Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Registrering af ejerlejligheder
Kapitel 3 Notering af bygning på fremmed grund i matriklen.
Kapitel 4 Digital kommunikation
Kapitel 5 Ekspeditionsgebyr
Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
Bilag 1
Bilag 2 Opmålingen af ejerlejlighedens areal
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

I medfør af §§ 11, stk. 4, 47, stk. 1 og 3, og 47 a i lov om udstykning og anden registrering i matriklen jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. juni 2018, som ændret ved lov nr. 80 af 24. januar 2017, § 4 a, stk. 5, i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 80 af 24. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7 i bekendtgørelse nr. 146 af 17. februar 2019 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter krav til dokumentation m.v. og om anvendelse af digital kommunikation ved anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder, registrering af ændring af ejerlejligheder eller videreopdeling af ejerlejligheder. Efter bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen foretage indberetning i Bygnings- og Boligregistret om bygninger, der tilhører en anden end ejeren af det underliggende areal.

§ 2. Ved en landinspektør med beskikkelse forstås i denne bekendtgørelse praktiserende landinspektører og deres assistenter med landinspektørbeskikkelse.

Kapitel 2

Registrering af ejerlejligheder

§ 3. Anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder, videreopdeling af ejerlejligheder og ændring af ejerlejligheder skal indgives til Geodatastyrelsen.

§ 4. Anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder skal indeholde

1) oplysning om de forandringer, der ønskes registreret,

2) en fortegnelse over ejerlejlighederne i ejendommen efter den ønskede forandring,

3) kort over hver ejerlejlighed udarbejdet af en landinspektør med beskikkelse og i formater godkendt af Geodatastyrelsen,

4) erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at de i ejerlejlighedsfortegnelsen indeholdte oplysninger om beliggenhed og numre er korrekte, og at det angivne areal for ejerlejlighederne er i overensstemmelse med den af landinspektøren foretagne opmåling,

5) erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at opdelingen ikke kan ske ved matrikulær udstykning, at ejendommen opdeles i sin helhed, og at ejendommen ikke er en landbrugsejendom,

6) erklæring fra ejendommens ejer om, hvorvidt ejendommen inden for de seneste 5 år har tilhørt en privat andelsboligforening, og

7) de erklæringer og dokumenter, der fremgår af bilag 1, som dokumentation for, at betingelserne for opdeling i lov om ejerlejligheder er opfyldt.

Stk. 2. Fortegnelsen over ejerlejlighederne kan angive ejerlejlighedernes anvendelse og skal angive

1) oplysning om navn på den person, som er ansvarlig for udarbejdelse af fortegnelsen,

2) dato for udarbejdelse,

3) beliggenhed for den opdelte ejendom, angivet med beliggenhedsadressen og matrikelbetegnelse, med mindre ejendommen ligger på søterritoriet,

4) identifikationsnummer (BFE-nummer) for hver ejerlejlighed og for den opdelte ejendom,

5) beliggenhedsadresse for hver ejerlejlighed, og når flere bolig-, erhvervs- eller brugsenheder er tilknyttet ejerlejligheden, adresse for enheder angivet med gadenavn, husnummer, etage mv., hvis særskilt adresse er tildelt,

6) ejerlejlighedsnumre og litra-nummerering, når en ejerlejlighed består af flere fysisk adskilte delarealer,

7) ejerlejlighedernes areal og delarealer opmålt i overensstemmelse med bilag 2, og

8) fordelingstal angivet som brøk.

Stk. 3. Ejerlejlighedskortet skal indeholde

1) oplysning om navn på den landinspektør med beskikkelse, at der har udarbejdet kortet,

2) dato for opmålingen,

3) oplysning om beliggenhedsadressen,

4) en situationsplan, der viser placering af den opdelte ejendoms bygninger på matrikelkortet, medmindre ejendommen ligger på søterritoriet,

5) et oversigtskort, der tydeligt viser fysisk afgrænsning og beliggenhed af ejerlejlighedens areal og arealer i ejendommen når ejerlejligheden består af flere fysisk adskilte delarealer,

6) identifikationsnummer (BFE-nummer) for den opdelte ejendom,

7) ejerlejlighedsnummer,

8) oplysning om ejerlejlighedens areal i m2 og om delarealer i m2,

9) målestoksforhold og

10) angivelse af nordretning.

