Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0308
 
32001L0097
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven og visse andre love 1)

(Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 76 a, stk. 1, nr. 2, udgår »eller straffelovens § 286, stk. 1, eller § 289«.

2. I § 270, stk. 1, udgår », stk. 1,«.

3. § 289 affattes således:

»§ 289. Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særlig grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.«

4. § 289 a affattes således:

»§ 289 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der til brug for afgørelser om betaling eller tilbagebetaling af told eller afgifter til eller udbetaling eller tilbagebetaling af tilskud eller støtte fra danske myndigheder eller De Europæiske Fællesskabers institutioner eller andre fællesskabsorganer giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, herunder undlader at opfylde en oplysningspligt af betydning for sagens afgørelse med forsæt til at unddrage sig eller andre betaling eller med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling til sig eller andre.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der uretmæssigt udnytter en lovligt opnået fordel med hensyn til betalinger som nævnt i stk. 1, og den, der uretmæssigt anvender udbetalinger som nævnt i stk. 1 til andre formål end dem, de oprindelig var bevilget til. Dette gælder dog ikke ydelser, der bevilges til privat brug.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder kun anvendelse, hvor anden lovgivning ikke indeholder en tilsvarende regulering.

Stk. 4. Overtrædelser af stk. 1 eller stk. 2 af særlig grov karakter straffes efter § 289.«

5. § 296 affattes således:

»§ 296. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som

1) udspreder urigtige eller vildledende oplysninger, hvorved prisen på værdipapirer eller tilsvarende aktiver kan påvirkes væsentligt,

2) giver urigtige eller vildledende oplysninger om juridiske personers forhold

a) i offentlige meddelelser om økonomiske forhold,

b) i lovpligtige regnskaber,

c) i beretninger, regnskaber eller erklæringer til generalforsamling eller lignende organ eller den juridiske persons ledelse,

d) ved anmeldelse til en registreringsmyndighed eller

e) i udbudsmateriale vedrørende den juridiske persons stiftelse eller kapitaludvidelse samt vedrørende salg af andele eller udstedelse eller salg af konvertible obligationer,

3) groft overtræder den for en juridisk person gældende lovgivning vedrørende

a) kapitaltilførsel eller

b) anvendelse af den juridiske persons midler,

4) groft undlader at opfylde krav i den for en juridisk person gældende lovgivning om

a) førelse af forhandlingsprotokoller,

b) førelse af fortegnelser og oplysningspligter vedrørende ejerandele eller

c) handlepligter ved konstateret kapitaltab.

Stk. 2. Begås en handling eller undladelse som nævnt i stk. 1 af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 måneder.«

6. § 297 affattes således:

»§ 297. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som udspreder urigtige eller vildledende oplysninger, hvorved prisen på varer, fast ejendom eller tilsvarende aktiver kan påvirkes væsentligt.

Stk. 2. Begås en handling som nævnt i stk. 1 af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 måneder.«

7. § 302 affattes således:

»§ 302. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 296, den, som særlig groft overtræder lovgivningens krav til

1) bogføring, herunder registrering af transaktioner og udfærdigelse af regnskabsmateriale,

2) opbevaring af regnskabsmateriale, herunder beskrivelser af bogføring og systemer til opbevaring og fremfindelse af materiale, herunder adgangskoder m.v. og krypteringsnøgler,

3) offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale i henhold til den for disse myndigheder særligt gældende lovgivning samt

4) aflæggelse af årsregnskaber eller tilsvarende regnskaber.

Stk. 2. Begås en handling eller undladelse som nævnt i stk. 1 af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«

§ 2

I fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004, som ændret ved lov nr. 1428 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 130, stk. 3, ændres »2 år, under skærpende omstændigheder indtil 4 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 3

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 25 ændres »2 år, under skærpende omstændigheder indtil 4 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 4

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1436 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 98, stk. 4, indsættes efter »som 1. instans«: », jf. dog bestemmelsen i § 1018 e, stk. 4.«.

2. I § 110 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Rigspolitichefens afgørelser i disciplinærsager og i andre sager, hvor der er truffet afgørelse om afsked, samt i sager om aktindsigt i ansættelses- og personalesager kan påklages til justitsministeren. Andre afgørelser truffet af rigspolitichefen i ansættelses- og personalesager kan ikke påklages til justitsministeren.«

3. I § 754 a, stk. 1, nr. 3, udgår », eller en overtrædelse af straffelovens § 289, 2. pkt.«

4. I § 781, stk. 1, nr. 3, udgår », eller 289«.

5. I § 837, stk. 1, ændres »foregående paragraf« til: »§ 836«.

6. I § 1018 e, stk. 1, ændres »§§ 1018 a-d.« til: »dette kapitel.«

7. § 1018 e, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afgørelser vedrørende krav om erstatning truffet af Rigsadvokaten som 1. instans kan ikke påklages til justitsministeren.«

8. I § 1018 e, stk. 6, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3 og 5«.

9. I § 1018 e, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Justitsministeren behandler klager over afgørelser om aktindsigt truffet af Rigsadvokaten som 1. instans.«.

10. I § 1018 f, stk. 1, udgår »i en klagesag«.

§ 5

I lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994, som ændret ved lov nr. 443 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 9 c indsættes:

»§ 9 d. Dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner skal opbevares i mindst 5 år efter transaktionernes gennemførelse.«

2. § 20 b affattes således:

»§ 20 b. Spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, skal være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvaskning af penge. Ved mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge, skal den i § 20 a nævnte kontrollant straks underrettes. Kan mistanken om, at transaktionen har tilknytning til hvidvaskning af penge, ikke umiddelbart afkræftes, skal kontrollanten straks underrette politiet i medfør af § 20 a, stk. 5.

Stk. 2. Såfremt spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale eller andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, får mistanke om, at der foregår uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling, skal den, der får mistanken, straks underrette kontrollanten. Kontrollanten træffer beslutning om, hvorvidt politiet skal underrettes i medfør af § 20 a, stk. 5.

Stk. 3. Spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, samt revisorer og andre, der udfører særlige hverv for spillekasinoet, er forpligtet til at hemmeligholde, at der er givet kontrollanten eller politiet oplysninger eller er iværksat en undersøgelse om hvidvaskning af penge. Pligten til hemmeligholdelse omfatter også kontrollanten.

Stk. 4. Oplysninger, der i god tro gives til kontrollanten eller politiet i medfør af stk. 1 og 2, anses ikke for et brud på den tavshedspligt, der er fastsat i lovgivning eller i medfør af lov eller i henhold til kontrakt. Videregivelse af sådanne oplysninger påfører ikke den, der videregiver oplysningerne, nogen form for ansvar.«

3. Efter § 20 c indsættes:

»§ 20 d. Et spillekasino skal i samarbejde med kontrollanten udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne, jf. § 9 a og § 20 b.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelses- og instruktionsprogrammer.«

4. I § 24, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 9 a-9 c« til: »§§ 9 a-9 d«, og »og §§ 20 b og 20 c« ændres til: »§ 20 b, § 20 c og § 20 d, stk. 1,«.

§ 6

Loven træder i kraft den 1. juli 2005, dog træder lovens §§ 4 og 5 i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 7

Stk. 1. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Stk. 2. Lovens § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Kongeskibet Dannebrog, Rønne, den 24. maj 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001, (EF-Tidende 2001 nr. L 344, s. 76), om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (hvidvaskningsdirektivet), (EF-Tidende 1991 nr. L 166, s. 77).