Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Ansøgning, sagsbehandling m.v.
  Kapitel 2Ansøgning, sagsbehandling m.v.
  Kapitel 3Kontrol og flytning
  Kapitel 4Fravigelse af bestemmelser om dansk indfødsret og bopæl i Danmark
  Kapitel 5Pension til diplomater m.fl.
  Kapitel 6Varmetillæg
  Kapitel 7Helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling
  Kapitel 8Opgørelse af indtægt ved personligt arbejde og ved udenlandske indtægter m.v.
  Kapitel 9Udbetaling
  Kapitel 10Udbetaling af pension under strafafsoning
  Kapitel 11Den Sociale Sikringsstyrelses behandling af sager om pension
  Kapitel 12Overgang fra færøsk pension til dansk pension
  Kapitel 13Administrative forskrifter der forbliver i kraft efter den 1. oktober 1984
  Kapitel 14Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om social pension

(Førtidspension og folkepension)

 

I medfør af § 2, stk. 3, § 11, stk. 1-2, § 14, stk. 2, § 14 a, stk.5, § 19, stk. 2, § 27, stk. 1, § 29, stk. 3, § 29, stk. 4, nr. 1, § 32 a, stk. 2, § 32 a, stk. 3, nr. 1, § 38, § 39, stk. 5, § 46, stk. 4, § 60, § 62, stk. 3 og § 64 i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 369 af 1. maj 2006, samt § 8 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 8. august 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Ansøgning, sagsbehandling m.v.

Folkepension

§ 1. Ansøgning om folkepension og tillæg efter lovens §§ 14 og 14 a, anses for indgivet den dato, den modtages i kommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal angive datoen for sagens påbegyndelse, jf. stk. 1, og meddele dette til ansøgeren. Dette gælder dog ikke ansøgninger om personligt tillæg efter lovens § 14 og helbredstillæg efter lovens § 14 a.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal til personer, der ikke allerede har ret til pension, udsende meddelelse om retten til folkepension i rimelig tid, inden den pågældende fylder 65 år. Der skal ikke udsendes meddelelse om ret til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet.

Kapitel 2

Ansøgning, sagsbehandling m.v.

Førtidspension

§ 3. En førtidspensionssag er påbegyndt den dato, hvor kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om,

1) at der foreligger dokumentation for, at de aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger, der vurderes at kunne forbedre arbejdsevnen, har været afprøvet, og arbejdsevnen ikke varigt kan forbedres, eller

2) at det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved de nævnte foranstaltninger, jf. lovens § 18.

Stk. 2. Anmoder en person om, at der alene tages stilling til berettigelsen til førtidspension, påbegyndes sagen den dato, hvor kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag skal behandles som en sag om førtidspension, jf. lovens § 17, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 3. En sag om genoptagelse af en førtidspensionssag anses for påbegyndt den dato, der er fastsat i kommunalbestyrelsens afgørelse om tilkendelse af førtidspension, jf. lovens § 20, stk. 1, eller den dato hvor der træffes afgørelse om genoptagelse af en sag.

Stk. 4. Datoen for sagens påbegyndelse, jf. stk. 1-3, skal fremgå af sagen, og den pågældende skal have skriftlig meddelelse herom. Den person, hvis sag påbegyndes efter pågældendes anmodning, jf. stk. 2, skal tillige have meddelelse om, at sagen vil blive behandlet på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

§ 4. Når der for et medlem af en arbejdsløshedskasse er rejst sag om førtidspension, skal kommunalbestyrelsen underrette Arbejdsdirektoratet i umiddelbar tilknytning til både sagens påbegyndelse og afgørelsen.

§ 5. Reglerne i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne anvendes på sager om førtidspension herunder på sager, der skal genoptages, jf. § 3, stk. 3.

§ 6. Dokumentationsgrundlaget for at påbegynde og behandle sager om førtidspension, jf. lovens §§ 18-20, skal udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelsen om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne.

Stk. 2. Er dokumentationsgrundlaget, jf. stk. 1, ikke tilstrækkeligt til at kunne opfylde de krav, der i lovens § 19, stk. 1, stilles til grundlaget for en afgørelse om førtidspension, indhentes de nødvendige oplysninger.

§ 7. I sager, der påbegyndes efter lovens § 17, stk. 1, 3. pkt., indhentes der ikke yderligere oplysninger. Grundlaget for afgørelse om førtidspension i disse sager skal udarbejdes efter reglerne i lovens § 19, stk. 1, ud fra de foreliggende oplysninger.

