Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

(Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra a, ændres »16-66 år« til: »fra 16 år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog mindst indtil det 67. år,«.

2. § 5 ophæves.

3. § 9, stk. 1, 1. pkt ., affattes således:

»Tillægspension i form af egenpension ydes efter anmodning fra den 1. i måneden efter nået folkepensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, og udbetales månedsvis forud.«

4. I § 9, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Fremsættes anmodning om udbetaling ikke, udskydes udbetalingstidspunktet, og der sker regulering af pensionen efter reglerne i stk. 4 og 5.«

5. I § 9, stk. 4, ændres »Ønskes tillægspensionen udbetalt« til: »Udbetales tillægspensionen«.

6. I § 9, stk. 5, ophæves 1. pkt ., og i 2. pkt ., som bliver 1. pkt., ændres »Ønskes tillægspensionen udbetalt« til: »Udbetales tillægspensionen«.

7. § 15, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Bidragsbetaling for et medlem ophører ved nået folkepensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, hvis denne er over 67 år. Ellers ophører bidragsbetalingen ved det fyldte 67. år eller ved pensionering inden dette tidspunkt, jf. § 9, stk. 5.«

8. I § 17 f, stk. 2 , 1. pkt., ændres »i det kalenderår, hvor personen fylder 64 år.« til: »i kalenderåret forud for det år, hvor folkepensionsalderen nås, jf. § 1 a i lov om social pension.«, og i § 17 f, stk. 2 , 2. pkt ., ændres »det indkomstår, hvor personen fylder 64 år.« til: »indkomståret forud for det år, hvor folkepensionsalderen nås, jf. § 1 a i lov om social pension.«

9. I § 17 f, stk. 3 , 1. pkt., ændres »indtil udgangen af det år, hvor den pågældende fylder 64 år,« til: »indtil udgangen af året forud for det år, hvor den pågældende når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

10. I §  17 f, stk. 6 , 1. pkt., ændres »Såfremt kontohaveren er fyldt 64 ½ år og det ved en efterfølgende ændring« til: »Hvis det på et tidspunkt senere end 6 måneder før kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, ved en ændring«, i § 17 f, stk. 6, 2. pkt., ændres »kontohaveren fylder 65 år.« til: »kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.«, og i § 17 f, stk. 6, 3. pkt., ændres »det indkomstår, hvor kontohaveren fylder 64 år« til: »indkomståret forud for det år, hvor kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

11. I §  17 f, stk. 7 , ændres »Såfremt en kontohaver omfattet af § 2 a, stk. 1-7, er fyldt 64½ år og det efterfølgende konstateres,« til: »Konstateres det på et tidspunkt senere end 6 måneder, før en kontohaver omfattet af § 2 a, stk. 1-7, når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

12. I § 17 h, stk. 4 , ændres »det 64. år« til: »året forud for det år, hvor folkepensionsalderen nås, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

13. I § 17 j, stk. 1 , 1. pkt., ændres »det fyldte 65. år« til: »folkepensionsalderen er nået, jf. § 1 a i lov om social pension«.

14. I § 17 r, stk. 5 , 1. pkt., ændres »det fyldte 65. år« til: »folkepensionsalderen er nået, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

15. I § 17 s, stk. 1 , ændres »fylder 65 år« til: »når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

§ 2

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 565 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 6, affattes således:

»6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,«.

2. I § 69, stk. 1, ændres »under 65 år« til: »under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

3. § 69, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

4. I § 69, stk. 3, der bliver stk. 2 , udgår »og 2«.

§ 3

I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge foretages følgende ændring:

1. § 25, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.«

§ 4

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 7, 2. pkt ., affattes således:

»Er tilskadekomne på tidspunktet for arbejdsskaden 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, udbetales erstatningen efter reglerne i § 27 som et kapitalbeløb på 2 gange den årlige løbende erstatning, jf. stk. 6.«

2. § 17, stk. 8 , affattes således:

» Stk. 8. Den løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor tilskadekomne når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.«

3. § 20, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. Den løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor tilskadekomne når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.«

4. § 27, stk. 1, 2. pkt ., affattes således:

»Erstatning for tab af erhvervsevne, der er tilkendt efter § 17, stk. 7, 2. pkt., til personer, der er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, på skadestidspunktet, udbetales som et kapitalbeløb.«

5. § 27, stk. 2, 2. pkt ., affattes således:

»En tilkendt løbende erstatning kan ikke omsættes til et kapitalbeløb, når modtageren er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.«

Finansministeriet

§ 5

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og lov nr. 1150 af 7. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 ændres »han fylder 60 år eller opnår« til: »den pågældende når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller«.

