Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål
Kapitel 2 Kompetence
Kapitel 3 Ansøgerkreds og målgruppe
Kapitel 4 Tildelingskriterier og budget
Kapitel 5 Vedtægter og ledelse i organisationen eller foreningen
Kapitel 6 Ansøgning om tilskud og indberetning af oplysninger
Kapitel 7 Fordelingsnøgler og beregning
Kapitel 8 Ydelse og udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Overførsel af over- eller underskud
Kapitel 10 Regnskabsaflæggelse
Kapitel 11 Tilbageholdelse, bortfald og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 12 Underretnings- og dokumentationspligt
Kapitel 13 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger

I medfør af § 7, stk. 4 og 8 og § 26, stk. 1, i lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, nr. 2, 5 og 8 i bekendtgørelse nr. 16 af 12. januar 2018 om delegation af børne- og socialministerens beføjelser i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri og visse beføjelser i finansloven og efter indstilling fra fordelingsudvalget som ændret ved bekendtgørelse nr. 1777 af 27. december 2018:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område, jf. § 07.18.19.20. på finansloven for finansåret 2019 og § 7 i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.

§ 2. Ansøgningspuljens formål er at yde driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger med henblik på at styrke deres arbejde på det sociale område både i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Kapitel 2

Kompetence

§ 3. Socialstyrelsen kan yde tilskud fra ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ansøgningspuljen opdeles i to delpuljer, jf. § 6, stk. 1 og 2: Delpuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, jf. § 6, stk. 1, tildeles 97,6 pct., og delpuljen til landsdækkende hovedforeninger for en eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap, jf. § 6, stk. 2, tildeles 2,4 pct. af den samlede ansøgningspulje.

Kapitel 3

Ansøgerkreds og målgruppe

§ 4. Tilskud kan ydes til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.

§ 5. Målgruppen for ansøgningspuljen er personer med handicap og pårørende.

Kapitel 4

Tildelingskriterier og budget

§ 6. Der gælder følgende tildelingskriterier for at opnå tilskud fra delpuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger:

1) Organisationen varetager både generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter på handicapområdet.

2) Organisationen er formaliseret.

3) Organisationen skal være en landsdækkende hovedorganisation.

4) Organisationen har bevist sin eksistensberettigelse, herunder eksisteret i minimum 5 år samt have minimum 500 kontingentbetalende medlemmer.

5) Organisationen skal dække bredt inden for sin målgruppe.

Stk. 2. Der gælder følgende tildelingskriterier for at opnå tilskud fra delpuljen til landsdækkende hovedforeninger for en eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap:

1) Organisationen varetager både generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter på handicapområdet.

2) Organisationen er formaliseret.

3) Organisationen skal være landsdækkende hovedorganisation.

4) Organisationen har bevist sin eksistensberettigelse, herunder eksisteret i minimum 2 år samt have minimum 15 kontingentbetalende medlemmer.

5) Organisationen skal dække bredt inden for sin målgruppe.

Stk. 3. Der gælder følgende krav til en paraplyorganisation for at opnå tilskud fra en af de to delpuljer, jf. stk. 1 og 2, i ansøgningspuljen:

1) Paraplyorganisationen har minimum 8 medlemsorganisationer, der alle er hovedorganisationer og berettigede til at modtage midler fra ansøgningspuljen.

2) Paraplyorganisationen skal have eksisteret i minimum 1 år.

3) Paraplyorganisationen dækker bredt inden for handicapområdet, dvs. den dækker minimum 3 ud af følgende kategorier: langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse.

4) Paraplyorganisationen har en veldefineret rolle og funktion.

Stk. 4. Hvis organisationen har modtaget tilskud til drift fra udlodningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI), kan der ikke ydes tilskud fra denne ansøgningspulje.

§ 7. Ansøgningen vurderes på baggrund af, om:

1) formålet med organisationen falder inden for ansøgningspuljens formål,

2) organisationen falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds,

3) organisationens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens målgruppe og

4) organisationen opfylder tildelingskriterierne.

§ 8. Organisationen skal indsende et samlet, bestyrelsesgodkendt budget for tilskudsåret. Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det udgør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af de forventede udgifter i forhold til organisationen.

Stk. 2. Søges der i delpuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, jf. § 6, stk. 1, skal organisationen angive følgende:

1) Udgifter for de to seneste regnskabsår, der er aflagt med revideret årsrapport for.