Kapitel 3

Kontrol og flytning

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal modtage oplysninger fra folkeregistret om ændringer i pensionistens bopælsforhold, herunder oplysninger om flytninger til og fra pensionistens bopæl.

Stk. 2. Ved ændringer i pensionistens bopælsforhold, jf. stk. 1, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om ændringen har betydning for beregning af pensionistens sociale pension.

§ 9. Ved flytning fra en kommune til en anden kommune her i landet, skal kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen sende sagens akter til kommunalbestyrelsen i den nye kommune.

§ 10. Ved flytning fra Danmark til Færøerne skal kommunalbestyrelsen sende sagens akter til Færøernes socialforvaltning. Ved flytning fra Færøerne til Danmark indhenter kommunalbestyrelsen sagens akter fra Færøernes socialforvaltning.

§ 11. Ved flytning fra Danmark til udlandet skal kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen sende sagens akter til Den Sociale Sikringsstyrelse. Ved flytning fra udlandet til Danmark sender Den Sociale Sikringsstyrelse sagens akter til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen.

Kapitel 4

Fravigelse af bestemmelser om dansk indfødsret og bopæl i Danmark

§ 12. Kravet om dansk indfødsret efter lovens § 2, stk. 1, og § 68 ophæves jf. lovens § 11, stk. 2, for følgende personer:

1) Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der er statsborgere i en medlemsstat af de Europæiske Fællesskaber eller i et land omfattet af en aftale indgået med Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, eller er statsløse eller flygtninge, bosat i en medlemsstat eller et land omfattet af en aftale med Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater.

2) Efterlevende ægtefæller efter de personer, der er nævnt under nr. 1, uanset den efterlevendes statsborgerskab.

3) Efterlevende ægtefæller efter arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende uanset afdødes statsborgerskab, når den efterlevende er statsborger i en medlemsstat af de Europæiske Fællesskaber eller i et land omfattet af en aftale med Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, eller er statsløs eller flygtning, bosat i en medlemsstat eller et land omfattet af en aftale indgået med Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater.

Stk. 2. Det er en betingelse, at de pågældende har ret til dansk pension efter EF-forordning nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet eller har ret til dansk pension efter en aftale med Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, hvorefter forordningen anvendes for andre persongrupper.

Stk. 3. Kravet om dansk indfødsret efter lovens § 2, stk. 1, og § 68, jf. lovens § 11, stk. 1, ophæves, hvor dette følger af overenskomster med andre lande.

§ 13. Kravet om bopæl i Danmark efter lovens § 3, stk. 1, ophæves, jf. lovens § 11, for personer, der er berettiget til social pension eller har fået tilkendt social pension efter EF-forordning nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, og som flytter inden for Fællesskabet, og for personer, der er berettiget til at få social pension i et andet land efter aftaler indgået med Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater eller efter overenskomster med andre stater.

§ 14. Helbredstillæg efter lovens § 14 a udbetales til pensionister, som er berettiget til naturalydelser ved sygdom i Danmark efter bestemmelserne i afsnit III, kapitel 1, i EF-forordning nr. 1408/71, såfremt lovens øvrige bestemmelser for udbetaling af helbredstillæg er opfyldt.

Stk. 2. Udgiftsgrundlaget for beregning af helbredstillæg nedsættes med beløb, som pensionisten modtager efter offentlige sygesikringsordninger i andre lande til dækning af samme udgift.

Stk. 3. Ved nedsættelsen af udgiftsgrundlaget for beregning af helbredstillæg med beløb modtaget fra offentlige sygesikringsordninger i udlandet anvendes de omregningskurser for valuta, som fastsættes i henhold til artikel 107 i EF-forordning nr. 574/72.

Kapitel 5

Pension til diplomater m.fl.

§ 15. Der er ikke ret til ydelser efter loven for perioder, hvori en person under fast bopæl i Danmark har været omfattet af et andet lands lovgivning om social sikring efter reglerne i EF-forordning nr. 1408/71 eller reglerne i en aftale eller overenskomst indgået efter lovens § 11.