§ 5. Ved anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder skal data med geometri for hver ejerlejlighed være overført fra digitalt format godkendt af Geodatastyrelsen. Data med geometri skal indeholde oplysning om identifikationsnummer (BFE-nummer) for den opdelte ejendom og ejerlejlighedsnummer. Koordinater skal være fundet ved en opmåling på stedet, hvor UTM32/ETRS89 er referencesystem. Koordinaterne skal være yderpunkter i ejerlejlighedens areal, som dette er opmålt i overensstemmelse med bilag 2.

§ 6. Før registrering af nye ejerlejligheder, skal hver ny ejerlejlighed tilknyttes de bolig-, erhvervs- og brugsenheder optaget i Bygnings- og Boligregistret, der hører til ejerlejligheden eller tilknyttes en bygning optaget i Bygnings- og Boligregistret.

Stk. 2. Stk. 1 gælder i det omfang, at det efter regler fastsat i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler ejeren før registrering at etablere referencen mellem en ejerlejlighed og de enheder eller en bygning, der hører til ejerlejligheden.

Stk. 3. En ejerlejlighed kan med Geodatastyrelsens godkendelse oprettes, selvom ejerlejligheden ikke er tilknyttet nogen bolig-, erhvervs- eller brugsenhed optaget i Bygnings- og Boligregistret eller ikke tilknyttet en bygning optaget i Bygnings- og Boligregistret.

§ 7. Ved anmodning om registrering af videreopdeling af ejerlejligheder, skal foreligge

1) oplysning om de forandringer, der ønskes registreret,

2) en fortegnelse over ejerlejlighederne efter den ønskede forandring, der omfatter de nye ejerlejligheder og den ejerlejlighed, hvorfra videreopdeling sker,

3) kort over hver ejerlejlighed, der opstår ved videreopdelingen og kort over den ejerlejlighed, hvorfra videreopdeling sker,

4) en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse i overensstemmelse med § 4, stk. 1, nr. 4, og

5) de erklæringer og dokumenter, der fremgår af bilag 1 som dokumentation for, at betingelserne for opdeling i lov om ejerlejligheder er opfyldt.

Stk. 2. Ved udarbejdelse af fortegnelse over ejerlejlighederne og ejerlejlighedskort finder § 4, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Er data med geometri tidligere overført for den ejerlejlighed, hvorfra videreopdeling sker, skal data med geometri for hver ejerlejlighed, der dannes ved videreopdelingen og data med ny geometri for den ejerlejlighed, hvorfra videreopdeling sker, være overført idet § 5 finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Ved anmodning om registrering af andre ændringer af ejerlejligheder end videreopdeling, skal der foreligge

1) oplysning om de forandringer, der ønskes registreret,

2) en fortegnelse over ejerlejlighederne efter den ønskede forandring, der omfatter de ejerlejligheder i ejendommen, hvor en eller flere af de angivelser, der er nævnt i § 4, stk. 2, nr. 3-8, ændres,

3) kort over hver ejerlejlighed, hvor korrektion af ejerlejlighedskortet må ske som følge af ændringen, og

4) en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse i overensstemmelse med § 4, stk. 1, nr. 4, når der sker ændring i en eller flere af de angivelser, der er nævnt i § 4, stk. 2, nr. 5-7.

Stk. 2. Ved udarbejdelse af fortegnelse over ejerlejlighederne og ejerlejlighedskort finder § 4, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Fortegnelsen kan være udarbejdet af andre end en landinspektør med beskikkelse, når en registreringsanmodning alene angår ændring af fordelingstal.

Stk. 3. Er data med geometri tidligere overført for en ejerlejlighed, som ønskes ændret, skal data med ny geometri overføres, hvis geometrien ændres. § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Stk. 1-3, gælder ikke ved opløsning af ejerlejlighedsfællesskabet.

§ 9. Geodatastyrelsen kan anmode om supplerende dokumentation for, at oplysninger om sagens faktiske grundlag i fremsendte erklæringer og dokumenter er korrekte, hvis oplysninger, der foreligger for Geodatastyrelsen, efterlader tvivl herom.

§ 10. Før endelig registrering af opdeling eller ændring, herunder videreopdeling, skal Geodatastyrelsen have modtaget meddelelse fra Tinglysningsretten om, at opdelingen eller ændringen kan tinglyses.

Kapitel 3

Notering af bygning på fremmed grund i matriklen.

