Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1387 af 29. november 2018 om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1, nr. 1, 3 og 5, § 1, stk. 2, 4 og 5, og § 1 a, stk. 1 og 2, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, § 2, stk. 1, og § 6, stk. 1 og 2, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, § 5, stk. 1-3, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), som ændret ved lov nr. 341 af 27. april 2011, jf. § 13, stk. 3, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, § 16, stk. 1-3, i lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 4. januar 2017, og § 11, stk. 1, 3 og 4, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, 4, 5, 6 og 31, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »jf. § 1, stk. 1, nr. 1-3« til: »jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2«.

3. I § 6, stk. 1, udgår » og 3«.

4. I § 10, stk. 1, ændres »jf. § 1, stk. 1, nr. 4« til: »jf. § 1, stk. 1, nr. 3«.

5. I § 17, stk. 1, ændres »jf. § 1, stk. 1, nr. 4« til: »jf. § 1, stk. 1, nr. 3«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. marts 2019.

Landbrugsstyrelsen, den 28. februar 2019

Jette Petersen

/ Jesper Loldrup