§ 16. Ret til ydelser efter loven tilkommer ikke diplomatiske eller konsulære repræsentanter eller tjenestemænd eller dermed ligestillede personer, der gør tjeneste ved herværende diplomatiske eller konsulære repræsentationer, og som ikke er fuldt skattepligtige her i landet, jf. kildeskattelovens § 3, stk. 2 og 3, og Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser, jf. lov nr. 252 af 18. juni 1968 og lov nr. 67 af 8. marts 1972. Det samme gælder sådanne personers familiemedlemmer.

Stk. 2. Ret til ydelser efter loven tilkommer ikke udenlandske statsborgere, som er beskæftiget for en fremmed stat eller herværende internationale organisationer, og som ikke er fuldt skattepligtige her i landet. Dette gælder dog ikke personer, som er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter reglerne i EF-forordning nr. 1408/71 eller efter reglerne i en aftale indgået med Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater.

§ 17. Udlændinge med fast bopæl her i landet, der er ansat i privat tjeneste ved fremmede staters diplomatiske eller konsulære repræsentationer, og som er fuldt skattepligtige her i landet, har adgang til ydelser efter loven.

Stk. 2. Betingelsen om fuld skattepligt gælder ikke for personer, der er ansat i privat tjeneste ved fremmede staters diplomatiske eller konsulære repræsentationer, såfremt de er omfattet af dansk lovgivning om social sikring som følge af reglerne i EF-forordning 1408/71, aftaler indgået med Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater eller overenskomster med andre lande. Personer, som efter reglerne i EF-forordning nr. 1408/71 har valgt at være omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, som den pågældende mission eller det pågældende konsulat repræsenterer, har dog ikke adgang til ydelser efter loven.

Kapitel 6

Varmetillæg

§ 18. Varmetillæg efter lovens § 14, stk. 2, fastsættes efter et beregningsgrundlag, jf. §§ 19-20, for et varmeregnskabsår. Varmetillæg kan udbetales til opvarmningsudgifter, herunder udgifter til opvarmning af vand, i den bolig, som pensionisten opholder sig i.

Stk. 2. For gifte eller samlevende pensionister i samme husstand fastsættes ét varmetillæg.

§ 19. I beregningsgrundlaget indgår udgifter til køb af el, gas, olie og andre brændselsformer. Der kan ikke ydes tillæg til andre udgifter, der vedrører varme i boligen.

Stk. 2. Beregningsgrundlaget for et varmetillæg svarer ved tildelingen til gennemsnittet af den dokumenterede årsudgift til opvarmning i de sidste 3 varmeregnskabsår. Foreligger der ikke oplysninger for de sidste 3 års udgifter til opvarmning, fastsættes beregningsgrundlaget på grundlag af gennemsnittet af de seneste, dokumenterede årlige udgifter til opvarmning eller på grundlag af den forventede, årlige udgift.

Stk. 3. Petroleumstillæg efter lovens § 14, stk. 3, fastsættes på grundlag af det gennemsnitlige, dokumenterede forbrug af petroleum de sidste 3 år. Foreligger dette ikke, fastsættes petroleumstillægget efter gennemsnittet af de seneste, årlige dokumenterede forbrug eller efter det forventede forbrug.

Stk. 4. Varmetillæg og petroleumstillæg, der udbetales på grundlag af beregningsgrundlaget efter henholdsvis stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., fastsættes på ny, når der foreligger en ny årlig dokumenteret udgift.

§ 20. Beregningsgrundlaget efter § 19, stk. 2, nedsættes med tillæg efter lovens § 14, stk. 3.

Stk. 2. Beregningsgrundlaget nedsættes med den del af opvarmningsudgiften, der skønnes at vedrøre en eventuel logerende.

Stk. 3. For pensionister med kollektiv varmeforsyning opgøres beregningsgrundlaget som varmeregningen med et standardfradrag på 10 pct. for udgifter til drift og vedligeholdelse af opvarmnings- og forsyningsanlæg. Ved kollektiv varmeforsyning forstås, at selve varmeproduktionen (omdannelsen af råstof til varmeenergi, herunder også produktion af elektricitet til elvarme) foregår fra et centralt sted uden for pensionistens bopæl. For de pensionister med kollektiv varmeforsyning efter 2. pkt., der ikke er omfattet af lejelovens § 36, stk. 2, 2. pkt., eller af § 52, stk. 2, 3. pkt., i lov om leje af almene boliger, er beregningsgrundlaget varmeregningen.

