Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser m.v. 2019

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2019, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Satstabeller
         
Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr.68 af 25. januar 2019)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Sygedagpenge 1)
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. uge
4.355
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. time
117,70
Ukendt arbejdstid, mand2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
207,17
Ukendt arbejdstid, kvinde2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
187,09
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb) 3)
 
§ 45, stk. 2
Kr. pr. uge
2.903
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
2.038
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
3.057
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
3.146
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
4.719
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
Lønsum, optagelse
 
§ 55, stk. 5
Kr. pr. år
7.621.250
Lønsum, udelukkelse
 
§ 55, stk. 5
Kr. pr. år
9.406.800
Præmiesats
 
§ 55, stk. 5
Pct. pr. år
0,74
1) Træder i kraft mandag den 7. januar 2019.
2) Jf. § 11 i BEK nr. 785 af 15. juni 2018 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
3) Jf. § 5 i BEK nr. 302 af 30. marts 2017 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.
4) Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1456 af 10. december 2018 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2019 til udgangen af marts 2020. §§ 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1414 af 5. december 2017 finder fortsat anvendelse frem til og med den 31. marts 2019.
 
       
Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 67 af 25. januar 2019)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn
       
Dagpenge efter barselsloven5)
 
§ 35
Kr. pr. uge
4.355
5) Træder i kraft mandag den 7. januar 2019.
       
 
       
Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
Basisbeløb
 
§ 4, stk. 1
Kr. pr. år
185.697
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
 
§ 4, stk. 2
Kr. pr. år
5.018,84
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
20.076
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
125.472
Selvstændige, delpension6)
 
§ 1, stk. 6
Kr. pr. år
92.844
Mindsteudbetaling af delpension
 
§ 4 c, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Beregning af delpension
Selvstændige, mindste indtægt6)
 
§ 1, stk. 6
Kr. pr. år
61.899
Ukendt arbejdstid, mand7)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
207,17
Ukendt arbejdstid, kvinde7)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
187,09
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 5
Pct.
60
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 8
Pct.
45
Fradrag, pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 5
Kr. pr. år
16.000
Indbetaling til ATP
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten8)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,89
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen8)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,89
6) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.
7) Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.
8) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
 
       
Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1121 af 17. september 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Fleksydelse
       
Fleksydelse
 
§ 17, stk. 2 og 3
Kr. pr. år
206.076
Mindsteudbetaling af fleksydelse
 
§ 25, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
 
§ 18, stk. 11
Kr. pr. år
16.000
Lempeligt fradrag
 
§ 20, stk. 3
Kr. pr. år
39.096
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed9)
 
§ 21
Kr. pr. år
80.629
Fleksydelsesbidrag10)
 
§ 8
Kr. pr. kvartal
1.524
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren11)
 
§ 12
Kr. pr. time
1,78
9) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1601 af 19. december 2017 om fleksydelse.
10) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1601 af 19. december 2017 om fleksydelse.
11) Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.
       
         
Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Kontanthjælp
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 25, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
15.180
Fyldt 30 år, andre
§ 25, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
11.423
Enlige forsørgere under 30 år
§ 25, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
14.510
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 25, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
10.151
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 25, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
11.423
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 25, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
15.180
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
11.423
25-29 år, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
7.363
25-29 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 3, nr. 7
Kr. pr. måned
3.553
Under 25 år, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 8
Kr. pr. måned
7.363
Under 25 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 3, nr. 9
Kr. pr. måned
3.553
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 25, stk. 4
Kr. pr. måned
15.180
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp
Enlige forsørgere under 30 år,
§ 25, stk. 9, nr. 1
Kr. pr. måned
670
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 25, stk. 9, nr. 2
Kr. pr. måned
5.029
25-29 år, udeboende
§ 25, stk. 9, nr. 3
Kr. pr. måned
4.061
25-29 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 9, nr. 4
Kr. pr. måned
7.871
Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp 12)
 
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
701
Fyldt 30 år, andre
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
527
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
670
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
469
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
527
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
701
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
527
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
340
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
164
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
340
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
164
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
701
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
31
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
232
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
187
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
363
Punktsanktioner – nedsættelse af kontanthjælp 12)
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.103
Fyldt 30 år, andre
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.581
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.010
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.407
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.581
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.103
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.581
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.020
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
492
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.020
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
492
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.103
Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
93
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
696
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
561
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.089
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet
     