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal indberette i Bygnings- og Boligregistret, når en bygning er ejet af en anden end ejeren af det underliggende areal samt indberette oplysning om et geografisk punkt inden for bygningens ydre afgrænsning, hvorefter ejendommen af Geodatastyrelsen tildeles et identifikationsnummer (BFE-nummer). Er bygningen beliggende på en samlet fast ejendom, noterer Geodatastyrelsen ejendommen og det tildelte identifikationsnummer (BFE-nummer) i matriklen.

Kapitel 4

Digital kommunikation

§ 12. Registreringsanmodningen med tilhørende dokumenter og data skal indsendes elektronisk til Geodatastyrelsen via Ejendomsregistreringsportalen på adressen www.erpo.dk.

Stk. 2. Registreringsanmodningen skal være forsynet med en digital signatur.

Stk. 3. Ejerlejlighedsfortegnelse, ejerlejlighedskort og erklæringer afgivet af en landinspektør med beskikkelse, skal være forsynet med en digital signatur afgivet af en landinspektør med beskikkelse. En ejerlejlighedsfortegnelse, der alene angår ændring af fordelingstal kan forsynes med en digital signatur fra andre end en landinspektør med beskikkelse.

Stk. 4. Indsendelse af supplerende dokumenter til en sag er også omfattet stk. 2 og 3.

Kapitel 5

Ekspeditionsgebyr

§ 13. For ekspedition af sager om registrering vedrørende ejerlejligheder betales gebyr med de anførte beløb:

1) Opdeling af ejendom i ejerlejligheder: 1.360 kr. for hver ejerlejlighed, der oprettes.

2) Videreopdeling af ejerlejlighed: 1.360 kr. for hver ejerlejlighed, der oprettes.

3) Sammenlægning af ejerlejligheder: 680 kr. for hver ejerlejlighed, der videreføres.

4) Arealoverførsel til ejerlejlighed: 680 kr. for hver ejerlejlighed, hvortil der overføres areal.

5) Arealoverførsel fra en eller flere ejerlejligheder til fællesareal: 680 kr.

6) Ændring af fordelingstal: 340 kr. for hver ejerlejlighedsejendom, uanset antallet af fordelingstal, der ændres i sagen.

§ 14. Gebyr efter denne bekendtgørelse forfalder til betaling samtidigt med, at opdeling i ejerlejligheder eller ændring af ejerlejligheder, herunder videreopdeling registreres.

Stk. 2. Betalingsfristen er 30 dage fra forfaldsdato.

Stk. 3. Gebyrer opkræves af den person, der har signeret registreringsanmodningen.

Stk. 4. Overstiger det samlede gebyr beløb 85.000 kr. opkræver Geodatastyrelsen beløbet forud.

Stk. 5. Geodatastyrelsen kan i andre tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt for at afværge risiko for tab, kræve forudbetaling af gebyrer.

Stk. 6. For udskrivning af rykker for betaling opkræves et gebyr på 100 kr.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på sager, som er under behandling ved Tinglysningsretten ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 147 af 19. februar 2019 om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen ophæves.

Geodatastyrelsen, den 26. februar 2019

Pia Dahl Højgaard

/ Jess Svendsen


Bilag 1

Opdelingshjemmel i ejerlejlighedsloven
Dokumentation, der skal foreligge for Geodatastyrelsen forinden registrering af opdelingen
Generel ejererklæring
Ejerlejlighedsloven §§ 10 og 10 a
(Medtages i alle sager undtagen sager om videreopdeling og ændring af ejerlejligheder samt sager omfattet af § 10, stk. 13)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om,
 
-
at ejendommen er en ejendom, der kan opdeles efter ejerlejlighedsloven,
 
-
at ejerlejlighedsopdelingen foretages som vist på ejerlejlighedskort og tilhørende fortegnelse over ejerlejlighederne, og
 