Stk. 4. Beregningsgrundlaget kan maksimalt udgøre 18.200 kr. årligt. Hvis husstanden består af mere end 2 personer over 18 år, forhøjes maksimumbeløbet på 18.200 kr. med 5.400 kr. pr. person ud over 2 personer.

Stk. 5. Hvis der i husstanden udover pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle eller samlever er flere personer over 18 år, deles beregningsgrundlaget forholdsmæssigt mellem disse personer.

§ 21. Ydelse af varmetillæg forudsætter, at beregningsgrundlaget overstiger en egenbetaling på 3.900 kr. for enlige pensionister. For gifte eller samlevende pensionister, jf. § 18, stk. 2, udgør egenbetalingen 1 1/2 gange egenbetalingen for enlige.

§ 22. Varmetillægget udgør summen af:

1) 3/4 af den del af beregningsgrundlaget, der ligger over egenbetalingen og op til 11.200 kr.,

2) 1/2 af den del af beregningsgrundlaget, der ligger over 11.200 kr. og op til 14.700 kr., og

3) 1/4 af den del af beregningsgrundlaget, der ligger over 14.700 kr.

Stk. 2. For pensionister med kollektiv varmeforsyning, der kompenseres for udgifter til drift og vedligeholdelse af opvarmnings- og forsyningsanlæg efter § 10, stk. 5, i boligstøtteloven eller § 4, stk. 12, i lov nr. 419 af 1. juni 1994, opgøres den isolerede virkning heraf. Er dette beløb større end det beløb, som fradraget på 10 pct. i beregningsgrundlaget, jf. § 20, stk. 3, ville have indebåret i varmetillæg, jf. stk. 1, nedsættes varmetillægget med forskellen.

§ 23. Varmetillæg efter § 22 ydes afhængig af den personlige tillægsprocent, der er fastsat for den enkelte pensionist, jf. lovens § 31, stk. 3.

Stk. 2. Varmetillæg afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.

§ 24. Varmetillæg og petroleumstillæg udbetales månedsvis bagud sammen med de øvrige pensionsydelser, jf. lovens § 33.

Stk. 2. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan varmetillæg og petroleumstillæg udbetales på andre tidspunkter.

§ 25. Varmetillæg og petroleumstillæg fastsættes ud fra beregningsgrundlaget, indtil der sker væsentlige ændringer i opvarmningsudgiften, jf. dog stk. 2, eller ændringer i husstandens størrelse, i pensionistens ægteskabelige status eller samlivsforhold, ved ændring af opvarmningsform eller ved flytning. Ved væsentlige ændringer i opvarmningsudgiften forstås, at gennemsnittet af de seneste 3 års opvarmningsudgifter afviger med 10 pct. eller mere fra det hidtil anvendte beregningsgrundlag, jf. § 19, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis den aktuelle udgift til opvarmning på årsbasis overstiger det hidtil anvendte beregningsgrundlag, jf. § 19, stk. 2 og 3, med 10 pct. eller mere, omregnes varmetillægget, jf. §§ 21-23, for det pågældende år på grundlag af den aktuelle, årlige opvarmningsudgift. Det hidtil anvendte beregningsgrundlag anvendes herefter igen, medmindre der foreligger en ændring som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Ændret beregningsgrundlag for varme- og petroleumstillæg har virkning fra den 1. i måneden efter meddelelse om ændring. Der foretages ikke efterregulering, jf. dog stk. 2, 1. pkt. Har pensionisten tilsidesat sin oplysningspligt, jf. lovens § 41, eller mod bedre vidende modtaget varme- eller petroleumstillæg, tilbagebetales det beløb, der er modtaget med urette, jf. lovens § 42.

Stk. 4. For en pensionist, hvis ægtefælle eller samlever dør, omregnes varmetillægget med virkning fra dagen efter dødsfaldet, jf. dog lovens § 39, stk. 3, 3. pkt.

§ 26. Det beløb, der er nævnt i § 21, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker 1. gang den 1. januar 2008.

Stk. 2. De beløb, der er nævnt i § 20, stk. 4, og § 22, stk. 1, reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme m.v. ifølge Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks. Den årlige regulering opgøres pr. 1. september på grundlag af prisudviklingen gennem de forudgående 12 måneder. Reguleringen sker 1. gang den 1. januar 2008.

