Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2019 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 16. januar 2019

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017 med senere ændringer.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 17. november 2017 med senere ændringer

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. januar 2019.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 5 nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2019, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 10091 af 20. december 2018 om regulering pr. 1. januar 2019 af

satser på Beskæftigelsesministeriets område.

 
 
 
 
 
Indholdsfortegnelse
 
Lov om individuel boligstøtte
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
Lov om social pension – førtidspension
TABEL 5: Førtidspension
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om social pension – folkepension
TABEL 12: Folkepension
TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
TABEL 17: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved tillæg udbetalt over 120 måneder
 
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
TABEL 18: Børnetilskud
TABEL 19: Børnebidrag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sats-tabeller

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse (LBK nr. 48 af 16. januar 2019)
 
kr. årlig
1.
Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
863.300
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.726.800
2.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (§ 10, stk. 2)
 
 
- varme
88,25
 
- varmt vand
28,00
 
- elforbrug
66,50
3.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til: (§ 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
14,75
 
- vandafledningsafgift
21,25
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (§ 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
66,50
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
33,00
5.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (§ 10, stk. 5)
33,75
6.
Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14, stk. 1)
92.000
7.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk.1, nr. 4)
13.200
8.
Tillægget til boligudgiften (§ 21, stk. 1)
6.900
9.
Indkomstgrænse (§ 21, stk. 1, 1. pkt.)
164.000
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (§ 21, stk. 1, 2. pkt.)
43.200
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (§ 21, stk. 2)
17.300
12.
Maksimal årlig boligydelse (§ 23, stk. 1)
48.540
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (§ 24 d, stk. 2)
30.600
14.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (§ 24 e, stk. 3)
16.188
15.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (§§ 33 og 34)
3.564
Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

 
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring (LBK nr. 48 af 16. januar 2019)
 
kr. årlig
1.
Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
764.400
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.529.000
2.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (§ 10, stk. 2)
 
 
- varme
78,00
 
- varmt vand
24,75
 
- elforbrug
59,00
3.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til: (§ 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
13,00
 
- vandafledningsafgift
18,75
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (§ 10, stk. 4)
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
59,00
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
29,25
5.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (§ 10, stk. 5)
30,00
6.
Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14, stk. 1)
81.500
7.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk. 1, nr. 4)
11.700
8.
Indkomstgrænse (§ 22, stk. 1, 1. pkt.)
145.200
9.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (§ 22, stk. 1, 2. pkt.)
38.300
10.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (§ 22, stk. 2)
24.500
11.
Maksimal årlig boligsikring (§ 23, stk. 1)
42.984
12.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (§ 24 d, stk. 2)
27.100
13.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (§ 24 e, stk. 3)
14.328
14.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (§§ 33 og 34)
3.156

Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

 
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser (LBK nr. 48 af 16. januar 2019)
 
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (§ 56)
   
 
- lejligheder: 2x (grundbeløb + pensionstillæg)+5 %
246.456
-
 
- enkeltværelser: (grundbeløbet + pensionstillæg for enlige)+5 %
166.950
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn, jf. § 56
43.200
-
2.
Kompensationsordning1)
189.900
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 1993 2)
249.700
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
14.000
-
5.
Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte (§ 8, stk. 2)
   
 
Førtidspension (alle ordninger)
-
1,25
 
Folkepension
-
2,0
 
Andre
-
2,5
       
1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.
2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.
3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.
Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

 
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)
 
kr.
Ydelser (§ 85 a) 1)
 
1.
Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 244.656
14.860
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 244.656 – 259.947
13.374
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 259.948 – 275.238
11.889
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 275.239 – 290.529
10.401
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 290.530 – 305.820
8.914
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 305.821 – 321.111
7.432
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 321.112 – 336.402
5.943
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 336.403 – 351.693
4.460
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 351.694 – 366.984
2.972
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 366.985 – 382.272
1.487
Beregningsgrundlag (§ 85 a) 1)
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(-rettigheder) over
152.907
1) Jf. bekendtgørelse nr. 553 af 28. april 2015.