-
at ejerlejlighedernes fordelingstal fastsættes som anført i fortegnelsen over ejerlejlighederne.
§ 10, stk. 1, nr. 1
(Bygning påbegyndt opført efter 1. juli 1966)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om, at bygningen, der ønskes opdelt i ejerlejlighederne #-##, er påbegyndt opført efter 1. juli 1966.
§ 10, stk. 1, nr. 2
(Tofamiliehus/bygning med alene 2 beboelseslejligheder)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om, at bygningen, der ønskes opdelt i ejerlejlighederne #-##, ikke indeholder andre lejligheder eller rum end 2 beboelselejligheder med tilhørende sædvanlige udenomsrum.
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse, om at begge ejerlejligheder opfylder kravene i lov om ejerlejligheder § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-e, og at bygningen ifølge erklæring fra bygningsmyndigheden opfylder kravene i § 10, stk. 1, nr. 2, litra f-i.
§ 10, stk. 1, nr. 3
(Fredet bygning)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om, at bygningen, der ønskes opdelt i ejerlejlighederne #-##, er fredet i henhold til lov om bygningsfredning.
Samtykke fra kulturministeren.
§ 10 stk. 1, nr. 4
(Erhvervsbygning/bygning der udelukkende anvendelse til andet end beboelse)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om, at bygningen, der ønskes opdelt i ejerlejlighederne #-##, udelukkende anvendes til andet end beboelse.
§ 10, stk. 1, nr. 6
(Ældreboliger og almene ældreboliger)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om, at en del af bygningen, der ønskes opdelt i ejerlejlighederne #-##, skal indrettes til ældreboliger eller almene ældreboliger.
Attest fra kommunalbestyrelsen om, at samme del af bygningen indrettes til boliger, der får eller har fået tilsagn om støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller lov om almene boliger mv.
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at hele den del af bygningen, der skal indeholde ældreboligerne eller de almene ældreboliger, opdeles som en samlet ejerlejlighed.
§ 10, stk. 1, nr. 7
(Visse ungdomsboliger)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om, at bygningerne, der ønskes opdelt i ejerlejlighederne #-## er kondemneret i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om byfornyelse, lov om byfornyelse og boligforbedring eller den tidligere lov om boligtilsyn.
Attest fra kommunalbestyrelsen om, at mindst halvdelen af bygningernes bruttoetageareal efter bygnings- og boligregistret indrettes til ungdomsboliger, der har fået tilsagn om statsstøtte til indretning eller opførelse efter den tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte eller boligbyggerilovgivning eller til almene boliger mv., og den resterende del af bruttoetagearealet indrettes til andet end beboelse.
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at ungdomsboligerne eller de almene ungdomsboliger opdeles som en samlet ejerlejlighed.
§ 10, stk. 2
(Bygninger påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere. Beboelseslejligheder tilført bygningen efter 1.juli 2004 i uudnyttet tagetage eller i en/flere nye etager)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om,
 
-
at bygningen med ejerlejlighederne #-## er påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere,
 
-
at bygningen efter 1. juli 2004 er blevet tilført en eller flere beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager,
 
-
at de nye beboelseslejligheder er tilført i henhold til byggetilladelse udstedt efter den 1. juli 2004, og
 
-
at alle beboelseslejligheder i bygningen anvendes til helårsbeboelse, og at der med prioritet og påtaleret som bestemt i ejerlejlighedslovens § 10 b tinglyses en deklaration herom senest ved første ibrugtagning af en nyetableret beboelseslejlighed efter opdelingens gennemførelse.
 
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at alle eksisterende boliger og eventuelle lokaler til andet end beboelse i bygningen pr. 1. juli 2004 opdeles som en ejerlejlighed, der ikke kan videreopdeles, med mindre bygningen er omfattet af lov om ejerlejligheder § 10, stk. 1, nr. 2 eller 3.
§ 10, stk. 2, 4. pkt.
(Bygninger tilhørende private andelsboligforeninger uanset om bygningerne er påbegyndt opført før eller efter den 1. juli 1966. Beboelseslejlighed tilført bygningen efter 1.juli. 2004 i uudnyttet tagetage eller i en/flere nye etager)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om,
 
-
at ejendommen tilhører en privat andelsboligforening,
 
-
at bygningen med ejerlejlighederne #-## efter 1. juli 2004 er blevet tilført en eller flere beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager,
 
-
at de nye beboelseslejligheder er tilført i henhold til byggetilladelse udstedt efter den 1. juli 2004, og
   
-
at alle beboelseslejligheder i bygningen anvendes til helårsbeboelse, og at der med prioritet og påtaleret som bestemt i ejerlejlighedslovens § 10 b tinglyses en deklaration herom senest ved første ibrugtagning af en nyetableret beboelseslejlighed efter opdelingens gennemførelse.
 