Stk. 3. Beløbene afrundes efter regulering til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

§ 27. Pensionister, der ved udgangen af 1987 modtog varmetillæg, skal, ved fortsat bopæl indenfor den kommunegrænse, der var gældende ved udgangen af 1987, have beregnet varmetillæg efter de dagældende regler, hvis varmetillæg efter disse regler giver et højere beløb end efter §§ 18-26.

Kapitel 7

Helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling

§ 28. Kommunen yder helbredstillæg efter lovens § 14 a, stk. 4, til dækning af udgiften til en aftagelig tandprotese. Tilskuddet ydes til helproteser og helsæt i form af akryl-proteser og til aftagelige delproteser i form af stålunitor-proteser, med mindre en akryl-protese er mere velegnet. Helbredstillægget omfatter de udgifter, der indgår i behandlingsforløbet, herunder udgiften til dublikering og rebasering.

Stk. 2. Til pensionister, der ønsker en fast protese, beregnes helbredstillægget i forhold til prisen på den type aftagelig tandprotese, som alternativt ville være nødvendig.

§ 29. Kommunen yder helbredstillæg efter lovens § 14 a, stk. 4, til dækning af udgiften til individuelt fremstillede:

1) permanente briller, der afhjælper nær- og langsynethed, herunder bygningsfejl, eller

2) ikke permanente briller (læsebriller), hvis synsnedsættelsen nødvendiggør briller med en styrkeforskel på glassene på 1 dioptri eller mere og/eller læsebrillen skal afhjælpe en bygningsfejl på 1 dioptri eller mere på mindst ét øje.

Stk. 2. Ved briller og læsebriller forstås en standardbrille, hvor der ydes tilskud til stel og henholdsvis enkeltstyrkeglas og bifokale glas.

Stk. 3. Til pensionister, der ønsker progressive glas, beregnes helbredstillægget i forhold til prisen på en standardbrille med bifokale glas af tilsvarende styrke. Til pensionister, der ønsker kontaktlinser, beregnes helbredstillægget i forhold til prisen på en standardbrille med enkeltstyrkeglas af tilsvarende styrke.

§ 30. Kommunen yder helbredstillæg efter lovens § 14 a, stk. 4, til dækning af udgiften til nødvendig og vedvarende fodbehandling Tilskuddet ydes til behandling i form af almindelig fodpleje og egentlig fodbehandling, som pensionisten ikke selv kan varetage, og som ikke er omfattet af sunhedsloven eller anden lovgivning.

§ 31. Ved ansøgning om helbredstillæg efter lovens § 14 a, stk. 4, til dækning af udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, skal kommunen foretage en vurdering af, om udgiften er nødvendig. Afgørelsen skal træffes på et fagligt grundlag, hvor der er dokumentation for, at udgiften er nødvendig.

§ 32. Ved indgåelsen af de prisaftaler, der kan lægges til grund for beregning af helbredstillæg, bør kommunen sikre sig, at aftalen indeholder den nødvendige kapacitet og geografiske nærhed og de nødvendige valgmuligheder.

Kapitel 8

Opgørelse af indtægt ved personligt arbejde og ved udenlandske indtægter m.v.

§ 33. Indtægter ved personligt arbejde efter lovens § 27, stk. 1, omfatter lønindtægt eller indtægt, der midlertidigt træder i stedet herfor, samt indtægt fra egen virksomhed, i hvis drift den pågældende tager aktivt del, hvis disse indtægter indgår i den personlige indkomst efter personskattelovens § 3, stk. 1.

Stk. 2. Ved opgørelsen af indtægten ved personligt arbejde fra egen virksomhed efter stk. 1 fratrækkes for personer uden for virksomhedsordningen de udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indtægten m.v., som nævnt i personskattelovens § 3, stk. 2, bortset fra udgifterne efter denne bestemmelses nr. 3.

§ 34. Indtægter ved personligt arbejde, der ikke er skattepligtige her i landet, opgøres på samme måde som indtægterne og fradragene i § 29.

§ 35. For indtægter efter lovens § 29, stk. 1, og § 32 a, stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, jf. lovens § 29, stk. 3, og § 32 a, stk. 2, opgøres og beregnes indtægtsgrundlaget på samme måde som i lovens § 29, stk. 1, og § 32 a, stk. 1.

Stk. 2. Er pensionerne, som nævnt i lovens § 29, stk. 4, nr. 1, og § 32 a, stk. 3, nr. 1, ikke skattepligtige her i landet, jf. lovens § 29, stk. 4, nr. 1, og § 32 a, stk. 3, nr. 1, fratrækkes de i det opgjorte indtægtsgrundlag efter stk. 1, hvis de indgår heri.

