Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1601 af 21. december 2007 om hjemmesygepleje foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Den vederlagsfri kommunale hjemmesygepleje, jf. stk. 1, omfatter

1) sygepleje, der leveres til borgere med ophold i kommunen, herunder i eget hjem, samt ved midlertidigt ophold, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, der er tilknyttet fast personale,

2) sygepleje, der i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, leveres ved en kommunal  akutfunktion, organiseret som en udkørende funktion, til borgere med ophold i kommunen, herunder i eget hjem, samt ved midlertidigt ophold, hvor hjælpen udgår fra servicearealer og der er tilknyttet fast personale,

3) sygepleje, der i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, leveres ved en kommunal akutfunktion, organiseret som en kommunal akutplads, og

4) sygepleje, der leveres på en kommunal sygeplejeklinik.

Stk. 3. Den sygepleje, der i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, leveres ved en kommunal akutfunktion, organiseret som en kommunal akutplads, jf. stk. 2, nr. 3, omfatter tillige kost, linned, tøjvask o. lign.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 26. februar 2019

Ellen Trane Nørby

/ Louise Filt