende.
Overgangen mellem sedimentationsbassin og vådområde skal etableres som enten overrisling af en beplantet bræmme eller ved rørføring via et eller flere rør.
Udløb fra minivådområdet
Størrelsen på drænudløbet skal minimum være samme størrelse som det samlede drænindløb til sedimentationsbassin.
Drænudløbet skal være neddykket.
Vandet fra vådområdets drænudløb ledes fritløbende over en iltningstrappe eller via en iltningsbrønd.
Drænoplandets størrelse
Drænoplandet skal være på minimum 20 ha. Søges der om tilskud til optionen pumpe skal drænoplandet være minimum 50 ha.
Størrelsesforhold mellem minivådområde og drænopland
Minivådområdet dimensioneres i forhold til minivådområdets drænopland inden for rammerne af forholdet 1:100 til 1,5:100.


Bilag 4

Krav til udformning af minivådområde med filtermatrice

Dele af minivådområdet
Krav til udformning
Sedimentationsbassin, stuvningsbassin og filtermatricen
Minivådområdet skal bestå af et mindre sedimentationsbassin eller stuvningsbassin på min. 20 % af filtermatricens areal efterfulgt af en filtermatrice.
Sedimentationsbassin kan evt. erstattes af sedimentationsbrønd.
For anlæg med drænopland på potentielt egnede arealer er der krav om stuvningsbassin, som minimum skal være samme størrelse som filtermatricen.
Stuvningsbassinet skal etableres med en maksimal vanddybde på mellem 1 m og 1,5 m.
Filtermatricen skal etableres med en vanddybde på mellem 1 m og 1,5 m. Filtermatricen skal etableres med en målestok med cm angivelser, således at flishøjden løbende kan aflæses.
Filtermatricens indhold skal på tidspunktet, hvor filtermatricen afsynes, bestå af pileflis (med evt. opblanding af max. 50 % muslingeskaller eller LECA-nødder eller en kombination af disse) med en kornstørrelse på mellem 4-60 mm, hvoraf minimum 50 % skal være mellem 20 – 50 mm. Indløbs og/eller udløbsfaskiner kan konstrueres med ærtesten. I løbet af opretholdelsesperioden er der ikke krav til kornstørrelse. Filtermatricen etableres med en umættet zone der, ved tidspunktet for afsyning, skal være min. 50 cm. Den umættede zone må ikke komme under 20 cm i opretholdelsesperioden.
Filtermatricen skal etableres således, at drænvandet fordeles, over hele indløbsarealet, så omfanget af ikke-strømningsaktive (døde) zoner minimeres. Dette gøres ved at sørge for at indløbsvandet fordeles jævnt over indløbsfladen ved enten et vertikalt design eller et horisontalt design.
Minivådområdets bund
Sedimentationsbassin eller stuvningsbassin og filtermatricens bund skal være lav permeabel. Såfremt filtermatricens bund har lerindhold >12 %, jf. Udpegningskort for minivådområder 2019 anses dette kriterie som opfyldt. Ved lerindhold < 12 % skal der etableres en lermenbran.
Brinkerne (volden og den skrånende kant på sedimentationsbassin eller stuvningsbassinet og vådområdet ned mod vandoverfladen)
Brinkerne skal tilsås med græs for at undgå jorderosion. Op til halvdelen af frøblandingen kan bestå af blomstrende urter, som er bi- og bestøvervenlige.
Indløb til sedimentationsbassin, sedimentationsbrønd eller stuvningsbassin fra drænoplandet og gennemløb fra stuvningsbassinet til filtermatricen
Anlægget etableres med et omløbssystem, så filtermatricen kan lukkes af om sommeren og drænvandet kan ledes uden om filtermatricen.
Overgangen fra sedimentationsbassin/ stuvningsbassin/ sedimentationsbrønd til filtermatricen skal etableres ved rørføring via ét eller flere rør, hvor røret/rørene skal være dækket af flis.
Udløb fra filtermatricen
Størrelsen på udløbet fra filtermatricen skal minimum være samme størrelse som det samlede indløb til sedimentationsbassin, sedimentationsbrønd eller stuvningsbassin.
Drænudløbet skal etableres med et grovmasket plastiknet.
Vandet fra filtermatricen ledes enten fritløbende over en iltningsbrønd og minimum 75 meter iltningskanal bestående af stenudlæg, hvor afstanden til recipienten skal være minimum 100 meter, eller fritløbende igennem en minimum 75 meter iltningskanal bestående af stenudlæg, hvor afstanden til recipienten skal være minimum 250 meter.
Ved recipienten forstås i denne sammenhæng det sted, hvor anlægget kobles på det eksisterende vandløbssystem.
Drænoplandets størrelse
Drænoplandet skal være på minimum 20 ha.
Størrelsesforhold mellem minivådområde og drænopland
Filtermatricen dimensioneres i forhold til drænoplandet inden for rammerne af forholdet 0,2:100 til 0,25:100.


Bilag 5

Standardomkostninger for minivådområder med åbne bassiner

Post
Startomkostninger (kr.)
Pris pr. m2 beregnet som 1 pct. af drænoplandet (kr.)
Samlet for obligatoriske dele
161.800
36,50
Etablering af pumpe
21.150
11,30
Etablering af planter
780
1,40
Etablering af sti mv.
12.000
Fast pris
Konsulentudgifter til byggerådgivning
13.250
Fast pris
Andre udgifter til bl.a. myndighedstilladelser- og gebyrer
6.200
Fast pris
Arkæologiske forundersøgelser
11.800
2,5

Obligatoriske dele dækker over alt anlægsarbejde etablering af arbejdsplads, brønds- og ledningsarbejder, jordarbejder (inkl. etablering af lermembran, hvis anlægsarealet består af potentielt egnet areal), der sikrer, at kravene i bilag 3 er overholdt.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning(EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1306 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr.165/94, (EF) nr.2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, og Kommissionens forordning nr. 2013/1408/EU af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, EU-Tidende 2013 nr. L 352, side 9. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.