 
TABEL 5: Førtidspension (LBK nr. 1208 af 17. november 2017 med senere ændringer)
 
kr. årlig
kr. mdl. 1)
1.
Førtidspension, enlige (§ 49, stk. 1, nr. 9)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
226.500
62.028
18.875
5.169
2.
Førtidspension, andre (§ 49, stk. 1, nr. 9)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
192.528
53.304
16.044
4.442
1) Det månedlige beløb er beregnet efter det årlige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov § 49, stk. 4.

 
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
   
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
1.
Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 10)
236.728
-
2.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 12)
387.400
-
3.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 12)
256.100
-
4.
Fradrag, enlige (§ 49, stk. 1, nr. 11)
78.800
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (§ 49, stk. 1, nr. 11)
125.000
-
Nedsættelse
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (§ 32 c, stk. 1)
-
15
Minimumsbeløb
8.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen1)
5.664
-
9.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen1)
4.812
-
1) Jf. § 32 c, stk. 2, i den indtil 1. juli 2018 gældende lov om social pension (lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017), jf. § 6, stk. 1 og 2, i lov nr. 442 af 8. maj af 2018, Minimumsbeløbet på 1/40 finder således anvendelse for personer, der før den 1. juli 2018 er tilkendt førtidspension, eller for hvem der er påbegyndt en sag om førtidspension efter lov om social pension.

 
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP1) (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 a)
1.128
94
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel (§ 33 a)
2.268
189
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 b)
2.124
177
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel (§ 33 b)
4.260
355
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg (LBK nr. 1209 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 1)
75.780
6.315
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (§ 48, stk. 1, nr. 3)
78.720
6.560
3.
Pensionstillæg, andre (§ 48, stk. 1, nr. 3)
38.040
3.170
4.
Invaliditetsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 7)
37.656
3.138
5.
Invaliditetsydelse (§ 48, stk. 1, nr. 8)
37.908
3.159
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 9)
50.844
4.237
7.
Førtidsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 10)
19.704
1.642
8.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (§ 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
17.952
1.496
9.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (§ 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.)
37.656
3.138
10.
Bistandstillæg (§ 48, stk. 1, nr. 12)
39.348
3.279
11.
Plejetillæg (§ 48, stk. 1, nr. 13)
78.528
6.544
12.
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993 (§ 61)
42.720
3.560
13.
Ægteskabstillæg1)
10.260
855
14.
Mediecheck (§ 48, stk. 1, nr. 14)
235
-
15.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 32,2 pct. kommuneskat, enlige (§ 62)
59
-
16.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 32,2 pct. kommuneskat, andre (§ 62)
34
-
17.
Formuegrænse, helbredstillæg (§ 48, stk. 1, nr. 15) 2)
87.900
-
1) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.
2) Jf. § 13 i lov nr. 278 2018 fratrækkes i perioden 1. juli 2018 – 31. marts 2021 ved opgørelse af formue efter § 19 et beløb svarende til lån ydet efter kap. 2 i lov om lån til betaling af grundskyld.

 
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg (LBK nr. 1209 af 17. november 2017)
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (§ 17, stk. 1) 1)
7.800 kr.
5.200 kr.
Grænser for varmetillæg (§ 17, stk. 1) 1)
2.
¾ af udgifterne (beregningsgrundlag)
7.801-13.300 kr.
5.201-13.300 kr.
3.
½ af udgifterne (beregningsgrundlag)
13.301-17.700 kr.
13.301-17.700 kr.
4.
¼ af udgifterne (beregningsgrundlag)
17.701-22.000 kr.
17.701-22.000 kr.
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
6.600 kr.
6.600 kr.
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (§ 17, stk. 3) 2)
262,5 øre
262,5 øre
Husholdningsfradrag
7.
Husholdningsfradrag ved el (bkg. § 19, stk. 3)
4.600
3.600
8.
Husholdningsfradrag ved gas (bkg. § 19, stk. 3)
800
700
1) Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1199 af 12. november 2014.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

 
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse mm. (LBK nr. 1209 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 2)
329.600
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (§ 48, stk. 1, nr. 2)
223.700
-
3.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (§ 48, stk. 1, nr. 4)
307.700
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 5)
72.800
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (§ 48, stk. 1, nr. 5)
145.900
-
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 6)
21.000
-
7.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (§ 48, stk. 1, nr. 6)
41.500
-
8.
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig (§48 b)
15.000
 
