Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love

(Tekniske rettelser på det sociale område og boligområdet som følge af kommunalreformen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 1, indsættes efter »56,«: »57 a,«.

2. §§ 91-94 ophæves, og i stedet indsættes efter overskriften »Tilrettelæggelse og levering af hjælpen«:

»§ 91. Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Til dette formål skal kommunalbestyrelsen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter § 83. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitetsmæssige krav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter § 83, jf. § 139, herunder krav til, hvilket beredskab der, jf. § 90, stk. 1, kræves af leverandørerne for at sikre, at de afgørelser, der er truffet efter § 83, kan effektueres. Kvalitetskravene skal være saglige, konkrete og velunderbyggede og må ikke være konkurrenceforvridende.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan vælge at sikre kvalificerede leverandørers adgang til at levere ydelser efter stk. 1 via udbudsmodellen. Kommunalbestyrelsen skal efter en udbudsforretning efter 1. pkt. indgå kontrakt med mindst to kvalificerede leverandører af de forskellige typer af ydelser efter § 83. Kontrakterne skal indgås med de leverandører, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Grundlaget for udbudsmaterialet er de efter stk. 1 fastsatte kvalitetskrav.

Stk. 3. Hvis det efter et udbud ikke er muligt at indgå kontrakter i overensstemmelse med betingelsen i stk. 2 og betingelserne fastsat i medfør af § 92, stk. 4, finder reglerne om godkendelse af enhver kvalificeret leverandør efter stk. 4-7 anvendelse.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen ikke benytter udbudsmodellen, jf. stk. 2, skal kommunalbestyrelsen sikre kvalificerede leverandørers adgang til at levere ydelser efter stk. 1 via godkendelsesmodellen. Ud over de kvalitetskrav, der skal fastsættes i medfør af stk. 1, skal kommunalbestyrelsen, hvis der skabes valgfrihed via godkendelsesmodellen, fastsætte og offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter § 83, jf. § 139.

Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen har valgt at give kvalificerede leverandører adgang til at levere ydelser efter § 83 via godkendelsesmodellen, har kommunalbestyrelsen pligt til at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kravene i stk. 1, 3. pkt., og stk. 4, jf. dog § 92, stk. 4.

Stk. 6. Priskravene efter stk. 4 fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav, jf. stk. 1.

Stk. 7. Fastsættelse af priskrav efter stk. 6 kan fraviges, når fravigelsen er begrundet i forventede effektiviseringer i den kommunale leverandørvirksomhed eller ændringer i kommunens kvalitetsstandard, jf. § 139. Prisfastsættelsen kan ligeledes fraviges, hvis en kommunalbestyrelse, der har valgt at bruge godkendelsesmodellen, jf. stk. 4, vælger at gennemføre en udbudsforretning med henblik på at finde en privat hovedleverandør til ydelserne efter § 83 i stedet for den kommunale leverandørvirksomhed.

Stk. 8. Efter en udbudsforretning efter stk. 7, 2. pkt., fastsættes priskravet til de øvrige leverandører, kommunalbestyrelsen skal indgå kontrakt med efter stk. 5, til kommunens omkostninger ved kontrakten med den private leverandør, der har vundet udbuddet. Det er en betingelse herfor, at den leverandør, der har vundet udbuddet, accepterer, at den kontrakt, der indgås efter udbuddet, danner grundlaget for kommunalbestyrelsens indgåelse af kontrakt med andre leverandører efter stk. 5. Det er endvidere en betingelse, at kommunens kontrakt med den leverandør, der har vundet udbuddet, er offentlig.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen har pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end de faktiske omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp, jf. stk. 6 og 7.

§ 92. En leverandør, der har indgået kontrakt med en eller flere kommunalbestyrelser, jf. § 91, stk. 2 og 5, anses som udgangspunkt for generelt kvalificeret til at udføre opgaver efter § 83. Kommunalbestyrelsen kan dog afvise at indgå kontrakt med leverandøren, hvis dennes kvalifikationer ikke opfylder den pågældende kommunalbestyrelses kvalitetskrav, jf. § 91, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt informere leverandøren om baggrunden for, at der ikke kan indgås kontrakt.