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at alle eksisterende boliger og eventuelle lokaler til andet end beboelse i bygningen pr. 1. juli 2004 opdeles som en ejerlejlighed, der ikke kan videreopdeles, med mindre bygningen er omfattet af lov om ejerlejligheder § 10, stk. 1, nr. 2 eller 3.
§ 10, stk. 3
(Almene boliger i privat udlejningsejendom etableret i uudnyttet tagetage eller i en/flere nye etager)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om,
 
-
at bygningen, der ønskes opdelt i ejerlejhederne #-##, efter den 1. juli 2004 tilføres nye tagboliger som alene boliger i bygningens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager,
 
-
at bygningen anvendes helt eller delvist til privat udlejning til beboelse, og
 
-
at ejerligheden bestående af boligerne og eventuelle lokaler til anden end beboelse i den eksisterende bygning pr. 1. juli 2004 ikke kan videreopdeles.
 
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at boligerne og eventuelle lokaler til andet end beboelse i den eksisterende bygning pr. 1. juli 2004 og det almene beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne opdeles, så de hver for sig udgør en ejerlejlighed.
§ 10, stk. 4
(Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om,
 
-
at ejendommen tilhører en almenboligorganisation,
 
-
at ejendommen indeholder boliger og sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne, og
 
-
at ejendommen ikke er omfattet af ejerlejlighedslovens § 10, stk. 5-9.
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at hele beboelsesarealet og alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne efter opdelingen udgør én ejerlejlighed.
§ 10, stk. 5
(Salg af bolig efter kap. 5a i lov om almene boliger mv.)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om,
 
-
at ejendommen tilhører en almen boligorganisation,
 
-
at der er indgået aftale om salg af en eller flere boliger efter kapital 5 a i lov om almene boliger m.v. og
 
-
at opdelingen sker løbende eller på den måde boligorganisationen vurderer er mest hensigtsmæssig.
kommunalbestyrelsens godkendelse af ejerlejlighedsopdelingen og de fastsatte fordelingstal.
§ 10, stk. 6
(Ejendom tilhørende almen boligorganisation. Boliger tilføres uudnyttet tagetage eller i en/flere nye etager som ny almen afdeling)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om,
 
-
at ejendommen tilhører en almen boligorganisation, og
 
-
at der tilføres boliger ved indretning af uudnyttede tagetager eller ved påbygning af yderligere etager.
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne efter opdelingen hver for sig udgør én ejerlejlighed.
§ 10, stk. 7
(Ejendom tilhørende almen boligorganisation. Almene boliger tilføres uudnyttet tagetage eller i en/flere nye etager til privat udlejning)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om,
 
-
at ejendommen tilhører en almen boligorganisation,
 
-
at der tilføres boliger til privat udlejning ved indretning af uudnyttet tagetage eller i en eller flere nye etager, og
 
-
at boligerne benyttes til helårsbeboelse.
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at
 
-
at hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne efter opdelingen hver for sig udgør én ejerlejlighed, og
 
-
at ejerlejligheden bestående af tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne ikke kan videreopdeles.
     
     
§ 10, stk. 8
(Ejendom tilhørende almen boligorganisation. Boliger tilføres uudnyttet tagetage eller i en/flere nye etager, og efter opdeling udgør hver bolig én ejerlejlighed)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om,
 
-
at ejendommen tilhører en almen boligorganisation,
 
-
at der etableres boliger i ejendommens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager,
 
-
at hver bolig udgør én ejerlejlighed, og
 
-
at boligerne skal benyttes til helårsbeboelse.
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom efter opdelingen udgør én ejerlejlighed.
§ 10, stk. 9
(Ejendom tilhørende almen boligorganisation. Boliger til brug for en privat andelsboligforening tilføres uudnyttet tagetage eller i en/flere nye etager)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om,
 
-
at ejendommen tilhører en almen boligorganisation,
 
-
at der i ejendommens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager etableres boliger til brug for en privat andelsboligforening, og
 
-
at disse boliger skal benyttes til helårsbeboelse.
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om,
 
-
at hele beboelsesarealet med sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for andelshaverne efter opdelingen hver for sig udgør én ejerlejlighed, og
 
-
at ejerlejligheden bestående af tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for andelshaverne ikke kan videreopdeles.
§ 10, stk. 10
(Friplejeboliger)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om, at der af transport-, bygnings- og boligministeren er meddelt godkendelse til etablering af friplejeboliger i en del af ejendommens bygninger.
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om,
 