Minimum ydelse
§ 42, stk. 1
Kr. pr. måned
11.675
Uddannelseshjælp
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 23, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
12.519
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 23, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
8.761
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 23, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
11.423
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 23, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
15.180
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
11.423
25-29 år, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
6.259
25-29 år, hjemmeboende
§ 23, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
2.697
Under 25 år, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
6.259
Under 25 år, hjemmeboende
§ 23, stk. 2, nr. 9
Kr. pr. måned
2.697
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 23, stk. 3
Kr. pr. måned
15.180
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 24, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
2.662
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 24, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
6.420
25-29 år, udeboende
§ 24, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
5.164
25-29 år, hjemmeboende
§ 24, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
8.726
Under 25 år, udeboende
§ 24, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
1.103
Under 25 år, hjemmeboende
§ 24, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
855
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
578
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
404
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
527
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
701
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
527
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
289
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
124
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
289
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
124
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
701
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
123
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
296
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
238
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
403
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
51
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
39
Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.734
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.212
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.581
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.103
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.581
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
867
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
372
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
867
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
372
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.103
Punktsanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
369
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
888
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
714
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.209
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
153
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
117
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet
     
Minimum ydelse
§ 42, stk. 1
Kr. pr. måned
11.675
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2
     
Gifte/samlevende, forsørgere
§ 25 b, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
15.180
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
11.423
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
15.827
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
16.201
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. måned
13.816
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1
     
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn
§ 25 b, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
12.961
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
12.832
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
9.845
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
15.515
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
15.888
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
10.576
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk.1
     
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn
§ 25 b, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
12.361
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
12.194
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
9.433
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
14.761
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
15.134
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
10.159
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)
     
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 5, nr. 1
Kr. pr. måned
9.202
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 5, nr. 2
Kr. pr. måned
9.271
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 5, nr. 3
Kr. pr. måned
6.184
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 5, nr. 4
Kr. pr. måned
7.414
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 5, nr. 5
Kr. pr. måned
7.483
Nedsat hjælp, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 5, nr. 6
Kr. pr. måned
5.476
Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder
     
Hjælp beregnet på baggrund af 15.180 kr./11.423 kr. pr. måned
§ 13 g, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
1.042
Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 15.180 kr./11.423 kr. pr. måned
§ 13 g, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
520
Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel
     
Omregningssats
§ 13 f, stk. 15
Kr. pr. time
124,03
Ægtefælleberegning – 225 timers-regel
     
Forsørgere
§ 26, stk. 5-8
Kr. pr. måned
15.180
Ikke-forsørgere
§ 26, stk. 5-8
Kr. pr. måned
11.423
Engangshjælp
     
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
§ 25 a, stk. 2
Kr. pr. måned
6.105
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
§ 25 a, stk. 3
Kr. pr. måned
3.035
Hjælp til visse persongrupper
     
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
§ 27, stk. 1
Kr. pr. måned
9.780
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
§ 27, stk. 2
Kr. pr. måned
3.070
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)
§ 12, stk. 3
Kr. pr. måned
12.519
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
     
Formue, enlige
§ 14, stk. 1
Kr. pr. måned
10.000
Formue, ægtefæller
§ 14, stk. 1
Kr. pr. måned
20.000
Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom
§ 14, stk. 8
Kr. pr. forsikringsbegivenhed
150.000
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
15.180
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
11.423
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
§ 31, stk. 1
Kr. pr. time
27,32
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb)
§ 31, stk. 2
Kr. pr. år
25.825
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats
§ 31, stk. 3
Kr. pr. time
241,73
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 13)
     
Ikke-forsørgere
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
3.050
Forsørgere med et hjemmeboende barn
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.400
Forsørgere med et udeboende barn
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.500
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
850
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
650
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
18.866
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
13.498
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag
     
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)
§ 96 a, stk. 1
Kr. pr. måned
15.180
12) Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
13) Jf. BEK nr. 894 af 29. juni 2017 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.
 
 
Tabel 6. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Ressourceforløbsydelse
Forsørgere
 
§ 68, stk. 2, nr. 1 og § 69 j, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
15.180
Ikke-forsørgere
 
§ 68, stk. 2, nr. 2 og § 69 j, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
11.423
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt
 
§ 68, stk. 2, nr. 3 og § 69 j, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
3.553
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 68, stk. 2, nr. 4 og § 69 j, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
15.180
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)
 
§ 68, stk. 4
Kr. pr. uge
4.355
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. uge
3.875
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
15.180
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
11.423
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra
Lønindtægtsgrænse
 
§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9
Kr. pr. måned
14.686
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud
 