2) Egenfinansiering, dvs. størrelsen af private og ikke offentlige indtægter for de to seneste regnskabsår, der er aflagt med revideret årsrapport for.

3) Kontingentindtægter for de to seneste regnskabsår, der er aflagt med revideret årsrapport for.

Stk. 3. De beløb, der angives i forbindelse med beregning af tilskud, jf. stk. 2, skal dokumenteres af revisor i form af en underskreven specifikation.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for paraplyorganisationer, der søger i denne delpulje.

Kapitel 5

Vedtægter og ledelse i organisationen eller foreningen

§ 9. Vedtægterne for organisationen, der modtager driftstilskud fra ansøgningspuljen, skal indeholde bestemmelser om:

1) navn,

2) hjemsted,

3) formål,

4) generalforsamling,

5) valg og konstituering af bestyrelse,

6) betingelser for medlemskab,

7) regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor og tegningsret og

8) vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen ved organisationens ophør.

§ 10. Organisationen skal ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at organisationens formål varetages i overensstemmelse med gældende lovgivning og ansøgningspuljen.

Stk. 3. Såfremt organisationen har en daglig ledelse, skal den daglige ledelse handle inden for de budget- og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser i afgørelsen.

Kapitel 6

Ansøgning om tilskud og indberetning af oplysninger

§ 11. Socialstyrelsen fastsætter retningslinjer for indkaldelse af ansøgninger og for kravene til sådanne ansøgninger. Retningslinjerne offentliggøres på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

§ 12. Indgivelse af ansøgning og indberetning af oplysninger til ansøgningspuljen sker digitalt på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

Stk. 2. Fysiske og juridiske personer, der er fritaget fra tilslutning til digital post, er undtaget fra kravet i stk. 1.

Kapitel 7

Fordelingsnøgler og beregning

§ 13. Fordelingen af tilskud sker på baggrund af et konkret beløb meddelt af Moderniseringsstyrelsen samt fordelingsnøgler og beregningsmodeller mv.

Stk. 2. Fordelingen af midler kan blive påvirket af udsving i udlodningsbeløbet, hvis der sker et væsentligt fald i overskuddet fra Danske Spil og/eller udbyttet fra Klasselotteriet.

§ 14. Tilskuddet beregnes på baggrund af antallet af ansøgninger, som opfylder kriterierne, samt nøgletal for de organisationer, der lever op til kriterierne. Tilskuddet beregnes endvidere på baggrund af, hvilken delpulje organisationen hører under, jf. §§ 15 og 16.

§ 15. For delpuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger fordeles 1/7 af delpuljen til en eller flere paraplyorganisationer, hvorefter det resterende beløb i delpuljen fordeles til hovedorganisationer og -foreninger. Derudover fordeles 38 pct. af midlerne ligeligt mellem alle organisationer og 62 pct. fordeles på baggrund af organisationens størrelse, hvoraf 75 pct. fordeles efter samlede udgifter og 25 pct. efter samlede kontingentindtægter, jf. også § 8, stk. 2. Maksimumtilskud er 6,08 pct. Minimumtilskud er 300.000 kr.

Stk. 2. En ny organisation skal opfylde alle tildelingskriterier for at få tilskud fra delpuljen, jf. stk. 1. Den indfases over en periode på 4 år, hvor tilskuddet vægtes med 25 pct. i første år, 50 pct. i andet år, 75 pct. i tredje år og 100 pct. i fjerde år af det tilskudsbeløb, den ville være berettiget til ved tilskud på 100 pct., jf. fordelingsnøglerne i stk. 1.

Stk. 3. En organisation, som opfylder kriterierne og har opnået tilskud i det forudgående år, men som ikke lever op til kravet om minimum 500 kontingentbetalende medlemmer, vil modtage tilskud i en udfasningsperiode over en periode på 3 år. Tilskuddet nedsættes til 75 pct. i første år, 50 pct. i andet år og 25 pct. i 3. år af det tilskudsbeløb, den ville være berettiget til ved tilskud på 100 pct., jf. princippet i stk. 2. Fra fjerde år og frem er tilskuddet bortfaldet. Såfremt organisationen på et tidspunkt inden for udfasningsperioden opnår over 500 medlemmer, kan fuldt tilskud igen opnås ved gradvis indfasning, jf. princippet i stk. 2.

§ 16. For delpuljen til landsdækkende hovedforeninger for en eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap fordeles 50 pct. af delpuljen til en eller flere paraplyorganisationer og 50 pct. fordeles ligeligt til hovedforeninger for sjældne diagnoser.