Stk. 2. En person, der er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, jf. § 88, stk. 1, skal vælge, hvilken af de leverandører, kommunalbestyrelsen har indgået kontrakt med, der skal udføre hjælpen. Til brug herfor skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med de godkendte leverandører udarbejde informationsmateriale om leverandørerne. Det udarbejdede informationsmateriale skal i forbindelse med afgørelsen, jf. § 88, stk. 1, udleveres til de personer, der er tilkendt hjælp efter § 83. Informationsmaterialet skal løbende opdateres, hvis der sker ændringer i leverandørkredsen, eksempelvis i forbindelse med indgåelse eller opsigelse af kontrakter med leverandørerne. Det opdaterede informationsmateriale skal udleveres til alle de modtagere af hjælp efter § 83, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal indgå skriftlig aftale med den valgte leverandør om udførelsen af den hjælp, der er truffet afgørelse om efter § 88, stk. 1, om leverancesikkerhed efter § 90, stk. 1, og om betaling m.v.

Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler for opgørelse og offentliggørelse m.v. af de af kommunalbestyrelsen fastsatte kvalitets- og priskrav efter § 91, stk. 1 og 4, regler for gennemførelse af udbud efter udbudsmodellen, jf. § 91, stk. 2, regler for efterbetaling af private leverandører, jf. § 91, stk. 9, og regler for, hvornår kommunalbestyrelsen kan undtages fra pligten til at indgå kontrakt, jf. § 91, stk. 5.

§ 93. Bestemmelserne i § 91 og § 92 omfatter ikke beboere i plejehjem m.v., jf. § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitetskrav, der stilles til leverandører af kommunale serviceydelser til de i stk. 1 nævnte persongrupper, jf. § 139. Hvis kommunalbestyrelsen har ansvaret for andre dele af driften af de i stk. 1 nævnte boliger, skal kommunalbestyrelsen endvidere fastsætte og offentliggøre de kvalitetskrav, der stilles i forbindelse med varetagelsen af disse opgaver.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler for opgørelse og offentliggørelse m.v. af de af kommunalbestyrelsen fastsatte kvalitetskrav efter stk. 2.

§ 94. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, stk. 1, og om betaling m.v.

§ 94 a. Personer, der modtager hjælp efter § 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, jf. §§ 88 og 89. En tilkendt ydelse, der fravælges efter 1. pkt., kan ikke efterfølgende kræves leveret efter § 90, stk. 1.«

3. I § 101 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

4. I § 101, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

5. § 151 affattes således:

»§ 151. Ud over pligten til løbende at følge op på enkeltsager, jf. § 150, har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139.

Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området.

Stk. 3. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder kommunalbestyrelsen en tilsynsrapport til brug for opfølgningen på tilsynsbesøget. Tilsynsrapporterne offentliggøres og sendes til høring i bruger- og pårørenderådet, jf. § 17, samt i det kommunale ældreråd, jf. § 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Den enkelte bruger eller pårørende skal endvidere have tilbud om løbende at få tilsendt tilsynsrapporterne. Kommunalbestyrelsen har pligt til på anmodning fra bruger- og pårørenderådet eller det kommunale ældreråd at tilbyde det pågældende råd en mundtlig præsentation og en drøftelse af tilsynsrapporterne.

Stk. 4. Mindst én gang årligt udarbejder og offentliggør kommunalbestyrelsen en samlet redegørelse om tilsynet efter stk. 2 og 3 samt om det sundhedsfaglige tilsyn efter § 219 i sundhedsloven. Redegørelsen skal endvidere indeholde en opgørelse over, hvad der i forbindelse med tilsynet er blevet afdækket om sammenhængen mellem de ydelser, der er truffet afgørelse om, og de faktisk leverede ydelser. Redegørelsen offentliggøres og sendes til høring i bruger- og pårørenderådet, jf. § 17, og i det kommunale ældreråd. Kommunalbestyrelsen drøfter herefter redegørelsen på et møde med henblik på opfølgning af tilsynet.«