-
at friplejeboligerne med sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne og det til boligerne knyttede serviceareal efter opdelingen enten udgør én ejerlejlighed eller hver for sig udgør én ejerlejlighed, og
 
-
at andre boliger eller lokaler til andet end beboelse i ejendommen efter opdelingen udgør én ejerlejlighed, som kun kan videreopdeles, såfremt bygningen enten er omfattet af stk. 1, nr. 1 eller nr. 3 eller tilføres nye tagboliger, som kun kan videreopdeles, såfremt bygningen er omfattet af stk. 1, nr. 1 eller nr. 3 eller tilføres nye tagboliger.
§ 10, stk. 13
(Nye almene tagboliger etableres som én ejerlejlighed i enhver eksisterende ejerlejlighedsejendom)
Erklæring fra ejerforeningen om,
 
-
at der etableres én ny ejerlejlighed indeholdende tagetager som almene boliger ved indretning af en eller flere uudnyttede tagetager eller ved påbygning af yderligere etager,
Den almene boligorganisations tiltræden af erklæring fra ejerforeningens bestyrelse.
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i de nye tagboliger opdeles som én ny ejerlejlighed.
§ 10 a, stk. 1 og 2
(Opdeling af blandede beboelses- og erhvervsejendomme med ledigt erhvervsareal)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om
 
-
at der i ejendommen er ledige erhvervslokaler, som ikke er blevet ledige som følge af opsigelse fra udlejerens side, eller er blevet ledige på grund af lejerens misligholdelse af lejeaftalen,
 
-
at ejer(ne) har en gældende byggetilladelse til at indrette nye helårsboliger i de ledige erhvervslokaler,
 
-
at alle eksisterende og fremtidige beboelseslejligheder i ejendommen skal benyttes til helårsbeboelse, og at der med prioritet og påtaleret som bestemt i ejerlejlighedslovens § 10b tinglyses en deklaration herom senest ved første ibrugtagning af ejerlejlighederne efter opdelingens gennemførelse, og
 
-
at de beboelseslejligheder, som var registreret i BBR den 31. december 2003, ikke vil blive overdraget som selvstændige ejerlejligheder, før kommunalbestyrelsen har givet ibrugtagningstilladelse til mindst det samme antal nye beboelseslejligheder opført på det ledige erhvervsareal, og at en landinspektør med beskikkelse har erklæret, at hver enkelt ejerlejlighed opfylder de i § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-f og i, nævnte krav.
 
Erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om,
   
-
at de på ejendommen beliggende bygningers samlede erhvervsareal udgør mere end 80 pct. af bygningernes samlede erhvervs- og boligareal, som det var registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 31. december 2003,
   
-
at der i de ledige erhvervslokaler ifølge gyldig byggetilladelse kan etableres mindst det samme antal beboelseslejligheder, som var registreret i BBR i samtlige bygninger på ejendommen den 31. december 2003, og
   
-
at disse nye beboelseslejligheder hver får et areal på mindst 75 m² opmålt efter reglerne i bilag 2 og et bruttoetageareal på mindst 85 m² beregnet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983 om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler.
Videreopdelingshjemmel i ejerlejlighedsloven
Dokumentation, der skal foreligge for Geodatastyrelsen forinden registrering af opdelingen.
§ 10, stk. 12
(videreopdeling af ejerlejlighed i bygning påbegyndt opført efter den. 1. juli 1966)
Erklæring fra ejer(ne) af ejerlejligheden om, at ejerlejlighederne kan videreopdeles, idet ejendommen er påbegyndt opført efter den 1. juli 1966 og ikke er undergivet bestemmelser, der hindrer videreopdeling.
§ 10, stk. 12
(videreopdeling af ejerlejlighed i ikke fredede bygninger påbegyndt opført den. 1. juli 1966 eller tidligere)
Erklæring fra ejer(ne) af ejerlejligheden om,
 
-
at ejerlejligheden kan videreopdeles, idet ejendommen ikke er undergivet bestemmelser, der hindrer videreopdeling, og
 
-
at ejerlejligheden ikke ligger i en fredet bygning.
Erklæring fra en beskikket landinspektør om, at hver ejerlejlighed til beboelse efter opdelingen opfylder kravene i lov om ejerlejligheder § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-f.
§ 10, stk. 12
(videreopdeling af ejerlejlighed i ikke fredede bygninger, når ejerlejligheden indeholder ældreboliger etableret efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller ungdomsboliger etableret efter den tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- og boligbyggerilovgivning eller almene boliger)
Erklæring fra ejer(ne) af ejerlejligheden om,
 
