Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension

(Gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005, som ændret ved § 10 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 14 i lov nr. 545 af 24. juni 2005, § 2 lov nr. 369 af 1. maj 2006 og § 29 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 og før overskriften til § 2 indsættes:

»§ 1 a. Folkepensionsalderen er:

1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1959.

2) 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959.

3) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959.

4) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960.

5) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni 1960.

Stk. 2. I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, jf. stk. 3, om folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 skal reguleres.

Stk. 3. Folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i 2004-2005 på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen fastsættes af socialministeren til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres.«

2. I § 2, stk. 2, nr. 1, ændres »og det fyldte 65. år« til: »år og folkepensionsalderen«, »efter det fyldte 65. år« ændres til: »efter folkepensionsalderen«, og »ved det fyldte 65. år« ændres til: »ved folkepensionsalderen«.

3. I § 3, stk. 2, § 4 og § 10 ændres »og det fyldte 65. år« til: »år og folkepensionsalderen«.

4. I § 3, stk. 2 , og § 12 ændres »er fyldt 65 år« til: »har nået folkepensionsalderen«.

5. To steder i § 3, stk. 3, i § 5, stk. 3, og i § 15 a, stk. 1, ændres »det fyldte 65. år« til: »folkepensionsalderen«.

6. I § 5, stk. 1 , og § 6, stk. 1, ændres »65 år« til: »folkepensionsalderen«.

7. I § 13 ændres »fylder 65 år« til: »når folkepensionsalderen«.

8. I § 16, stk. 1, ændres »18 til 65 år« til: »18 år til folkepensionsalderen«.

9. I § 33 d, stk. 2 , og § 33 e, stk. 2 , ændres »det fyldte 65. år, eller 67. år, hvis personen er født før den 1. juli 1939« til: »folkepensionsalderen«.

10. I § 33 d, stk. 3 , ændres »fylder 65 år, eller 67 år, hvis personen er født før den 1. juli 1939« til: »når folkepensionsalderen«.

11. I § 33 e, stk. 1 , ændres »det 65. år eller fra det 67. år, hvis personen er født før den 1. juli 1939« til: »folkepensionsalderen«.

12. I § 37 ændres »det fyldte 65. år« til: »at have nået folkepensionsalderen«.

13. Efter § 72 d indsættes:

»§ 72 e. Socialministeren fremsætter i 2015 forslag om revision af denne lovs § 1 a.«

§ 2

I lov nr. 287 af 12. maj 1999 om ændring af lov om social pension. (Nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen

Redaktionel note
  • Lovtidende A 2006, hæfte 205 er omtrykt den 22. december 2006 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af loven.