Kapitel 9

Udbetaling

§ 36. Pension skal udbetales månedsvis bagud, således at den er til disposition for pensionisten senest den sidste bankdag i måneden.

Stk. 2. Udbetaling af pension til pensionister med bopæl i udlandet kan ske ved overførsel til en konto i et dansk pengeinstitut eller efter pensionistens anmodning til et udenlandsk pengeinstitut. En eventuel merudgift, der er forbundet med overførsel af pensionen til et udenlandsk pengeinstitut, betales af pensionisten. Ved valg af dansk pengeinstitut overføres pensionen til disposition senest den sidste bankdag i måneden. Ved valg af udenlandsk pengeinstitut overføres pensionen således, at den bør være til disposition den sidste bankdag i måneden.

§ 37. Det beløb, der udbetales til en efterlevende ægtefælle efter lovens § 33, stk. 4-5, samt tilbagebetaling efter lovens § 33, stk. 6, svarer til det nettobeløb, som tidligere er blevet udbetalt efter indeholdelse af A-skat hos den nu afdøde.

§ 38. I tilfælde, hvor pensionen er udbetalt eller bogført på pensionistens konto i et pengeinstitut for perioden efter pensionistens dødsfald, skal beløbet kræves tilbagebetalt efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbageføre pension for perioden efter pensionistens dødsfald, hvis pensionen er bogført på pensionistens konto i et pengeinstitut, dødsfaldet indtræder inden dispositionsdagen og både tilbagekaldelsen og den faktiske tilbageførsel kan ske inden dispositionsdatoen. For personer med fast bopæl i udlandet kan tilbageførsel ske også efter dispositionsdatoen.

Stk. 3. Hvis pensionen ikke kan tilbageføres efter stk. 2, skal kommunalbestyrelsen kræve det for meget udbetalte tilbage efter reglerne i lovens § 33, stk. 6-7.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan opgive krav på tilbagebetaling efter stk. 3, hvis beløbet må anses for uerholdeligt, eller de økonomiske og administrative omkostninger ved afkrævningen står i misforhold til tilbagebetalingskravet.

§ 39. Ved flytning fra Danmark til Grønland skal kommunalbestyrelsen standse udbetalingen med udgangen af fraflytningsmåneden.

§ 40. Når Den Sociale Sikringsstyrelse som følge af pensionistens flytning til udlandet får oversendt sagens akter fra fraflytningskommunen, jf. § 11, skal fraflytningskommunen meddele Sikringsstyrelsen tidspunktet for pensionsudbetalingens ophør.

§ 41. Når kommunalbestyrelsen efter lovens § 41, stk. 2, afkræver pensionisten, dennes ægtefælle eller samlever oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pension, skal kommunalbestyrelsen oplyse pensionisten om, at pensionsudbetalingen, såfremt oplysningerne ikke modtages senest 3 måneder fra anmodningen, ophører helt eller delvist med udgangen af den måned, hvori fristen udløber. Kommunalbestyrelsen skal samtidig oplyse pensionisten om, at pensionsudbetalingen først genoptages med virkning fra den 1. i måneden efter, at oplysningerne er modtaget.

§ 42. Ved opgørelse af minimumsbeløb for udbetaling af folkepension efter lovens § 31, stk. 4, medregnes alle pensionsydelser bortset fra tillæg efter lovens § 14 og § 14 a.

§ 43. Helbredstillæg beregnes efter lovens § 14 a, stk. 1 og 4, og § 31, stk. 3, ved at gange den personlige tillægsprocent med 85 procent. Den beregnede procent afrundes til nærmeste hele procent.

Kapitel 10

Udbetaling af pension under strafafsoning

§ 44. Personer, der bliver omfattet af en foranstaltning som nævnt i lovens § 46, stk. 1, kan tilkendes pension efter loven. Pensionen inddrages med virkning fra udgangen af den måned, hvor opholdet påbegyndes, uanset om pensionen først tilkendes senere. Hvis personen inden opholdet fik udbetalt sin pension forud, inddrages pensionen med virkning fra udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor opholdet påbegyndes.