-
at ejerlejligheden kan videreopdeles, idet ejendommen ikke er undergivet bestemmelser, der hindrer videreopdeling,
 
-
ejerlejligheden ikke ligger i en fredet bygning, og
 
-
at ejerlejligheden indeholder ændreboliger etableret efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller ungdomsboliger etableret efter den tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- og boligbyggerilovgivning eller almene boliger.
§ 10, stk. 12
(videreopdeling af ejerlejlighed i fredede bygninger)
Erklæring fra ejer(ne) af ejerlejligheden om, at ejerlejlighederne kan videreopdeles, idet ejendommen ikke er undergivet bestemmelser, der hindrer videreopdeling.
Enten samtykke til videreopdelingen fra kulturministeren eller erklæring fra ejer(ne) af ejerlejligheden om, at ejerlejligheden ikke er i en fredet bygning, hvor førstegangsopdelingen er sket efter den 1. januar 1980 og foretaget med hjemmel i lov om ejerlejligheder § 10, stk. 1, nr. 3.
§ 10 a, stk. 3
(Videreopdeling af blandede beboelses- og erhvervsejendomme med yderligere ledigbleven erhvervsareal)
Erklæring fra ejer(ne) af ejendommen om
 
-
at ejendommen oprindeligt er opdelt i ejerlejligheder i medfør af lov om ejerlejligheder § 10 a, stk. 1-2,
 
-
at der i ejendommen senere er blevet flere ledige erhvervslokaler, som enten ikke er blevet ledige som følge af opsigelse fra udlejerens side, eller er blevet ledige på grund af lejerens misligholdelse af lejeaftalen, og
 
-
at der er indrettet nye helårsboliger i disse ledige erhvervslokaler, som videreopdeles i medfør af lov om ejerlejligheder § 10 a, stk. 3.
Erklæring fra en beskikket landinspektør om, at de nye beboelseslejligheder hver har et areal på mindst 75 m² opmålt efter reglerne i bilag 2 og et bruttoetageareal på mindst 85 m² beregnet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983 om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler.


Bilag 2

Opmålingen af ejerlejlighedens areal

A.
Opmåling skal foretages med en sådan nøjagtighed, at arealet med sikkerhed kan angives i et helt antal kvadratmeter.
   
B.
Ved beregning af arealet følges den udvendige side af lodrette ydermure.
   
C.
Vægge, som danner skel imellem ejerlejligheder, medregnes med halvdelen af vægtykkelsen til hver lejlighed.
   
D.
Vægge, som danner skel mellem lejligheder og fællesrum, medregnes til ejerlejligheden med hele vægtykkelsen.
   
E.
Arealer i tagetage el.lign. måles i et vandret plan 1,5 meter over færdigt gulv. Hvis der findes begrænsende lodrette vægge (skunkvægge), og disse er 1,5 meter eller højere, måles fra planets skæring med væggenes yderside, medens der ellers måles fra planets skæring med de skrå vægges yderside (overflade af tagdækning). Arealer, der er beliggende i planet 1,5 meter overfærdigt gulv, men mellem yderside af lodrette vægge og tagfladen, kan dog medregnes, hvis der er tale om indbyggede skabe, garderoberum og lign., der med hensyn til udførelse og indretning må betegnes som en del af ejerlejligheden.
   
 
Ved videreopdeling af eksisterende ejerlejligheder eller ændringer i arealet for eksisterende ejerlejligheder, hvor opmåling af arealer i tagetage el. lign. er målt i et vandret plan til 1 meter over færdigt gulv i henhold til opmålingsanvisninger gældende inden den 25. august 1977, skal opmåling af arealet efter ændringen også ske i et vandret plan 1 meter over færdigt gulv.
 
Det skal med tekst på ejerlejlighedskortet oplyses, hvis opmåling af arealer i tagetage el. lign. er målt i et vandret plan til 1 meter over færdigt gulv.
   
F.
Ved andre lodrette vægge i tagetage (f.eks. vægge mellem to ejerlejligheder) samt lodrette ydermure (f.eks. gavle, kviste) følges reglerne under punkterne B-D.