9.
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende (§ 48 b)
30.000
 
Nedsættelse
10.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 1)
-
60
11.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 1)
-
30,9
12.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 3)
-
16
13.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 2)
-
32
14.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct.
af indtægtsgrundlag (§ 29, stk. 2, nr. 4)
-
32
15.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.044 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 3)
-
1
16.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 518 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
17.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (§ 29, stk. 4)
1.896
-
       

 
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP1) (LBK nr. 1209 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 32)
1.128
94
2.
Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (§ 32)
2.268
189
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (§ 33)
2.124
177
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (§ 33)
4.260
355
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 12: Folkepension (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (§ 49, stk. 1, nr. 1)
75.924
6.327
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (§ 49, stk. 1, nr. 3)
83.076
6.923
3.
Pensionstillæg, andre (§ 49, stk. 1, nr. 3)
41.436
3.453
4.
Den supplerende pensionsydelse (§ 72 d, stk. 1)
17.600
-
5.
Mediecheck (§ 49, stk. 1, nr. 4)
235
-
6.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 32,2 pct. kommuneskat, enlige (§ 72 c)
59
-
7.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 32,2 pct. kommuneskat, andre (§ 72 c)
34
-
8.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (§ 49, stk. 1, nr. 8 og § 72 d, stk. 2) 1)
87.900
-
1) jf. § 12 i lov nr. 278 2018 fratrækkes i perioden 1. juli 2018 – 31. marts 2021 ved opgørelse af formue efter § 14 b og § 72 d, stk. 2 et beløb svarende til lån ydet efter kap. 2 i lov om lån til betaling af grundskyld.

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (§ 14, stk. 2)1)
7.800 kr.
5.200 kr.
Grænser for varmetillæg (§ 14, stk. 2) 1)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
7.801-13.300 kr.
5.201-13.300 kr.
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
13.301-17.700 kr.
13.301-17.700 kr.
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
17.701-22.000 kr.
17.701-22.000 kr.
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
6.600
6.600
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (§ 14, stk. 3) 2)
262,5 øre
262,5 øre
Husholdningsfradrag
7.
Husholdningsfradrag ved el (bkg. § 17, stk. 3)
4.600
3.600
8.
Husholdningsfradrag ved gas (bkg. § 17, stk. 3)
800
700
1) Jf. kap. 6 i bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) nr. 931 af 27. juni 2018 med senere ændring.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.
 

 
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (§ 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.392
116
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
3.000
250
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (§ 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (§ 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
4.248
354
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
6.072
506
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (§ 69, stk. 3) 1)
5.
Opsættelse 1/2 år
3.792
316
6.
Opsættelse 1 år
7.596
633
7.
Opsættelse 1 1/2 år
11.388
949
8.
Opsættelse 2 år
15.180
1.265
9.
Opsættelse 2 1/2 år
18.984
1.582
10.
Opsættelse 3 år
22.776
1.898
Diverse tillæg
11.
Ægteskabstillæg 2)
10.260
855
1) Venteydelsen er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.
2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb1) og nedsættelse (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (§ 49, stk. 1, nr. 2)
329.600
-
2.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (§ 49, stk. 1, nr. 5)
307.700
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (§ 49, stk. 1, nr. 6)
72.800
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (§ 49, stk. 1, nr. 6)
145.900
-
5.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (§ 49, stk. 1, nr. 7)
21.000
-
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (§ 49, stk. 1, nr. 7)
41.500
-
7.
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig (§ 72 d, stk. 3)
21.000
-
8.
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende (§ 72 d, stk. 3)
41.500
-
9.
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig (§ 49 c)
15.000
-
10.
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende (§ 49 c)
30.000
-
Nedsættelse
11.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 1)
-
30
12.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 2, nr. 1)
-
30,9
13.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 3)
-
16
14.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 2)
-
32
15.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 4)
-
32
16.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.044 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 3)
-
1
17.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 518 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
18.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb2)
1.896
-
19.
Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist (§ 72 d, stk. 5)
200
-
1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 100.008 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.
2) Jf. § 31, stk. 4, i den indtil 1. juli 2018 gældende lov om social pension (lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017), jf. § 6, stk. 1 og 2, i lov nr. 442 af 8. maj af 2018. Minimumsbeløbet på 1/40 finder således anvendelse for personer, der når folkepensionsalderen før den 1. juli 2025.