6. Efter § 163 indsættes før overskriften »Tilbagebetaling«:

»§ 163 a. Den kommune, der har anvist en lejer til en udslusningsbolig, jf. § 63 i lov om almene boliger m.v., skal refundere lejeren forskellen mellem lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser fratrukket støtte efter lov om individuel boligstøtte og det beløb, jf. § 163, stk. 2, som lejeren skulle have betalt i et botilbud omfattet af §§ 107 eller 110. Lejerens udgifter til beboerindskud eller depositum indgår dog ikke i beregningen af refusionen. Socialministeren fastsætter nærmere regler i en bekendtgørelse om de i denne bestemmelse nævnte forhold.«

7. § 166, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En klage over en afgørelse om hjælp efter § 83 og § 84, stk. 1, kan først indbringes for det sociale nævn, når

1) klagen har været behandlet af klagerådet, jf. § 34, stk. 1, nr. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

2) kommunalbestyrelsen har taget stilling til klagerådets indstilling.«

§ 2

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 8. august 2006, som ændret ved § 39 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, § 1 i lov nr. 574 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 1418 af 21. december 2005, § 3 i lov nr. 222 af 22. marts 2006, § 2 i lov nr. 371 af 1. maj 2006, § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 og § 84 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 c, stk. 4 , og § 11 a, stk. 2 , udgår »eller amtskommune«.

2. I § 12 c ændres »lov om hjemmesygeplejerskeordninger« til: »sundhedsloven«.

3. I § 34, stk. 1, nr. 1 , ændres »§§ 71 og 72« til: »§§ 83 og 84«.

§ 3

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005, som ændret ved § 10 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 14 i lov nr. 545 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 369 af 1. maj 2006 og § 29 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 33, stk. 7, 2. pkt., affattes således:

»Tilsvarende gælder, selv om samlivet med en ægtefælle eller samlever, der er indsat som arving efter afdøde, er ophævet på tidspunktet for dødsfaldet, hvis ophævelsen skyldes, at den ene part har fået ophold i boformer m.v. efter § 107, stk. 2, §§ 108-110 eller § 192 i lov om social service eller § 5 i lov om almene boliger m.v.«

2. I § 38 a, stk. 1, ændres »§ 105, stk. 2,« til: »§ 120, stk. 2,«.

3. I § 46, stk. 4, nr. 2 , ændres »§ 91« til: »§ 107, stk. 1,«.

4. I § 47, stk. 2 , udgår »eller amtskommunen«.

§ 4

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 2. august 2005, som ændret ved § 11 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 13 i lov nr. 545 af 24. juni 2005, § 1 i lov nr. 1419 af 21. december 2005, § 3 i lov nr. 369 af 1. maj 2006 og § 30 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 31, stk. 7, 2. pkt., affattes således:

»Tilsvarende gælder, selv om samlivet med en ægtefælle eller samlever, der er indsat som arving efter afdøde, er ophævet på tidspunktet for dødsfaldet, hvis ophævelsen skyldes, at den ene part har fået ophold i boformer m.v. efter § 107, stk. 2, §§ 108-110 eller § 192 i lov om social service eller § 5 i lov om almene boliger m.v.«

2. I § 37 a, stk. 1, ændres »§ 105, stk. 2« til: »§ 120, stk. 2«.

3. I § 45, stk. 4 , ændres »§§ 92-94 eller § 140« til: »§ 107, stk. 2, §§ 108-110 eller § 192«.

4. I § 45, stk. 5, nr. 2 , ændres »§ 91« til: »§ 107, stk. 1«.

§ 5

I lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 10. februar 2004, som ændret ved § 6 i lov nr. 574 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, 1. pkt., ændres »behandlingsinstitutionen« til: »botilbuddet«.

2. I § 6, stk. 1, og § 7, 3. pkt., ændres »behandlingsinstitutionens« til: »botilbuddets«.

§ 6

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 575 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 222 af 22. marts 2006 og § 10 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 2, 3. pkt., udgår »og regionalt«.