Stk. 2. En ny hovedforening skal opfylde alle tildelingskriterier for at få tilskud fra delpuljen, jf. stk. 1. Den indfases over en periode på 2 år, hvor tilskuddet vægtes med 75 pct. i første år og 100 pct. i andet år af det tilskudsbeløb, den ville være berettiget til ved tilskud på 100 pct., jf. fordelingsnøglerne i stk. 1.

Stk. 3. En hovedforening, som opfylder kriterierne og har opnået tilskud i forudgående år, men som ikke lever op til kravet om minimum 15 kontingentbetalende medlemmer, vil modtage midler i en udfasningsperiode på 1 år. Tilskuddet nedsættes til 75 pct. i første år og bortfalder i efterfølgende år, jf. princippet i stk. 2. Såfremt hovedforeningen inden for udfasningsperioden opnår over 15 medlemmer, kan fuldt tilskud igen opnås.

Kapitel 8

Ydelse og udbetaling af tilskud

§ 17. Der kan ydes tilskud til følgende udgifter:

1) Lønudgifter i organisationen.

2) Konsulenthonorarer.

3) Udgifter til revisor.

4) Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

5) Udgifter til transport.

6) Udgifter til aktiviteter.

7) Udgifter til lokaler.

8) Småanskaffelser, herunder kontorhold.

9) Øvrige udgifter indeholdt i ansøgningspuljens formål.

§ 18. Der kan ikke ydes tilskud til dækning af følgende udgifter:

1) Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.

2) Udgifter til projekter forankret i udlandet samt Grønland og Færøerne.

3) Kommerciel virksomhed.

§ 19. Tilskud udbetales som acontoudbetaling på baggrund af indeværende års forventede overskud og udbytte fra spilselskaberne. Der forventes at ske efterregulering i efterfølgende år.

§ 20. Tilskud på over 100.000 kr. udbetales månedsvis forud og i lige store rater over 12 måneder. Tilskud under 100.000 kr. udbetales på én gang.

§ 21. Udbetaling af tilskud sker efter, at Socialstyrelsen har modtaget anmodning om udbetaling fra tilskudsmodtager.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i Socialstyrelsen senest 3 måneder efter, at Socialstyrelsen har udstedt tilskudsbrevet. Hvis anmodningen om udbetaling ikke er modtaget i Socialstyrelsen inden for fristen, kan Socialstyrelsen lade tilskuddet bortfalde uden yderligere varsel.

Kapitel 9

Overførsel af over- eller underskud

§ 22. Tilskudsmodtager kan videreføre over- eller underskud til anvendelse inden for tilskudsmodtagers formål i følgende regnskabsår, medmindre andet er besluttet i forbindelse med afgørelsen om ydelse af tilskud.

Kapitel 10

Regnskabsaflæggelse

§ 23. For driftstilskud, der ydes efter § 7, stk. 1, nr. 1 i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, skal tilskudsmodtager senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb indsende følgende materiale til Socialstyrelsen:

1) revideret regnskab forsynet med en påtegning efter det for revisor gældende erklæringsparadigme for den uafhængige revisors påtegning, jf. Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR) 5, som findes på Rigsrevisionens hjemmeside, og

2) genpart af revisionsberetningen.

Stk. 2. Regnskabsåret er 12 på hinanden følgende måneder.

§ 24. Regnskabet skal give et retvisende billede af tilskudsmodtagers aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Tilskuddet skal indtægtsføres og være specificeret i regnskabet.

Stk. 2. Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtager. Er tilskudsmodtager en organisation, skal regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af tilskudsmodtagers bestyrelse, forretningsudvalg eller et andet ledelsesorgan, der tegner tilskudsansvarlig.

Stk. 3. Socialstyrelsen kan indkalde grunddokumentation, herunder bilag, for de afholdte udgifter.

Revision

§ 25. Årsregnskabet for modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal være revideret af en af tilskudsmodtager valgt revisor, der skal være regnskabskyndig, men ikke behøver være registreret eller statsautoriseret. Revisor skal være uafhængig af tilskudsmodtagers virksomhed og må ikke have nogen personlig eller økonomisk interesse i revisionens udfald.

Stk. 2. Revisor skal påse, at:

1) årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 23, stk. 1 og 2,

2) tilskuddet er anvendt i tilskudsåret,

3) tilskuddet er anvendt til formålet og

4) tilskuddet er anvendt sparsommeligt.