§ 45. Hvis pensionen er inddraget efter lovens § 46, stk. 1, gælder inddragelsen hele pensionen. Pensionen anses dog ikke for bortfaldet, og der kan ydes personligt tillæg og helbredstillæg, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

§ 46. Beløb til dækning af udgifter til husleje og lignende efter lovens § 46, stk. 2, og andre faste udgifter, der har betydning for opretholdelse af boligen, kan efter en konkret vurdering udbetales af pensionen.

§ 47. Pensionen udbetales igen med virkning fra 1 måned før opholdets ophør. Hvis pensionisten før opholdet fik udbetalt sin pension forud, genoptages udbetalingen dog med virkning fra datoen for opholdets ophør. Pensionsudbetalingen genoptages ikke, hvis opholdet ophører med henblik på kortvarigt ophold uden for de foranstaltninger, der er nævnt i lovens § 46, stk. 1.

Stk. 2. Hvis en pensionist flytter mellem foranstaltninger, for hvilke der gælder regler om inddragelse, opretholdes inddragelsen.

§ 48. Hvis en pensionist bliver omfattet af en foranstaltning som nævnt i lovens § 46, stk. 1, og opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode for hvilken der udbetales pension i henhold til § 44, skal fængslet eller arresthuset underrette kommunalbestyrelsen i opholdskommunen om indsættelsen og om tidspunktet for den forventede løsladelse.

Kapitel 11

Den Sociale Sikringsstyrelses behandling af sager om pension

§ 49. De beføjelser, som kommunerne har efter loven, overføres til direktøren for Den Sociale Sikringsstyrelse, når de angår pension til personer med bopæl uden for Danmark. Den Sociale Sikringsstyrelse har ikke pligt til at udsende meddelelse om ret til folkepension for personer med fast bopæl i udlandet.

Stk. 2. Direktøren for Den Sociale Sikringsstyrelse udøver de beføjelser, som kommunerne har efter loven, når de angår pensioner, der skal samordnes med udenlandsk pension efter reglerne i EF-forordning nr. 1408/71 eller efter regler i en aftale indgået med Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater eller en overenskomst med en anden stat.

Stk. 3. For personer med bopæl i Danmark skal ansøgning om udenlandsk pension, der fastsættes efter reglerne i stk. 2, indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, som fastsætter og udbetaler den danske pension. Kommunalbestyrelsen sender kopi af ansøgningen samt oplysninger om bopæl og beskæftigelse i udlandet til Den Sociale Sikringsstyrelse, hvis det fremgår af ansøgningen, at der tillige kan være ret til pension fra en anden medlemsstat af De Europæiske Fællesskaber eller et land, hvormed Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater har indgået aftale eller et land, hvormed Danmark har indgået overenskomst.

Stk. 4. For personer med bopæl i et land, hvormed Danmark har indgået overenskomst, skal ansøgning indgives til pensionsmyndigheden i bopælslandet, når ansøgeren har været omfattet af en pensionsordning i bopælslandet.

Stk. 5. For personer med bopæl i en anden medlemsstat af De Europæiske Fællesskaber eller i et land, hvormed Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater har indgået aftale skal ansøgning indgives til pensionsmyndigheden i bopælslandet, når ansøgeren har været omfattet af en pensionsordning i bopælslandet. Ansøgere, der ikke har været omfattet af en pensionsordning i bopælslandet, indgiver ansøgning til pensionsmyndigheden i den medlemsstat eller det land, hvor de senest har været omfattet af en pensionsordning.

Stk. 6. Ansøgning om dansk pension gælder tillige som ansøgning om pension fra andre berørte EF-medlemsstater, eller et land, hvormed Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater har indgået aftale eller et land, hvormed Danmark har indgået overenskomst, og ansøgningen medfører automatisk samtidig fastsættelse af pensionerne. Tilsvarende anses ansøgning om pension i et af de nævnte lande tillige som ansøgning om dansk pension. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren anmoder om udsættelse af fastsættelsen af alderspensionen fra en anden EF-medlemsstat eller et land, hvormed der er indgået en aftale med Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater.

§ 50. Den Sociale Sikringsstyrelse træffer afgørelse om og udbetaler helbredstillæg til pensionister, der ikke har fast bopæl i Danmark, jf. § 14.

Stk. 2. For pensionister, der er omfattet af stk. 1, beregnes helbredstillæg efter lovens § 14 a, stk. 4, i forhold til den faktiske pris på udgiften til tandproteser, briller og fodbehandling.