2. I § 25, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»For regionalt ejede almene ældreboliger gælder de regler for revision af regionernes virksomhed, som er fastsat i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.«

3. I § 54, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »anvisningsretten«: », jf. dog § 185 b, stk. 4«.

4. I § 57, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »nævnte personkreds«: », jf. dog § 185 b, stk. 4«.

5. I § 58 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 92 og 140« til: »§§ 108 og 192«.

6. § 58 c, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsens afgørelser om anvisning af ledige boliger i henhold til §§ 54, 57, 58, 58 a og 58 b kan indbringes for henholdsvis det sociale nævn, som den kommune, der har truffet afgørelsen, hører under, og Ankestyrelsen. § 57 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om, hvorvidt Ankestyrelsen kan behandle sagen, anvendes tilsvarende.«

7. I § 63, stk. 2 , ændres »§§ 91, 93 eller 94« til: »§§ 107 eller 110«.

8. I § 74, stk. 3, nr. 1 og 2, ændres »den tidligere bistandslovs § 112« til: »den tidligere bistandslovs § 112, § 92 i den tidligere lov om social service og § 108 i lov om social service«.

9. I § 91 a, stk. 5, ændres »amtskommune« til: »region«.

10. I § 115, stk. 4, nr. 2, ændres »den tidligere bistandslovs § 112« til: »den tidligere bistandslovs § 112, § 92 i den tidligere lov om social service og § 108 i lov om social service«.

§ 7

I lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 26. september 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 5 a ophæves.

2. § 17, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

3. I § 17, stk. 3, 1. pkt., udgår »eller amtskommunen« og »eller amtsrådet«, og i § 17, stk. 3, 2. pkt., udgår »eller amtskommunen«.

4. I § 17, stk. 4, 1. pkt., udgår »eller amtsrådets« og »eller amtskommunen«, og i § 17, stk. 4, 2. pkt., udgår »eller amtskommunen«.

5. I § 17, stk. 5, 1. pkt., udgår »herunder boliger omfattet af § 5 a, stk. 3 og 4,«.

6. I § 17, stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 5«.

7. I § 17, stk. 7, 4. pkt., udgår »eller amtsrådet«, og to steder udgår »(amts)«.

8. I § 17, stk. 9, 1. pkt., udgår »og amtsrådets«, og »Den Sociale Ankestyrelse« ændres til: »Ankestyrelsen«.

9. I § 17, stk. 9, 2. pkt., ændres »ankestyrelsen« til: »Ankestyrelsen«.

10. I § 17, stk. 10, udgår »eller amtskommunens«.

11. § 22, stk. 2, ophæves.

12. I § 32, stk. 1, to steder i § 32, stk. 2, og i § 32, stk. 3, ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« til: »Økonomistyrelsen«.

13. § 32 a ophæves.

14. I § 33, 2. pkt., udgår »§ 5 a og«.

§ 8

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 396 af 2. maj 2006, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 47, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Kommunerne i Region Hovedstaden, undtagen Bornholms Kommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner betragtes i denne henseende som én kommune.«

§ 9

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 2. maj 2006, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 575 af 24. juni 2005 og senest ved § 85 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »kommunernes lønningsnævn« til: »Kommunernes Lønningsnævn«.

2. I § 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »Kommunernes Lønningsnævn«: »eller er aftalt med eller fastsat af Regionernes Lønnings- og Takstnævn«.

§ 10

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 406 af 28. maj 2003, § 4 i lov nr. 1219 af 27. december 2003, § 50 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 55 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 76 a udgår »eller amtskommunen« og »og amtskommunale«.

2. I § 89 ændres fem steder »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning « til: »Økonomistyrelsen«.

§ 11

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 2. juni 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 574 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »§ 73 i lov om social service« til: »§ 85 i lov om social service«.

§ 12

I lov nr. 1117 af 20. december 1995 om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v., som ændret ved lov nr. 299 af 27. april 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 3, ændres »§ 71« til: »§ 83«.

§ 13

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen

Redaktionel note
  • Lovtidende A 2006, hæfte 205 er omtrykt den 22. december 2006 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af loven.