§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10
Kr. pr. time
16,55
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
3.050
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.400
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.500
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
850
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
650
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
18.866
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen
Forsørgere
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2
Kr. pr. dag
701
Ikke-forsørgere
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2
Kr. pr. dag
527
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2
Kr. pr. dag
164
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2
Kr. pr. dag
701
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen
Forsørgere
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.757
Ikke-forsørgere
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.757
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.757
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
272
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
11.385
Ikke-forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
8.567
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
2.665
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
14.292
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
7.590
Ikke-forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
5.712
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
1.777
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
13.404
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
526
Ikke-forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
395
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
123
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
526
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.318
Ikke-forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.318
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
204
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
204
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
351
Ikke-forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
264
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
82
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
351
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
879
Ikke-forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
879
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
136
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
136
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet
     
Minimum ydelse
§ 42, stk. 1
Kr. pr. måned
11.675
       
Tabel 7. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
       
Fyldt 30 år
 
§ 52, stk. 1
Kr. pr. måned
18.878
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet
 
§ 52, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
18.878
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn
 
§ 52, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
15.180
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt
 
§ 52, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
11.423
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
7.363
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
3.553
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge
 
§ 52, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
11.423
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
15.180
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg
 
§ 52, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
11.423
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg
 
§ 52, stk. 3
Kr. pr. måned
15.180
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig
overstiger højeste revalidering
§ 52, stk. 4
Kr. pr. måned
18.878
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt
overstiger følgende beløb
§ 58, stk. 1
Kr. pr. år
12.000
Ledighedsydelse
       
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 74 a, stk. 2
Kr. pr. uge
3.875
Ledighedsydelse (89 pct.)
   
Kr. pr. måned
16.791
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
 
§ 74 a, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. uge
3.503
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
   
Kr. pr. måned
15.180
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
 
§ 74 a, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. uge
2.636
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
   
Kr. pr. måned
11.423
Lønindtægtsgrænse
 
§ 74 d, stk. 3
Kr. pr. måned
14.686
Omregningssats
 
§ 74 d, stk. 5
Kr. pr. time
241,73
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen
       
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
775
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
701
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
527
         
         
Tabel 8. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
15.180
Ydelsens mindstestørrelse, andre
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
11.423
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag14)
 
§ 80
Kr. pr. måned
95
Kommunens 2/3 bidrag
 
§ 80
Kr. pr. måned
189
14) Jf. BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
         
         
Tabel 9. Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Løntilskud
       
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob
 
§ 63, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. time
28,56
Løntilskud, pensionister
 
§ 63, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. time
50,01
Løntilskud, privat arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. time
79,68
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. time
115,73
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. time
154,02
Timeløn15)
 
§ 55, stk. 2
Kr. pr. time
127,90
         
Løntilskud ved fleksjob
       
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
527.091
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
273,93
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
263.546
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
136,97
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
351.394
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
182,62
Fleksløntilskud
 
§ 70 f, stk. 1
Kr. pr. uge
4.267
Fleksløntilskud
 
§ 70 f, stk. 1
Kr. pr. måned
18.489
Lønindtægtsgrænse
 
§ 70 f, stk. 2
Kr. pr. måned
14.686
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende
 
§ 70 g, stk. 5
Kr. pr. år
141.206
Højeste fleksbidrag16)
 
§ 7, stk. 2
Kr. pr. måned
4.437
Jobrotationsydelse
       
Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
189,51
Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver17)
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
213,45
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
       
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 
§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 3
Kr. pr. uge
4.068,45
Rådighedsbeløb
       
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpengemodtagere18)
 
Finanslovens § 17.46.03, jf. § 118
Kr. pr. helårsperson
4.459
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af sygedagpengemodtagere18)
 
Finanslovens § 17.46.07, jf. § 118 a
Kr. pr. helårsperson
3.192
15) Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale månedlige dagpengesats.
16) Bestemmelsen findes i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 1086 af 19. september 2017).
17) Jobrotationsydelse til private arbejdsgivere, der har indgået aftale om et jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014.
18) Driftslofterne er foreløbige og fastsættes endeligt på finansloven for 2019. De gælder kun for 1. halvår 2019 for dagpenge- og sygedagpengemodtagere.
 
         
         
Tabel 10. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Seniorjob
       
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling
 
§ 15, stk. 1
Kr. pr. år
146.786
         
         
Tabel 11. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Befordringsgodtgørelse mv.
       
Befordringsgodtgørelse, kilometersats19)
§ 82, stk. 1, og stk. 2
Kr. pr. km.
0,99
Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2, 3 og 11-14)
§ 83, stk. 1
Kr. pr. måned
1.000
19) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk
       

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 1. marts 2019

Maria Schack Vindum

/ Kasper Håkansson