Stk. 3. I tilfælde af revisorskift i tilskudsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen. Desuden skal tilskudsmodtager skriftligt give Socialstyrelsen besked om revisorskift.

§ 26. Årsregnskabet for modtagere af tilskud på over 100.000 kr. skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i tilskudsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen. Desuden skal tilskudsansvarlig skriftligt give Socialstyrelsen besked om revisorskift.

§ 27. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 28-32 i denne bekendtgørelse samt Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR).

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne midler, og ved driften af den organisation, der er omfattet af årsregnskabet.

§ 28. Revisionens omfang afhænger af tilskudsansvarliges administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 29. Der foretages sædvanlig revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision.

Stk. 2. Ved revisionen skal revisor efterprøve, om:

1) årsregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) tilskudsbetingelserne er opfyldt,

3) tilskuddet er anvendt til formålet, og

4) tilskudsansvarlig har udvist sparsommelighed.

Stk. 3. Ved den afsluttende revision påses det, at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i §§ 23 og 24, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 4. Ved forvaltningsrevision undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved tilskudsansvarliges forvaltning efter Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR) 7. For tilskud under 500.000 kr. kan forvaltningsrevision undlades, dog skal stk. 2, pkt. 4 undersøges.

Stk. 5. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn kan indgå i revisionen.

§ 30. Tilskudsansvarlig skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af årsregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsansvarlig skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 31. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med udlodningsmidlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsansvarlig meddelelse herom, samt påse, at tilskudsansvarlig inden 3 uger foretager underretning til Socialstyrelsen. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Socialstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at organisationens drift er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 32. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsberetning.

Stk. 3. I beretningen skal der indføres oplysninger om:

1) hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, og

2) væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende organisationens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Stk. 4. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision i henhold til Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR) 5 og 7. Specielt oplyses om dispositioner uden for organisationens formål.

Stk. 5. Det skal i beretningen til årsregnskabet oplyses:

1) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

2) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle oplysninger, der er anmodet om,

3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statsstøtten er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og

4) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 6. I revisionsberetningen indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Kapitel 11

Tilbageholdelse, bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 33. Socialstyrelsen kan beslutte, at tilskuddet tilbageholdes eller bortfalder helt eller delvist, hvis:

1) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen om tilskud eller udbetaling af tilskud,

2) tilskudsmodtager ophører,

3) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager,

4) der ikke i henhold til tilsagnets vilkår eller kapitel 10 indsendes revisorerklæring om forretningsgange og registreringssystemer, anmodning om udbetaling af tilskud og grunddokumentation for afholdte udgifter,

5) tilskudsmodtager ikke indsender det endelige regnskab senest 4 måneder efter tilskudsperiodens udløb (medmindre andet er fastsat i tilsagnet),

6) tilskuddet ikke anvendes i overensstemmelse med vilkårene,

7) en forfalden tilbagebetaling ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen, eller

8) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er væsentligt ændrede.

Stk. 2. Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis under de i stk. 1 anførte omstændigheder.

Stk. 3. Tilskud, der kræves tilbagebetalt efter stk. 1, kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

Stk. 4. Tilskudsmodtager er forpligtet til at give Socialstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald, reduktion eller tilbagebetaling af tilskud.

Kapitel 12

Underretnings- og dokumentationspligt

§ 34. Tilskudsmodtager skal straks, og senest inden for 3 uger, underrette Socialstyrelsen skriftligt, hvis tilskudsmodtager bliver bekendt med forhold, der kan medføre tilbageholdelse, bortfald, reduktion eller tilbagebetaling af tilskud, jf. § 33, eller hvis tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af tilskudsperioden, jf. § 25, stk. 3.

§ 35. Socialstyrelsen kan pålægge tilskudsmodtager at dokumentere, at betingelserne for udbetaling af tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2. Tilskudsmodtager kan pålægges at indsende nærmere oplysninger, herunder regnskaber, budgetter og revisionserklæringer m.v.

Stk. 3. Hvis Socialstyrelsen skal have mulighed for at offentliggøre projektresultater, skal det fremgå af tilskudsbrevet.

§ 36. Tilskudsmodtager er forpligtet til at opbevare dokumentation vedrørende tilskuddet i 5 år fra tidspunktet for tilskudsperiodens afslutning.

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2019.

Stk. 2. For tilskud, der ydes i medfør af denne bekendtgørelse, finder bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål ikke anvendelse.

Socialstyrelsen, den 27. februar 2019

Birgitte Anker

/ Mette Holm Sørensen