2. I § 4, stk. 1, ændres »var fyldt 65 år« til: »havde nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

3. I § 6, stk. 3, ændres »det 65. år« til: »nået folkepensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

4. I § 6, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »det 67. år«: »eller en eventuel højere folkepensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

5. I § 6, stk. 4, 2. pkt., udgår »omfattet af denne lov«, og »folkepensionsalderen, dog længst indtil det 67. år« ændres til: »folkepensionsalderen på Færøerne«.

6. I § 6, stk. 6, 1. pkt., ændres »være fyldt 60 år« til: »have nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

7. I § 6, stk. 6, 1. pkt., ændres »han fylder 65 år eller opnår« til: »den pågældende når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller«.

8. I § 7, stk. 1, ændres »er under 60 år« til: »ikke har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

9. I § 7, stk. 3, ændres »efter det fyldte 60. år.« til: »efter, at tjenestemanden har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

10. I § 9, stk. 1, ændres »han, hvis han ikke er fyldt 60 år« til: »den pågældende, hvis vedkommende ikke har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

11. I § 12, stk. 2, 1. pkt., ændres »det 65. år« til: »nået folkepensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

12. I § 12, stk. 2, 2. pkt., ændres »opnår folkepensionsalderen, dog længst til det 67. år« til: »når folkepensionsalderen på Færøerne«.

13. I § 16 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »efter det fyldte 60. år« til: »efter, at den pågældende har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

14. I § 16 b, stk. 2, ændres »før det fyldte 60. år« til: »før, den pågældende har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

15. I § 24, stk. 3, 3. pkt., ændres »efter det fyldte 65. år« til: »efter, at den pågældende har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

16. I § 24, stk. 3, 3. pkt., ændres »efter det fyldte 60. år.« til: »efter, at den pågældende har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

17. I § 24, stk. 5, 2. pkt., ændres »sker før det 65. år efter stk. 3, 1.-3. pkt.,« til: »efter stk. 3, 1.-3. pkt., sker, før den pågældende har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,« og »indtil han fylder 65 år« til: »indtil den pågældende når folkepensionsalderen«.

18. I § 24, stk. 5, 3. pkt., ændres »indtil det 65. år« til: », indtil den pågældende når folkepensionsalderen,«.

19. I § 24, stk. 6, 2. pkt., ændres »indtil det 65. år« til: », indtil den pågældende når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

§ 6

I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 3, 1. pkt., ændres »under 60 år« til: », der ikke har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.

2. I § 32, stk. 4, nr. 2, ændres »er fyldt 65 år« til: »har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

§ 7

I lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2003, som ændret ved lov nr. 496 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 4, nr. 1, ændres »er fyldt 65 år« til: »har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

2. I § 1, stk. 6, ændres »er fyldt 65 år« til: »har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

Justitsministeriet

§ 8

I lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 1. september 1986, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 386 af 20. maj 1992, § 6 i lov nr. 288 af 12. maj 1999 og § 2 i lov nr. 1103 af 29. december 1999 og senest ved § 2 i lov nr. 557 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 4 a, stk. 1 , affattes således:

»For udstedelse af pas til personer, der er fyldt 18 år, men ikke har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, betales 600 kr.«

2. § 4 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For udstedelse af pas til personer, der har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, betales 350 kr.«

Miljøministeriet

§ 9

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, som ændret senest ved § 12 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 41, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved pensionist forstås

1) en person, der har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension,

2) en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

3) en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,

4) en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og

5) en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.«

§ 10

I lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret bl.a. ved lov nr. 568 af 24. juni 2005 og senest ved § 7 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 1, nr. 1, ændres »er fyldt 65 år« til: »har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

2. I § 33, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »lov om social pension«: », lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

Skatteministeriet

§ 11

I lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsskat (ejendomsværdiskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 11. september 2002, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1 , ændres »er fyldt 65 år« til: »har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

2. § 8, stk. 3 , ophæves.

