Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler

(Styrket praksisfaglighed m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 1746 af 27. december 2016 og § 9 i lov nr. 745 af 8. juni 2018 og senest ved § 1 i lov nr. 1736 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »bortset fra håndværk og design samt«: »billedkunst, musik og«.

2. I § 9, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»På 8. og 9. klassetrin har eleverne krav på udsendelse i praktik, jf. 1. pkt., i op til 1 uge på 8. klassetrin og 1 uge på 9. klassetrin. Afgørelse om udnyttelse af retten til at blive udsendt i praktik på 8. og 9. klassetrin træffes af eleven i samråd med forældrene, jf. § 54.«

3. I § 9 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. På 7. og 8. klassetrin skal eleverne tilbydes valgfaget håndværk og design, jf. stk. 1, nr. 9, og kan tilbydes valgfagene billedkunst, musik og madkundskab, jf. stk. 1, nr. 4, 8 og 10. Eleven skal vælge et af de i 1. pkt. angivne valgfag.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

4. I § 13, stk. 5, 1. pkt., og stk. 9, 3. pkt., ændres »§ 14, stk. 1, 2 og 5« til: »§ 14, stk. 1-3 og 6«.

5. I § 14 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved afslutningen af undervisningen på 8. klassetrin aflægger eleven prøve i det valgfag, som eleven har valgt efter § 9, stk. 8.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

6. I § 14, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »de 9.-klasseprøver, som er nævnt i stk. 2« til: »de 9.-klasseprøver, som er nævnt i stk. 2, og den prøve på 8. klassetrin, som er nævnt i stk. 3«.

7. § 14, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Efter bestået afgangseksamen udfærdiges et digitalt eksamensbevis. Forældrene og eleven kan efter anmodning modtage en bekræftet udskrift af det digitale eksamensbevis.«

8. I § 14, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »tysk, fransk, håndværk og design samt madkundskab« til: »tysk og fransk«.

9. I § 14, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., ændres »Prøverne i håndværk og design samt madkundskab« til: »Frivillige prøver efter 3. pkt.«

10. I § 14, stk. 5, 3. pkt., der bliver stk. 6, 3. pkt., ændres »andre praktisk betonede fag« til: »praktisk betonede fag«.

11. I § 14, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-5« to steder til: »stk. 1-6«.

12. I § 19 f, stk. 4, ændres »§ 14, stk. 7« til: »§ 14, stk. 8«, og i § 54, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 14, stk. 5« til: »§ 14, stk. 6«.

13. I § 54, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 9, stk. 4« til: »§ 9, stk. 3 og 4«.

§ 2

I lov nr. 1746 af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 13, nr. 7, ophæves.

2. I § 23, stk. 3, udgår »og 7«.

§ 3

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1111 af 30. august 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 397 af 2. maj 2018, § 11 i lov nr. 745 af 8. juni 2018 og § 3 i lov nr. 1736 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 2 a indsættes efter »afgangseksamen«: », prøve på 8. klassetrin«.

2. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »undervisning på«: »8. og«, og i § 8 a, stk. 1, 1. pkt., tre steder i stk. 2, 1. pkt., og i stk. 6, 1. pkt., og i § 8 c indsættes efter »afgangseksamen«: », prøve på 8. klassetrin«.

3. I § 8 a, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »afgangseksamen«: », prøven på 8. klassetrin«.

§ 4

I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af 8. februar 2018, som ændret ved § 7 i lov nr. 745 af 8. juni 2018 og § 2 i lov nr. 1736 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 1 a indsættes efter »afgangseksamen«: », prøve på 8. klassetrin«.

2. I § 5 a, stk. 1 og 6, indsættes efter »undervisning på«: »8. og«, og i § 5 a, stk. 1, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, og i § 5 c indsættes efter »afgangseksamen«: », prøve på 8. klassetrin«.

3. I § 5 a, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »afgangseksamen«: », prøven på 8. klassetrin«.

§ 5

I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 438 af 8. maj 2017, som ændret ved § 18 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 3 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »heltidsundervisning på«: »8. og«, og i § 3 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2 og 3, indsættes efter »afgangseksamen«: », prøve på 8. klassetrin«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 7.

Stk. 3. § 1, nr. 1, 3-6 og 8-13, og §§ 3-5 finder ikke anvendelse for elever, der har afsluttet 7. klasse før lovens ikrafttræden. For sådanne elever finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Regler fastsat i medfør af folkeskolelovens § 9, stk. 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 9, stk. 9, jf. denne lovs § 1, nr. 3. Regler fastsat i medfør af folkeskolelovens § 14, stk. 5-7, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 14, stk. 6-8, jf. denne lovs § 1, nr. 5.

Givet på Amalienborg, den 5. marts 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Merete Riisager