 
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved livsvarigt tillæg1) (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
År/Md.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
234
233
232
231
231
230
229
228
227
227
226
225
66
224
224
223
222
221
220
220
219
218
217
217
216
67
215
214
213
213
212
211
210
210
209
208
207
207
68
206
205
204
203
203
202
201
200
200
199
198
197
69
197
196
195
194
194
193
192
191
190
190
189
188
70
187
187
186
185
184
184
183
182
181
181
180
179
71
178
178
177
176
176
175
174
173
173
172
171
171
72
170
169
168
168
167
166
166
165
164
164
163
162
73
161
161
160
159
159
158
157
157
156
155
154
154
74
153
152
152
151
150
150
149
148
148
147
146
145
75
145
144
143
143
142
141
141
140
139
139
138
137
76
137
136
135
135
134
133
133
132
131
131
130
129
77
129
128
127
127
126
126
125
124
124
123
122
122
78
121
120
120
119
119
118
117
117
116
116
115
114
79
114
113
112
112
111
111
110
109
109
108
108
107
80
106
                     
1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødshyppighederne i 2016/2017 (for kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes ved opgørelsen af venteprocenten ved livsvarigt tillæg i 2019. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til § 8 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2018 om opsat pension.

 
TABEL 17: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved tillæg udbetalt over 120 måneder1) (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
År/Md.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
112
112
112
112
111
111
111
111
111
111
111
111
66
111
111
111
111
111
111
111
111
110
110
110
110
67
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
109
109
68
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
108
108
69
108
108
108
108
108
108
108
108
107
107
107
107
70
107
107
107
107
107
107
106
106
106
106
106
106
71
106
106
106
105
105
105
105
105
105
105
105
105
72
104
104
104
104
104
104
104
104
103
103
103
103
73
103
103
103
103
102
102
102
102
102
102
101
101
74
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
99
75
99
99
99
99
98
98
98
98
98
98
97
97
76
97
97
97
96
96
96
96
96
95
95
95
95
77
94
94
94
94
94
93
93
93
93
92
92
92
78
92
92
91
91
91
91
90
90
90
90
89
89
79
89
89
88
88
88
88
87
87
87
87
86
86
80
86
                     
1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødshyppighederne i 2016/2017 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider over en 10-årig periode anvendes ved opgørelsen af venteprocenten ved tillæg udbetalt over 120 måneder i 2019. Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til § 9 bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2018 om opsat pension.

 
TABEL 18: Børnetilskud (LBK nr.63 af 21. januar 2019)
   
kr. årligt
kr. kvartal
kr. én gang
1.
Ordinært børnetilskud (§ 2)
5.764
1.441
-
2.
Ekstra børnetilskud (§ 3)
5.876
1.469
-
3.
Særligt børnetilskud, grundbeløb (§ 4, stk. 3)
14.736
3.684
-
4.
Særligt børnetilskud, tillæg (§ 4, stk. 5)
1.908
477
-
5.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (§ 4, stk. 2)
29.472
7.368
-
6.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (§ 4, stk. 4)
3.816
954
-
7.
Flerbørnstilskud (§ 10 a)
9.508
2.377
-
8.
Adoptionstilskud (§ 10 b)
-
-
54.740
9.
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (§ 10 c, stk.1)
7.568
1.892
-
10.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (§ 10 c, stk. 6)
151.600
-
-
11.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (§ 10 c, stk. 7)
227.300
-
-
         

 
TABEL 19: Børnebidrag (LBK nr. 63 af 21. januar 2019)
   
kr. årligt
kr. halvår
kr. måned
kr. én gang
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (§ 14, 3. pkt.)
14.736
7.368
1.228
-
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (§ 14, 4. pkt.)
1.908
954
159
-
3.
Normalbidrag ved fødsel (§ 15)
-
-
-
844
4.
Normalbidrag omkring fødsel (§ 15)
-
-
1.470
-
 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 1. marts 2019

Maria Schack Vindum

/ Kasper Håkansson