3. I § 9, stk. 1, nr. 1 , ændres »er fyldt 65 år« til: »har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

4. § 9, stk. 7 , ophæves.

§ 12

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 ændres »og som ved udgangen af indkomståret ikke er fyldt 67 år« til: »til og med indkomståret efter det indkomstår, hvor den pågældende når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

2. I § 8, stk. 1, ændres »fylder 65 år« til: »når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

3. I § 10, stk. 1, ændres »det indkomstår, hvori kontohaveren fylder 67 år« til: »det andet indkomstår efter det indkomstår, hvor kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

§ 13

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 12 a, stk. 1, ændres »er fyldt 65 år, for så vidt angår personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 67 år inden udgangen af indkomståret« til: »har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

Socialministeriet

§ 14

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 2. august 2005, som ændret bl.a. ved § 1 lov nr. 1419 af 21. december 2005 og senest ved § 30 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, nr. 1, og § 4 ændres »15. og det fyldte 65. år« til: »15. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

2. I § 5, stk. 1, ændres »65 år« til: »folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

3. I § 6 og § 10 ændres »det fyldte 65. år« til: »folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

4. I § 13, stk. 1, og § 16, stk. 1, ændres »til 65 år« til: »år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

5. I § 14, stk. 2 , nr. 2 , § 14, stk. 3, nr. 1-3 , og § 21 ændres »til 65 år« til: »år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

6. I § 36 ændres »det fyldte 65. år« til: »folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

7. I § 50, stk. 1, 1. pkt., ændres »er fyldt 65 år« til: »har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«, og i § 50, stk. 1, 2. pkt., ændres »under 65 år« til: »under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

8. § 65 affattes således:

»§ 65. Personer, som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, og som umiddelbart inden folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, jf. § 13, bevarer fortsat disse tillæg som 65- og 66-årige. Staten afholder udgifterne til de tillæg, der ydes til folkepensionister som 65- og 66-årige. Erhvervsudygtighedsbeløbet indgår ikke i opgørelsen af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlige tillæg efter § 29 i lov om social pension.«

§ 15

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 97, stk. 1 og 2 , affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.«

2. I § 100, stk. 1 , ændres »mellem 18 og 65 år« til: »mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

3. I § 103, stk. 1 , ændres »65 år« til: »folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

4. I § 141, stk. 1 , ændres »65 år« til: »folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

Statsministeriet

§ 16

I lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 20. april 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, 2. pkt., ændres »er fyldt 60 år.« til: »har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

Undervisningsministeriet

§ 17

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 18. august 2005, som ændret ved § 18 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) er fyldt 25 år og indtil nået folkepensionsalder efter § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2,«.

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 18

I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004, som ændret ved § 119 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 2, nr. 1, affattes således:

»1) berettiget til folkepension efter § 1 a i lov om social pension,«.

§ 19

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. § 4 har virkning for afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne, der er truffet den 1. januar 2004 eller senere.

Stk. 3. En sikringspligtig arbejdsgiver efter lov om arbejdsskadesikring kan ikke opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af vedtagelsen af denne lov.

Stk. 4. § 5, nr. 1, 6, 8, 9, 10, 13, 14 og 16, og § 6, nr. 1, har virkning for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2007 eller senere, jf. dog stk. 5. For tjenestemænd, der er ansat inden den 1. januar 2007, finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 5. For tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2007 eller senere, finder de hidtidige regler anvendelse, hvis den pågældende overgår direkte fra en ansættelse med ret til tjenestemandspension, jf. § 4, stk. 1 og 2, i lov om tjenestemandspension, og denne ansættelse er sket inden den 1. januar 2007.

Stk. 6. § 10, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 7. § 16, nr. 1, har alene virkning for udbetaling af egenpension for funktionstid som minister fra og med den 1. januar 2007. For udbetaling af egenpension for funktionstid som minister indtil den 1. januar 2007 finder de hidtidige regler anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen

Redaktionel note
  • Lovtidende A 2006, hæfte 205 er omtrykt den 22. december 2006 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af loven.