Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af standard for tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

I medfør af § 3, stk. 4, i lov nr. 692 af 8. juni 2018 om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer fastsættes:

§ 1. Offentlige organers websteder og mobilapplikationer anses for at være i overensstemmelse med kravet om tilgængelighed i lovens § 3, stk. 1, hvis de opfylder den harmoniserede europæiske standard EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08). Standarden er fastsat af Europa-Kommissionen i gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2048 af 20. december 2018 om den harmoniserede standard for websteder og mobilapplikationer. Referencen til standarden er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, jf. bilaget.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2019.

Finansministeriet, den 1. marts 2019

Sophie Løhde

/ Rikke Hougaard Zeberg


Bilag

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/2048

af 20. december 2018

om den harmoniserede standard for websteder og mobilapplikationer, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF1), særlig artikel 10, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

1) I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/21022), formodes indhold af websteder og mobilapplikationer, der opfylder harmoniserede standarder eller dele heraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, at være i overensstemmelse med de i direktivets artikel 4 fastsatte tilgængelighedskrav, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

2) Ved gennemførelsesafgørelse C(2017) 25853) fremsatte Kommissionen en anmodning til Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) og Det Europæiske Institut for Telestandarder (ETSI) om udarbejdelse af harmoniserede standarder, der er baseret på EN 301 549 V1. 1.2 (2015-04) og indeholder eventuelle nødvendige bestemmelser til støtte for gennemførelsen af artikel 4 direktiv (EU) 2016/2102. Standard EN 301 549 V1. 1.2 (2015-04) udsprang af Kommissionens standardiseringsmandat 3764) og indeholdt allerede nogle bestemmelser, der er relevante for tilgængeligheden af websteder og mobilapplikationer samt for andre IKT-produkter og -tjenester.

3) På grundlag af gennemførelsesafgørelse C(2017) 2585 har CEN, Cenelec og ETSI afsluttet arbejdet med den ønskede harmoniserede standard og har til Kommissionen leveret den harmoniserede europæiske standard EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08), hvori bl.a. de tekniske krav til websteders og mobilapplikationers tilgængelighed er fastlagt. Den harmoniserede europæiske standard EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08) indeholder bl.a. en tabel med standardens relevante bestemmelser om de tilgængelighedskrav, der er fastsat i artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102.

4) Kommissionen har sammen med CEN, Cenelec og ETSI vurderet, om de relevante bestemmelser i den harmoniserede europæiske standard EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08), som blev fremlagt af CEN, Cenelec og ETSI, efterkommer anmodningen i gennemførelsesafgørelse C(2017) 2585.

5) De relevante bestemmelser i den harmoniserede europæiske standard EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08) opfylder de krav, som de har til formål at opfylde, og som er fastsat i bilag II til gennemførelsesafgørelse C(2017) 2585. Det er derfor hensigtsmæssigt at offentliggøre referencen til den nævnte standard i Den Europæiske Unions Tidende.

6) Overholdelsen af en harmoniseret standard lader antage, at der er tale om en overensstemmelse med de relevante væsentlige krav i Unionens harmoniseringslovgivning fra datoen for offentliggørelsen af referencen til en sådan standard i Den Europæiske Unions Tidende. Nærværende afgørelse bør derfor træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Referencen til den harmoniserede standard for websteder og mobilapplikationer, der er udarbejdet til støtte for direktiv (EU) 2016/2102 og opført i bilaget til nærværende afgørelse, offentliggøres hermed i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

   
   
   
BILAG
   
Nr.
Reference til standarden
1.
EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08)
Tilgængelighedskrav for IKT-produkter og -tjenesteydelser

Officielle noter

1) EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1)

3) Commission Implementing Decision C(2017) 2585 of 27 April 2017 on a standardisation request to the European standardisation organisations in support of Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies (foreligger pt. ikke på dansk).

4) Mandat 376 af 7. december 2005 — Standardiseringsmandat til CEN, CENELEC og ETSI til støtte for europæiske tilgængelighedskrav i forbindelse med offentlige kontrakter om produkter og tjenesteydelser inden for ikt-sektoren.