§ 51. Til pensionister, der har bopæl i en anden medlemsstat af De Europæiske Fællesskaber eller i et land, hvormed Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater har indgået aftale, og som modtager dansk folkepension, udbetales den supplerende pensionsydelse efter ansøgning. Ansøgning indgives til Den Sociale Sikringsstyrelse.

Stk. 2. Den Sociale Sikringsstyrelse sender oplysning om den supplerende pensionsydelse til de folkepensionister, der er nævnt i stk. 1, og træffer afgørelse om og udbetaler den supplerende pensionsydelse, når ansøgning og de nødvendige oplysninger foreligger.

Ansøgning, sagsbehandling m.v.

§ 52. For personer med fast bopæl i udlandet anses en pensionssag for påbegyndt den dato, hvor ansøgning om pension indgives til Den Sociale Sikringsstyrelse eller til rette myndighed i bopælslandet.

Stk. 2. Den Sociale Sikringsstyrelse skal angive den dato, hvor Den Sociale Sikringsstyrelse har modtaget ansøgningen fra ansøgeren eller fra rette myndighed i bopælslandet, og meddele denne til ansøgeren. Dette gælder dog ikke ansøgninger om personligt tillæg efter lovens § 14 og helbredstillæg efter lovens § 14 a.

§ 53. Reglerne i bekendtgørelse nr. 543 af 28. maj 2002 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne finder anvendelse i sager om førtidspension for ansøgere med bopæl i udlandet med undtagelse af § 7, stk. 1, § 7, stk. 4, § 9, og § 10.

Stk. 2. § 7, stk. 8, i bekendtgørelse nr. 543 af 28. maj 2002 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor det efter en samlet faglig vurdering af grundlaget for en afgørelse om førtidspension efter lovens § 19 vurderes, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

§ 54. Grundlaget for afgørelse om førtidspension til personer med fast bopæl i udlandet skal udarbejdes efter reglerne i lovens § 19, stk. 1, ud fra de forhold og omstændigheder, der kan oplyses af de udenlandske pensionsmyndigheder og af ansøgeren.

§ 55. Indtægtsgrundlaget efter lovens § 27, stk. 3, § 29, stk. 1, nr. 3, og § 32 a, stk. 1, nr. 3, reguleres for personer med bopæl i udlandet med samme procentsatser, som gælder for personer med bopæl i Danmark, dog således at reguleringen foretages på grundlag af den senest oplyste personlige indkomst.

§ 56. Ved udbetaling af pension i udlandet skal Den Sociale Sikringsstyrelse med regelmæssige mellemrum kontrollere pensionistens adresse og at pensionisten er i live. Herudover skal Den Sociale Sikringsstyrelse med regelmæssige mellemrum kontrollere pensionisternes oplysninger om civilstand eller samlivsforhold, indtægts- og formueforhold samt om eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt.

Stk. 2. Den Sociale Sikringsstyrelse kan forlange en attest fra pensionisten til bekræftelse af adressen og af, at pågældende er i live. Den Sociale Sikringsstyrelse kan forlange en erklæring med oplysning om pensionistens civilstand eller samlivsforhold, indtægts- og formueforhold samt om eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Kontrollen efter stk. 1, 2. pkt., kan ske ved stikprøve blandt modtagere af pension i udlandet.

Kapitel 12

Overgang fra færøsk pension til dansk pension

§ 57. Personer, der modtager folkepension efter § 4 i lagtingslov om sociale pensioner m. v., overgår ved flytning til Danmark til folkepension efter lovens § 12.

Stk. 2. Overgang til dansk pension er betinget af, at pågældende ved flytningen opfylder de almindelige betingelser for pension i lovens kapitel 1.

Stk. 3. Bopælstid på Færøerne medregnes ikke ved anvendelse af lovens § 3, stk. 2 og 3.

Kapitel 13

Administrative forskrifter der forbliver i kraft efter den 1. oktober 1984

§ 58. De administrative forskrifter om overenskomster med andre stater, der er udstedt med hjemmel i § 1, stk. 6, i lov om folkepension og § 1, stk. 6, i lov om invalidepension og førtidspension m.v., er fortsat gældende efter den 1. oktober 1984, jf. lovenes § 11, stk. 1.

Kapitel 14

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 59. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 866 af 23. oktober 2002 om social pension.

Socialministeriet, den 13. december 2006

Eva Kjer Hansen

/Bent Nielsen